وجه بین المللی بحران اوکراین و پی آمدها
تقی روزبه

 
بحران اوکراین لرزه براندام ژئوپولتیک پس از جنگ سرد!
آیا مناقشه پیرامون اوکراین را باید به معنای  صف آرائی و جنگ سردجدید بین بین شرق و غرب دانست؟
بحران اوکراین را وزراء خارجی آلمان و انگلستان و هم چنین فرمانده ناتو بزرگترین بحران جهان پس از فروپاشی دیوار برلین و بزرگترین تهدید برای ثبات و امنیت اروپا می دانند. این بحران بخصوص برای  آلمان که بیش از دیگران در لبه پرتگاه بحران جدید قرارمی گیرد نگران کننده است. اوباما و کری اعلام کرده اند که تخطی از قوانین بین المللی هزینه خواهد داشت و باواکنش بسیارجدی آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد. اوباما حتی فرمان تهیه لیست سیاهی از تحریم افراد و مإسسات روسیه را صادرکرده است (گرچه هنوزمقامات بالای مسکو را در این لیست قرارنداده است). اتحادیه اروپا نیز تصمیماتی اولیه اتخاذکرده  و تهدید به تحریم های گسترده تری کرده است. فشاربه روس ها برای تعلیق همه پرسی بی نتیجه مانده و می توان گفت که اتخاذ تصمیم های بیشترپیرامون تحریم ها و سایراقدامات به پس از برگزاری همه پرسی کریمه و چانه زنی های واپسین روزها موکول شده است و این درحالی است که پیشاپیش  نتیجه همه پرسی در کریمه روشن است. این که اقدام بعدی روسیه در پی همه پرسی، به سمت رسمیت بخشیدن به الحاق است یا از آن هم چون ابزاری برای چانه زنی های بعدی سودخواهد برد هنوزکاملاروشن نیست و چگونگی آن می تواند در کم و زیادکردن حدت و شتاب بحران مؤثرباشد اما در اصل بحران نه. در واقع تا همین جا هم الحاق بخشی از اوکراین عملا صورت گرفته  و حضورگسترده نظامی و کنترل کریمه توسط روسیه و حامیان آن برکسی پوشیده نیست و مسأله بعدی هم صرفا به چگونگی تشریفات رسمیت بخشیدن به آن مربوط می شود. قطعنامه آمریکا به شورای امنیت پیرامون غیرقانونی دانستن همه پرسی نیزاقدامی سنبلیک و تصویب نشدنی محسوب می شود. به هرصورت نشست مشترک آمریکا و اروپا برای اتخاذواکنش های بقول خودشان گسترده به اندک زمانی پس از همه پرسی واگذارشده و ناظران سیاسی دیداردقیقه 90 کری و لاوروف  را آخرین شانس موجود برای حل و فصل دیپلماتیک این بحران می دانند، البته اگر که  شانسی برای آن مانده باشد. به موازات تلاش های دیپلماتیک، ناتو به ارسال هواییماها و تجهیزات نظامی جدید به کشورهای اروپای شرقی هم مرزبا روسیه و اوکراین و اقدام به کنترل مرزهای آن و  نیز مانورنظامی در نزدیک مرزهای روسیه مبادرت ورزیده است. روسیه هم به نوبه خود به مداخله نظامی در کریمه شدت بخشیده و هم چنان مصمم به برگزاری همه پرسی برای جدائی کریمه است و به انجام مانورهای نظامی متقابل نیز اقدام کرده است. بنظرمی رسد که روسیه در موردجدائی کریمه و الحاق آن به خود بعنی آنچه که به اصلاح"اشتباه تاریخی" روسیه درالحاق این شبه جزیره به اوکراین به سال 1950برمی گردد مصمم است. روسیه هم چنین از هرنوع راه حالی که مستلزم برسمیت شناختن دولت جدید اکراین که آن را  محصول کودتای تحت حمایت غرب می داند باشد، سربازمی زند.
 به موازات شروع و بروز بحران اوکراین و اوج گیری آن در میدان استقلال کیف که منجر به فراررئیس جمهورقبلی و حکومت اوکراین در پی کشتارهائی که توسط تک تیراندازان"غیبی و مجهول الهویه" گشت، لحن و گفتار سران دول غربی، بویژه آمریکا به سرعت  حالت جنگ سردی به خودگرفت و شاهدتهدیدهای مربوط به استفاده از اهرم هائی چون تحریم اقتصادی و سیاسی و عدم شرکت درنشست سران و حتی اخراج روسیه از بلوک جی 8  و متهم کردن آن به تخطی از مقررات بین المللی و وادارشدن به پرداخت هزینه های آن، و در یک کلام  واژگان مألوف دوره جنگ سرد به بودیم. آنها به صراحت تأکید کرده اند که تغییرمرزهای اروپا را در قرن بیستم و یکم نمی پذیرند. در این میان لحن آمریکائی ها  آمرانه تربوده و با چاشنی تهدیدهای یک ابرقدرت خطاب  به قدرت های درجه دوم و سوم آغشته است. نقش دولت های آمریکا و اروپا در دامن زدن به بحران داخلی در اوکراین تحت عنوان دفاع از "دموکراسی" و در اصل تؤسعه قلمرونفوذناتو به سوی شرق و تا مرزهای  روسیه  یعنی ورود به قلمروی که روسیه از دبربازآن را خط قرمز و  منطقه تحت نفوذ و قلمرو امنیتی خودمی دانسته است برکسی پوشیده نیست. بحران اوکراین و تحولات صورت گرفته در آن درست همین ژئواستراتژیک روسیه را هدف گرفته است. دست یابی به این هدف برای ناتو (و آمریکا که حرف اول را در ناتومی زند) و اروپا باهدف شکل گیری یک اتحادبه اروپائی  تامرزهای روسیه در دستورکارقرارگرفته است و در این رابطه دولت های غربی از هیچ گونه مداخله و ترفندی برای دوقطبی کردن اوضاع اوکراین و مردم آن، الحاق آن به اروپا و ناتو یعنی تخطی از قواعدبی طرفی این کشوربه عنوان پل ارتباطی بین دوسو فروگذاری نکرده و حتی از ائتلاف و تقویت نیروهای راست افراطی و شبه فاشیستی دراین راستا و دامن زدن به ناآرامی علیه دولت قبلی اوکراین  ابائی نداشته است. چنانکه  برطیق برخی گزارش های انتشاریافته*، کشتاری که توسط تک تیراندازها صورت گرفت و موجب قتل دهها نفر در میدان استقلال و لبریزشدن بحران شد  و نقش قاطعی در افزایش التهاب و خشم اوکراینی ها و نهایتا سرنگونی و فراررئیس جمهورقبلی (ویکتوریانوکویج) با بجاگذاشتن کاخ افسانه ایشداشت، عوامل و حامیان دولت جدید بیش از حامیان دولت سرنگون شده نیز در مظان اتهام قرار دارند *. امری که بنظرمی رسد نورسیدگان به قدرت و حامیان بین المللی آنها تمایلی به بررسی بی طرفانه آن و نه بافتن سناریوهای طبع میل خود،  ندارند. آنها ظاهرا به مشروطه خودرسیده اند و دیگریافتن حقیقت و مسببین واقعی برای آنها اهمیت چندانی ندارد. اکنون نفوذ و برآمد و  نقش فعال نیروهای راست و شبه فاشیستی در دولت جدید و در میان معترضین  واقعیتی کتمان ناپذیراست. سران آمریکا و اروپا که برای دامن زدن به بحران و عروج قدرت نزدیک به خود از هیچ تلاش و مداخله ای و ازجمله  حضوردرکمپین ها  و دیداربا سران معترضین کوتاهی نکردند و در ایجادفضای دوقطبی در صف آرائی ها و تقسیم اوکراین مشارکت فعال داشتند، پس از عروج قدرت جدید نیز به سرعت دست به کار تأمین  حمایت های همه جانبه اقتصادی و سیاسی و نظامی و ازجمله تأمین بسته های مالی جدیدی میلیاردی از کیسه مالیات دهندکان اروپائی برآمده  برای اقتصاددرآستانه ورشکستکی این کشورند.. و همه این ها درحالی صورت گرفته است که برهیچ سیاستمداری پوشیده نبوده  که برای مسکو  حضور روسیه  درشبه جزیره کریمه  اهمیت  مرگ و زندگی داشته و نقض بی طرفی وعضویت اوکراین در پیمان ناتو نقض خط قرمزهای آن و به منزله بازی با آتش بوده است. با چنین اهداف و زمینه های سیاسی-استراتژیک  و تاریخی است که  بحران اوکراین به سرعت بعدبین المللی یافته و سخن از بروزشروع جنگ سردجدید بین دوطرف حتی برطبق برخی گمانه زنی های بدبینانه تر(و کمترمحتمل) خطرجنگ گرم و جهانی نیز به میان آید. بهرصورت هر ارزیابی که داشته باشیم، وجه بین المللی آن دارای چنان ابعادبین المللی است که  تردید نباید داشت  که  در صورت مهارنشدن این بحران، جهان ناگزیراست برای مدتها با پی آمدهای مهم و وخیم آن دست و پنجه نرم کند و هزینه به پردازد. و همه این ها درحالی است که اگر فروپاشی دیواربرلین را دولتهای غربی می توانستند پیروزی جهان آزاد برجهان غیرآزاد و پیروزی کاپیتالیسم برسوسیالیسم، پیروزی بادغرب برشرق و اعلام پایان تاریخ قلمدادکنند، اما فروپاشی دیواراوکراین آشکارا بحرانی است در درون خودسرمایه داری و بخش لاینفکی است  از آن، که  دیگر نمی توان آن را صف آرائی جهان آزاد دربرابرجهان غیرآزاد (و غیرسرمایه داری )  قلمدادکرد و افکارعمومی را فریب داد.  اوکراین و ماهیت و چگونگی تحولاتی که درآن می گذرد، اساسا ویترین مناسبی برای به نمایش گذاشتن کالائی بنام دموکراسی نیست.
 
  آیا سوای آن، بحران اوکراین را می توان به منزله شروع  موج دوم تهاجم به بقایای امپراتوری  روسیه درشرق و پیشروی توسعه ناتو تامرزهای روسیه به شمارآورد؟    
البته وقتی از خطروقوع جنگ سردجدید صحبت می شود، نباید فراموش کنیم که که  روسیه امروز نه شباهتی به لحاظ  اقتصادی و ساختاری و اهداف سیاسی  با آنچه که "سوسیالیسم هم اکنون موجود" خوانده می شد و درموج نخست بحران درهم پاشیده شد،  دارد و نه  از نظرتوان اقتصادی و سیاسی به عنوان رقیبی تهدید کننده در برابربلوک غرب محسوب می شود.  حتی درعرصه نظامی هم آوردی قابل قیاس با آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت کنونی جهان به حساب نمی آید. اگر در گذشته کشمش ها تحت عنوان نظام های متفاوت با رویکردهای متفاوت اقتصادی و سیاسی و در موازنه ای کمابیش مشابه بین دو رقیب صورت می گرفت، اما اکنون  کشمکش های موجود اساسا  در چهارچوب منازعه قطب های مختلف سرمایه داری که دارای پیوندهای گسترده اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی و فضائی و...  متقابل درعرصه های گوناگون هستند صورت بندی می شود. سلطه مناسبات سرمایه داری، مراودات گسترده اقتصادی و غیراقتصادی طرفین و مشارکت روسیه  در باشگاه کشورهای جی 8 از ویژگی های وضعیت جدید است. با این وجود واقعیت شکل گیری و بالیدن قطب های نوین  دربطن بازار و رقابت های درونی نظام سرمایه داری داری جهانی شده و و حتی افول نسبی سرکردگی و ابرقدرتی آمریکا واقعیت داشته و منازعات در چهارچوب آن درجریان است.  بلوک بندی های عمده  درون سرمایه داری یعنی قطب آمریکا (نفتا) و فرایند اروپای  متحد و  بریکس و سازوکارهای وابسته به آنها بازتاب دهنده بخش مهمی از سیمای جهان پس از فروپاشی بلوک شرق است. در این میان دولت آمریکا علیرغم افت هژمونی و کاهش وزنه اش در کل  سیستم سرمایه داری، اما باتمام قوا در صدد حفظ فاصله و برتری  و سرکردگی خود به عنوان تنها ابرقدرت است و بهمین دلیل استراتژی آن اساسا معطوف به رقابت  و  تضعیف قطب های رقیب و تأمین برتری خود است. در سوی مقابل هم  روسیه به عنوان حلقه مهم و نوظهوری در قطب بندی های درونی نظام سرمایه داری وتحت تأثیر نیازهای مربوط آن، با آمیزه ای از میراث کهن سنت ها و فرهنگ استبدادی و اقتدارگرا که دولت سالاری و بوروکراسی نیرومند و ناسیونالیسم و رویای امپراطوری بزرگ  از مشخصه های آن است قراردارد.  گرچه دولتهای  روسیه پس از جنگ سرد تا  آنجا که توانستند هرچه را که نشانی از سوسیالیسم و تأمین اجتماعی و حق کار و عدالت اجتماعی داشت از تن خود و جامعه بروبند و تن پوش سرمایه داری برقامت خود بدوزند، اما با حفظ ماشین حکومتی و ساختارهای حکومتی و اقتدارنظامی دست نخورده، آن ها را به نظام جدید پس از جنگ سرد منتقل کرد. رؤیای روسیه مقترر و نیرومند، و دارای  منافع خودویژه  به نوع دیگری به حیات خود ادامه داده است.
بنابراین سرمایه داری نوع روسی ( و یا چینی )  با داشتن ویژگی هائی چون یک دولت نیرومند و اقتدارگرا و جامعه کنترل شده از بالا و ترکیبی از کاربرد جبراقتصادی و جبرسیاسی و غیراقتصادی، درعین گسترش مناسبات خود با بازار حهانی و کشورهای سرمایه داری، در تمایز و رقابت با نوع غربی آن قراردارد. جستجوی فضاهای جدید در بطن فضای عمومی سرمایه داری- و نه هم چون گذشته در قالب قطب های جداگانه دارای بازار و بلوک نظامی و سیاسی جداگانه برای خود- به رقابت های دوره جنگ سرد دراشکالی تازه حیاتی دوباره بخشیده است.  
 
همین واقعیت درهم تنیدگی نسبی* سبب می شود که باوجود ابعادگسترده بین المللی این بحران و علیرعم آنکه حتی  زمینه های انفجاری که درآن وجود دارد،  مولفه های مهمی آن را به خود مشروط  کند. بطوری که از نظرشدت و ابعاد بعید بنظرمی رسد سوای التهابات مقطعی،  به  سطح دوران جنگ سرد و اجرائی شدن همه جانبه تهدیدهای زبانی و دیپلماتیک پیرامون تحریم های اقتصادی و سیاسی فرابروید. چرا که به نحوی همه آنها در کشتی مشترکی نشسته اند و منافع متقابل دارند و افکارامروزی هم به آسانی گذشته تن به سیادت دوقطبی کردن جهان حول این بحران نخواهد داد.
بطورمشخص عوامل و مؤلفه های دخیل در این بحران و مشروط کننده آن  شامل محورهای زیرهستند:
 
 
نخست آن که ازبعداقتصادی مراودات  شرق و غرب، بویژه وایستگی متقابل آنها به یکدیگر درقیاس با دوره جنگ سرد بسیارگسترده است و هردوطرف نیازمندچنین مراوداتی هستنند. اکنون مبادلات سالانه اروپا و روسیه رقمی بالغ بردویست و شصت میلیاردیورو می شود. در این میان  مراودات بازرگانی المان و انگلیس با روسیه بویژه از اهمیت بیشتر و تعیین کننده تری برخوردارند. تنها شش هزارشرکت آلمانی در روسیه مشغول به فعالیت هستند. در این مبادلات صدور جریان سوخت و گاز با اهمیت استراتژیک از نظراقتصادی برای  اروپا که روسیه مهم ترین منبع تأمین کننده آن است نیزوجود دارد. منافع عظیم نهفته در این مراودات می تواند صدای مخالفان گسترش شتابان مرزهای اروپا به سوی شرق را  بلندترکند. 
.
از نظربعدنظامی هم اروپا که ابرقدرتی اقتصادی بدون داشتن دندانهای تیز به شمارمی رود، طرف آسیب پذیراین تخاصم است و با تشدید بحران و صف آرائی حول آن ناگزیراست برای تأمین امنیت خود بیش از پیش به زیرچترقدرت نظامی آمریکا یعنی در مسیری خلاف روند پس از فروپاشی بلوک شرق، بخزد. روندی که از نقطه نظرمنافع اقتصادی و سیاسی بلندمدت  اتحادیه اروپا  به مثابه قطبی نیرومند در برابرهژمونی طلبی آمریکا آسیب پذیرمی کند.
در سوی مقابل هم  با شروع یک جنگ سرداقتصادی و سیاسی درازمدت، روسیه هم که ناگزیراز افزایش هزینه های نظامی برای ایجاد توازن نظامی در قیاس با جثه ضعیف اقتصادی خود و تحمل تؤسعه ناموزون، شکننده بوده و بازنده اصلی خواهد بود و بهمین دلیل اقتصادی که به تکنولوژی و سرمایه های غرب برای توسعه و شکوفائی اقتصادی خود نیازمنداست،  قادر به تحمل درازمدت فشارهای سنگین اقتصادی و سیاسی و نظامی غرب نخواهد بود. تشدید وابستگی به  درآمدهای نفتی و افزایش نقش دولت اقتدارگرا و تضعیف بازهم بیشتر "دموکراسی" از دیگرپی آمدهای آن خواهد بود. گرچه در کوتاه مدت چه بسا با دامن زدن به ناسیونالیسم و "وحدت ملی" بتواند بخش بزرگی از مردم روسیه  را در کنارحاکمیت قراردهد، اما در درازمت نه فقط به تشدید آسیب پذیری اقتصادی، بلکه  هم چنین به  آسیب پذیری های سیاسی و اجتماعی یک جامعه تحت کنترل در پهناورترین کشورجهان را دامن می زند.  آسیب پذیری هائینت که نمی تواند از چشم دولتمردان و طراحان سیاسی غرب به دور باشد .
 
هدف های دولت آمریکا:
آمریکا هم چنان خواهان ایفاء نقش پدرخواندگی برای اروپا است و این امر در سایه قطب بندی جهانی و ایجاد چترحفاظتی برسرآن ممکن تر می گردد. بحران اوکراین با خواست پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو و دامن زدن به سودای اروپای بزرگ، در برابر روسیه دارای توان نظامی نیرومندتر و محتاج به حمایت نظامی و سیاسی آمریکا،  می تواند درخدمت این هدف قراربگیرد.
اما در بعدی وسیع تر، سردمداران و طراحان سیاست های راهبردی آمریکا برای جلوگیری از افت موقعیت و توان اقتصادی و سیاسی و نظامی خود  به عنوان تنها ابرقدرت حاکم برجهان تلاش های بسیاری را بکارمی گیرند. جاسوسی تعمیم یافته درحوزه های اقتصادی و سیاسی، اعمال سیاست های یک جانبه گری در عرصه های اقتصادی و سیاسی،  بکارگری تکنولوژی های فوق پیشرفته دراستخراج منابع جدید گاز و سوخت برگرفته از ماسه ها و سنگ های آغشته به نفت، که دورنمای عدم نیازبه واردات سوخت و گاز و حتی  تبدیل کردن آمریکا به بزرگترین صادرکننده سوختی را مطرح می  سازد، باید از جمله این گونه تمهیدات دانست. در کنارآن ها باید به ایجاد فضا و قطب بندی های  شبه جنگ سردی جهت  تأمین سیادت و اختلال در روند رشد شتابان رقبا و قدرت های نوظهور اشاره کرد که  بطورکلی در راستای هموارکردن اعمال سیاست های یک جانبه گرایانه و سرکردگی آمریکا قراردارند.
 
نگاهی به پی آمدها:
الف- بطورخلاصه بحران اوکراین با داشتن وجه عمیق بین المللی به مثابه موج دوم بحران پس از فروپاشی بلوک شرق سابق می تواند مرحله جدیدی در تلاقی و تصادم امواج نشأت گرفته از شرق و غرب جهان  و گام جدیدی در  تشدید رقابت و قطب بندی های درون نظام سرمایه داری پس از پایان جنگ سرد باشد. 
ب- البته این واقعیت دارد که رخدادهای تاریخی تکرارنمی شوند، و بهمین دلیل ظهورهای مجدد معمولا با با چهره هائی تغییریافته و "کمیک" به ظهورمی پیوندند. از این منظرشاید به توان آن را "شبه جنگ سرد" نامید  تا یک "جنگ سرد"واقعی. گرچه جنگ های بزرگ و جهانی همواره از دل های رقابت های درونی سرمایه داری حول تقسیم منابع و منافع جهانی صورت گرفته است، اما امروزه با ادغام تنگاتنگ رقابت ها و درهم تنیدگی ها، عوامل نوین مهارکننده ای چون داشتن پیوندهای گسترده و منافع مشترک درچهارچوب اقتصادجهانی شده، ابعادویرانگرانه و بازدارنده تسلیحات کشتارجمعی و نیزنقش افکارعمومی به عنوان عوامل مشروط کننده عمل می کنند و لاجرم منازعات درچهارچوب های کمابیش معین و کنترل شده ای صورت می گیرد.
ج- چنین بحرانی با چنین اهدافی بی تردید نمی تواند خوشایند جنبش های رهائی بخش و ضدسرمایه داری و مدافعان آزادی و برابری اجتماعی باشد. با چنین تلاطماتی  ثروت ها و منابع انسانی بجای که آن که صرف رفع فقراقتصادی و فرهنگی  روبه تزاید مردم جهان و بهبودمحیط زیست گردد، صرف تولیدات نظامی و سودمجمتع های صنعتنی و نظامی، و تقویت خوی انسان خواری می شود. و بطورمشخص در اوکراین برشکاف های اجتماعی و خطرجنگهای داخلی می افزاید و در روسیه نیز موقعیت دولت های اقتدارگرا و میلیتاریستی را تقویت می کند.  
ه- درمورد بحران اوکراین صرفنظر از افکارعمومی، درمیان سیاستمداران صدای سومی هم شینده می شود که با انتقاد به سیاست دو قطبی کردن اوکراین و برافروختن خطرجنگ سرد، خواهان مصالحه و اوکراین بی طرف به عنوان پلی بین غرب و شرق است. مواضع کسینجر و یا انتقاداردهاشرودر صدراعظم سابق آلمان به سیاست غرب و کمیسیون اروپا در دو قطبی کردن وضعیت دراوکراین و اینکه قادر به تشخیص وضعیت واقعی اوکراین و واکنش های روسیه نبوده اند، ازنمونه های شاخص این رویکرد مصالحه جویانه است. برخوردهای دوگانه دولت آلمان در دامن زدن به بحران از یکسو  و  تأکید بردیپلماسی و این که نباید همه راهها را به روی مسکوبست و دفاع از اعمال فشارهای گام به گام بجای تصمیم های عاجل و سخت تحریک کننده، انعکاسی از چالش های پیشاروی رویکردهاست.
و- دربعدی دیگری هم بحران سایه روشن های جدیدی به  سه پرسمان و یا سه نکته افکنده است:
  نخست به آنچه که  بحران دموکراسی و سترونی آن در جوامع سرمایه داری خوانده می شود. این دمکراسی برآمده از صندوق های رأی در جوامع مختلف نه فقط  پاسخگوی انتخاب کنندگان و پیش برنده مطالبات آنها نیست، و بیش از آن سربفرمان اقلیت کوچک سرمایه داران است، بلکه هم چنین نتیجه صندوق ها توسط خودمدافعان دموکراسی هرموقع که منافعشان تأمین نشود، به سهولت تخطئه می شود و شرایط عمومی بازی دموکراسی بهم ریخته می شود. نمونه سرنگون کردن رئیس جمهورقبلی  و بیرون آمده از صندوق  رأی اوکراینی ها در پی مخالفت با الحاق  به  اتحادیه اروپا، توسط مخالفان دولت و مداخله و حمایت فعال دولت های غربی، یک نمونه برجسته از این سیاست یک بام و دوهواست. برآمد  بحران دمکراسی مبتنی بر رأی و سلطه مبتنی بر" اکثریت" نشان دهنده آن است که این نوع دموکراسی ها  قادر به تأمین مطالبات و خواستهای سایراقشار جامعه و جلب رضایت جامعه در کلیت خود نیست. دموکراسی بدون فراتررفتن از این محدوده ها و تأمین خواست های به حق و انسانی سایر اقلیت های جامعه شکننده و ناپایداراست.  
سومین پرسمان و نکته مهم آن است که امروزه دیگر نه فقط اشکال مبارزاتی چون انقلاب و یا جنبش های خیابانی به تنهائی مرزبین ترقی خواهی و ارتجاعی بودن نیست، بلکه سرمایه داران و قدرت های ارتجاعی خود هرجا که لازم داشته باشند باشند و بتوانند کنترل آن را بدست گیرند  از آن برای کنارزدن و یا سرنگونی رقیب خود  استفاده می کنند. این پدیده نشان دهنده آن است که اگرهدف انقلاب تسخیرماشین قدرت و جابجائی آن از دستی به دست دیگرباشد، این  طبقات حاکم و سرمایه داران هستند که با بکارگیری انواع  ترفندها، دست بالا را در پائین کشیدن رقیب و تصرف قدرت  دارند. رفع چنین بحرانی بدون جالش کشیدن و نقدخودقدرت بجای تسخیرآن و رهائی از اصل دولت و درهم شکستن  ماشین دولتی به جای جابحائی آن توسط انقلاب و اعتراضات خیابانی ناممکن است.  درهمین راستا انقلابات و شورش ها  و اعتراضات خیابانی واقعا رهائی بخش  تنها با ترکیب مطالبات رادیکل و رهائی بخش با اشکال خیابانی و غیرخیابانی قادرخواهند بود که از تبدیل شدن خود به سیاهی لشکراین یا آن قدرت جلوگیری کنند.    
چنین قطب بندی هائی که رقابت های سرمایه داری برمی انگیزاند، جزآشفته کردن صفوف جنبش های رهائی بخش وگل آلودکردن آب نتیجه ای ندارد. مردم اوکراین  نیز تنها در پرتو تجمع حول منافع واقعی خود و منزوی ساختن هردو قطب ارتجاع و قدرت های بین المللی حامی آنها می توانند از گرفتارشدن درگرداب های هائل بحران از هردوسو درامان بمانند.
 
2014-03-14
 
 
 
*- چه کشوری از مجازات اقتصادی روسیه ضررخواهد کرد؟:
 
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2014/03/140305_an_russia_ukraine_west_economy.shtml
 
 
 
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


تقی روزبه

فهرست مطالب تقی روزبه در سایت پژواک ایران 

*حضور ظریف در اتاق تهاتر سران ۷ قدرت بزرگ غرب و سورپرایز مکرون!  [2019 Aug] 
*خاتمی و این بار‎ ‎حضوری کمیک در صحنه سیاسی!‏  [2019 Jul] 
*شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟  [2019 Jul] 
*توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا!‏  [2019 Jul] 
*آیا تلاش تازه مکرونبرای گشودن پنجره تازهای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟  [2019 Jul] 
*مرگ خمینی و نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!  [2019 Jun] 
*آیا باید در انتظار«سیل» سیاسی هم باشیم؟!‏  [2019 Apr] 
*پارادوکسی بنام «دولت فمینیستی»!‏  [2019 Mar] 
*طیف بندی گفتمانی و چند چالش مهم جنبش زنان!‏  [2019 Mar] 
*به بهانه استعفا و بازگشت‎ ‎ظریف:‏ بحران در فرایند باز تولید قدرت!‏  [2019 Mar] 
*«هویت ایرانی» به مثابه برابرنهاد«هویت دینی» به چه معناست؟ [2019 Feb] 
* وقتی حرکت بر لبه تیغ، تبدیل به پیش رعشه های یک برجام دوم و موشکی می شود! [2019 Jan] 
*نمایش اقتدار یا زوال اقتدار؟ قهرمانیا ضدقهرمان؟ [2019 Jan] 
*کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها  [2019 Jan] 
*جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاستی بدیل! [2018 Dec] 
*جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاستی بدیل! [2018 Dec] 
* اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!  [2018 Nov] 
*رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه! [2018 Nov] 
*نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و پی آمدها، و چشم اندازبحران سرمایه داری؟ [2018 Nov] 
*با تصمیم به خروج دولت آمریکا از پیمان موشک های هسته ای میان برد، جهان به کدام سو می رود؟  [2018 Oct] 
* قدرت بحران و بحران قدرت! [2018 Oct] 
*جنبش اعتراضی معلمان و تقابل دو گفتمان!  [2018 Oct] 
*روحانی؛ تغییرشیفت از گفتاردرمانی به امیددرمانی!  [2018 Oct] 
*‍سرنوشت برجام: در پاسخ به پرسش های ندای آزادی تارنمایجنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران [2018 Sep] 
*واکنش یک معلم آزاده، به آلترناتیوسازی های از بالا و به سلطنت طلبان! [2018 Sep] 
* شوخی تاریخ!  [2018 Sep] 
* کنسرت های رایگان خیابانی و الزامات آن!  [2018 Sep] 
*رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی [2018 Sep] 
*رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی!‏  [2018 Aug] 
*پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن [2018 Aug] 
*نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند! [2018 Jul] 
*ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!‏ [2018 Jul] 
* ‏«برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!‏  [2018 Jul] 
*دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!  [2018 Jul] 
*وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!‏  [2018 Jun] 
*درآستانه دیدارترامپ و اون: ‏ دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟  [2018 Jun] 
*نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها!‏ مسعودرجوی دوباره زنده شد و پیام داد! [2018 Jun] 
*مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!‏  [2018 Jun] 
*وقتی سرمایه داری غرق در بحران با ستایش ازیک اقتصاددان«مارکسیست» به آسیب شناسی خود می پردازد! [2018 Jun] 
*معنای‎ ‎عروج مقتداصدر!‏ ‏  [2018 May] 
*نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ‏ایران و حساسیت اوضاع!‏  [2018 May] 
*به جنبش ها خیره شویم و از آن ها بیاموزیم!‏  [2018 May] 
* چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن! آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟! [2018 Apr] 
*دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی! [2018 Apr] 
*سفسطه یا یک گزاره علمی؟!‏ [2018 Apr] 
*برند«چپ» و نشست کلن‎!‎ [2018 Apr] 
*آیا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی! [2018 Mar] 
*کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»! [2018 Mar] 
*جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت! [2018 Mar] 
*احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یک بار راست گفت و کسی باورنکرد؟! [2018 Mar] 
*میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخمل باف بر دوضندلی مقابل هم بوجودآورد!  [2018 Feb] 
*چهلمین سالگرد۲۲بهمن در سه پرده!  [2018 Feb] 
*عقب نشینی های مهندسی شده؟ [2018 Feb] 
*نگاهی به چهار رویکرد و چند نکته!‏ [2018 Jan] 
*بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)‏  [2018 Jan] 
*سند تصویری انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ!‏  [2018 Jan] 
* نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ‏ها و امیدها!-بخش اول [2018 Jan] 
*بین سرخوردگی از صندوق رأی تا اعتراضات خیابانی، فاصله چندانی ‏نیست!‏  [2017 Dec] 
*چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟ [2017 Dec] 
*‎ پایان یک خودفریبی بزرگ‎!‎‏ لحظه مواجهه با حقیقت تلخ‎!‎ [2017 Dec] 
*به استقبال شانزده آذر-روزدانشجو- برویم! [2017 Dec] 
*رویکردهای تازه و خطرناک حکومت اسلامی!‏ ‏  [2017 Dec] 
*حق تعیین سرنوشت از منظررویکرد سوم [2017 Nov] 
* انقلاب اکتبر و ادعای کودتا! [2017 Nov] 
* آغازدوره پسابرجام؟ آرامش قبل ازطوفان؟  [2017 Oct] 
* گزارش گزارشگرویژه: یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان ۶۷ [2017 Sep] 
*جهان به کدام سو می رود-2* [2017 Sep] 
*انقلاب اسلامی و محلل هایش! [2017 Aug] 
*جهان به کدام سومی رود؟ نگاهی به چالش ها و صورت بندی آن ها [2017 Aug] 
*وعده های انتخاباتی روحانی، تبی که خیلی زود به لرزنشست! [2017 Aug] 
*بی بی سی و آینده جناح اقتدارگرا [2017 Jul] 
*فرصتی تازه برای زنده کردن و زنده نگهداشتن حافظه تاریخی [2017 Jul] 
*اهمیت چالش در گرفته پیرامون نظریه ولایت الهی و منشأمشروعیت حاکمان [2017 Jul] 
* سعید حجاریان و تقلب در «انتخابات»، سه نکته و یک نتیجه!‏  [2017 Jun] 
*به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل! [2017 Jun] 
*نگاهی به دورویکرد «دانشجوئی» و «روشنفکردینی»  [2017 Jun] 
* عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!‏  [2017 Jun] 
*انتخابات و چندنکته تلگرافی!:‏ آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتاید انتخاباتی مواجهیم [2017 May] 
*اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به ‏آخرین تحولات صحنه «انتخابات» [2017 May] 
*اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن! [2017 May] 
*جنبش کارگری وعروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم هارو مهاجم! [2017 May] 
*انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت!‏  [2017 Apr] 
*ورود غافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه «انتخابات» و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر!  [2017 Apr] 
* نقش زنان در قافله تمدن و رهائی [2017 Mar] 
*چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ!‏ ‏  [2017 Feb] 
* ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!‏  [2017 Feb] 
*آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!‏  [2017 Jan] 
*درنگی به چند ویژگی گزارش امسال آکسفام  [2017 Jan] 
*خدمات رفسنجانی«متأخر» به نظام! اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی [2017 Jan] 
* هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!‏ [2017 Jan] 
*گورخوابی و پسوندمتجاهر!‏  [2017 Jan] 
*ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!‏  [2016 Dec] 
*نگاهی به دو رویداد:‏ روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی!‏  [2016 Dec] 
* بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!‏ [2016 Dec] 
*فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!‏ و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن [2016 Nov] 
* نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!‏ [2016 Nov] 
*بازتابی از انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ  [2016 Nov] 
*نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی  [2016 Nov] 
*انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!‏ [2016 Oct] 
* آیا دولت-ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟ [2016 Oct] 
*موسیقی به دار!‏  [2016 Oct] 
*نگاهی دو انتقاد به مقاله «همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند» [2016 Oct] 
*ابداع واژه جدیدی بنام«ورزشکارنما»!‏  [2016 Sep] 
*پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!‏  [2016 Sep] 
*بررسی اهمیت سند شنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی، از ‏خلال نقد سه رویکرد به آن ‏  [2016 Aug] 
*نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها! [2016 Jul] 
*چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست؟! [2016 Jul] 
*آزاد شدن جعفرعظیم زاده، و درسهای یک آزمون موفق! [2016 Jul] 
* نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن! [2016 Jun] 
*نگاهی به دو رویداد: گفتمان شلاق! [2016 Jun] 
*فائزه و زندانی بهايی؛ صدای شکستن یک تابو! [2016 May] 
*بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!  [2016 May] 
*بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت! [2016 May] 
* چهارگزاره در بسط مفهوم مبارزه طبقاتی  [2016 May] 
*حفره های بزرگ یک تحلیل از انتخابات 7 اسفند-بخش اول [2016 Apr] 
*جنبش دادخواهی و نقاط آسیب پذیر! [2016 Apr] 
*بحران سرمایه داری و ضرورت خوانش جدید از رهائی! [2016 Apr] 
* احساس خطرخامنه ای از کجا سرچشمه می گیرد؟! [2016 Mar] 
*در زیرپوست تهران چه می گذرد: 7 اسفند و آن چه که در تهران بزرگ اتفاق افتاد! بخش1 [2016 Mar] 
*اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن!  [2016 Feb] 
*انتخابات و اسب تروائی که قراراست حماسه بیافریند! [2016 Feb] 
*ادعای انفعالی بودن تاکتیک تحریم و چندگزاره غلط! [2016 Feb] 
*تناقضی به نام رأی اعتراضی و گفتگوئی دوجانبه پیرامون آن! [2016 Feb] 
*تراب حق شناس و درس بزرگ زندگی! [2016 Jan] 
*تاکتیک تحریم، پرسش ها و انتقادها! [2016 Jan] 
* واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟! [2016 Jan] 
* کم لطفی به اهمیت حربه مؤثری به نام تحریم! [2016 Jan] 
*نقدانباشت قدرت و پاسخ به چندپرسش و انتقاد! [2015 Dec] 
*بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟! [2015 Dec] 
* نشست پاریس، و مانیفست «کنش برای توقف جنایات اقلیمی» [2015 Dec] 
*جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها! [2015 Dec] 
*گزارش آژانس، و حسرت حماسه هسته ای! [2015 Dec] 
*داعش و فریاد آی دزد آی دزد رژیم! [2015 Nov] 
*فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟ [2015 Nov] 
*اعتراف عجیب رفسنجانی، و دلایل این اعتراف؟ [2015 Oct] 
*بازهم در موردپارادوکسی بنام «دولت سوسیالیستی» و در پاسخ به یک مدافع آن! [2015 Oct] 
*رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم! [2015 Sep] 
*آیا قدرت ماهیت طبقاتی ندارد؟ [2015 Sep] 
*«دولت جهانی سوسیالیستی» یک تناقض تمام عیار!  [2015 Sep] 
*تراژدی بحران پناهندگی و ریشه ها! [2015 Aug] 
*تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون! [2015 Aug] 
*پنج دلیل برای تبرئه رسوای سعیدمرتضوی! [2015 Aug] 
*چهارمؤلفه جنگ قدرتی که در ورای دستگیری یک آقازاده جریان دارد! [2015 Aug] 
*توده های مردم تاریخ سازند یا موجوداتی پراکنده و محکوم به لولیدن در گنداب ها؟! [2015 Aug] 
*به نام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط! [2015 Jul] 
*آغازشمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی! [2015 Jul] 
*تصویب نسخه جدیدریاضت اقتصادی و این بار با طعم خودی! [2015 Jul] 
*نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد! [2015 Jul] 
*نگاهی به پیچ و خم های همه پرسی یونان و ماهیت خرده پارادایم دولت های متکی بر جنبش های اجتماعی [2015 Jul] 
*آیا از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟ [2015 Jun] 
*اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی "خانه کارگر"! [2015 Jun] 
*مرعوب شدگی مدافعان سرنگونی یا تلاش برای سترون سازی اپوزیسیون انقلابی، کدامیک؟! [2015 Jun] 
*آقای شهردار از «اوین جدید» چه خبر؟! [2015 May] 
*اوج گیری جنبش مطالباتی و اهمیت هم بستگی بخش های مختلف نیروی کار!- بخش دوم [2015 May] 
*درام واقعی که هرروز در برابرمان به نمایش در می آید! [2015 Apr] 
*رویدادتاریخی یا ضدتاریخی؟! [2015 Apr] 
*پیام این شعله های سرخ فام آتش؟! [2015 Mar] 
*جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم! [2015 Mar] 
*معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجودبیماری و کهولت سن با آن ها دست و پنجه نرم کند! بخش یک [2015 Mar] 
*خودکامگی در اوجی تازه! [2015 Feb] 
*جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدامیک؟! [2015 Feb] 
*پرش حزب چپ یونان -سی ریزا- به سکوی قدرت، و دام آخر! [2015 Jan] 
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟- بخش پایانی [2015 Jan] 
*شعارمحاکمه در«دادگاه قانونی» بازی در زمین جناح حاکم است! [2015 Jan] 
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟ [2015 Jan] 
*روایت دیگری از ادعای مرگ جنبش دانشجوئی: دانشگاه مرد؛ زنده باد «دانش»گاه!  [2014 Dec] 
*جنبش دانشجوئی در ِاغماء؟! [2014 Dec] 
*نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده! [2014 Dec] 
*ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم! [2014 Dec] 
*جنبش ضدنژادپرستی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!  [2014 Nov] 
*درنگی بر معنای سوگ و تجمع های گسترده مردم به مناسبت مرگ مرتضی پاشائی! [2014 Nov] 
*انتخابات میان دوره ای آمریکا و چرخش به راست! [2014 Nov] 
*سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم! [2014 Oct] 
*یک دقیقه سکوت برای سگی که آزاد زیست و آزادمرد!*  [2014 Oct] 
*احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی! [2014 Oct] 
*در کشاکش بین وظایف دامادی و فرمان فیلترینگ، و پرده برداری از سه خطرعمدها [2014 Oct] 
*آیا هشدار به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را باید جدی گرفت؟!  [2014 Sep] 
*کشف تؤطئه، و بحران جانشینی! [2014 Sep] 
*دولت اسرائیل و «قدرت مشرف بر زندگی» [2014 Sep] 
*برشی از شورش سیاهان آمریکا با شعار «دست ها بالا، شلیک نکن»!  [2014 Aug] 
*استیضاح وزیرعلوم: زورآزمائی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها! [2014 Aug] 
*رابطه سازمان یابی افقی ودموکراسی مستقیم ومشارکتی [2014 Aug] 
*خاورمیانه و بحران زایمان! [2014 Jul] 
*انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها! [2014 Jun] 
*سخنان دور از انتظار فیروزآبادی و چالش های جدید! [2014 May] 
*سخنان دور از انتظارفیروزآبادی و چالش های جدید!  [2014 May] 
*جنبش لغواعدام و گام های تازه! [2014 May] 
*از تحرک «دلواپسان» تا فعال شدن دولت پنهان! [2014 May] 
*آیا بسوی شکل گیری یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!* [2014 Apr] 
*تعرض ارتجاع حاکم به حقوق شهروندان را درهم بشکنیم! [2014 Apr] 
*شکست حزب سوسیالیست فرانسه شوکی تازه به یک رویکرد کهنه! [2014 Apr] 
*سال نو، پیام و ضدپیام ومحورهای پیشروی [2014 Mar] 
*وجه بین المللی بحران اوکراین و پی آمدها [2014 Mar] 
*تبعیض بر زنان و رابطه آن با سایرتبعیض های اجتماعی [2014 Mar] 
*آیا دلایل ارائه شده برای تغییرنام سازمان کارگران انقلابی به سازمان راه کارگر پذیرفتنی هستند؟! [2014 Feb] 
*انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول) [2014 Feb] 
*رژیم ایران نگران شکسته شدن فضای امنیتی حاکم برجامعه! [2014 Feb] 
*پرده برداری از یک هیولای واقعی! [2014 Feb] 
*حضورچالش برانگیز هنرمندان در سخنرانی روحانی! [2014 Jan] 
* آش چنان شورشد که فریادروحانی هم درآمد!  [2014 Jan] 
*قطعه ای از شیدائی و جنون جمعی برآمده از دخمه تاریخ! [2014 Jan] 
*ایران در آئینه سال جدیدمیلادی! [2014 Jan] 
*دعوای سرمایه داران آمریکا و «پاپ مارکسیست»! [2013 Dec] 
*نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری  [2013 Dec] 
* 16 آذر و رویش جوانه های جنبش دانشجوئی! [2013 Dec] 
*آن چه که در صد روزاول روشن شد! [2013 Nov] 
*چالش های نفس گیرمذاکرات هسته ای و چشم اندازآن! [2013 Nov] 
*کردستان را اعدام نکنید! بلوچستان را اعدام نکنید! ایران را اعدام نکنید! [2013 Nov] 
*مکثی پیرامون دوموضوع: جعلیات سیزده آبان، و مدیریت لبخند دیپلماتیک برای خارج و خشونت در داخل! [2013 Nov] 
*دامنه رسوائی و خشم ناشی از شنود فراگیرجهانیان هم چنان بالامی گیرد! [2013 Oct] 
*نگاهی فشرده به دومسأله: بحران مهاجرت و یک شبه فتوای فاشیستی  [2013 Oct] 
*دور دوم مذاکرات هسته ای و چالش ها! [2013 Oct] 
*جنگ قدرت، وزیرامورخارجه را روانه بیمارستان کرد! [2013 Oct] 
*پس لرزه های تماس تلفنی اوباما و روحانی! [2013 Sep] 
*تحولات اخیر و تأثیر«نرمش قهرمانه» برچالش هسته ای! [2013 Sep] 
*دردفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی و اهمیت این نوع فراخوان ها! [2013 Sep] 
*از «جیمی کراسی» تا «روحانی کراسی»! [2013 Sep] 
*یک پیروزی دیگر! [2013 Sep] 
*به صدا درآمدن طبل جنگ و ضرورت فعال شدن جنبش ضد جنگ و ابرقدرت افکارعمومی! [2013 Sep] 
*پایدار باد خاطره جان باختگان تابستان سیاه 67! [2013 Sep] 
*شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟ [2013 Aug] 
*از گفتمان«اصلاح طلبی» تا گفتمان«اعتدال» فاصله زیادی نیست!  [2013 Aug] 
*وضعیت مصر در حالت دراماتیک! [2013 Aug] 
*سعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک پنبه زن! [2013 Aug] 
*بحران بازتولید و کابینه نجات! [2013 Aug] 
*از مهندسی انتخابات تا مهندسی کابینه [2013 Aug] 
*هنرِبرقدرت یا هم آغوش ِبا قدرت؟! [2013 Jul] 
*«شگون» پیوند گفتمان اعتدال با روحانیت  [2013 Jul] 
*توپ در زمین کیست؟ رفسنجانی و اصلاح طلبان یا خامنه ای؟ [2013 Jul] 
*انقلاب مصردر فازجدید و سه ویژگی آن! [2013 Jul] 
*نقش شبح تحریم در"انتخابات" [2013 Jun] 
* نگاهی به صف آرائی ها و چالش های صحنه "انتخابات" در آستانه دقیقه 90 [2013 Jun] 
*پروازشبحی برفراز "انتخابات"! [2013 Jun] 
*گفتگو با نشریه نگاه بخش نخست [2013 Jun] 
*نقدی به یک گفتار تلویزیونی(2) [2013 May] 
*پیرامون نظرخواهی بی بی سی درباره"مسأله اصلی انتخابات چیست"؟ [2013 May] 
*"انتخابات" و سه حلقه تاکتیکی مرتبط با آن [2013 May] 
*"انتخابات" و به صحنه آمدن محتوای گندیده نظام! [2013 May] 
*اتحاد جمهوری خواهان پس از ده سال [2013 May] 
*نام نویسی رفسنجانی و شوک حاصل از آن درمیان صفوف حاکمیت! [2013 May] 
*تحریم گسترده انتخابات یک گزینه واقعی و مؤثر! [2013 May] 
*آیا بسوی تعین یافتن یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟! [2013 May] 
*نگاهی به یک حرکت و تاکتیک موفق و الهام بخش! [2013 Apr] 
*مرگ تاچر یا تاچریسم؟  [2013 Apr] 
*در پاسخ به دو انتقاد  [2013 Apr] 
* سازها راباید دوباره کوک کرد! [2013 Apr] 
*پیام نوروزی خامنه ای، و«ضد پیام»! [2013 Mar] 
*چه کسی مشغول تدارک «فتنه» ۹۲ است؟! [2013 Mar] 
*درددل حضرت آقا! [2013 Mar] 
*بازهم در اهمیت مطالبات معیشتی و جنبش مطالباتی [2013 Mar] 
*انتخابات نمایشی و برچسب نافرمانی مدنی! [2013 Mar] 
*بادبان ها را باید در کدام جهت برافراشت؟ [2013 Feb] 
*نگاهی به یگ گفتگو و دو رویکرد متضاد در برابر اتحادیه ها! [2013 Feb] 
*در جمهوری اسلامی هتل ها به زندان ها رشک می برند! [2013 Feb] 
*انتخابات ریاست جمهوری و نعل وارونه رژیم (بخش اول) [2013 Jan] 
*پرتگاهی به نام شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر‎ [2013 Jan] 
*نقش روبه گسترش کارگران در جنبش مطالباتی- ضداستبدادی  [2012 Dec] 
*پاسخی کهنه به یک سؤال قدیمی :"آیا دوران سرمایه داری به پایان رسیده است"؟* [2012 Dec] 
*انقلاب مصر، آموزه ها و مهم ترین ویژ گی ها [2012 Dec] 
*تظاهرات کارگری هم زمان در 23 کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن [2012 Nov] 
* جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد: [2012 Nov] 
*تصویب برنامه بسته ریاضتی با وجود اعتصاب سراسری و محاصره پارلمان، و یک پرسش چالش برانگیز [2012 Nov] 
*انتخابات آمریکا و کانونی شدن جدال ها حول طبقه متوسط! [2012 Nov] 
*بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود! [2012 Oct] 
*خود خوارگی، مهم ترین دشمن حکومت اسلامی! [2012 Oct] 
*موج بلند بحران، ویژگی ها و پی آمدهای آن(1) [2012 Oct] 
*حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی و ادعای بهم خوردن توازن قوا! [2012 Oct] 
*اوج گیری جنگ قدرت و دستگیری فرزندان رفسنجانی! [2012 Sep] 
*منشورها و بازارمکاره سیاست! [2012 Sep] 
*چپ و چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی! [2012 Sep] 
*برای مقابله با بحران پراکندگی از کجا باید شروع کرد؟ [2012 Sep] 
*طناب دار بر گلوی دموکراسی! [2012 Aug] 
*موقعیت چپ در ایران؟ بحران تئوریک؟ بحران هویت؟ پایگاه اجتماعی؟ گسست­ها و اتحادها؟ * [2012 Jul] 
*یک استدلال و هزار اما و اگر [2012 Jul] 
*نشست کلن: آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟ [2012 Jul] 
*شکست طرح آتش بس کوفی عنان(نماینده سازمان ملل) وخطرگسترش جنگ داخلی در سوریه  [2012 Jun] 
*از"مرکوزی" تا "مرکولاند" وتوهماتی که به نام چپ رادیکال پراکنده می شود! [2012 May] 
*جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟  [2012 May] 
*چاووش خوان، و آوای مرگ جمهوری اسلامی!  [2012 May] 
*انتخابات فرانسه وچپ گروگان گرفته شده! [2012 May] 
*تراژدی خودکشی داروسازبازنشسته یونانی،ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری! [2012 Apr] 
*دخیل بستن رفسنجانی به خمینی درآستانه برگزاری مذاکرات هسته ای [2012 Apr] 
*جدی میگم! سلاح هسته ای وحرمت فتوا! [2012 Apr] 
*مارش جهانی روزکارگر با شعاراعتصاب عمومی و یک روزبدون نودونه درصدی ها! [2012 Mar] 
*چگونه سالی ؟! [2012 Mar] 
*نگاهی به چندچالش پیشاروی جنبش زنان [2012 Mar] 
*بروزلحظه تاریخی درهمکاری اصلاح طلبان وسازمان اکثریت! [2012 Mar] 
*پی آمدهای نمایش انتخاباتی رژیم! [2012 Mar] 
*سخنی پیرامون اعتراضات 25 بهمن [2012 Feb] 
*جنگ و تحریم گسترده به مثابه دواستراتژی متفاوت یا دووجه یک استراتژی؟ [2012 Feb] 
*اعتصاب یکپارچه ومیلیونی کارگران نیجریه دولت را واداربه عقب نشینی کرد! [2012 Jan] 
*رابطه سازمان یابی افقی ودموموکراسی مستقیم ومشارکتی [2012 Jan] 
*تقابل دواستراتژی: « تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی» و «تهدید در برابر تهدید» [2011 Dec] 
*پس از9 سال جنگ معلوم شد که طالبان دشمن آمریکا نبوده است! [2011 Dec] 
*معترضان جهان؛ چهره سال مجله تایم؛ مردم سوژه گی! [2011 Dec] 
*جنبش وال استریت وشعاراشغال کنگره! [2011 Dec] 
* "انتخابات" مجلس شورای اسلامی واهمیت یک جنبش تحریم گسترده [2011 Dec] 
*اقدام درخشان والهام بخش کارگران ایران خود رو دراعتراض به تغییرارتجاعی قانون کار  [2011 Nov] 
*به مناسبت يک ماهگی جنبش: جنبش وال استريت،ازتصرف فضا-مکان ها تا فلج سازی سازوکارهای سيستم!  [2011 Nov] 
*بار دیگر آوای شوم جنگ طلبی! [2011 Nov] 
*سکولاریسم و"اسلام اخلاقی" آقای سروش! [2011 Nov] 
*اهمیت کنشگری مادران پارک لاله [2011 Nov] 
*آیا لیبی واقعا "آزاد"شد؟  [2011 Oct] 
*جنبش اشغال وال استریت، و برخی ویژگی های جنبش های جدید [2011 Oct] 
*یک ارزیابی ازاعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر واهمیت آن [2011 Oct] 
*معلمان و شعاربرابری جنسیتی به عنوان شعارسال تحصیلی جدید  [2011 Oct] 
*جنبش دانشجوئی وضرورت درهم شکستن تهاجم رژیم به محیط های آموزشی! [2011 Sep] 
*گفتمان «دموکراتیک» یا سوسیالیستی، کدامیک؟! [2011 Sep] 
*اسپانیا، دموکراسی وتصویب برنامه ریاضت اقتصادی [2011 Sep] 
*میراث خمینی برای جانشینان خود [2011 Sep] 
*لیبی: باچشمی گریان وبا چشمی خندان! [2011 Aug] 
*انگلیس: شورش طردشدگان وبه حاشیه رانده شدگان! [2011 Aug] 
*دراهميت جنبش حق انتخاب سبک زندگی(1)  [2011 Aug] 
*گذشت آمنه وخشونت نهادی شده درقانون قصاص [2011 Aug] 
*رابطه جنبش و "چه بایدکرد"! [2011 Jul] 
*دیواربرلین ونعل وارونه سران گروه8 پیرامون تحولات منطقه [2011 Jun] 
*زایش وزوال اسطوره ها درعصرنوین  [2011 Jun] 
*تاکتیک، وحکمت های نهفته در یک نظرسنجی! [2011 Jun] 
*تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده [2011 Jun] 
*انقلاب پاسخ است یا سؤال؟ [2011 Jun] 
*جنبش با کدام گفتمان ؟ [2009 Aug] 
*"اوبامای" وال استریت و "اوبامای" مردم کوچه وخیابان [2008 Nov] 
*یک نافرمانی باشکوه! [2008 Oct] 
* آزمون جنبش زنان درمقابله با [2008 Sep] 
*یک جمع بندی فشرده ازچالش های کارگری وراه های برون رفت ازآن [2008 May] 
*"انتخابات"رسوا وپرازتقلب! [2008 Mar] 
*مارش عظیم تحریم کنندگان ومعضل صندوق های خالی! [2008 Mar]