آیا دلایل ارائه شده برای تغییرنام سازمان کارگران انقلابی به سازمان راه کارگر پذیرفتنی هستند؟!
تقی روزبه

نگاهی به قطعنامه* و دلایل  ارائه شده برای تغییر نام سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) به سازمان راه کارگر.

 قطعنامه دلایلی را  برای این تغییر برشمرده که ابهام زا و چالش برانگیزبوده و پرسش هائی را پیشا روی خواننده می گذارد. در صورتی که این تغییرات جزئی و معطوف به اشکلات فنی بودند نیازی هم به این یادداشت نبود، اما از آنجائی که این تغییرنام متأسفانه مهمترین مشخصه یک سازمان انقلابی با چندین دهه قدمت را نشانه گرفته و از آنجائی که جنبه اجرائی یافته و اعلام بیرونی هم شده، نمی توان به عنوان یکی از مخاطبین و از علاقمندان به سرنوشت چپ از کنارآن بی اعتنا رد شد. نکات قابل نقد عبارتند از:

 

نکته اول:

  اعتبار و سرمایه یک سازمان شناخته شده با دهها سال سابقه مبارزاتی و صدها جان باخته و  هزاران زندانی و هوادار و خانواده ها، قاعدتا دیگرفقط متعلق به آن عده معدودی که به عنوان  عضورسمی در آن حضوردارند نیست. نام چنین سازمانی در طی چندین دهه مبارزه نفس گیر در حافظه آنها و نیروهای چپ و روایت ها و رویدادهای این برهه از تاریخ حک شده است، ازاین رو نمی توان به خاطر ایجاد خرده مرزبندی ها، با آن هم چون تعویض تن پوشی برخوردکرد. اگر اعتباریک سازمان سرمایه ای تاریخی است و نمی تواند صرفا در اختیارعده ای محدود باشد، حتی اگر بفرض دلایل قوی هم برای تغییرنام آن در دست می بود، بازهم بدون احساس مسئولیت در برابرآنها و بدون مشورت و مشارکت دادن و در نظرگرفتن تمایل آنها به طرق گوناگون و ممکن شیوه درستی نبوده است*، تاچه رسد به دلایل غیرموجه و معطوف به خرده مرزبندی با دیگران و در نشست و برخاست عده ای محدود از این خیل سازندگان اعتباریک سازمان.

 

نکته دوم

نام یک سازمان به عنوان چکیده و فشرده اهداف والای یک جریان باورمند به انقلاب مسأله بی اهمیت و تشریفاتی  نیست. البته این درست است که  نام عینا معادل هویت یک سازمان نیست و استقلال نسبی خود را دارد، اما بی ارتباط با آن هم نیست و هم چون لوحی فشرده، نشانی از اهداف و هویت یک جریان را برپیشانی خود دارد. و درست بهمین دلیل "مایملک" یک تعدادمعین و محدود نیست  و نمی توان صرفا با سلیقه مقطعی و بدون بازبینی و نقدکلی و مشارکت وسیع تر آن را بسادگی این ور و آن ورکرد.

  دیگر آنکه تغییرصورت گرفته با آنکه برطبق دلیل دوم از منظر خرده مرزبندی ها صورت گرفته، اما در اساس خود یک تغییرمعطوف به ماهیت و هویت است. اگر تغییرات جزئی بودند و بود ونبودش در ماهیت یک جریان تأثیری نمی گذاشت، مثلا اگراین تغییر فقط حول حذف پسوند نام کمیته مرکزی بود که چندسال پیش به خاطرایجاد تمایزبین دو جریانِ از هم جداشده، به نام اصلی سازمان (در پرانتز) اضافه شد امری فرعی بشمارمی رفت دیگر حذفش هم مسأله برانگیزنبود. اما وقتی دامنه این تغییرات عنوان کارگران انقلابی یعنی اخگرسوزان یک سازمان رزمنده را نشانه می گیرد، دیگر فراتر از این نوع ملاحظات فرعی می رود و چالش برانگیزمی شود. ملاحظه بعدی آنکه هرتغییری مستقل از ذهن و هدف و اراده تصمیم گیرندگان حاوی پیامی است به مخاطبان بیرونی  که پی آمدهای خود را دارد که قاعدتا باید به هنگام اتخاذتصمیم در مدنظرباشد.

******

در توجیه این تغییر گفته می شود نام کنونی جانیفتاده و ما را همه جا به نام سازمان راه کارگرمی شناسند! این ادعا حتی اگرصحت هم داشته باشد، دلیل بسنده و موجهی برای تغییرنام یک سازمان انقلابی  و با اهداف رهائی بخش نیست. و این پرسش را مطرح می کند که آیا  نام  یک جریان اساسا  از اهداف  والای آن الهام می گیرد، یا با ملاحظات باصطلاح رئال پلتیک از قبیل جاافتادگی و مقبولیت در نزددیگران؟  

اما حتی از جنبه عینی هم به قضیه نگاه کنیم ادعای فوق بیشتر یک توجیه است تا استدلال بسنده. واقعیت آن است که سوای هواداران و نیروهای چپ و بخشی از روشنفکران، اکنون بخش اندکی از طبقه گسترده کارگر و مردم ایران بدلایلی خارج از حوصله این نوشته، سازمان های چپ را می شناسند و بنابراین استنادبه چنان ادعائی روانیست. ولی اگرمنظور همان تعدادکمابیش محدود از کارگران و فعالان و هواداران و یا گروه های سیاسی است که جریان راه کارگر را می شناسند و با مواضع آن آشنایند و یا نسبت به آن حساسند، از قضا آنها کسانی هستد که اکثرا ما را  با همین هویت و نام می شناسند و اگرتعلق خاطری هم دارند ازهمین منظراست. آنها ممکن است مثل هر کس دیگری نام سازمان و هرجریانی را به شکلی خاص و در تطابق با سلیقه خود و چه بسا تلخیص شده بکارگیرند و همواره چنان خواهند کرد، همانطورکه هریک از ما در مورد دیگران این کاررا می کنیم و یا حتی اعضاء یک سازمان نسبت به نام کامل سازمان خود انجام می دهند. این جور دخل و تصرف سلیقه ها  الزاما به معنی مخالفت آنان با اسم کامل و بی اعتبارشدن آن نیست. از همین رو بدون یک تحقیق میدانی گسترده توسل به این نوع توجیهات نمی تواند چندان اعتباری داشته باشد و هیچ تضمینی هم  نیست که حتی  نام جدید خوش آیندکسانی باشد که به نام آنها استدلال می کنیم و یا آنطور که می خواهیم بکارگرفته شود (اگر استناد تغییرآنها باشند). و گرنه بدون وجودچنان تحقیق میدانی عوض کردن نام  تا سطح اهمیت تعویض موسمی لباس تنزل خواهد کرد.

 

اما مسأله مهمتر واصلی آن است، سازمانی که می خواهد بدور از افسون رئال پلتیک برخلاف جریان حاکم شناکند، نمی تواند عنوان خود را مشروط  به خوش آیندی و بدآیندی  دیگران نماید و بدان طریق،  نام خود را که بدرجاتی و لو فشرده و اجمالی، بازتاب دهنده هویت یک جریان است تغییردهد، مگر آن که این کار نتیجه فرایند طبیعی یک نقد و رویکردکلی و همه جانبه باشد. و گرنه بجای حرکت برخلاف جریان آب (مناسبات حاکم برجهان) به دام جریان مقبولیت و سلایق دیگران می افتد و حساسیت اش نسبت به آن از حساسیت اش نسبت به اهداف خود بیشتر خواهد بود.

 

نکته سوم:

از منظر دیگری هم می توان به چند و چون دلایل ارائه شده در اطلاعیه  پرداخت:

می دانیم که درعصرپسا فروپاشی بلوک شرق و "سوسیالیسم دولتی" و تعرض عنان گسیخته سرمایه داری نئولیبرال و دوره برآمدشبه گفتمان های واپسگرای بنیادگرا، مدتهاست که گفتمان انقلاب و گفتمان کمونیزم و تغییررادیکال مناسبات حاکم برجهان در راستای برابری اجتماعی، زیرفشارسنگینی قرارگرفته و در محاق فرورفته است. در چنین شرایطی عقب نشینی از آن ولو آن که گیرم صرفا در حداسم و زدودن ردپای آن از پیشانی خود باشد، بی تردید پیام خوبی را پژواک نخواهد داد. نخستین پیام آن به مخاطب آشنا و ناآشنا این خواهد بود که این سازمان لااقل در اسم از انقلاب فاصله گرفته است. همانطور که اشاره شد این پژواک خارج از اراده و نیت تصمیم گیرانش خواهد بود. یعنی حتی ذره ای خدشه و تردید در وفاداری تصمیم گیران نسبت به انقلاب وجود نداشته باشد خارج از اراده آنها تغییرنام  بازتاب منفی خود را خواهد داشت.

 

 

 

 

اما در رابطه با حذف عنوان کارگران انقلابی از نام سازمان، نکته چالش برانگیزمهم دیگری هم وجود دارد: همه می دانیم که کارگر به مثابه کارگر و تولید کننده ارزش اضافی، بخودی خود به معنای اتلاق انقلابی بودن به آن نیست. آنها تا جائی که مشغول بازتولیدسرمایه هستند بخشی از سازوکارهای نظام سرمایه داری به حساب می آیند. اهمیت طبقه کارگر برای کمونیست ها اساسا بخاطروجودظرفیت بالقوه  فراررونده آن علیه مناسبات سرمایه داری و تقویت این وجه آن است. اشاره به انقلاب و کارگران انقلابی در نام یک سازمان در حقیقت نشاندهنده آن است که کارگران ضرورتا برای رهائی از بردگی باید علیه کارمزدورانه و مناسبات انقیادآور بپاخیزند و گرنه تبدیل کردن خود به "سازمان کارگران" در بهترین حالت خود، سرنوشتی بهتر از حزب واقعا " کارگری"انگلیس (و یا احزاب مشابه در سایرکشورهای اروپائی) نخواهد داشت که خوانندگان خود به پیشینه و تاریخچه و سرنوشت این نوع پوست اندازی  در مورد حزب کارگرانگلیس از زمان مارکس و انگلس تا زمان کنونی واقفند. *

 

 از دلیل اول اطلاعیه که بگذریم به دلیل دوم یعنی خرده مرزبندی ها با جریان دیگرراه کارگر می رسیم. اما در اینجا هم این پرسش یقه ما را ول نمی کند: اگر واقعا دلیل اول وجودواقعی می داشت چرا در طی این سی و چندسال عمراین سازمان تنها در این مقطع زمانی برجسته شده و به ذهن برخی ها خطورکرده است، آنهم معلوم نیست با اتکاء به کدام تحقیقات میدانی ومستند؟!. از آنجا که اکنون سازمان های موجود اکثرا لااقل به طور مستقیم تحت تأثیرفضای عمومی جامعه و فشارهای آن قرارندارند، براهمیت پرسش فوق بازهم افزوده می شود. بهمین دلیل در استدلال برای بازگشت به نقطه صفر یک حفره پرنشدنی وجود دارد. از این زاویه بنظرمی رسد که "محرک وانگیزه"  در این رویکرد بیشتر همان دلیل دوم یعنی مرزبندی های فرقه ای باشد. این نوع مرزبندی ها معمولا خود هدفند و می توانند اهداف دیگر را در سایه ببرند. اما نکته غم انگیز آن است که این تغییر دانسته و ندانسته اخگرسوزان سازمان یعنی رزمندگی و باوربه انقلاب را نشانه گرفته است و این دیگرمایه گذاشتن از هویت و اهداف کلان و راهبردی برای رفع و رجوع دعواهای پایان ناپذیرفرقه ای است. و گرنه چگونه می توان بدون در نظرگرفتن تقابل و کشاکش جهان دوگانه "ما و آنها" به فهم بازگشت افتخارآمیز به نقطه صفر سی و چندسال پیش نائل شد؟! و با خیره شدن به رقیب راه رفتن خود را فراموش کرد؟! در شرایطی که سرمایه داری مهاجم با این ادعا که نظام حاکم جایگزینی ندارد و انقلاب در معنای تغییرمناسبات  موردتمسخر و نیشخندآوازه گران سرمایه و بریدگان از چپ است، این اقدام رفقا جز یک عقب نشینی در یکی از بخشهای رزمنده و شناخته شده چپ موجود نیست. جریانی که شعار"انقلاب مرد، زنده باد انقلاب " یکی از افتخارات آن است و عملا با آن اعلام موجودیت سیاسی کرد چگونه می تواند پس از طی چندین دهه آنهم به مناسبت سالگردقیام 22 بهمن57 با افتخار"بازگشت شکوهمند" خود به نقطه صفر را اعلام کند و بکوشد که ردپای آن را از  پیشانی خود بزداید ؟!. آیا شکل و محتوا در عنوان تازه باهم سازگار و منطبق اند یا شکاف و دوگانگی بین آنها درجریان است؟. آیا می توان امید و باورداشت که حذف ردپای انقلاب از پیشانی خود  صرفا جنبه های شکلی و فنی داشته و بامحتوای انقلابی در تقابل و تضاد باشد؟ ای کاش چنین باشد! اما نباید فراموش کنیم که دینامیسم تحولات را نه ذهنیت  چندنفر تصمیم گیر و لو با نیت خیرتعیین می کند و نه آنکه این ذهنیت و افرادحامل آن الزاما همیشه پابرجایند که از نیات خود دفاع کنند! آنها معمولا هموار کننده راهی هستند که دربلندمدت  تحولات  خارج از اراده آنها راه خود را خواهد گشود. از این رو باید هوشیار بود که از قدیم گفته اند گاهی راه جهنم با نیت خیرمفروش می شود!

البته حذف عنوان انقلاب از پیشانی را نمی توان معادل"خداحافظ انقلاب" از تن سازمان دانست. اما از بیان این حقیقت هم نمی توان گذ شت که بنا به نص صریح قطعنامه و به عنوان دلیل دوم، لااقل رفقا برای ایجادتمایزبا رقیب خود از عنوان "کارگران انقلابی" مایه گذاشته اند، که به معنی افتادن به دامچاله خرده مرزبندی های فرقه ای  و فرونهادن افق های بلند است.

بهرحال می دانم که شناکردن در جهت باد خوش آیندهیچ کدام از رفقا نیست و می دانند که چپ ضمن تعمیق نقدهای خود از خطاها و تجربه های گذشته و تحولات جهانی صورت گرفته و یا در حال صورت گرفتن، باید به آرمانهای والا و رهائی بخش وفاداربماند. شکاف طبقاتی جامعه جهانی امروزه بیش از هرزمانی دوقطبی شده و ضرورت گسست از آن و تغییررادیکال شرایط زیست و مناسبات اجتماعی اهمیت روزافزون پیدامی کند، و چپ با باوربه ضرورت تغییرات ژرف و مشارکت فعال در آن زنده است  و گرنه نه چپی  در میان خواهد بود و نه از تاک نشانی!  

 

2014-02-18  تقی روزبه

زیرنویس ها:

*- معنای این سخن آن نیست که من اسم موجود را ایده ال و وتنها شکل بیان این رویکردانقلابی می دانم. هم چنین به معنای پذیرش و دفاع از شکاف و تمایزنهادینه شده بین کارگران و انقلابیون هم  نیست.  باور به ماهیت فرقه ای جریانات چپ و رویکردانتقادیم به آنها هم به معنی آن نیست که هرگونه تغییر و تحولی در این جریانات اعم از مثبت و یا منفی و تضعیف و تقویت جبنه های انقلابی و یا رفرمیستی برایم بالسویه بوده و نسبت به آنها بی تفاوت باشم. هم چنین باید اضافه کنم که انتقادهای مطرح شده نسبت به چگونگی تصمیم گیری از یکسو و  نابسنده بودن دلایل اقامه شده و محتوای این تصممیات از سوی دیگر است و نه  نفی حق تصمیم گیری.

 

*- حداقل آن خانواده ها و افراد و هواداران و یا حتی کسانی که در دسترس اند و سالیان دراز همسنگربوده اند و هم چنان هم براهداف والای مبارزه علیه سرمایه داری و حکومت اسلامی وفادارند و حتی مشورت با دیگر جریانات و نیروهای چپ. و البته قصد از این نوع مشارکت جوئی  سوای درنظرگرفتن حق و تلاش های آنها در اعتباربدست آمده سازمان است، بلکه هم چنین به معنی تقویت زمینه های تصمیم سنجیده است و الزاما به معنای جنبه حقوقی دادن به آن و رأی گیری هم  نیست.

 

اطلاعیه اصلاح « نا م » سازما ن

 

در کنگره هیجده سازمان که  ژوئیه 2013 برگزار شد، جمعی از اعضای سازمان خواستار بررسی موضوع  اصلاح نام سازمان و تغییر ان به همان اسمی که در بدو پیدایش سازمان ( چهار تیر 58 ) برگزیده بودیم شدند. در این ارتباط پس از بحث مقدماتی ، کنگره به کمیته مرکزی منتخب ماموریت داد که با برگزرای مجامع اینترنتی و راه انداز بحث در میان اعضای سازمان، موضوع را پیگیری و سرانجام به همه پرسی بگذارد . این مهم اخیرا به سرانجام رسید و در جریان یک رفراندم از میان گزینه ها و پیشنهادات موجود، اکثریت اعضای سازمان به گزینه زیر رای دادند که جهت اطلاع عموم  و همزمان با سالگرد قیام 22 بهمن 57 منتشر می شود:

 

کمیته مرکزی سازمان – 22 بهمن 1392

  -----------------------------------------------------------

 

قطعنامه پیرامون اصلاح نام سازمان

- نظر به اینکه با وجود گذ شت سی سال از تغییر نام سازمان از « راه کار گر » به : «سازمان کار گران انقلابی ایران( راه کارگر)  » ، این نام هنوز در جنبش جا نیافتاده وما در همه جا بنام  « راه کار گر » شناخته می شویم ؛

- نظر به اینکه انشعاب بخشی از رفقای ما با نام :  " سازمان کارگران انقلابی ایرا ن ( راه کارگر) " (  هیات اجرایی ) تشابه اسمی با ما را موجب شده و این به دنبال خود در اذهان عموم ، آشفتگی ایجاد کرده واستقلال مواضع دو سازما ن را که از هم جدا شده ایم ، مغشوش می نماید ؛

سازمان ما بر اساس این ملا حظات ، تصمیم گرفته است از این پس به همان نام آغازین خود « راه کارگر » بر گردد.

به این وسیله به اطلاع همگان می رسانیم که از این پس در تمامی اسناد و مکاتبات سازمانی ما ، پیشوند  « کارگران انقلابی ایران » از نام سازمان حذف میشود .

 

بنا براین تصمیم ، نام رسمی سازمان ما : سازمان راه کارگر خواهد بود

 

 

سازمان راه کار گر

فوریه 2014 – بهمن 1392

 

 

منبع:پژواک ایران


تقی روزبه

فهرست مطالب تقی روزبه در سایت پژواک ایران 

*حضور ظریف در اتاق تهاتر سران ۷ قدرت بزرگ غرب و سورپرایز مکرون!  [2019 Aug] 
*خاتمی و این بار‎ ‎حضوری کمیک در صحنه سیاسی!‏  [2019 Jul] 
*شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟  [2019 Jul] 
*توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا!‏  [2019 Jul] 
*آیا تلاش تازه مکرونبرای گشودن پنجره تازهای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟  [2019 Jul] 
*مرگ خمینی و نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!  [2019 Jun] 
*آیا باید در انتظار«سیل» سیاسی هم باشیم؟!‏  [2019 Apr] 
*پارادوکسی بنام «دولت فمینیستی»!‏  [2019 Mar] 
*طیف بندی گفتمانی و چند چالش مهم جنبش زنان!‏  [2019 Mar] 
*به بهانه استعفا و بازگشت‎ ‎ظریف:‏ بحران در فرایند باز تولید قدرت!‏  [2019 Mar] 
*«هویت ایرانی» به مثابه برابرنهاد«هویت دینی» به چه معناست؟ [2019 Feb] 
* وقتی حرکت بر لبه تیغ، تبدیل به پیش رعشه های یک برجام دوم و موشکی می شود! [2019 Jan] 
*نمایش اقتدار یا زوال اقتدار؟ قهرمانیا ضدقهرمان؟ [2019 Jan] 
*کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها  [2019 Jan] 
*جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاستی بدیل! [2018 Dec] 
*جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاستی بدیل! [2018 Dec] 
* اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!  [2018 Nov] 
*رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه! [2018 Nov] 
*نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و پی آمدها، و چشم اندازبحران سرمایه داری؟ [2018 Nov] 
*با تصمیم به خروج دولت آمریکا از پیمان موشک های هسته ای میان برد، جهان به کدام سو می رود؟  [2018 Oct] 
* قدرت بحران و بحران قدرت! [2018 Oct] 
*جنبش اعتراضی معلمان و تقابل دو گفتمان!  [2018 Oct] 
*روحانی؛ تغییرشیفت از گفتاردرمانی به امیددرمانی!  [2018 Oct] 
*‍سرنوشت برجام: در پاسخ به پرسش های ندای آزادی تارنمایجنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران [2018 Sep] 
*واکنش یک معلم آزاده، به آلترناتیوسازی های از بالا و به سلطنت طلبان! [2018 Sep] 
* شوخی تاریخ!  [2018 Sep] 
* کنسرت های رایگان خیابانی و الزامات آن!  [2018 Sep] 
*رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی [2018 Sep] 
*رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی!‏  [2018 Aug] 
*پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن [2018 Aug] 
*نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند! [2018 Jul] 
*ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!‏ [2018 Jul] 
* ‏«برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!‏  [2018 Jul] 
*دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!  [2018 Jul] 
*وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!‏  [2018 Jun] 
*درآستانه دیدارترامپ و اون: ‏ دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟  [2018 Jun] 
*نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها!‏ مسعودرجوی دوباره زنده شد و پیام داد! [2018 Jun] 
*مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!‏  [2018 Jun] 
*وقتی سرمایه داری غرق در بحران با ستایش ازیک اقتصاددان«مارکسیست» به آسیب شناسی خود می پردازد! [2018 Jun] 
*معنای‎ ‎عروج مقتداصدر!‏ ‏  [2018 May] 
*نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ‏ایران و حساسیت اوضاع!‏  [2018 May] 
*به جنبش ها خیره شویم و از آن ها بیاموزیم!‏  [2018 May] 
* چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن! آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟! [2018 Apr] 
*دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی! [2018 Apr] 
*سفسطه یا یک گزاره علمی؟!‏ [2018 Apr] 
*برند«چپ» و نشست کلن‎!‎ [2018 Apr] 
*آیا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی! [2018 Mar] 
*کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»! [2018 Mar] 
*جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت! [2018 Mar] 
*احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یک بار راست گفت و کسی باورنکرد؟! [2018 Mar] 
*میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخمل باف بر دوضندلی مقابل هم بوجودآورد!  [2018 Feb] 
*چهلمین سالگرد۲۲بهمن در سه پرده!  [2018 Feb] 
*عقب نشینی های مهندسی شده؟ [2018 Feb] 
*نگاهی به چهار رویکرد و چند نکته!‏ [2018 Jan] 
*بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)‏  [2018 Jan] 
*سند تصویری انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ!‏  [2018 Jan] 
* نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ‏ها و امیدها!-بخش اول [2018 Jan] 
*بین سرخوردگی از صندوق رأی تا اعتراضات خیابانی، فاصله چندانی ‏نیست!‏  [2017 Dec] 
*چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟ [2017 Dec] 
*‎ پایان یک خودفریبی بزرگ‎!‎‏ لحظه مواجهه با حقیقت تلخ‎!‎ [2017 Dec] 
*به استقبال شانزده آذر-روزدانشجو- برویم! [2017 Dec] 
*رویکردهای تازه و خطرناک حکومت اسلامی!‏ ‏  [2017 Dec] 
*حق تعیین سرنوشت از منظررویکرد سوم [2017 Nov] 
* انقلاب اکتبر و ادعای کودتا! [2017 Nov] 
* آغازدوره پسابرجام؟ آرامش قبل ازطوفان؟  [2017 Oct] 
* گزارش گزارشگرویژه: یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان ۶۷ [2017 Sep] 
*جهان به کدام سو می رود-2* [2017 Sep] 
*انقلاب اسلامی و محلل هایش! [2017 Aug] 
*جهان به کدام سومی رود؟ نگاهی به چالش ها و صورت بندی آن ها [2017 Aug] 
*وعده های انتخاباتی روحانی، تبی که خیلی زود به لرزنشست! [2017 Aug] 
*بی بی سی و آینده جناح اقتدارگرا [2017 Jul] 
*فرصتی تازه برای زنده کردن و زنده نگهداشتن حافظه تاریخی [2017 Jul] 
*اهمیت چالش در گرفته پیرامون نظریه ولایت الهی و منشأمشروعیت حاکمان [2017 Jul] 
* سعید حجاریان و تقلب در «انتخابات»، سه نکته و یک نتیجه!‏  [2017 Jun] 
*به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل! [2017 Jun] 
*نگاهی به دورویکرد «دانشجوئی» و «روشنفکردینی»  [2017 Jun] 
* عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!‏  [2017 Jun] 
*انتخابات و چندنکته تلگرافی!:‏ آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتاید انتخاباتی مواجهیم [2017 May] 
*اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به ‏آخرین تحولات صحنه «انتخابات» [2017 May] 
*اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن! [2017 May] 
*جنبش کارگری وعروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم هارو مهاجم! [2017 May] 
*انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت!‏  [2017 Apr] 
*ورود غافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه «انتخابات» و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر!  [2017 Apr] 
* نقش زنان در قافله تمدن و رهائی [2017 Mar] 
*چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ!‏ ‏  [2017 Feb] 
* ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!‏  [2017 Feb] 
*آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!‏  [2017 Jan] 
*درنگی به چند ویژگی گزارش امسال آکسفام  [2017 Jan] 
*خدمات رفسنجانی«متأخر» به نظام! اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی [2017 Jan] 
* هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!‏ [2017 Jan] 
*گورخوابی و پسوندمتجاهر!‏  [2017 Jan] 
*ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!‏  [2016 Dec] 
*نگاهی به دو رویداد:‏ روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی!‏  [2016 Dec] 
* بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!‏ [2016 Dec] 
*فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!‏ و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن [2016 Nov] 
* نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!‏ [2016 Nov] 
*بازتابی از انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ  [2016 Nov] 
*نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی  [2016 Nov] 
*انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!‏ [2016 Oct] 
* آیا دولت-ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟ [2016 Oct] 
*موسیقی به دار!‏  [2016 Oct] 
*نگاهی دو انتقاد به مقاله «همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند» [2016 Oct] 
*ابداع واژه جدیدی بنام«ورزشکارنما»!‏  [2016 Sep] 
*پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!‏  [2016 Sep] 
*بررسی اهمیت سند شنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی، از ‏خلال نقد سه رویکرد به آن ‏  [2016 Aug] 
*نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها! [2016 Jul] 
*چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست؟! [2016 Jul] 
*آزاد شدن جعفرعظیم زاده، و درسهای یک آزمون موفق! [2016 Jul] 
* نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن! [2016 Jun] 
*نگاهی به دو رویداد: گفتمان شلاق! [2016 Jun] 
*فائزه و زندانی بهايی؛ صدای شکستن یک تابو! [2016 May] 
*بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!  [2016 May] 
*بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت! [2016 May] 
* چهارگزاره در بسط مفهوم مبارزه طبقاتی  [2016 May] 
*حفره های بزرگ یک تحلیل از انتخابات 7 اسفند-بخش اول [2016 Apr] 
*جنبش دادخواهی و نقاط آسیب پذیر! [2016 Apr] 
*بحران سرمایه داری و ضرورت خوانش جدید از رهائی! [2016 Apr] 
* احساس خطرخامنه ای از کجا سرچشمه می گیرد؟! [2016 Mar] 
*در زیرپوست تهران چه می گذرد: 7 اسفند و آن چه که در تهران بزرگ اتفاق افتاد! بخش1 [2016 Mar] 
*اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن!  [2016 Feb] 
*انتخابات و اسب تروائی که قراراست حماسه بیافریند! [2016 Feb] 
*ادعای انفعالی بودن تاکتیک تحریم و چندگزاره غلط! [2016 Feb] 
*تناقضی به نام رأی اعتراضی و گفتگوئی دوجانبه پیرامون آن! [2016 Feb] 
*تراب حق شناس و درس بزرگ زندگی! [2016 Jan] 
*تاکتیک تحریم، پرسش ها و انتقادها! [2016 Jan] 
* واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟! [2016 Jan] 
* کم لطفی به اهمیت حربه مؤثری به نام تحریم! [2016 Jan] 
*نقدانباشت قدرت و پاسخ به چندپرسش و انتقاد! [2015 Dec] 
*بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟! [2015 Dec] 
* نشست پاریس، و مانیفست «کنش برای توقف جنایات اقلیمی» [2015 Dec] 
*جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها! [2015 Dec] 
*گزارش آژانس، و حسرت حماسه هسته ای! [2015 Dec] 
*داعش و فریاد آی دزد آی دزد رژیم! [2015 Nov] 
*فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟ [2015 Nov] 
*اعتراف عجیب رفسنجانی، و دلایل این اعتراف؟ [2015 Oct] 
*بازهم در موردپارادوکسی بنام «دولت سوسیالیستی» و در پاسخ به یک مدافع آن! [2015 Oct] 
*رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم! [2015 Sep] 
*آیا قدرت ماهیت طبقاتی ندارد؟ [2015 Sep] 
*«دولت جهانی سوسیالیستی» یک تناقض تمام عیار!  [2015 Sep] 
*تراژدی بحران پناهندگی و ریشه ها! [2015 Aug] 
*تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون! [2015 Aug] 
*پنج دلیل برای تبرئه رسوای سعیدمرتضوی! [2015 Aug] 
*چهارمؤلفه جنگ قدرتی که در ورای دستگیری یک آقازاده جریان دارد! [2015 Aug] 
*توده های مردم تاریخ سازند یا موجوداتی پراکنده و محکوم به لولیدن در گنداب ها؟! [2015 Aug] 
*به نام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط! [2015 Jul] 
*آغازشمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی! [2015 Jul] 
*تصویب نسخه جدیدریاضت اقتصادی و این بار با طعم خودی! [2015 Jul] 
*نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد! [2015 Jul] 
*نگاهی به پیچ و خم های همه پرسی یونان و ماهیت خرده پارادایم دولت های متکی بر جنبش های اجتماعی [2015 Jul] 
*آیا از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟ [2015 Jun] 
*اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی "خانه کارگر"! [2015 Jun] 
*مرعوب شدگی مدافعان سرنگونی یا تلاش برای سترون سازی اپوزیسیون انقلابی، کدامیک؟! [2015 Jun] 
*آقای شهردار از «اوین جدید» چه خبر؟! [2015 May] 
*اوج گیری جنبش مطالباتی و اهمیت هم بستگی بخش های مختلف نیروی کار!- بخش دوم [2015 May] 
*درام واقعی که هرروز در برابرمان به نمایش در می آید! [2015 Apr] 
*رویدادتاریخی یا ضدتاریخی؟! [2015 Apr] 
*پیام این شعله های سرخ فام آتش؟! [2015 Mar] 
*جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم! [2015 Mar] 
*معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجودبیماری و کهولت سن با آن ها دست و پنجه نرم کند! بخش یک [2015 Mar] 
*خودکامگی در اوجی تازه! [2015 Feb] 
*جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدامیک؟! [2015 Feb] 
*پرش حزب چپ یونان -سی ریزا- به سکوی قدرت، و دام آخر! [2015 Jan] 
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟- بخش پایانی [2015 Jan] 
*شعارمحاکمه در«دادگاه قانونی» بازی در زمین جناح حاکم است! [2015 Jan] 
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟ [2015 Jan] 
*روایت دیگری از ادعای مرگ جنبش دانشجوئی: دانشگاه مرد؛ زنده باد «دانش»گاه!  [2014 Dec] 
*جنبش دانشجوئی در ِاغماء؟! [2014 Dec] 
*نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده! [2014 Dec] 
*ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم! [2014 Dec] 
*جنبش ضدنژادپرستی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!  [2014 Nov] 
*درنگی بر معنای سوگ و تجمع های گسترده مردم به مناسبت مرگ مرتضی پاشائی! [2014 Nov] 
*انتخابات میان دوره ای آمریکا و چرخش به راست! [2014 Nov] 
*سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم! [2014 Oct] 
*یک دقیقه سکوت برای سگی که آزاد زیست و آزادمرد!*  [2014 Oct] 
*احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی! [2014 Oct] 
*در کشاکش بین وظایف دامادی و فرمان فیلترینگ، و پرده برداری از سه خطرعمدها [2014 Oct] 
*آیا هشدار به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را باید جدی گرفت؟!  [2014 Sep] 
*کشف تؤطئه، و بحران جانشینی! [2014 Sep] 
*دولت اسرائیل و «قدرت مشرف بر زندگی» [2014 Sep] 
*برشی از شورش سیاهان آمریکا با شعار «دست ها بالا، شلیک نکن»!  [2014 Aug] 
*استیضاح وزیرعلوم: زورآزمائی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها! [2014 Aug] 
*رابطه سازمان یابی افقی ودموکراسی مستقیم ومشارکتی [2014 Aug] 
*خاورمیانه و بحران زایمان! [2014 Jul] 
*انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها! [2014 Jun] 
*سخنان دور از انتظار فیروزآبادی و چالش های جدید! [2014 May] 
*سخنان دور از انتظارفیروزآبادی و چالش های جدید!  [2014 May] 
*جنبش لغواعدام و گام های تازه! [2014 May] 
*از تحرک «دلواپسان» تا فعال شدن دولت پنهان! [2014 May] 
*آیا بسوی شکل گیری یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!* [2014 Apr] 
*تعرض ارتجاع حاکم به حقوق شهروندان را درهم بشکنیم! [2014 Apr] 
*شکست حزب سوسیالیست فرانسه شوکی تازه به یک رویکرد کهنه! [2014 Apr] 
*سال نو، پیام و ضدپیام ومحورهای پیشروی [2014 Mar] 
*وجه بین المللی بحران اوکراین و پی آمدها [2014 Mar] 
*تبعیض بر زنان و رابطه آن با سایرتبعیض های اجتماعی [2014 Mar] 
*آیا دلایل ارائه شده برای تغییرنام سازمان کارگران انقلابی به سازمان راه کارگر پذیرفتنی هستند؟! [2014 Feb] 
*انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول) [2014 Feb] 
*رژیم ایران نگران شکسته شدن فضای امنیتی حاکم برجامعه! [2014 Feb] 
*پرده برداری از یک هیولای واقعی! [2014 Feb] 
*حضورچالش برانگیز هنرمندان در سخنرانی روحانی! [2014 Jan] 
* آش چنان شورشد که فریادروحانی هم درآمد!  [2014 Jan] 
*قطعه ای از شیدائی و جنون جمعی برآمده از دخمه تاریخ! [2014 Jan] 
*ایران در آئینه سال جدیدمیلادی! [2014 Jan] 
*دعوای سرمایه داران آمریکا و «پاپ مارکسیست»! [2013 Dec] 
*نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری  [2013 Dec] 
* 16 آذر و رویش جوانه های جنبش دانشجوئی! [2013 Dec] 
*آن چه که در صد روزاول روشن شد! [2013 Nov] 
*چالش های نفس گیرمذاکرات هسته ای و چشم اندازآن! [2013 Nov] 
*کردستان را اعدام نکنید! بلوچستان را اعدام نکنید! ایران را اعدام نکنید! [2013 Nov] 
*مکثی پیرامون دوموضوع: جعلیات سیزده آبان، و مدیریت لبخند دیپلماتیک برای خارج و خشونت در داخل! [2013 Nov] 
*دامنه رسوائی و خشم ناشی از شنود فراگیرجهانیان هم چنان بالامی گیرد! [2013 Oct] 
*نگاهی فشرده به دومسأله: بحران مهاجرت و یک شبه فتوای فاشیستی  [2013 Oct] 
*دور دوم مذاکرات هسته ای و چالش ها! [2013 Oct] 
*جنگ قدرت، وزیرامورخارجه را روانه بیمارستان کرد! [2013 Oct] 
*پس لرزه های تماس تلفنی اوباما و روحانی! [2013 Sep] 
*تحولات اخیر و تأثیر«نرمش قهرمانه» برچالش هسته ای! [2013 Sep] 
*دردفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی و اهمیت این نوع فراخوان ها! [2013 Sep] 
*از «جیمی کراسی» تا «روحانی کراسی»! [2013 Sep] 
*یک پیروزی دیگر! [2013 Sep] 
*به صدا درآمدن طبل جنگ و ضرورت فعال شدن جنبش ضد جنگ و ابرقدرت افکارعمومی! [2013 Sep] 
*پایدار باد خاطره جان باختگان تابستان سیاه 67! [2013 Sep] 
*شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟ [2013 Aug] 
*از گفتمان«اصلاح طلبی» تا گفتمان«اعتدال» فاصله زیادی نیست!  [2013 Aug] 
*وضعیت مصر در حالت دراماتیک! [2013 Aug] 
*سعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک پنبه زن! [2013 Aug] 
*بحران بازتولید و کابینه نجات! [2013 Aug] 
*از مهندسی انتخابات تا مهندسی کابینه [2013 Aug] 
*هنرِبرقدرت یا هم آغوش ِبا قدرت؟! [2013 Jul] 
*«شگون» پیوند گفتمان اعتدال با روحانیت  [2013 Jul] 
*توپ در زمین کیست؟ رفسنجانی و اصلاح طلبان یا خامنه ای؟ [2013 Jul] 
*انقلاب مصردر فازجدید و سه ویژگی آن! [2013 Jul] 
*نقش شبح تحریم در"انتخابات" [2013 Jun] 
* نگاهی به صف آرائی ها و چالش های صحنه "انتخابات" در آستانه دقیقه 90 [2013 Jun] 
*پروازشبحی برفراز "انتخابات"! [2013 Jun] 
*گفتگو با نشریه نگاه بخش نخست [2013 Jun] 
*نقدی به یک گفتار تلویزیونی(2) [2013 May] 
*پیرامون نظرخواهی بی بی سی درباره"مسأله اصلی انتخابات چیست"؟ [2013 May] 
*"انتخابات" و سه حلقه تاکتیکی مرتبط با آن [2013 May] 
*"انتخابات" و به صحنه آمدن محتوای گندیده نظام! [2013 May] 
*اتحاد جمهوری خواهان پس از ده سال [2013 May] 
*نام نویسی رفسنجانی و شوک حاصل از آن درمیان صفوف حاکمیت! [2013 May] 
*تحریم گسترده انتخابات یک گزینه واقعی و مؤثر! [2013 May] 
*آیا بسوی تعین یافتن یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟! [2013 May] 
*نگاهی به یک حرکت و تاکتیک موفق و الهام بخش! [2013 Apr] 
*مرگ تاچر یا تاچریسم؟  [2013 Apr] 
*در پاسخ به دو انتقاد  [2013 Apr] 
* سازها راباید دوباره کوک کرد! [2013 Apr] 
*پیام نوروزی خامنه ای، و«ضد پیام»! [2013 Mar] 
*چه کسی مشغول تدارک «فتنه» ۹۲ است؟! [2013 Mar] 
*درددل حضرت آقا! [2013 Mar] 
*بازهم در اهمیت مطالبات معیشتی و جنبش مطالباتی [2013 Mar] 
*انتخابات نمایشی و برچسب نافرمانی مدنی! [2013 Mar] 
*بادبان ها را باید در کدام جهت برافراشت؟ [2013 Feb] 
*نگاهی به یگ گفتگو و دو رویکرد متضاد در برابر اتحادیه ها! [2013 Feb] 
*در جمهوری اسلامی هتل ها به زندان ها رشک می برند! [2013 Feb] 
*انتخابات ریاست جمهوری و نعل وارونه رژیم (بخش اول) [2013 Jan] 
*پرتگاهی به نام شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر‎ [2013 Jan] 
*نقش روبه گسترش کارگران در جنبش مطالباتی- ضداستبدادی  [2012 Dec] 
*پاسخی کهنه به یک سؤال قدیمی :"آیا دوران سرمایه داری به پایان رسیده است"؟* [2012 Dec] 
*انقلاب مصر، آموزه ها و مهم ترین ویژ گی ها [2012 Dec] 
*تظاهرات کارگری هم زمان در 23 کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن [2012 Nov] 
* جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد: [2012 Nov] 
*تصویب برنامه بسته ریاضتی با وجود اعتصاب سراسری و محاصره پارلمان، و یک پرسش چالش برانگیز [2012 Nov] 
*انتخابات آمریکا و کانونی شدن جدال ها حول طبقه متوسط! [2012 Nov] 
*بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود! [2012 Oct] 
*خود خوارگی، مهم ترین دشمن حکومت اسلامی! [2012 Oct] 
*موج بلند بحران، ویژگی ها و پی آمدهای آن(1) [2012 Oct] 
*حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی و ادعای بهم خوردن توازن قوا! [2012 Oct] 
*اوج گیری جنگ قدرت و دستگیری فرزندان رفسنجانی! [2012 Sep] 
*منشورها و بازارمکاره سیاست! [2012 Sep] 
*چپ و چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی! [2012 Sep] 
*برای مقابله با بحران پراکندگی از کجا باید شروع کرد؟ [2012 Sep] 
*طناب دار بر گلوی دموکراسی! [2012 Aug] 
*موقعیت چپ در ایران؟ بحران تئوریک؟ بحران هویت؟ پایگاه اجتماعی؟ گسست­ها و اتحادها؟ * [2012 Jul] 
*یک استدلال و هزار اما و اگر [2012 Jul] 
*نشست کلن: آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟ [2012 Jul] 
*شکست طرح آتش بس کوفی عنان(نماینده سازمان ملل) وخطرگسترش جنگ داخلی در سوریه  [2012 Jun] 
*از"مرکوزی" تا "مرکولاند" وتوهماتی که به نام چپ رادیکال پراکنده می شود! [2012 May] 
*جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟  [2012 May] 
*چاووش خوان، و آوای مرگ جمهوری اسلامی!  [2012 May] 
*انتخابات فرانسه وچپ گروگان گرفته شده! [2012 May] 
*تراژدی خودکشی داروسازبازنشسته یونانی،ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری! [2012 Apr] 
*دخیل بستن رفسنجانی به خمینی درآستانه برگزاری مذاکرات هسته ای [2012 Apr] 
*جدی میگم! سلاح هسته ای وحرمت فتوا! [2012 Apr] 
*مارش جهانی روزکارگر با شعاراعتصاب عمومی و یک روزبدون نودونه درصدی ها! [2012 Mar] 
*چگونه سالی ؟! [2012 Mar] 
*نگاهی به چندچالش پیشاروی جنبش زنان [2012 Mar] 
*بروزلحظه تاریخی درهمکاری اصلاح طلبان وسازمان اکثریت! [2012 Mar] 
*پی آمدهای نمایش انتخاباتی رژیم! [2012 Mar] 
*سخنی پیرامون اعتراضات 25 بهمن [2012 Feb] 
*جنگ و تحریم گسترده به مثابه دواستراتژی متفاوت یا دووجه یک استراتژی؟ [2012 Feb] 
*اعتصاب یکپارچه ومیلیونی کارگران نیجریه دولت را واداربه عقب نشینی کرد! [2012 Jan] 
*رابطه سازمان یابی افقی ودموموکراسی مستقیم ومشارکتی [2012 Jan] 
*تقابل دواستراتژی: « تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی» و «تهدید در برابر تهدید» [2011 Dec] 
*پس از9 سال جنگ معلوم شد که طالبان دشمن آمریکا نبوده است! [2011 Dec] 
*معترضان جهان؛ چهره سال مجله تایم؛ مردم سوژه گی! [2011 Dec] 
*جنبش وال استریت وشعاراشغال کنگره! [2011 Dec] 
* "انتخابات" مجلس شورای اسلامی واهمیت یک جنبش تحریم گسترده [2011 Dec] 
*اقدام درخشان والهام بخش کارگران ایران خود رو دراعتراض به تغییرارتجاعی قانون کار  [2011 Nov] 
*به مناسبت يک ماهگی جنبش: جنبش وال استريت،ازتصرف فضا-مکان ها تا فلج سازی سازوکارهای سيستم!  [2011 Nov] 
*بار دیگر آوای شوم جنگ طلبی! [2011 Nov] 
*سکولاریسم و"اسلام اخلاقی" آقای سروش! [2011 Nov] 
*اهمیت کنشگری مادران پارک لاله [2011 Nov] 
*آیا لیبی واقعا "آزاد"شد؟  [2011 Oct] 
*جنبش اشغال وال استریت، و برخی ویژگی های جنبش های جدید [2011 Oct] 
*یک ارزیابی ازاعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر واهمیت آن [2011 Oct] 
*معلمان و شعاربرابری جنسیتی به عنوان شعارسال تحصیلی جدید  [2011 Oct] 
*جنبش دانشجوئی وضرورت درهم شکستن تهاجم رژیم به محیط های آموزشی! [2011 Sep] 
*گفتمان «دموکراتیک» یا سوسیالیستی، کدامیک؟! [2011 Sep] 
*اسپانیا، دموکراسی وتصویب برنامه ریاضت اقتصادی [2011 Sep] 
*میراث خمینی برای جانشینان خود [2011 Sep] 
*لیبی: باچشمی گریان وبا چشمی خندان! [2011 Aug] 
*انگلیس: شورش طردشدگان وبه حاشیه رانده شدگان! [2011 Aug] 
*دراهميت جنبش حق انتخاب سبک زندگی(1)  [2011 Aug] 
*گذشت آمنه وخشونت نهادی شده درقانون قصاص [2011 Aug] 
*رابطه جنبش و "چه بایدکرد"! [2011 Jul] 
*دیواربرلین ونعل وارونه سران گروه8 پیرامون تحولات منطقه [2011 Jun] 
*زایش وزوال اسطوره ها درعصرنوین  [2011 Jun] 
*تاکتیک، وحکمت های نهفته در یک نظرسنجی! [2011 Jun] 
*تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده [2011 Jun] 
*انقلاب پاسخ است یا سؤال؟ [2011 Jun] 
*جنبش با کدام گفتمان ؟ [2009 Aug] 
*"اوبامای" وال استریت و "اوبامای" مردم کوچه وخیابان [2008 Nov] 
*یک نافرمانی باشکوه! [2008 Oct] 
* آزمون جنبش زنان درمقابله با [2008 Sep] 
*یک جمع بندی فشرده ازچالش های کارگری وراه های برون رفت ازآن [2008 May] 
*"انتخابات"رسوا وپرازتقلب! [2008 Mar] 
*مارش عظیم تحریم کنندگان ومعضل صندوق های خالی! [2008 Mar]