هنرِبرقدرت یا هم آغوش ِبا قدرت؟!
تقی روزبه

 

درنگی برشرکت دریک جشنواره و صف آرائی پیرامون آن!

شرکت مخملباف درجشنواره سینمائی بیت المقدس(اورشلیم) برای معرفی فیلم هایش و نمایش باغبان، درشرایطی که سال هاست جنبشی توسط فعالین مدنی- اجتماعی فلسطینی ها و ده ها تشکل مردمی برآمده ازآن برای "بایکوت، عدم سرمایه گذاری وتحریم دولت اسرائیل" توسط بی دی اس، از حمایت بسیاری از نیروهای مترقی و چپ و آزادیخواهان جهان برخورداربوده و حتی اتحادیه اروپا را به تحریم سرمایه گذاری در آبادی نشین های یهودی درمناطق اشغالی کشانده است، موجب صف آرائی  له و علیه درمیان ایرانیان (در خارج کشور) شده و درمجموع بازتاب وسیعی هم  دررسانه ها و شبکه های اجتماعی و نیز دستگاه های تبلیغی رژیم و برخی روزنامه های رسمی  پیداکرده است. ابتدا 150 نفر از دانشگاهیان و روزنامه نگاران و هنرمندان و فعالان مدنی –اجتماعی با گرایش های گوناگون، دربیانیه ای بدلیل نادیده گرفتن جنبش تحریم اسرائیل و فراهم کردن شرایط سوء استفاده دولت اسرائیل از این جشنواره به انتقاد از آن پرداختند. متقابلا در واکنش به این بیانیه و درستایش از اقدام مخملباف موجی از بیانیه ها و واکنش های متعدد و برخا خشم آگینی انتشاریافتند و با اتلاق عنوان سفیرصلح و فرهنگی، آن را اقدامی مؤثر درجهت آشتی دوملت ایران و اسرائیل و تابوشکنی درسفر به اسرائیل و یهودی و بهائی ستیزی قلمدادکردند. آن ها هم چنین درخلال گفتگوها و بیانیه ها و مقالات خود برای دفاع ازاین اقدام، فراترهم رفته و از سپری شدن عصرجنبش های اعتراضی و نافرمانی های مدنی-اجتماعی و انقلابات و نظایرآن سخن به میان آوردند. ازآن میان دو ادعا بیش ازهمه برجستگی داشته است: یکی ورودبه عصرگفتگو( با دولت ها) به عنوان راهبردی برای حل معضلات  درشرایطی که بزعم آن ها راه های مرسوم گذشته به بن رسیده است ( ونقش پیشقراولی "هنر"درگشودن راه سیاسی)، ودیگری ورودبه موضوع مناقشه ازمنظر"منافع دوجانبه و ملی" ایران و اسرائیل، و اولویت این منافع مشترک، طبیعی و استراتژیکی به هرعامل دیگر. مقالات و کامنت های متعددی هم درسایت ها و شبکه های اجتماعی درج شدند. از ویژگی این نوع رویکردها، اکثرا درهم آمیختن مسائل ثانوی و بی ارتباط  با مسأله اصلی و کانونی کردن آنها و سنگرگرفتن پشت هنر برای پیشبرد اهداف  سیاسی و تقابل منافع ملی با منافع جهان شمول انسانی است. مسائلی که چه بسا فی نفسه نادرست هم نباشند ودرجای خود مهم هم باشند، اما بدلیل خلط مبحث و نحوه طرح طرح ناردست، موجب آشفته بازاری شده اند که درآن معلوم نیست بالأخره هدف اصلی چیست. درحقیقت هم آغوشی و گره خوردگی "هنر"با نوع خاصی ازسیاست، که گروهی حامی آن سیاست هستند (مثل دعوت ازدولت اسرائیل برای کمک به استقرار دمکراسی در ایران که مخملباف هم درنطق افتتاحیه خود خواهان آن شده است) و گروهی مخالف آن و میانه  ویا متمایل به چپ که آن را جنگ طلبانه ونژاد پرستانه می دانند، سبب دو رویکرد کلی شده است.

 

البته اگردامنه استدلال ها دردفاع ازاین سفر، صرفا درحدالزامات حرفه ای یک سینماگر و تمایلات و احساسات شخصی او باقی ماند مناقشه ها تا این حد بالانمی گرفت. مثلا درهمان حدی که مخملباف درپاسخ  به یکی از سؤال های پرسشگر بی بی سی  پیرامون علت بی اعتنائی اش به موج تحریم ها ابرازداشت* که از ایران بیرون آمده است تا زیرفرمان هیچ ولی فقیهی  نرود. چنان که موضع استیون هاوکینگ را بدلیل مرعوب شدن وی می داند، که نشان می دهد درنزد او پاسخ مثبت به فراخوان جنبش های مدنی-اجتماعی دراعتراض به سیاست های یک دولت اشغالگر و حامی آپارتاید، ظاهرا هم تراز با تن دادن به ولی فقیه به شمارمی رود. اگرسفروی درهمان حد و حدود واقعی خود باقی می ماند، حکمتش قابل فهم بود و دیگر لازم نبود این همه دلایل عجیب و غریب برای دوختن زمین و آسمان به یکدیگر ردیف شوند و طبعا نوشته حاضرهم بلاموضوع می شد. اما از آن جا که مخملباف و حامیانش می کوشند که شرکت درنمایش فیلم باغبان درجشنواره دولتی بیت المقدس را واجد حکمت بالغه ای وانمود سازند که گویا حاوی دست آوردهای سترگ و پیامی راهگشا برای گشودن بن بست صلح  و تقلیل نفرت های مذهبی (که ریشه همه چیزبدان تقلیل می یابد) است و فراتراز این، آن را هم چون بدیلی دربرابرجنبش های مقاومت و نافرمانی های مدنی- اجتماعی و از کارافتادن حربه تحریم و بایکوت ازسوی جنبش های ضد تبعیض نژادی و مذهبی و اشغال و مستعمره سازی عنوان می کند؛  نگاهی انتقادی به این ادعاها و عیان کردن آن چه که درپشت توسل به ادعاهائی چون اولویت منافع ملی و استراتژیکی دوجانبه نهفته است بی فایده نیست. متهم کردن طرف منتقد خود به سیاست یک بام و دوهوا و همسوئی با جمهوری اسلامی، و استفاده ابزاری  و موج سوارانه از نفرت انباشته شده موجود علیه عملکرد و ادعاهای جمهوری اسلامی و سیاست های آن، باهدف تخطئه  جنبش ضدسلطه و ضد آپارتاید و خلع سلاح مخالفین خود، تنها بخشی از آن است. چنان که شرکت درمراسم نمایش یک فیلم با تبلیغاتی همراه می شود که درونمایه آن را پائین کشیدن شعله مقاومت و"گفتگو" با دولت ها و قدرت های مستقر و سلطه طلب تشکیل می دهد، همانظو که مخملباف در گفتگو با بی بی سی مخالفت خود را باتحریم جشنواره فجر  88جمهوری اسلامی که درآن هنگام بسیاری از هنرمندان مستقل و مردمی درحمایت ازجنبش اعتراضی حامی آن بودند، ابرازمی دارد و مدعی می شود تحریم جشنواره ها یعنی دادن مجوزبه فعال شدن پادگان های نظامی. این که جمهوری اسلامی علاوه بردامن زدن به همه تباهی ها و رذایل بطورمستقیم، در قالب ضدیت با خود نیزبتواند بر ارزش های انسانی درصفوف اپوزیسیون چوب حراج بزند و آن ها را مسخ و بی معناکند، امری مذموم و چندش آوراست. این که کسی بخواهد درپشت شعارهای فرهنگی و ادعای غیرسیاسی بودن هنرش، دریک تناقض آشکاربه عریان ترین وجهی پیام سیاسی، آن هم ازنوع منحط اش را رله کند قابل کتمان نیست. راست آن است که آقای مخملباف چه آن هنگام که درکسوت هنرمند بسیجی به جمهوری اسلامی خدمت می کرد، و چه اکنون به عنوان هنرمندی که درکسوت ضدبسیجی مشغول خدمت به قدرت دیگری است، درهردوحال از هنربشدت "سیاسی" و خادم قدرت دفاع می کند و این هردو البته پشت وروی یک سکه را تشکیل می دهند و ربطی به هنررهائی انسان و مقاومت ندارند.   

 

وچنین است که  در ورای مناقشه پیرامون واقعه ای هم چون شرکت یک فیلم ساز درنمایش فیلم خود توسط یک دولت، شاهد صف آرائی ها و رویکردهای مختلف و بعضا متضادی هستیم  که درعین حال  بیانگرتشتت فکری و آشفتگی جامعه ایران دربرخورد با چالش های پیش روی خود است. ازاین رو مقابله با سوء استفاده از مفاهیمی چون "منافع ملی"، وموج سواری درفضای رواج کلبی مسلکی که جمهوری اسلامی با زدودن ارزش های والای بشری و اشاعه تبه کاری برپاکرده است، و تلاش برای بی معناکردن مقاومت انقلابی و نافرمانی های مدنی- اجتماعی واجد اهمیت است. تمرکزنوشته حاضر بیشتربرتمایزدوهنرسازش با قدرت و بقول شاملوهنربرقدرت، و نیزمکثی  برمقولاتی چون"منافع ملی" و مقوله تحریم ها  و تفاوت کیفی بین  تحریم های برخاسته ازدل جنبش های مقاومت با تحریم های دولت هاست:

 

 آیا ما اول ایرانی هستیم سپس انسان، یا اول انسانیم بعد ایرانی!

مناقشه فوق قبل ازهرچیز این سؤال را دربرابرهرکس قرارمی دهد، که آیا سیاره ای که درآن زندگی می کنیم و امروزه آن را دهکده جهانی می خوانند، که درآن دامنه توسعه تکنیک و تمدن و آگاهی و منافع مشترک بشر دربرابر مناسبات تبعیض آمیز وسایر پلشتی های روزافزونی که حیات و شکوفائی او را تهدید می کند، منجربه شکل گیری فرایند زایل شدن محدوده دولت- ملت ها، مرزهای فرهنگی و اقتصادی و سیاسی منفرد، وشکل گیری فرهنگ، اقتصاد و سیاست و شهروندی جهانی می شود؛ آیا ما خود را ایرانی، اسرائیلی، آمریکائی و یا یهودی و مسلمان و مسیحی ... تعریف می کنیم یا آن که برعکس در درجه نخست این انسان بودن ماست است که چهارچوب هویتی ما را تعریف کرده و مطالبات و خواست های مارا مشروط می کند؟. به بیان دیگرآیا ما درمواجه با رویدادهای این دهکده جهانی دروهله اول ازمنظرجهان شمولی ارزش ها و حقوق پایه ای انسان دفاع می کنیم یا ازمنظرشناسه ملی و میهنی و منافع مترتب برآن؟. بی تردیدهیچ کس نمی تواند وجه ایرانی و آمریکائی و اسرائیلی و فلسطینی بودن و... خود را به عنوان واقعیتی موجود وتأثیرگذار نادیده بگیرد. چرا که این دو ازهم جداناپذیر و تبلور وحدت عام و خاص اند، اما تفاوت اساسی وجود دارد بین آن که جهان را صرفا از منظرتنگ منافع محلی- ملی می نگرد با کسی که آن را مشروط به ارزش ها و حقوق مشترک و جهان شمولِ فرارونده ای چون حقوق برابر انسان ها، حقوق برابر ملت ها، و علیه جنگ و تبعیض و نژادپرستی و اشغال و آپارتاید می نماید. در چنین رویکردی این دو می توانند بجای  تقابل و ستیز و تحقیرو سرکوب، درامتداد یکدیگرقرارگیرند  و درراستای یگانگی به خویشتن تعین و غنابخشند. از این منظرما انسان ایرانی و اسرائیلی و فلسطینی و.. هستیم  ونه بیش ازآن. اگر در رویکردی که وجه بومی ومحلی را بروجه انسانی تقدم می دهد، مناسبات حاکم اساسا بررقابت و منازعه و جنگ و  تنازع بقاء و فرادستی آن کس که زور و قدرت بیشتری دارد استواراست، در رویکرد دیگر مناسبات مبتنی برهمزیستی و همبستگی انسان ها و منافع مشترک و صلح تعیین کننده است. و چنین است که دربرابرفرایند جهانی سازی مبتنی برسروری سرمایه و"منافع ملی" قدرت های فرادست و تأمین هژمونی آن ها، همزمان شاهد مقاومتی گسترده درچهارگوشه جهان هستیم که با به چالش کشیدن فرایندجهانی سازی سرمایه دارانهِ متکی برسلطه و زور، مدافع فرایند ضدسرمایه داری و مبتنی بربرابری است که درآن دردمشترک و منافع مشترک انسان ها و مبارزه برای شهروندی برابرجهانی و خالی ازتبعیض و استواربر مناسبات آزاد و همبسته تعیین کننده است.  شعرپرمحتوا ومعروف سعدی که "بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند، چه عضوی بدرد آورد روزگار دگرعضوها را نماند قرار" تا شعرشاملوکه "قصه نیستم که بگوئی، نعمه نیستم که بخوانی، صدانیستم که بشنوی یا چیزی چنان که ببینی...یا چیزی که چنان بدانی، من دردمشترکم، مرافریادکن"، قطعه ها و فرازهای برجسته ای هستند از ایستاری که درآن  درد مشترک سخن نخست را می گویند و و اولویت آن برایستاری که درآن منافع اقلیتی برخوردارو فرادست  با جان سختی،هم چنان نگهبانِ پیش تاریخ بشر، کاربست قوانین تنازع بقاء و انتخاب اصلح (داروینیسم اجتماعی) درقلمرو جوامع انسانی، هستند.

 نگاهی به نوشته ها و بیانیه های گوناگون پیرامون جشنواره بیت المقدس نشان می دهد که آبشخور بخش مهمی ازاختلاف و صف آرائی ها از شکاف و دوگانگی بین دوعرصه فوق نشأت گرفته است:  رویکردی از زاویه تنگ"منافع ملی" به تنظیم مناسبات خود با دیگران می پردازد و این درحالی است که مقوله منافع ملی خود مفهومی کشدار و مناقشه برانگیزاست که تعابیر ورویکردهای مختلفی درباره آن وجود دارد. چنان که درجوامع طبقاتی و مبتنی برسلطه معلوم نیست که مراد از "منافع ملی" چیست؟ آیا واقعا معادل منافع اکثریت بزرگ جامعه (مثلا مردم ایران) است یا معادل آن چه که طبقات چپاول گراقتصادی و سیاسی حاکم آن را تعریف و نمایندگی می کنند. برچنین زمینه و تعبیری ازمنافع ملی است که شماروسیعی ازمدافعان مخملباف با این پیش فرض مسلم که اسرائیل و ایران بطور طبیعی دربرابرسایرکشورهای منطقه دارای منافع استراتژیکی مشترک و پایداری هستند، برگزاری این جشنواره و سفریک فیلمساز را فتح بابی درگشایش این رابطه طبیعی می بینند و بدفاع همه جانبه ازآن می پردازند. البته درذیل این رویکرد از"منافع ملی" گرایش های مختلفی ازمخالفان سرسخت جمهوری اسلامی تا موافقان مشروط درکنارهم قرارمی گیرند. به عنوان مثال محمد ارسی ( درسایت ایران امروز) همانگونه که از شرکت در"انتخابات" درمقابل تحریم و گزین روحانی حمایت قاطع به عمل آورد، ازحضور مخلمباف دراین جشنواره نیزاستقبال گرمی به عمل آورده  و درستی مواضع خود را اساسا ازمنظرمنافع ملی و نجات کشورتوجیه و تبیین می کند. سایر بیانیه ها و مطالب نیزاکثر ازهمین منظر نگاشته شده اند. نمونه اش  نوشته احمد باطبی است که مخملباف  را نماد تمدن ایرانی دربین المقدس نامیده است. فهم این که آیا درنزد او تمدن ایرانی دربرگیرنده فریاد دردمشترک انسان ها و نفی تبعیض و نژادپرستی هم می گردد یانه، نباید امرغامضی باشد و هرکس که نوشته او را بخواند آن را درخواهد یافت. سعید قاسمی از دانشجویان لیبرال واز حامیان تحریم سرسخت تحریم ایران، دردومین نوشته خود برای پوشاندن فقراستدلال، افشاگری به شیوه رژیم اسلامی یعنی  افشاء رابطه با دشمن را بهترین حربه برای خاموش کردن منتقدین خود یافته است. هم چنان که فقراستدلال و پرت و پلاگوئی درنوشته مجید محمدی از سرتاپا موج می زند. نوشته طنزوارهادی خرسندی درانتقادبه بیانیه 150 نفری نیزبی بهره از همان گونه شبه استدلات نیست. بهرصورت، در ریشه داربودن چنین رویکردی همان بس که ردپای آن را می توان حتی دربیانیه و یا برخی نوشته های منتقدین حضورمخملباف درجشنواره هم مشاهده کرد. حتی یادداشت کوتاه آقای علیزاده به عنوان فردی با رویکرد چپ و حامی جنبش فلسطین، با وجودبرخی نکات قابل تأمل، اما نهایتا نگاهی است از منظربومی گرائی و از منشور منافع ملی به جهان. او برآن است که تنها به این شکل می توان در زمین جمهوری اسلامی بازی نکرد. و حال آن که دررویکردانسان محور، نه ازمجرای تقلیل گرائی بلکه ازطریق ارتقاء خویشتن به شهروندی جهانی، فریاد دردمشترک باهدف تغییرخود و جهان برای زیست مشترک و انسانی است که می توان با سیاست های تبعیض آمیز و ضدانسانی درهرنقطه ای از جهان و به طریق اولی با جمهوری اسلامی مبارزه کرد. ایرانی و اسرائیلی و فلسطینی بودن بیش از یک خصوصیت انضمامی نیست که بارتاب دهنده دردمشترک ولو با رنگ وبوئی متفاوت دراین یا آن نقطه ازجهان است.

 

تحریم و منطق یک بام و دوهوا:

گرچه حامیان مخملباف نظرمخالف خود را به داشتن منطق یک بام دوهوا یعنی مدافع تحریم اسرائیل از یکسو و درهمان حال مخالفت با تحریم حکومت اسلامی ازسوی متهم می کنند، امری که اگردرمورد برخی ازامضاء کنندگان مصداق داشته باشد، اما بهمان اندازه و بیش از آن، خود نیز گرفتارهمان منطق یک بام ودوهواهستند. چنان که ازیکسو مخالف تحریم دولت اسرائیل هستند، اما درهمان حال شمار قابل توجهی از آن ها مدافع تحریم ایران و نه فقط رژیم اسلامی بوده اند و هستند. آنها اگرفضا اجازه بدهد، هم چنان که درگذشته چنین کرده اند، حتی آمادگی آن را دارند تا به توجیه و حمایت حمله نظامی به ایران نیز پردازند. چرا که دراصل  آن ها خط و خطوط خود را متناسب با مواضع راست ترین و محافظه کارترین نئولیبرال های آمریکائی و سرمایه جهانی  هم آهنگ می کنند و از همان منظربه جهان می نگرند  و درچنین مواردی دفاع از "منافع ملی" هم یادشان می رود.

اما علاوه برآن، بخشی از آشفتگی ها  را باید ناشی از نگاه نادرست و یک جانبه به حربه  تحریم و لحاظ نکردن شرایط اعمال آن ازمنظر رویکردانسان محوردانست که دربخش دوم این نوشته به آن خواهیم پرداخت. ناتمام

2013-07-29 07-05-92

http://roozbe.wordpress.com/

 

مخملباف: تحریم جشنواره‌ها، مجوز فعال شدن پادگان‌های نظامی است:

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2013/07/130717_makhbalbaf_radio_interview.shtml?bw=bb&mp=wm&bbcws=1&news=1

 

بایکوت دورانی زوال یافته است؛ ما به سوی آینده می رویم

http://www.ipetitions.com/petition/i-support-makhmalbaf/

 

درسایت گویا:

چرا سفر به ایران را تحریم نمی کنید؟، مجید محمدی 22 تیرماه 92

مخملباف نماد تمدن ایرانی در جشنواره بیت المقدس، احمدباطبی 23 تیر

 نامه ۸۰ نفر از فعالان و دانشگاهيان در تقدير از صلح دوستی محسن مخملباف در اسراييل 24 تیرماه 92

درپاسخ به مقاله سهیمی نژاد- سعید قاسمی نژاد دوم مرداد92

 

 

 

منبع:پژواک ایران


تقی روزبه

فهرست مطالب تقی روزبه در سایت پژواک ایران 

*حضور ظریف در اتاق تهاتر سران ۷ قدرت بزرگ غرب و سورپرایز مکرون!  [2019 Aug] 
*خاتمی و این بار‎ ‎حضوری کمیک در صحنه سیاسی!‏  [2019 Jul] 
*شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟  [2019 Jul] 
*توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا!‏  [2019 Jul] 
*آیا تلاش تازه مکرونبرای گشودن پنجره تازهای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟  [2019 Jul] 
*مرگ خمینی و نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!  [2019 Jun] 
*آیا باید در انتظار«سیل» سیاسی هم باشیم؟!‏  [2019 Apr] 
*پارادوکسی بنام «دولت فمینیستی»!‏  [2019 Mar] 
*طیف بندی گفتمانی و چند چالش مهم جنبش زنان!‏  [2019 Mar] 
*به بهانه استعفا و بازگشت‎ ‎ظریف:‏ بحران در فرایند باز تولید قدرت!‏  [2019 Mar] 
*«هویت ایرانی» به مثابه برابرنهاد«هویت دینی» به چه معناست؟ [2019 Feb] 
* وقتی حرکت بر لبه تیغ، تبدیل به پیش رعشه های یک برجام دوم و موشکی می شود! [2019 Jan] 
*نمایش اقتدار یا زوال اقتدار؟ قهرمانیا ضدقهرمان؟ [2019 Jan] 
*کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها  [2019 Jan] 
*جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاستی بدیل! [2018 Dec] 
*جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاستی بدیل! [2018 Dec] 
* اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!  [2018 Nov] 
*رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه! [2018 Nov] 
*نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و پی آمدها، و چشم اندازبحران سرمایه داری؟ [2018 Nov] 
*با تصمیم به خروج دولت آمریکا از پیمان موشک های هسته ای میان برد، جهان به کدام سو می رود؟  [2018 Oct] 
* قدرت بحران و بحران قدرت! [2018 Oct] 
*جنبش اعتراضی معلمان و تقابل دو گفتمان!  [2018 Oct] 
*روحانی؛ تغییرشیفت از گفتاردرمانی به امیددرمانی!  [2018 Oct] 
*‍سرنوشت برجام: در پاسخ به پرسش های ندای آزادی تارنمایجنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران [2018 Sep] 
*واکنش یک معلم آزاده، به آلترناتیوسازی های از بالا و به سلطنت طلبان! [2018 Sep] 
* شوخی تاریخ!  [2018 Sep] 
* کنسرت های رایگان خیابانی و الزامات آن!  [2018 Sep] 
*رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی [2018 Sep] 
*رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی!‏  [2018 Aug] 
*پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن [2018 Aug] 
*نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند! [2018 Jul] 
*ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!‏ [2018 Jul] 
* ‏«برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!‏  [2018 Jul] 
*دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!  [2018 Jul] 
*وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!‏  [2018 Jun] 
*درآستانه دیدارترامپ و اون: ‏ دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟  [2018 Jun] 
*نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها!‏ مسعودرجوی دوباره زنده شد و پیام داد! [2018 Jun] 
*مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!‏  [2018 Jun] 
*وقتی سرمایه داری غرق در بحران با ستایش ازیک اقتصاددان«مارکسیست» به آسیب شناسی خود می پردازد! [2018 Jun] 
*معنای‎ ‎عروج مقتداصدر!‏ ‏  [2018 May] 
*نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ‏ایران و حساسیت اوضاع!‏  [2018 May] 
*به جنبش ها خیره شویم و از آن ها بیاموزیم!‏  [2018 May] 
* چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن! آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟! [2018 Apr] 
*دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی! [2018 Apr] 
*سفسطه یا یک گزاره علمی؟!‏ [2018 Apr] 
*برند«چپ» و نشست کلن‎!‎ [2018 Apr] 
*آیا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی! [2018 Mar] 
*کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»! [2018 Mar] 
*جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت! [2018 Mar] 
*احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یک بار راست گفت و کسی باورنکرد؟! [2018 Mar] 
*میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخمل باف بر دوضندلی مقابل هم بوجودآورد!  [2018 Feb] 
*چهلمین سالگرد۲۲بهمن در سه پرده!  [2018 Feb] 
*عقب نشینی های مهندسی شده؟ [2018 Feb] 
*نگاهی به چهار رویکرد و چند نکته!‏ [2018 Jan] 
*بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)‏  [2018 Jan] 
*سند تصویری انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ!‏  [2018 Jan] 
* نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ‏ها و امیدها!-بخش اول [2018 Jan] 
*بین سرخوردگی از صندوق رأی تا اعتراضات خیابانی، فاصله چندانی ‏نیست!‏  [2017 Dec] 
*چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟ [2017 Dec] 
*‎ پایان یک خودفریبی بزرگ‎!‎‏ لحظه مواجهه با حقیقت تلخ‎!‎ [2017 Dec] 
*به استقبال شانزده آذر-روزدانشجو- برویم! [2017 Dec] 
*رویکردهای تازه و خطرناک حکومت اسلامی!‏ ‏  [2017 Dec] 
*حق تعیین سرنوشت از منظررویکرد سوم [2017 Nov] 
* انقلاب اکتبر و ادعای کودتا! [2017 Nov] 
* آغازدوره پسابرجام؟ آرامش قبل ازطوفان؟  [2017 Oct] 
* گزارش گزارشگرویژه: یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان ۶۷ [2017 Sep] 
*جهان به کدام سو می رود-2* [2017 Sep] 
*انقلاب اسلامی و محلل هایش! [2017 Aug] 
*جهان به کدام سومی رود؟ نگاهی به چالش ها و صورت بندی آن ها [2017 Aug] 
*وعده های انتخاباتی روحانی، تبی که خیلی زود به لرزنشست! [2017 Aug] 
*بی بی سی و آینده جناح اقتدارگرا [2017 Jul] 
*فرصتی تازه برای زنده کردن و زنده نگهداشتن حافظه تاریخی [2017 Jul] 
*اهمیت چالش در گرفته پیرامون نظریه ولایت الهی و منشأمشروعیت حاکمان [2017 Jul] 
* سعید حجاریان و تقلب در «انتخابات»، سه نکته و یک نتیجه!‏  [2017 Jun] 
*به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل! [2017 Jun] 
*نگاهی به دورویکرد «دانشجوئی» و «روشنفکردینی»  [2017 Jun] 
* عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!‏  [2017 Jun] 
*انتخابات و چندنکته تلگرافی!:‏ آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتاید انتخاباتی مواجهیم [2017 May] 
*اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به ‏آخرین تحولات صحنه «انتخابات» [2017 May] 
*اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن! [2017 May] 
*جنبش کارگری وعروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم هارو مهاجم! [2017 May] 
*انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت!‏  [2017 Apr] 
*ورود غافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه «انتخابات» و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر!  [2017 Apr] 
* نقش زنان در قافله تمدن و رهائی [2017 Mar] 
*چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ!‏ ‏  [2017 Feb] 
* ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!‏  [2017 Feb] 
*آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!‏  [2017 Jan] 
*درنگی به چند ویژگی گزارش امسال آکسفام  [2017 Jan] 
*خدمات رفسنجانی«متأخر» به نظام! اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی [2017 Jan] 
* هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!‏ [2017 Jan] 
*گورخوابی و پسوندمتجاهر!‏  [2017 Jan] 
*ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!‏  [2016 Dec] 
*نگاهی به دو رویداد:‏ روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی!‏  [2016 Dec] 
* بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!‏ [2016 Dec] 
*فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!‏ و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن [2016 Nov] 
* نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!‏ [2016 Nov] 
*بازتابی از انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ  [2016 Nov] 
*نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی  [2016 Nov] 
*انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!‏ [2016 Oct] 
* آیا دولت-ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟ [2016 Oct] 
*موسیقی به دار!‏  [2016 Oct] 
*نگاهی دو انتقاد به مقاله «همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند» [2016 Oct] 
*ابداع واژه جدیدی بنام«ورزشکارنما»!‏  [2016 Sep] 
*پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!‏  [2016 Sep] 
*بررسی اهمیت سند شنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی، از ‏خلال نقد سه رویکرد به آن ‏  [2016 Aug] 
*نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها! [2016 Jul] 
*چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست؟! [2016 Jul] 
*آزاد شدن جعفرعظیم زاده، و درسهای یک آزمون موفق! [2016 Jul] 
* نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن! [2016 Jun] 
*نگاهی به دو رویداد: گفتمان شلاق! [2016 Jun] 
*فائزه و زندانی بهايی؛ صدای شکستن یک تابو! [2016 May] 
*بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!  [2016 May] 
*بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت! [2016 May] 
* چهارگزاره در بسط مفهوم مبارزه طبقاتی  [2016 May] 
*حفره های بزرگ یک تحلیل از انتخابات 7 اسفند-بخش اول [2016 Apr] 
*جنبش دادخواهی و نقاط آسیب پذیر! [2016 Apr] 
*بحران سرمایه داری و ضرورت خوانش جدید از رهائی! [2016 Apr] 
* احساس خطرخامنه ای از کجا سرچشمه می گیرد؟! [2016 Mar] 
*در زیرپوست تهران چه می گذرد: 7 اسفند و آن چه که در تهران بزرگ اتفاق افتاد! بخش1 [2016 Mar] 
*اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن!  [2016 Feb] 
*انتخابات و اسب تروائی که قراراست حماسه بیافریند! [2016 Feb] 
*ادعای انفعالی بودن تاکتیک تحریم و چندگزاره غلط! [2016 Feb] 
*تناقضی به نام رأی اعتراضی و گفتگوئی دوجانبه پیرامون آن! [2016 Feb] 
*تراب حق شناس و درس بزرگ زندگی! [2016 Jan] 
*تاکتیک تحریم، پرسش ها و انتقادها! [2016 Jan] 
* واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟! [2016 Jan] 
* کم لطفی به اهمیت حربه مؤثری به نام تحریم! [2016 Jan] 
*نقدانباشت قدرت و پاسخ به چندپرسش و انتقاد! [2015 Dec] 
*بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟! [2015 Dec] 
* نشست پاریس، و مانیفست «کنش برای توقف جنایات اقلیمی» [2015 Dec] 
*جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها! [2015 Dec] 
*گزارش آژانس، و حسرت حماسه هسته ای! [2015 Dec] 
*داعش و فریاد آی دزد آی دزد رژیم! [2015 Nov] 
*فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟ [2015 Nov] 
*اعتراف عجیب رفسنجانی، و دلایل این اعتراف؟ [2015 Oct] 
*بازهم در موردپارادوکسی بنام «دولت سوسیالیستی» و در پاسخ به یک مدافع آن! [2015 Oct] 
*رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم! [2015 Sep] 
*آیا قدرت ماهیت طبقاتی ندارد؟ [2015 Sep] 
*«دولت جهانی سوسیالیستی» یک تناقض تمام عیار!  [2015 Sep] 
*تراژدی بحران پناهندگی و ریشه ها! [2015 Aug] 
*تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون! [2015 Aug] 
*پنج دلیل برای تبرئه رسوای سعیدمرتضوی! [2015 Aug] 
*چهارمؤلفه جنگ قدرتی که در ورای دستگیری یک آقازاده جریان دارد! [2015 Aug] 
*توده های مردم تاریخ سازند یا موجوداتی پراکنده و محکوم به لولیدن در گنداب ها؟! [2015 Aug] 
*به نام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط! [2015 Jul] 
*آغازشمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی! [2015 Jul] 
*تصویب نسخه جدیدریاضت اقتصادی و این بار با طعم خودی! [2015 Jul] 
*نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد! [2015 Jul] 
*نگاهی به پیچ و خم های همه پرسی یونان و ماهیت خرده پارادایم دولت های متکی بر جنبش های اجتماعی [2015 Jul] 
*آیا از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟ [2015 Jun] 
*اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی "خانه کارگر"! [2015 Jun] 
*مرعوب شدگی مدافعان سرنگونی یا تلاش برای سترون سازی اپوزیسیون انقلابی، کدامیک؟! [2015 Jun] 
*آقای شهردار از «اوین جدید» چه خبر؟! [2015 May] 
*اوج گیری جنبش مطالباتی و اهمیت هم بستگی بخش های مختلف نیروی کار!- بخش دوم [2015 May] 
*درام واقعی که هرروز در برابرمان به نمایش در می آید! [2015 Apr] 
*رویدادتاریخی یا ضدتاریخی؟! [2015 Apr] 
*پیام این شعله های سرخ فام آتش؟! [2015 Mar] 
*جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم! [2015 Mar] 
*معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجودبیماری و کهولت سن با آن ها دست و پنجه نرم کند! بخش یک [2015 Mar] 
*خودکامگی در اوجی تازه! [2015 Feb] 
*جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدامیک؟! [2015 Feb] 
*پرش حزب چپ یونان -سی ریزا- به سکوی قدرت، و دام آخر! [2015 Jan] 
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟- بخش پایانی [2015 Jan] 
*شعارمحاکمه در«دادگاه قانونی» بازی در زمین جناح حاکم است! [2015 Jan] 
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟ [2015 Jan] 
*روایت دیگری از ادعای مرگ جنبش دانشجوئی: دانشگاه مرد؛ زنده باد «دانش»گاه!  [2014 Dec] 
*جنبش دانشجوئی در ِاغماء؟! [2014 Dec] 
*نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده! [2014 Dec] 
*ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم! [2014 Dec] 
*جنبش ضدنژادپرستی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!  [2014 Nov] 
*درنگی بر معنای سوگ و تجمع های گسترده مردم به مناسبت مرگ مرتضی پاشائی! [2014 Nov] 
*انتخابات میان دوره ای آمریکا و چرخش به راست! [2014 Nov] 
*سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم! [2014 Oct] 
*یک دقیقه سکوت برای سگی که آزاد زیست و آزادمرد!*  [2014 Oct] 
*احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی! [2014 Oct] 
*در کشاکش بین وظایف دامادی و فرمان فیلترینگ، و پرده برداری از سه خطرعمدها [2014 Oct] 
*آیا هشدار به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را باید جدی گرفت؟!  [2014 Sep] 
*کشف تؤطئه، و بحران جانشینی! [2014 Sep] 
*دولت اسرائیل و «قدرت مشرف بر زندگی» [2014 Sep] 
*برشی از شورش سیاهان آمریکا با شعار «دست ها بالا، شلیک نکن»!  [2014 Aug] 
*استیضاح وزیرعلوم: زورآزمائی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها! [2014 Aug] 
*رابطه سازمان یابی افقی ودموکراسی مستقیم ومشارکتی [2014 Aug] 
*خاورمیانه و بحران زایمان! [2014 Jul] 
*انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها! [2014 Jun] 
*سخنان دور از انتظار فیروزآبادی و چالش های جدید! [2014 May] 
*سخنان دور از انتظارفیروزآبادی و چالش های جدید!  [2014 May] 
*جنبش لغواعدام و گام های تازه! [2014 May] 
*از تحرک «دلواپسان» تا فعال شدن دولت پنهان! [2014 May] 
*آیا بسوی شکل گیری یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!* [2014 Apr] 
*تعرض ارتجاع حاکم به حقوق شهروندان را درهم بشکنیم! [2014 Apr] 
*شکست حزب سوسیالیست فرانسه شوکی تازه به یک رویکرد کهنه! [2014 Apr] 
*سال نو، پیام و ضدپیام ومحورهای پیشروی [2014 Mar] 
*وجه بین المللی بحران اوکراین و پی آمدها [2014 Mar] 
*تبعیض بر زنان و رابطه آن با سایرتبعیض های اجتماعی [2014 Mar] 
*آیا دلایل ارائه شده برای تغییرنام سازمان کارگران انقلابی به سازمان راه کارگر پذیرفتنی هستند؟! [2014 Feb] 
*انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول) [2014 Feb] 
*رژیم ایران نگران شکسته شدن فضای امنیتی حاکم برجامعه! [2014 Feb] 
*پرده برداری از یک هیولای واقعی! [2014 Feb] 
*حضورچالش برانگیز هنرمندان در سخنرانی روحانی! [2014 Jan] 
* آش چنان شورشد که فریادروحانی هم درآمد!  [2014 Jan] 
*قطعه ای از شیدائی و جنون جمعی برآمده از دخمه تاریخ! [2014 Jan] 
*ایران در آئینه سال جدیدمیلادی! [2014 Jan] 
*دعوای سرمایه داران آمریکا و «پاپ مارکسیست»! [2013 Dec] 
*نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری  [2013 Dec] 
* 16 آذر و رویش جوانه های جنبش دانشجوئی! [2013 Dec] 
*آن چه که در صد روزاول روشن شد! [2013 Nov] 
*چالش های نفس گیرمذاکرات هسته ای و چشم اندازآن! [2013 Nov] 
*کردستان را اعدام نکنید! بلوچستان را اعدام نکنید! ایران را اعدام نکنید! [2013 Nov] 
*مکثی پیرامون دوموضوع: جعلیات سیزده آبان، و مدیریت لبخند دیپلماتیک برای خارج و خشونت در داخل! [2013 Nov] 
*دامنه رسوائی و خشم ناشی از شنود فراگیرجهانیان هم چنان بالامی گیرد! [2013 Oct] 
*نگاهی فشرده به دومسأله: بحران مهاجرت و یک شبه فتوای فاشیستی  [2013 Oct] 
*دور دوم مذاکرات هسته ای و چالش ها! [2013 Oct] 
*جنگ قدرت، وزیرامورخارجه را روانه بیمارستان کرد! [2013 Oct] 
*پس لرزه های تماس تلفنی اوباما و روحانی! [2013 Sep] 
*تحولات اخیر و تأثیر«نرمش قهرمانه» برچالش هسته ای! [2013 Sep] 
*دردفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی و اهمیت این نوع فراخوان ها! [2013 Sep] 
*از «جیمی کراسی» تا «روحانی کراسی»! [2013 Sep] 
*یک پیروزی دیگر! [2013 Sep] 
*به صدا درآمدن طبل جنگ و ضرورت فعال شدن جنبش ضد جنگ و ابرقدرت افکارعمومی! [2013 Sep] 
*پایدار باد خاطره جان باختگان تابستان سیاه 67! [2013 Sep] 
*شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟ [2013 Aug] 
*از گفتمان«اصلاح طلبی» تا گفتمان«اعتدال» فاصله زیادی نیست!  [2013 Aug] 
*وضعیت مصر در حالت دراماتیک! [2013 Aug] 
*سعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک پنبه زن! [2013 Aug] 
*بحران بازتولید و کابینه نجات! [2013 Aug] 
*از مهندسی انتخابات تا مهندسی کابینه [2013 Aug] 
*هنرِبرقدرت یا هم آغوش ِبا قدرت؟! [2013 Jul] 
*«شگون» پیوند گفتمان اعتدال با روحانیت  [2013 Jul] 
*توپ در زمین کیست؟ رفسنجانی و اصلاح طلبان یا خامنه ای؟ [2013 Jul] 
*انقلاب مصردر فازجدید و سه ویژگی آن! [2013 Jul] 
*نقش شبح تحریم در"انتخابات" [2013 Jun] 
* نگاهی به صف آرائی ها و چالش های صحنه "انتخابات" در آستانه دقیقه 90 [2013 Jun] 
*پروازشبحی برفراز "انتخابات"! [2013 Jun] 
*گفتگو با نشریه نگاه بخش نخست [2013 Jun] 
*نقدی به یک گفتار تلویزیونی(2) [2013 May] 
*پیرامون نظرخواهی بی بی سی درباره"مسأله اصلی انتخابات چیست"؟ [2013 May] 
*"انتخابات" و سه حلقه تاکتیکی مرتبط با آن [2013 May] 
*"انتخابات" و به صحنه آمدن محتوای گندیده نظام! [2013 May] 
*اتحاد جمهوری خواهان پس از ده سال [2013 May] 
*نام نویسی رفسنجانی و شوک حاصل از آن درمیان صفوف حاکمیت! [2013 May] 
*تحریم گسترده انتخابات یک گزینه واقعی و مؤثر! [2013 May] 
*آیا بسوی تعین یافتن یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟! [2013 May] 
*نگاهی به یک حرکت و تاکتیک موفق و الهام بخش! [2013 Apr] 
*مرگ تاچر یا تاچریسم؟  [2013 Apr] 
*در پاسخ به دو انتقاد  [2013 Apr] 
* سازها راباید دوباره کوک کرد! [2013 Apr] 
*پیام نوروزی خامنه ای، و«ضد پیام»! [2013 Mar] 
*چه کسی مشغول تدارک «فتنه» ۹۲ است؟! [2013 Mar] 
*درددل حضرت آقا! [2013 Mar] 
*بازهم در اهمیت مطالبات معیشتی و جنبش مطالباتی [2013 Mar] 
*انتخابات نمایشی و برچسب نافرمانی مدنی! [2013 Mar] 
*بادبان ها را باید در کدام جهت برافراشت؟ [2013 Feb] 
*نگاهی به یگ گفتگو و دو رویکرد متضاد در برابر اتحادیه ها! [2013 Feb] 
*در جمهوری اسلامی هتل ها به زندان ها رشک می برند! [2013 Feb] 
*انتخابات ریاست جمهوری و نعل وارونه رژیم (بخش اول) [2013 Jan] 
*پرتگاهی به نام شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر‎ [2013 Jan] 
*نقش روبه گسترش کارگران در جنبش مطالباتی- ضداستبدادی  [2012 Dec] 
*پاسخی کهنه به یک سؤال قدیمی :"آیا دوران سرمایه داری به پایان رسیده است"؟* [2012 Dec] 
*انقلاب مصر، آموزه ها و مهم ترین ویژ گی ها [2012 Dec] 
*تظاهرات کارگری هم زمان در 23 کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن [2012 Nov] 
* جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد: [2012 Nov] 
*تصویب برنامه بسته ریاضتی با وجود اعتصاب سراسری و محاصره پارلمان، و یک پرسش چالش برانگیز [2012 Nov] 
*انتخابات آمریکا و کانونی شدن جدال ها حول طبقه متوسط! [2012 Nov] 
*بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود! [2012 Oct] 
*خود خوارگی، مهم ترین دشمن حکومت اسلامی! [2012 Oct] 
*موج بلند بحران، ویژگی ها و پی آمدهای آن(1) [2012 Oct] 
*حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی و ادعای بهم خوردن توازن قوا! [2012 Oct] 
*اوج گیری جنگ قدرت و دستگیری فرزندان رفسنجانی! [2012 Sep] 
*منشورها و بازارمکاره سیاست! [2012 Sep] 
*چپ و چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی! [2012 Sep] 
*برای مقابله با بحران پراکندگی از کجا باید شروع کرد؟ [2012 Sep] 
*طناب دار بر گلوی دموکراسی! [2012 Aug] 
*موقعیت چپ در ایران؟ بحران تئوریک؟ بحران هویت؟ پایگاه اجتماعی؟ گسست­ها و اتحادها؟ * [2012 Jul] 
*یک استدلال و هزار اما و اگر [2012 Jul] 
*نشست کلن: آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟ [2012 Jul] 
*شکست طرح آتش بس کوفی عنان(نماینده سازمان ملل) وخطرگسترش جنگ داخلی در سوریه  [2012 Jun] 
*از"مرکوزی" تا "مرکولاند" وتوهماتی که به نام چپ رادیکال پراکنده می شود! [2012 May] 
*جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟  [2012 May] 
*چاووش خوان، و آوای مرگ جمهوری اسلامی!  [2012 May] 
*انتخابات فرانسه وچپ گروگان گرفته شده! [2012 May] 
*تراژدی خودکشی داروسازبازنشسته یونانی،ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری! [2012 Apr] 
*دخیل بستن رفسنجانی به خمینی درآستانه برگزاری مذاکرات هسته ای [2012 Apr] 
*جدی میگم! سلاح هسته ای وحرمت فتوا! [2012 Apr] 
*مارش جهانی روزکارگر با شعاراعتصاب عمومی و یک روزبدون نودونه درصدی ها! [2012 Mar] 
*چگونه سالی ؟! [2012 Mar] 
*نگاهی به چندچالش پیشاروی جنبش زنان [2012 Mar] 
*بروزلحظه تاریخی درهمکاری اصلاح طلبان وسازمان اکثریت! [2012 Mar] 
*پی آمدهای نمایش انتخاباتی رژیم! [2012 Mar] 
*سخنی پیرامون اعتراضات 25 بهمن [2012 Feb] 
*جنگ و تحریم گسترده به مثابه دواستراتژی متفاوت یا دووجه یک استراتژی؟ [2012 Feb] 
*اعتصاب یکپارچه ومیلیونی کارگران نیجریه دولت را واداربه عقب نشینی کرد! [2012 Jan] 
*رابطه سازمان یابی افقی ودموموکراسی مستقیم ومشارکتی [2012 Jan] 
*تقابل دواستراتژی: « تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی» و «تهدید در برابر تهدید» [2011 Dec] 
*پس از9 سال جنگ معلوم شد که طالبان دشمن آمریکا نبوده است! [2011 Dec] 
*معترضان جهان؛ چهره سال مجله تایم؛ مردم سوژه گی! [2011 Dec] 
*جنبش وال استریت وشعاراشغال کنگره! [2011 Dec] 
* "انتخابات" مجلس شورای اسلامی واهمیت یک جنبش تحریم گسترده [2011 Dec] 
*اقدام درخشان والهام بخش کارگران ایران خود رو دراعتراض به تغییرارتجاعی قانون کار  [2011 Nov] 
*به مناسبت يک ماهگی جنبش: جنبش وال استريت،ازتصرف فضا-مکان ها تا فلج سازی سازوکارهای سيستم!  [2011 Nov] 
*بار دیگر آوای شوم جنگ طلبی! [2011 Nov] 
*سکولاریسم و"اسلام اخلاقی" آقای سروش! [2011 Nov] 
*اهمیت کنشگری مادران پارک لاله [2011 Nov] 
*آیا لیبی واقعا "آزاد"شد؟  [2011 Oct] 
*جنبش اشغال وال استریت، و برخی ویژگی های جنبش های جدید [2011 Oct] 
*یک ارزیابی ازاعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر واهمیت آن [2011 Oct] 
*معلمان و شعاربرابری جنسیتی به عنوان شعارسال تحصیلی جدید  [2011 Oct] 
*جنبش دانشجوئی وضرورت درهم شکستن تهاجم رژیم به محیط های آموزشی! [2011 Sep] 
*گفتمان «دموکراتیک» یا سوسیالیستی، کدامیک؟! [2011 Sep] 
*اسپانیا، دموکراسی وتصویب برنامه ریاضت اقتصادی [2011 Sep] 
*میراث خمینی برای جانشینان خود [2011 Sep] 
*لیبی: باچشمی گریان وبا چشمی خندان! [2011 Aug] 
*انگلیس: شورش طردشدگان وبه حاشیه رانده شدگان! [2011 Aug] 
*دراهميت جنبش حق انتخاب سبک زندگی(1)  [2011 Aug] 
*گذشت آمنه وخشونت نهادی شده درقانون قصاص [2011 Aug] 
*رابطه جنبش و "چه بایدکرد"! [2011 Jul] 
*دیواربرلین ونعل وارونه سران گروه8 پیرامون تحولات منطقه [2011 Jun] 
*زایش وزوال اسطوره ها درعصرنوین  [2011 Jun] 
*تاکتیک، وحکمت های نهفته در یک نظرسنجی! [2011 Jun] 
*تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده [2011 Jun] 
*انقلاب پاسخ است یا سؤال؟ [2011 Jun] 
*جنبش با کدام گفتمان ؟ [2009 Aug] 
*"اوبامای" وال استریت و "اوبامای" مردم کوچه وخیابان [2008 Nov] 
*یک نافرمانی باشکوه! [2008 Oct] 
* آزمون جنبش زنان درمقابله با [2008 Sep] 
*یک جمع بندی فشرده ازچالش های کارگری وراه های برون رفت ازآن [2008 May] 
*"انتخابات"رسوا وپرازتقلب! [2008 Mar] 
*مارش عظیم تحریم کنندگان ومعضل صندوق های خالی! [2008 Mar]