انگلیس: شورش طردشدگان وبه حاشیه رانده شدگان!
تقی روزبه

 

انگلستان ازهمان زمان که مارکس کتاب کاپیتال  را درآنجا به نگارش درآورد، ازجهات گوناگون یک کشورتیپیک سرمایه داری بوده است.عروج نئولیبرالیسم نیزدرزمان خانم تاچراز همین جا صورت گرفت. حتی پیوند اتحادیه-حزبِ مدنظرمارکس وانگلس که به عنوان الگوئی برای گذارمسالمت آمیزبه انقلاب سوسیالیستی درکشوری استثنائی چون انگلیس احتمالش می رفت،عالیترین ودرعین حال انحطاط یافته ترین شکل خود را درادغام  این نهادها و مؤسسات باسیستم سرمایه وفراروئیدن آن به حزب بورژواشده  کارگری-حزب کارگر-درانگلستان به نمایش گذاشت.واکنون نیز درپشت زرق وبرق برابرحقوقی شهروندی،گویا انگلستان با تولید شهروندان درجه  یک ودو، وکثرت جامعه محذوفین درجغرافیای سیاسی-اجتماعی یک کشورپیشرفته سرمایه داری نیز صاحب رکوردجدیدی شده باشد.باین ترتیب کشوری که درنفی دولت رفاه وقدمت وشدت تعرض نئولیبرالیستی ازپیشتازان بشمارمی رود، عجیب نیست که ازدرو کنندگان طوفانی باشد که خود در تهاجم به زندگی زحمتکشان کاشته است.شورشی که قتل جوان سیاه پوست(مارک دوگان) جرقه آن  را زد وبه سرعت  ازمحله تاتنهام به نقاط دیگر لندن وبه سایرنقاط انگلیس،بویژه شهرهای بزرگ کشیده شد. وچنان شوکه آوربود که دولتها ولیدرها و زمامداران مشهوربه خونسرد بریتانیای کبیر، ازحزب محافظه کار ولیبرال  تاحزب کارگر، تعطیلات تابستانی خودرا نیمه تمام گذاشتند  وبه سرعت حالت اضطراری و فوق العاده اعلام داشتند:افزایش هشت برابری پلیس باداشتن اختیاربیشتر در ضرب وشتم وبکارگیری خشونت وحتی ابرازآمادگی برای مداخله دادن ارتش درصورت نیاز، دستگیری  چندین هزارنفر ومحاکمات فوری آنها ازطریق برگزاری دادگاه های شبانه روزی، تعلیق برخی حوزه های  باصطلاح مجاز آزادی های فردی واجتماعی، به نمایش گذاشتن فیلم ها  وتصاویرشورش کنندگان جهت شناسائی "مجرمانی" که توسط دهها هزاردوربینی که درجای جای لندن ونقاط دیگرانگلستان برای کنترل شهروندان نصب شده است.

واکنش طبقه حاکمه وبورژوازی ودستگاه تبلیغاتی ورسانه ای آن درچنین مواردی شناخته شده است:دیوید کامرون نخست وزیرانگلیس وسایردولتمردان باوقاحتی که همه این گونه زمامداران بقدرکافی ازآن بهره مندهستند،جوانان بیکاروفقیرمعترض وسربه قیام وشورش برداشته را تبه کاروجنایتکار ودارای فقرفرهنگی خطاب کردند که جملگی مرتکب عمل مجرمانه وغارتگرانه  شده اند.تنزل این عصیان اجتماعی به سطح فعالیت باندهای کانگستری(که درشرایط قیام وناآرامی ها،امکان این  نوع سوء استفاده ها رانمی توان منکرشد)ودرخواست تبادل تجربه با همتایان مجرب  آمریکائی درسرکوب "این باندها"،نمونه گویائی  ازاین فرهنگ انگلوساکسونی بود.علاوه بردستگیری وبازجوئی وزندان، سیاست تنبیه اجتماعی شرکت کنندگان درشورش(که باحضور سران هرسه حزب اصلی اتخاذگردید) دردستورکارحاکمان قرارگرفته است.کمپین مبارزه با فروپاشی اخلاقی خانواده های انگلیسی وطرح گسیل جوانان به سربازی،تمرکزبرروری 120 هزارخانواده مشکل دار وقطع مواجب آنها،نظافت اجباری نقاط آسیب دیده توسط جوانان دستگیرشده ازجمله تنبیهات اجتماعی است که به  ذهن این سوپردموکرات ها خطورکرده است.برای بارنخست نیست که غارتگران واقعی واصلی، "بردگان" و غارت شدگان سربه شورش برداشته را  متهم به جنایت کرده  ومستوجب عقوبتی سنگین می دانند.نشان دادن چنگ ودندان دموکراسی درچنین برش های زمانی،همیشه فرصت مغتنمی  است  برای سبک سنگین کردن  ظرفیت "دموکراتیک" مورد ادعای کشورهای سرمایه داری باصطلاح پیشرفته.  تمامی قواعد وموازین دموکراتیک تازمانی اعتباردارند که ثبات نظام را بهم نزنند وگرنه بشدت محدود ومعلق خواهند شد. البته بدلیل هتک به حریم مالکیت  ونظم مقدس بورژوائی توسط این شورشیان به حاشیه رانده شده ،نکته غیرقابل فهمی درخشم بورژوازی "متمدن" وصاحب کلاس انگلستان وجود ندارد.طبقه حاکمه سیاسی انگلیس با اذعان به ازهم گسیختگی جامعه  اززبان دیوید کامرون،عزم خویش را برای نوسازی مجدد آن درجهت تثبیت ارزشهای اجتماعی بورژوازی  اعلام داشته است. عزمی که برای درهم شکستن اش،نیازمندبیشترین همبستگی ومبارزات مشترک مردم انگلستان وجهان است.  نگاهی به واکنش های سردمداران بورژوائی حاکی ازآن است که هدف آنی درمقابله بااین شورش قبل ازهرچیزمتوجه سه عرصه بوده است:

الف-بسیج افکارعمومی علیه شورشیان ومنزوی کردن شورش کنندگان ازطریق تنزل  همه آنها به دزدوتبه کاروقاچاقچی ...

ب-دلگرمی و دادن اعتماد نفس به طبقه  بورژوا نسبت به ثبات سیستم ازطریق توسل به اقدامات فوری وضربتی بازدارنده.

ج-فراافکنی وپنهان ساختن ریشه های بحران وازجمله  برنامه ریاضت اقتصادی وبیکاری وگسترش فقر.

 

***

پیرامون شورش به حاشیه رانده شدگان درانگلستان مطالب ونوشته های گوناگونی منتشرشده است که عموما ریشه های این ناآرامی ها را درگسترش فقر وشکاف طبقاتی وهم چنین دربرخورد تبعیض آمیز وتحقیرکننده نطام وپلیس وفرهنگ طبقه حاکم، بااین لایه های اجتماعی  دانسته است.بی تردید منشأ اصلی را باید درشکاف های طبقاتی وسیاست های ویرانگرانه نئولبیرالیستی وبه طوراخص برنامه ریاضت اقتصادی برای مقابله با بحران اقتصادی درحال تعمیق سالهای اخیر دانست.براساس گزارش گاردین، شکاف طبقاتی درانگلیس وحشتناک است ولندن دراین زمینه سرآمدهمه کشورهای توسعه یافته جهان محسوب می شود:طبق این گزارش درآمد بالاترین دهک جامعه به پائین دهک آن 273 برابراست! بزعم منبع نقل شده درگاردین ازدوران بردگی تاکنون چنین اختلافی سابقه نداشته است.براساس گزارش یورونیوزبا برآوردی محافظه کارانه تر،نسبت این دهک ها یک به صد است که بازهم انگلستان را صاحب رکورد می کند.برطبق آمارهای رسمی نسبت بیکاری درمیان جوانان 16 تا 24 ساله 20،30% است.درمورد برخورد تبعیض آمیزوتوأم با خشونت پلیس هم قدر بس که درطی 12 سال اخیر340 مورد ازاین نوع قتل ها توسط پلیس صورت گرفته است بدون آنکه پاسخ گوی  اعمال خود باشد.براساس یک آماردیگرامکان بازداشت وتفتیش یک سپاه پوست دهها برابریک سفید پوست است.دررابطه بااین گونه ارزیابی ها ومشاهده  گوشه ای ازبرخورد پلیس می توانید به عنوان نمونه به لینک های زیرمراجعه کنید*1.دراین جا نگاهی داریم  به ریشه ها و وجوه دیگری ازبحران وآموزه هایی که دربرشی ازآن می توان روی آن ها مکث کرد:

ناتوانی سیسم درجذب نیروی مازاد

-انقلاب مداوم تکنوژیک وجهش های صورت گرفته در فن آوری تولید،آنهم دربسترجهانی شدن سرمایه ورقابت های فشرده  قطب های درحال عروج سرمایه داری،بحران مازادنیروی کار ودامنه بیکاری  را درطی دهه های اخیر باشتاب بیشتری گسترش داده است.بنابه داده های عینی هم چون افزایش مداوم نرخ بیکاری وشکل گیری جوامع حاشیه ای، سرمایه داری قادربه جذب نیروی مازاد از ِقبل رشدشتابان تکنولوژی  دردرون خود نیست.محصول چنین روندی انباشت شتابان جمعیت(نیروی کار) بیرون ازمدارمناسبات درونی سیستم وپرتاب آنها به حاشیه است که حتی شانس برخورداری ازنعمت استثمارمستقیم نیروی کار توسط سرمایه را ندارند. مقوله بیکاری ونیروی آماده بکار که درامید وانتطاردوره رونق و یافتن مجدد کار معناپیدامی کند،دیگر  توصیف کننده وضعیت آنها نیست.رشد حاشیه نشینی وجامعه محذوفین باهمه پی آمدهای ناگواراجتماعی اش ازمهمترین نتایج چنین روندی است. صدورسرمایه  باهدف سودبیشتر به کشورهائی با نیروی کارارزان تر عامل دیگری در گسترش جامعه محذوفین درخودکشورهای اصلی سرمایه است. واگرتادیروزحاشیه شدگی اساسا درمناطق  پیرامونی کشورهای پیشرفته سرمایه داری  ودرمقیاس جهانی صورت می گرفت،اکنون مدتهاست که دامنه به درون خود این کشورها نیزکشیده شده است. افزایش نیروی مازاد برنیازجوامع نوین وناتوانی سیستم درجذب آنها،یکی  از عوامل پایه ای وقوع بحران های اجتماعی واقتصادی است.

عقب نشینی دولت رفاه وپیشروی نئولبیبرالیسم

ب-سیاست های نئولیبرالیستی درپی دولت های موسوم به رفاه(که پس ازجنگ جهانی دوم برای مدتی نسبتا طولانی تا سالهای 70 بارشدپایدارهمراه بود)، باکنارنهادن سیاست های حمایتی وخصوصی کردن عرصه های مهم تولیدی وتشدید استثمارپوشش تخفیف دهنده بحران را کنارنهاده  وبردامنه شکاف های طبقاتی درتمامی زمنیه های اقتصادی واجتماعی افزوده است.حاصل چنین فرایندی گسترش دامنه بیکاری بخصوص درنسل جوان،فقر وانواع ناهنجاری های اجتماعی است.درچنین بستری  نه فقط شاهد رشد فزاینده جامعه حذف شدگان هستیم بلکه  هم چنین شاهد تشدید تضاد جامعه  حذف شدگان  با سیستم حاکم نیز هستیم.

نباید فراموش کرد که  حذف سیاست های موسوم به رفاه اقتصادی وکاهش استاندارد های زندگی  شهروندان به معنی کاهش کاهش قدرت خریدوتقاضا ولاجرم تشدید بحران اضافه تولید است.باین ترتیب بحران مازادنیروی کار وبحران مازادتولید، دوش بدوش هم پیش رفته است.ازهمین روفراوانی (وگسترش ظرفیت تولید) وفقر،یا شکاف های طبقاتی پابه پای هم رشدمی کنند. اگرسرمایه داری زمانی زیر فشاراجتماعی با کاستن ازساعات کارشاغلین بدون کاستن ازدستمزد، می توانست قدرت مصرف زحمتکشان،افزایش ساعت فراغت وامکان خود پروری آنها ویا زمینه اشتغال تازه ای را فراهم سازد(مانندکاهش ساعت کاربه 35 ساعت درهفته ویاکمتر)،اما باغلبه منطق سودهرچه بیشترکه قانون ذاتی وموتورپیش برنده سرمایه است،سیاست استثمارهرچه بیشترودستمزد هرچه کمتر را که زاینده بحران های به مراتب حادتری است درپیش گرفت. معنای چنین سمت گیری تشدید بیش ازپیش شکاف های طبقاتی ودوقطبی شدن آن  بود. 

استثمارمستقیم وغیرمستقیم

ج-سرمایه داری فقط با استخدام مستقیم نیروی کار،ونیز رشد سرطانی سرمایه مالی فراملی و غیرقابل کنترل ،بورس باز،کازینوئی،اعتبارات بادکنگی و کاغذین که همچون حبابی مستعد ترکیدن هستند،به استثمارنیروی کارومکیدن شیرازه  جامعه بسنده نمی کند بلکه علاوه برآنها برای تأمین سودهرچه بیشترازطریق به گروکان گرفتن دولت ها وسیاست های مالی-اقتصادی آنها به استثماروحشتاک تری ازکل جامعه و زحمتکشان ازطریق سرکیسه کردن  تریلیونها دلاربه عناوین مختلف وازجمله  برنامه  ریاضت اقتصادی به بهانه جبران کسربودجه دولتها مبادرت می ورزد که باید آن را استثمارعظیم وغیرمستقیمی برای کاهش سطح  دستمزدها وسطح زندگی دانست که تقریبا همه شهروندان معمولی وبیش ازهمه جامعه محذوفین را تحت فشارمضاعف قرارمی دهد.

بحران ساختاری وپایدار

د-علاوه براینها مدتهاست که سرمایه داری ازورود به سیکل رونق های نسبتا پایدار وجذب  نیروی کاربیشتربازمانده است.گوئی بحران قاعده شده است ورونق استثناء. مدتهاست که نظام سرمایه داری  درحسرت دوران رونق،  درسیکل یک بحران کمابیش دائمی ازطریق بحران پشت بحران، زیست می کند.ودراین راستا یک بارازطریق اسثتمارمستقیم ویک باردیگرازطریق ابزارسیاسی کنترل دولت و سرشکن کردن آن  بردوش کارگران وزحمتکشان سعی می کند  راه مفری برای خود بیابد.درنتیجه این فعل وانفعالات دربسترجهانی شدن سرمایه وسیاست های انباشت  نئولیبرالیستی،عملا ابزارهای کنترل کننده کینزی بحران که برایجاد  تقاضا وقدرت خرید باشکال گوناگون بنانهاده شده است به مقدارزیادی خاصیت خود را ازدست داده است.ناگفته نماند که درشرایط بحرانی شدن و فروپاشی بلوک شرق است که سرمایه داری با آسودگی خاطربیشتری خیزبزرگ خود را  برای حذف وبازپس گیری دست آوردهای جنبش کارگری وزحمتکشان به عمل آورد.

اهرم دوگانه ارتش بیکاری واشتغال شکننده

د- چنین تحولات ساختاری بازتاب اجتماعی خود را قبل ازهرچیز دردوعرصه مهم نشان می دهد:

نخست متورم شدن هرچه بیشترنیروی کارمحذوف،نیمه شاغل وبیکارودرواقع ارتش بزرگی ازبیکاران ثابت ومادائم العمروالبته درحال گسترش بویژه درنسل جوانان ازیکسو وبخش شاغلی که دایما باخطر شمشیرداموکلس بیکاری  بربالای سرخود دست وپنجه نرم می کند.دوگانه محذوفین وشاغلین  ازیکسو به مثابه مهمترین حربه و ابزارتفرقه بورژوازی برای کنترل برجامعه وزحمتکشان عمل می کند وازسوی دیگربه یکی ازمهمترین چالش های پیشاروی همبستگی ووحدت عمل کارگران ومزدوحقوق بگیران شاغل  وجامعه محذوفین وبیکاران ویا دارای شغل موقت ونیمه وقت ونظایرآن درمقابل سرمایه تبدیل شده است.  شکافی که بورژوازی باانواع واقسام ترفندها نظیرنژاد ورنگ وجنسیت وشکاف شاغلین وبیکاران ... برای بهره کشی بیشتروحذف بقایای  دست آوردهای کارگران وزحمتکشان به آن دامن زده و ازآن سودمی جوید. درواقع وجود چنین شکافی یعنی ارتش ثابتی ازبیکاران درکنارشاغلین، از کارآئی اهرم های فشاروچانه زنی کارگران ومزدوحقوق بگیران درمقابل تهاجم سرمایه داری کاسته ومی کاهد.بورژوازی باتمامی قوا تلاش می کند که نفرت ازنظام را به سوی رقابت درونی اردوی کاروزحمت وفقراومحرومین درچهارچوب یک کشورویادرسطح جهانی بین کارگران کشورهای مختلف جهت دهد.

بازتولید جهان سوم

ه-ازدیگرویژگی های بحران، بازتولید جهان باصطلاح سوم در جهان اول و متورم شدن دامنه فقروتباهی وحاشیه ای شدن درخودکشورهای پیشرفته سرمایه داری و" متروپل" است.ابعاد عظیم شورش درانگلستان حاکی ازابعاد گسترش این لایه ها درساختارجدید سرمایه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری است.ناگفته نماندکه گرچه چنین روندی عمومیت داشته وشامل همه لایه ها ها ونژادهامی شود،اما نباید فراموش کرد که تحت تأثیرانواع واقسام تبعیضات ونژادپرستی،نظیربرخوردهای تحقیرآمیزوخشونت آمیزترپلیس، فشارمضاعفی برلایه های چون سیاهان آفریقائی تبار ،کارائیبی ویا آسیائی ها ورنگین پوستان  اعمال می شود.چنانکه به عنوان مثال مطابق برخی گزارش ها،امکان کنترل وتفتیش وبازداشت سیاهان درانگلیس به نسبت به سایرشهروندان به مراتب بیشتراست.نفرت وانزجاری را که سیاست تحقیروسرکوب مستمر شأن انسانی بوجود می آوردنباید دستکم گرفت  . با این وجود این واقعیت را نباید چنان عمده کرد که شمول روند فوق را به زیرسؤال ببرد.

تقویت پتانسیل ضدسیستم

6-متناسب با این وضعیت وصف آرائی ها، طبیعی است که نیروهای حذف شده ویادرشرف حذف،دارای انگیزه ها و پتانسیل مبارزاتی ضدسیستمی نیرومندی باشند. گرچه چنین پتانسیلی می تواند بدلیل فقدان آگاهی وسازمان یابی متناسب بامنشأ وجودی  وموقعیت اجتماعی خود، به شکل واکنشی وانفجارخشم ونفرت صرف بروزپیداکندونتواند با کانالیزه شدن دربسترهای بسیج کننده همدردی لایه های دیگرزحمت ازواردکردن ضربات کاری به بورژوازی وسیاست های ناانسانی آن بهره لازم را بگیرد (همانطورکه درخیزش اخیردرانگلستان صورت گرفت). ازدیگرپی آمدهای متورم شدن ارتش دائم بیکاری، اهمیت پیداکردن فضاهای اعتراضی بیرون ازکاریعنی محلات وخیابانها است که هم میین جریان یافتن مبارزه در اشکال نوین وراهگشا است(بدون آنکه اشکال دیگروسنتی مبارزه کنارگذاشته شوند) وهم مبین تقویت رادیکالیزم وجوه سیاسی وضدسیستمی اعتراضات زحمتکشان است.که موجب ترکیب نیرومندتری ازمبارزه درون سیستمی بامبارزات بیرون سیستمی  وامکان فراروی شق نخست ازچهارچوبه خود است. (دراینجا منظورازمبارزات بیرون سیستمی هم شامل مبارزات برای تحمیل اصلاحات به حاکمیت است ومه آندسته مبارزاتی که معطوف به مقابله باکلیت نظام).

بحران "دموکراسی"

7- ازدیگرمشخصات بحران، بحران دموکراسی وشکافی است  که درسیستم سیاسی ونمایندگی وپارلمان نظام سرمایه  مشهوداست. دوگانگی آشکاری بین نبض مبارزه در خیابان،جوانان وبیکاران و محذوفین وخیل لایه های اجتماعی درحال حذف،  با نبض پارلمان و"دموکراسی" وجود دارد.واین نشاندهنده آن است که لایه های گسترده ای ازجامعه توسط  سیستم ومکانیزم های  آن نمایندگی نمی شوند.گوئی بساط دیوان سالاری شامل احزاب وتشکل های رسمی وپارلمان ها ونمایندگان آن ها، هیچ ربطی به آنها ندارد. وجه مشترک آنچه  که درمیدان تحریر،خیابانهای اسرائیل واسپانیا ویونان ونقاط دیگرمی گذرد را می توان درافزایش وزن دموکراسی مستقیم ونقش آفرینی به مثابه سوژه توسط کارگران وزحمتکشان وسایرشهروندان معترض بشمارآورد.

گسترش بحران

8- تقارن بحران انگلستان با اوج گیری بحران سرمایه داری درنقاط گوناگون درآمریکا و دراروپا ودرکشورهائی چون یونان وپرتقال وایتالیا وایرلند واسپانیا ...ونیزدرمنطقه خاورمیانه تصادفی نیست ونشاندهند سرایت بحران به دژهای اصلی سرمایه وحوزه های جدیدی آزآن درکشورهای پیشرفته سرمایه داری است.عموما شورش ها واعتراضات بزرگ به مثابه نشانه های آشکارازوقوع بحران های جهانی هستند. بحرانی که درآمریکا با افت اعتماد به  قدرت اقتصادی آمریکا ودلاربه مثابه نمادآن ،دراروپا باتهدید یورو و"اتحادیه اروپا" ودرمنطقه با سقوط دیکتاتورهای مورد حمایت قدرت های بزرگ وتداوم بحران مواجه است.بنابراین بحران علیرغم تلاشهای فراوانی که برای کنترل آن درسطوح گوناگون صورت می گیرد،هم چنان درحال پیشروی وفراگیرشدن است ودرعین حال با تشدید اعتراضات وشورشهای اجتماعی همراه است.

تشتت صفوف جنبش

9-درقیاس با کمپ سرمایه داری جهانی که با نشست ها وحمایت های آشکارازیکدیگروباسیاست های جهانی کمابیش مشترک همراه است ، اردوی کاروزحمت دچار تشتت وآشفتگی محسسوسی است. این آشفتگی  درفقدان کنش مشترک نسبت به مسائل مشترک وپیرامون منافع عمومی،درشکاف بین شاغلین وبیکاران وحذف شدگان، دراشکال مبارزاتی،ونفوذ انواع جفنگ های بورژوائی درمورد خرافه رنگ ونژاد وملیت وارزشهای معطوف به تن سپردن به نظم وقواعد سرمایه داری و نظایرآن دیده می شود.تفرقه ها وپراکندگی هائی که موجب می شود سرمایه داری علیرغم دست به گریبان بودن با بحران عظیم ساختاری وازجمله بحران درسیستم سیاسی  وعلیرغم نارضایتی های گسترده  اکثریت بزرگی ازشهروندان،هم چنان به تعرض خویش ادامه بدهد.

 

10-برای برون رفت ازاین مشکلات راه حل ضربتی وشعارگونه ومعجزه آسا وجود ندارد. ترکیب  نسبتی ازپراتیک وکنش های جمعی  واتحادعمل های ممکن وهرچه پردامنه تر و معطوف به مطالبات مشخص ویا پایه ای جنبش درمقیاس کشوری ومنطقه ای وجهانی  ازیکسو وتقویت فرایند نقد و گفتگو برای تقویت اشتراکات وسازمان یابی(ازجمله ایجاد شبکه های واقعی ومجازی رزمنده) ، درس اندوزی واستفاده ازتجربه های خود جنبش ها نظیرتصرف فضا -مکان   خارج ازسازوکارهای سیستم جهت اعمال مؤثرتر فشاربرسلطه سیاسی-اقتصادی طبقه حاکم ودامن زدن به این گونه ابتکارات درکناراستفاده ازسایراشکال سنتی اعتراض ، تقویت خود آگاهی وشفاف ساختن گفتمان معطوف به ایجاد جهانی دیگر،وبطوراخص خنثی کردن تفرقه افکنی ها وافسونهای بورژوازی درایجاد ودامن زدن به تفرقه در صفوف استثمارشوندگان وجود ندارد.بی تردید دراین بسترنقش عناصروجریانات آگاه تردارای اهمیت است بشرط آنکه معطوف به تقویت ظرفیت های خودرهانی جنبش باشد والبته ایفاء چنین نقشی نیازمند اولویت دادن به منافع واهداف عمومی جنبش زحمتکشان برمنافع فرقه ای است.  گشودن افق های جدید برآمده از انکشاف واقعیت های جدید اجتماعی  وپیشرو،منبع زایا ونیرومندی برای جلوتررفتن هستند.

****

درخاتمه، درمورد پی آمدهای شورش وقیام محروم ترین لایه های اجتماعی درانگلستان یک نکته را نباید ازقلم انداخت: این درست است که این شورش وقیام درواقع بیش ازبیان اثباتی مطالبات وداشتن افق ووجه روشنگرانه بازتاب دهنده خشم ونفرت ازوضعیت ونظام بودوبهمین دلیل نمی توانست  فراگیربشود  وهمبستگی وهمدلی فعالانه سایراقشار زحمت کش جامعه را بخود جلب کند،واکنون نیربورژوازی انگلیس را باتمامی برانگیختگی دربرابرخود دارد.اما نباید فراموش کنیم که اولا خشم وتعرض بورژوازی بیش ازآنکه ازموضع قدرت واعتماد به نفس باشد،برای ایجاد اعتماد به نفس مخدوش شده ونگرانی ازشکاف ها وسربازکردن آن درجامعه بقول خودشان ازهم گسیخته است.ازهم اکنون نیزموج محکوم کردن وانتقاد ازنحوه برخورد وادبیات تحریک وتحقیر کننده آنها درسطح  افکارعمومی انگلستان ونیزدرسطح جهانی شروع شده واحتمالا موج بیشتری پیداخواهد کرد.بقول یکی ازاین نهادهای مدافع حقوق بشری این شیوه برخوردها آبروئی برای انگلیس درسطح جهان باقی نمی گذارد. ثانیا بی شک  این سؤال  بادرخشش بیشتری دربرابرهرکس قرارمی گیرد که جوامع ومردمی که مطلقا ازمکانیزم های رسمی نمانیدگی نمی شوند ،برای رساندن صدای اعتراض خود به سیاست های ویرانگرانه دستگاه حاکمه وخشونتی که درمورد آنها اعمال می شود،چه باید بکنند؟البته محذوفین جامعه انگلستان پس ازلبریزشدن کاسه صبروتحملشان، به شیوه خاص خود  صدای اعتراض ونارضایتی اشان را با پژواکی جهانی وبصورتی انفجارآمیزبه گوش ناشنوایانی که حتی حاضرنشدند قبل ازقیامشان به اعتراض وتجمع مسالمت آمیزآنان گوش فرابدهند،رساندند. اکنون توپ درزمین آنهاست وچه بسا مثل بسیاری مواردمشابه تاریخی، طبقه حاکمه ازترس شورشهای گسترده ترآتی وبرای پیشگیری ازآن ناگزیزگردد درکنارسرکوبها، اصلاحاتی را نیز برای تحمل پذیرترکردن زندگی به عمل درآورد.  

2011-08-20 29-05-1390  تقی روزبه

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com

taghi_roozbeh@yahoo.com

 

*:

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15313994,00.html

http://www.youtube.com/watch?v=7Mlch97EQDA

 

فیلمی ازگفتگوی زنده بی بی سی با یک خبرنگارسیاه پوست دریوتیوب که بیش ازچهارمیلیون نفرآن را مشاهده کرده اند وبی بی سی ناچارشد  بخاطربرخورد خبرنگارخود با این سیاه پوست  پورش خواهی کند:

http://www.youtube.com/watch?v=biJgILxGK0o&feature=related

 

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


تقی روزبه

فهرست مطالب تقی روزبه در سایت پژواک ایران 

*حضور ظریف در اتاق تهاتر سران ۷ قدرت بزرگ غرب و سورپرایز مکرون!  [2019 Aug] 
*خاتمی و این بار‎ ‎حضوری کمیک در صحنه سیاسی!‏  [2019 Jul] 
*شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟  [2019 Jul] 
*توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا!‏  [2019 Jul] 
*آیا تلاش تازه مکرونبرای گشودن پنجره تازهای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟  [2019 Jul] 
*مرگ خمینی و نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!  [2019 Jun] 
*آیا باید در انتظار«سیل» سیاسی هم باشیم؟!‏  [2019 Apr] 
*پارادوکسی بنام «دولت فمینیستی»!‏  [2019 Mar] 
*طیف بندی گفتمانی و چند چالش مهم جنبش زنان!‏  [2019 Mar] 
*به بهانه استعفا و بازگشت‎ ‎ظریف:‏ بحران در فرایند باز تولید قدرت!‏  [2019 Mar] 
*«هویت ایرانی» به مثابه برابرنهاد«هویت دینی» به چه معناست؟ [2019 Feb] 
* وقتی حرکت بر لبه تیغ، تبدیل به پیش رعشه های یک برجام دوم و موشکی می شود! [2019 Jan] 
*نمایش اقتدار یا زوال اقتدار؟ قهرمانیا ضدقهرمان؟ [2019 Jan] 
*کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها  [2019 Jan] 
*جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاستی بدیل! [2018 Dec] 
*جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاستی بدیل! [2018 Dec] 
* اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!  [2018 Nov] 
*رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه! [2018 Nov] 
*نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و پی آمدها، و چشم اندازبحران سرمایه داری؟ [2018 Nov] 
*با تصمیم به خروج دولت آمریکا از پیمان موشک های هسته ای میان برد، جهان به کدام سو می رود؟  [2018 Oct] 
* قدرت بحران و بحران قدرت! [2018 Oct] 
*جنبش اعتراضی معلمان و تقابل دو گفتمان!  [2018 Oct] 
*روحانی؛ تغییرشیفت از گفتاردرمانی به امیددرمانی!  [2018 Oct] 
*‍سرنوشت برجام: در پاسخ به پرسش های ندای آزادی تارنمایجنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران [2018 Sep] 
*واکنش یک معلم آزاده، به آلترناتیوسازی های از بالا و به سلطنت طلبان! [2018 Sep] 
* شوخی تاریخ!  [2018 Sep] 
* کنسرت های رایگان خیابانی و الزامات آن!  [2018 Sep] 
*رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی [2018 Sep] 
*رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی!‏  [2018 Aug] 
*پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن [2018 Aug] 
*نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند! [2018 Jul] 
*ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!‏ [2018 Jul] 
* ‏«برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!‏  [2018 Jul] 
*دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!  [2018 Jul] 
*وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!‏  [2018 Jun] 
*درآستانه دیدارترامپ و اون: ‏ دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟  [2018 Jun] 
*نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها!‏ مسعودرجوی دوباره زنده شد و پیام داد! [2018 Jun] 
*مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!‏  [2018 Jun] 
*وقتی سرمایه داری غرق در بحران با ستایش ازیک اقتصاددان«مارکسیست» به آسیب شناسی خود می پردازد! [2018 Jun] 
*معنای‎ ‎عروج مقتداصدر!‏ ‏  [2018 May] 
*نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ‏ایران و حساسیت اوضاع!‏  [2018 May] 
*به جنبش ها خیره شویم و از آن ها بیاموزیم!‏  [2018 May] 
* چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن! آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟! [2018 Apr] 
*دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی! [2018 Apr] 
*سفسطه یا یک گزاره علمی؟!‏ [2018 Apr] 
*برند«چپ» و نشست کلن‎!‎ [2018 Apr] 
*آیا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی! [2018 Mar] 
*کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»! [2018 Mar] 
*جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت! [2018 Mar] 
*احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یک بار راست گفت و کسی باورنکرد؟! [2018 Mar] 
*میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخمل باف بر دوضندلی مقابل هم بوجودآورد!  [2018 Feb] 
*چهلمین سالگرد۲۲بهمن در سه پرده!  [2018 Feb] 
*عقب نشینی های مهندسی شده؟ [2018 Feb] 
*نگاهی به چهار رویکرد و چند نکته!‏ [2018 Jan] 
*بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)‏  [2018 Jan] 
*سند تصویری انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ!‏  [2018 Jan] 
* نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ‏ها و امیدها!-بخش اول [2018 Jan] 
*بین سرخوردگی از صندوق رأی تا اعتراضات خیابانی، فاصله چندانی ‏نیست!‏  [2017 Dec] 
*چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟ [2017 Dec] 
*‎ پایان یک خودفریبی بزرگ‎!‎‏ لحظه مواجهه با حقیقت تلخ‎!‎ [2017 Dec] 
*به استقبال شانزده آذر-روزدانشجو- برویم! [2017 Dec] 
*رویکردهای تازه و خطرناک حکومت اسلامی!‏ ‏  [2017 Dec] 
*حق تعیین سرنوشت از منظررویکرد سوم [2017 Nov] 
* انقلاب اکتبر و ادعای کودتا! [2017 Nov] 
* آغازدوره پسابرجام؟ آرامش قبل ازطوفان؟  [2017 Oct] 
* گزارش گزارشگرویژه: یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان ۶۷ [2017 Sep] 
*جهان به کدام سو می رود-2* [2017 Sep] 
*انقلاب اسلامی و محلل هایش! [2017 Aug] 
*جهان به کدام سومی رود؟ نگاهی به چالش ها و صورت بندی آن ها [2017 Aug] 
*وعده های انتخاباتی روحانی، تبی که خیلی زود به لرزنشست! [2017 Aug] 
*بی بی سی و آینده جناح اقتدارگرا [2017 Jul] 
*فرصتی تازه برای زنده کردن و زنده نگهداشتن حافظه تاریخی [2017 Jul] 
*اهمیت چالش در گرفته پیرامون نظریه ولایت الهی و منشأمشروعیت حاکمان [2017 Jul] 
* سعید حجاریان و تقلب در «انتخابات»، سه نکته و یک نتیجه!‏  [2017 Jun] 
*به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل! [2017 Jun] 
*نگاهی به دورویکرد «دانشجوئی» و «روشنفکردینی»  [2017 Jun] 
* عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!‏  [2017 Jun] 
*انتخابات و چندنکته تلگرافی!:‏ آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتاید انتخاباتی مواجهیم [2017 May] 
*اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به ‏آخرین تحولات صحنه «انتخابات» [2017 May] 
*اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن! [2017 May] 
*جنبش کارگری وعروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم هارو مهاجم! [2017 May] 
*انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت!‏  [2017 Apr] 
*ورود غافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه «انتخابات» و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر!  [2017 Apr] 
* نقش زنان در قافله تمدن و رهائی [2017 Mar] 
*چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ!‏ ‏  [2017 Feb] 
* ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!‏  [2017 Feb] 
*آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!‏  [2017 Jan] 
*درنگی به چند ویژگی گزارش امسال آکسفام  [2017 Jan] 
*خدمات رفسنجانی«متأخر» به نظام! اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی [2017 Jan] 
* هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!‏ [2017 Jan] 
*گورخوابی و پسوندمتجاهر!‏  [2017 Jan] 
*ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!‏  [2016 Dec] 
*نگاهی به دو رویداد:‏ روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی!‏  [2016 Dec] 
* بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!‏ [2016 Dec] 
*فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!‏ و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن [2016 Nov] 
* نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!‏ [2016 Nov] 
*بازتابی از انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ  [2016 Nov] 
*نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی  [2016 Nov] 
*انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!‏ [2016 Oct] 
* آیا دولت-ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟ [2016 Oct] 
*موسیقی به دار!‏  [2016 Oct] 
*نگاهی دو انتقاد به مقاله «همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند» [2016 Oct] 
*ابداع واژه جدیدی بنام«ورزشکارنما»!‏  [2016 Sep] 
*پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!‏  [2016 Sep] 
*بررسی اهمیت سند شنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی، از ‏خلال نقد سه رویکرد به آن ‏  [2016 Aug] 
*نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها! [2016 Jul] 
*چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست؟! [2016 Jul] 
*آزاد شدن جعفرعظیم زاده، و درسهای یک آزمون موفق! [2016 Jul] 
* نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن! [2016 Jun] 
*نگاهی به دو رویداد: گفتمان شلاق! [2016 Jun] 
*فائزه و زندانی بهايی؛ صدای شکستن یک تابو! [2016 May] 
*بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!  [2016 May] 
*بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت! [2016 May] 
* چهارگزاره در بسط مفهوم مبارزه طبقاتی  [2016 May] 
*حفره های بزرگ یک تحلیل از انتخابات 7 اسفند-بخش اول [2016 Apr] 
*جنبش دادخواهی و نقاط آسیب پذیر! [2016 Apr] 
*بحران سرمایه داری و ضرورت خوانش جدید از رهائی! [2016 Apr] 
* احساس خطرخامنه ای از کجا سرچشمه می گیرد؟! [2016 Mar] 
*در زیرپوست تهران چه می گذرد: 7 اسفند و آن چه که در تهران بزرگ اتفاق افتاد! بخش1 [2016 Mar] 
*اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن!  [2016 Feb] 
*انتخابات و اسب تروائی که قراراست حماسه بیافریند! [2016 Feb] 
*ادعای انفعالی بودن تاکتیک تحریم و چندگزاره غلط! [2016 Feb] 
*تناقضی به نام رأی اعتراضی و گفتگوئی دوجانبه پیرامون آن! [2016 Feb] 
*تراب حق شناس و درس بزرگ زندگی! [2016 Jan] 
*تاکتیک تحریم، پرسش ها و انتقادها! [2016 Jan] 
* واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟! [2016 Jan] 
* کم لطفی به اهمیت حربه مؤثری به نام تحریم! [2016 Jan] 
*نقدانباشت قدرت و پاسخ به چندپرسش و انتقاد! [2015 Dec] 
*بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟! [2015 Dec] 
* نشست پاریس، و مانیفست «کنش برای توقف جنایات اقلیمی» [2015 Dec] 
*جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها! [2015 Dec] 
*گزارش آژانس، و حسرت حماسه هسته ای! [2015 Dec] 
*داعش و فریاد آی دزد آی دزد رژیم! [2015 Nov] 
*فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟ [2015 Nov] 
*اعتراف عجیب رفسنجانی، و دلایل این اعتراف؟ [2015 Oct] 
*بازهم در موردپارادوکسی بنام «دولت سوسیالیستی» و در پاسخ به یک مدافع آن! [2015 Oct] 
*رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم! [2015 Sep] 
*آیا قدرت ماهیت طبقاتی ندارد؟ [2015 Sep] 
*«دولت جهانی سوسیالیستی» یک تناقض تمام عیار!  [2015 Sep] 
*تراژدی بحران پناهندگی و ریشه ها! [2015 Aug] 
*تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون! [2015 Aug] 
*پنج دلیل برای تبرئه رسوای سعیدمرتضوی! [2015 Aug] 
*چهارمؤلفه جنگ قدرتی که در ورای دستگیری یک آقازاده جریان دارد! [2015 Aug] 
*توده های مردم تاریخ سازند یا موجوداتی پراکنده و محکوم به لولیدن در گنداب ها؟! [2015 Aug] 
*به نام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط! [2015 Jul] 
*آغازشمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی! [2015 Jul] 
*تصویب نسخه جدیدریاضت اقتصادی و این بار با طعم خودی! [2015 Jul] 
*نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد! [2015 Jul] 
*نگاهی به پیچ و خم های همه پرسی یونان و ماهیت خرده پارادایم دولت های متکی بر جنبش های اجتماعی [2015 Jul] 
*آیا از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟ [2015 Jun] 
*اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی "خانه کارگر"! [2015 Jun] 
*مرعوب شدگی مدافعان سرنگونی یا تلاش برای سترون سازی اپوزیسیون انقلابی، کدامیک؟! [2015 Jun] 
*آقای شهردار از «اوین جدید» چه خبر؟! [2015 May] 
*اوج گیری جنبش مطالباتی و اهمیت هم بستگی بخش های مختلف نیروی کار!- بخش دوم [2015 May] 
*درام واقعی که هرروز در برابرمان به نمایش در می آید! [2015 Apr] 
*رویدادتاریخی یا ضدتاریخی؟! [2015 Apr] 
*پیام این شعله های سرخ فام آتش؟! [2015 Mar] 
*جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم! [2015 Mar] 
*معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجودبیماری و کهولت سن با آن ها دست و پنجه نرم کند! بخش یک [2015 Mar] 
*خودکامگی در اوجی تازه! [2015 Feb] 
*جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدامیک؟! [2015 Feb] 
*پرش حزب چپ یونان -سی ریزا- به سکوی قدرت، و دام آخر! [2015 Jan] 
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟- بخش پایانی [2015 Jan] 
*شعارمحاکمه در«دادگاه قانونی» بازی در زمین جناح حاکم است! [2015 Jan] 
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟ [2015 Jan] 
*روایت دیگری از ادعای مرگ جنبش دانشجوئی: دانشگاه مرد؛ زنده باد «دانش»گاه!  [2014 Dec] 
*جنبش دانشجوئی در ِاغماء؟! [2014 Dec] 
*نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده! [2014 Dec] 
*ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم! [2014 Dec] 
*جنبش ضدنژادپرستی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!  [2014 Nov] 
*درنگی بر معنای سوگ و تجمع های گسترده مردم به مناسبت مرگ مرتضی پاشائی! [2014 Nov] 
*انتخابات میان دوره ای آمریکا و چرخش به راست! [2014 Nov] 
*سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم! [2014 Oct] 
*یک دقیقه سکوت برای سگی که آزاد زیست و آزادمرد!*  [2014 Oct] 
*احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی! [2014 Oct] 
*در کشاکش بین وظایف دامادی و فرمان فیلترینگ، و پرده برداری از سه خطرعمدها [2014 Oct] 
*آیا هشدار به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را باید جدی گرفت؟!  [2014 Sep] 
*کشف تؤطئه، و بحران جانشینی! [2014 Sep] 
*دولت اسرائیل و «قدرت مشرف بر زندگی» [2014 Sep] 
*برشی از شورش سیاهان آمریکا با شعار «دست ها بالا، شلیک نکن»!  [2014 Aug] 
*استیضاح وزیرعلوم: زورآزمائی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها! [2014 Aug] 
*رابطه سازمان یابی افقی ودموکراسی مستقیم ومشارکتی [2014 Aug] 
*خاورمیانه و بحران زایمان! [2014 Jul] 
*انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها! [2014 Jun] 
*سخنان دور از انتظار فیروزآبادی و چالش های جدید! [2014 May] 
*سخنان دور از انتظارفیروزآبادی و چالش های جدید!  [2014 May] 
*جنبش لغواعدام و گام های تازه! [2014 May] 
*از تحرک «دلواپسان» تا فعال شدن دولت پنهان! [2014 May] 
*آیا بسوی شکل گیری یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!* [2014 Apr] 
*تعرض ارتجاع حاکم به حقوق شهروندان را درهم بشکنیم! [2014 Apr] 
*شکست حزب سوسیالیست فرانسه شوکی تازه به یک رویکرد کهنه! [2014 Apr] 
*سال نو، پیام و ضدپیام ومحورهای پیشروی [2014 Mar] 
*وجه بین المللی بحران اوکراین و پی آمدها [2014 Mar] 
*تبعیض بر زنان و رابطه آن با سایرتبعیض های اجتماعی [2014 Mar] 
*آیا دلایل ارائه شده برای تغییرنام سازمان کارگران انقلابی به سازمان راه کارگر پذیرفتنی هستند؟! [2014 Feb] 
*انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول) [2014 Feb] 
*رژیم ایران نگران شکسته شدن فضای امنیتی حاکم برجامعه! [2014 Feb] 
*پرده برداری از یک هیولای واقعی! [2014 Feb] 
*حضورچالش برانگیز هنرمندان در سخنرانی روحانی! [2014 Jan] 
* آش چنان شورشد که فریادروحانی هم درآمد!  [2014 Jan] 
*قطعه ای از شیدائی و جنون جمعی برآمده از دخمه تاریخ! [2014 Jan] 
*ایران در آئینه سال جدیدمیلادی! [2014 Jan] 
*دعوای سرمایه داران آمریکا و «پاپ مارکسیست»! [2013 Dec] 
*نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری  [2013 Dec] 
* 16 آذر و رویش جوانه های جنبش دانشجوئی! [2013 Dec] 
*آن چه که در صد روزاول روشن شد! [2013 Nov] 
*چالش های نفس گیرمذاکرات هسته ای و چشم اندازآن! [2013 Nov] 
*کردستان را اعدام نکنید! بلوچستان را اعدام نکنید! ایران را اعدام نکنید! [2013 Nov] 
*مکثی پیرامون دوموضوع: جعلیات سیزده آبان، و مدیریت لبخند دیپلماتیک برای خارج و خشونت در داخل! [2013 Nov] 
*دامنه رسوائی و خشم ناشی از شنود فراگیرجهانیان هم چنان بالامی گیرد! [2013 Oct] 
*نگاهی فشرده به دومسأله: بحران مهاجرت و یک شبه فتوای فاشیستی  [2013 Oct] 
*دور دوم مذاکرات هسته ای و چالش ها! [2013 Oct] 
*جنگ قدرت، وزیرامورخارجه را روانه بیمارستان کرد! [2013 Oct] 
*پس لرزه های تماس تلفنی اوباما و روحانی! [2013 Sep] 
*تحولات اخیر و تأثیر«نرمش قهرمانه» برچالش هسته ای! [2013 Sep] 
*دردفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی و اهمیت این نوع فراخوان ها! [2013 Sep] 
*از «جیمی کراسی» تا «روحانی کراسی»! [2013 Sep] 
*یک پیروزی دیگر! [2013 Sep] 
*به صدا درآمدن طبل جنگ و ضرورت فعال شدن جنبش ضد جنگ و ابرقدرت افکارعمومی! [2013 Sep] 
*پایدار باد خاطره جان باختگان تابستان سیاه 67! [2013 Sep] 
*شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟ [2013 Aug] 
*از گفتمان«اصلاح طلبی» تا گفتمان«اعتدال» فاصله زیادی نیست!  [2013 Aug] 
*وضعیت مصر در حالت دراماتیک! [2013 Aug] 
*سعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک پنبه زن! [2013 Aug] 
*بحران بازتولید و کابینه نجات! [2013 Aug] 
*از مهندسی انتخابات تا مهندسی کابینه [2013 Aug] 
*هنرِبرقدرت یا هم آغوش ِبا قدرت؟! [2013 Jul] 
*«شگون» پیوند گفتمان اعتدال با روحانیت  [2013 Jul] 
*توپ در زمین کیست؟ رفسنجانی و اصلاح طلبان یا خامنه ای؟ [2013 Jul] 
*انقلاب مصردر فازجدید و سه ویژگی آن! [2013 Jul] 
*نقش شبح تحریم در"انتخابات" [2013 Jun] 
* نگاهی به صف آرائی ها و چالش های صحنه "انتخابات" در آستانه دقیقه 90 [2013 Jun] 
*پروازشبحی برفراز "انتخابات"! [2013 Jun] 
*گفتگو با نشریه نگاه بخش نخست [2013 Jun] 
*نقدی به یک گفتار تلویزیونی(2) [2013 May] 
*پیرامون نظرخواهی بی بی سی درباره"مسأله اصلی انتخابات چیست"؟ [2013 May] 
*"انتخابات" و سه حلقه تاکتیکی مرتبط با آن [2013 May] 
*"انتخابات" و به صحنه آمدن محتوای گندیده نظام! [2013 May] 
*اتحاد جمهوری خواهان پس از ده سال [2013 May] 
*نام نویسی رفسنجانی و شوک حاصل از آن درمیان صفوف حاکمیت! [2013 May] 
*تحریم گسترده انتخابات یک گزینه واقعی و مؤثر! [2013 May] 
*آیا بسوی تعین یافتن یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟! [2013 May] 
*نگاهی به یک حرکت و تاکتیک موفق و الهام بخش! [2013 Apr] 
*مرگ تاچر یا تاچریسم؟  [2013 Apr] 
*در پاسخ به دو انتقاد  [2013 Apr] 
* سازها راباید دوباره کوک کرد! [2013 Apr] 
*پیام نوروزی خامنه ای، و«ضد پیام»! [2013 Mar] 
*چه کسی مشغول تدارک «فتنه» ۹۲ است؟! [2013 Mar] 
*درددل حضرت آقا! [2013 Mar] 
*بازهم در اهمیت مطالبات معیشتی و جنبش مطالباتی [2013 Mar] 
*انتخابات نمایشی و برچسب نافرمانی مدنی! [2013 Mar] 
*بادبان ها را باید در کدام جهت برافراشت؟ [2013 Feb] 
*نگاهی به یگ گفتگو و دو رویکرد متضاد در برابر اتحادیه ها! [2013 Feb] 
*در جمهوری اسلامی هتل ها به زندان ها رشک می برند! [2013 Feb] 
*انتخابات ریاست جمهوری و نعل وارونه رژیم (بخش اول) [2013 Jan] 
*پرتگاهی به نام شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر‎ [2013 Jan] 
*نقش روبه گسترش کارگران در جنبش مطالباتی- ضداستبدادی  [2012 Dec] 
*پاسخی کهنه به یک سؤال قدیمی :"آیا دوران سرمایه داری به پایان رسیده است"؟* [2012 Dec] 
*انقلاب مصر، آموزه ها و مهم ترین ویژ گی ها [2012 Dec] 
*تظاهرات کارگری هم زمان در 23 کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن [2012 Nov] 
* جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد: [2012 Nov] 
*تصویب برنامه بسته ریاضتی با وجود اعتصاب سراسری و محاصره پارلمان، و یک پرسش چالش برانگیز [2012 Nov] 
*انتخابات آمریکا و کانونی شدن جدال ها حول طبقه متوسط! [2012 Nov] 
*بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود! [2012 Oct] 
*خود خوارگی، مهم ترین دشمن حکومت اسلامی! [2012 Oct] 
*موج بلند بحران، ویژگی ها و پی آمدهای آن(1) [2012 Oct] 
*حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی و ادعای بهم خوردن توازن قوا! [2012 Oct] 
*اوج گیری جنگ قدرت و دستگیری فرزندان رفسنجانی! [2012 Sep] 
*منشورها و بازارمکاره سیاست! [2012 Sep] 
*چپ و چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی! [2012 Sep] 
*برای مقابله با بحران پراکندگی از کجا باید شروع کرد؟ [2012 Sep] 
*طناب دار بر گلوی دموکراسی! [2012 Aug] 
*موقعیت چپ در ایران؟ بحران تئوریک؟ بحران هویت؟ پایگاه اجتماعی؟ گسست­ها و اتحادها؟ * [2012 Jul] 
*یک استدلال و هزار اما و اگر [2012 Jul] 
*نشست کلن: آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟ [2012 Jul] 
*شکست طرح آتش بس کوفی عنان(نماینده سازمان ملل) وخطرگسترش جنگ داخلی در سوریه  [2012 Jun] 
*از"مرکوزی" تا "مرکولاند" وتوهماتی که به نام چپ رادیکال پراکنده می شود! [2012 May] 
*جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟  [2012 May] 
*چاووش خوان، و آوای مرگ جمهوری اسلامی!  [2012 May] 
*انتخابات فرانسه وچپ گروگان گرفته شده! [2012 May] 
*تراژدی خودکشی داروسازبازنشسته یونانی،ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری! [2012 Apr] 
*دخیل بستن رفسنجانی به خمینی درآستانه برگزاری مذاکرات هسته ای [2012 Apr] 
*جدی میگم! سلاح هسته ای وحرمت فتوا! [2012 Apr] 
*مارش جهانی روزکارگر با شعاراعتصاب عمومی و یک روزبدون نودونه درصدی ها! [2012 Mar] 
*چگونه سالی ؟! [2012 Mar] 
*نگاهی به چندچالش پیشاروی جنبش زنان [2012 Mar] 
*بروزلحظه تاریخی درهمکاری اصلاح طلبان وسازمان اکثریت! [2012 Mar] 
*پی آمدهای نمایش انتخاباتی رژیم! [2012 Mar] 
*سخنی پیرامون اعتراضات 25 بهمن [2012 Feb] 
*جنگ و تحریم گسترده به مثابه دواستراتژی متفاوت یا دووجه یک استراتژی؟ [2012 Feb] 
*اعتصاب یکپارچه ومیلیونی کارگران نیجریه دولت را واداربه عقب نشینی کرد! [2012 Jan] 
*رابطه سازمان یابی افقی ودموموکراسی مستقیم ومشارکتی [2012 Jan] 
*تقابل دواستراتژی: « تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی» و «تهدید در برابر تهدید» [2011 Dec] 
*پس از9 سال جنگ معلوم شد که طالبان دشمن آمریکا نبوده است! [2011 Dec] 
*معترضان جهان؛ چهره سال مجله تایم؛ مردم سوژه گی! [2011 Dec] 
*جنبش وال استریت وشعاراشغال کنگره! [2011 Dec] 
* "انتخابات" مجلس شورای اسلامی واهمیت یک جنبش تحریم گسترده [2011 Dec] 
*اقدام درخشان والهام بخش کارگران ایران خود رو دراعتراض به تغییرارتجاعی قانون کار  [2011 Nov] 
*به مناسبت يک ماهگی جنبش: جنبش وال استريت،ازتصرف فضا-مکان ها تا فلج سازی سازوکارهای سيستم!  [2011 Nov] 
*بار دیگر آوای شوم جنگ طلبی! [2011 Nov] 
*سکولاریسم و"اسلام اخلاقی" آقای سروش! [2011 Nov] 
*اهمیت کنشگری مادران پارک لاله [2011 Nov] 
*آیا لیبی واقعا "آزاد"شد؟  [2011 Oct] 
*جنبش اشغال وال استریت، و برخی ویژگی های جنبش های جدید [2011 Oct] 
*یک ارزیابی ازاعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر واهمیت آن [2011 Oct] 
*معلمان و شعاربرابری جنسیتی به عنوان شعارسال تحصیلی جدید  [2011 Oct] 
*جنبش دانشجوئی وضرورت درهم شکستن تهاجم رژیم به محیط های آموزشی! [2011 Sep] 
*گفتمان «دموکراتیک» یا سوسیالیستی، کدامیک؟! [2011 Sep] 
*اسپانیا، دموکراسی وتصویب برنامه ریاضت اقتصادی [2011 Sep] 
*میراث خمینی برای جانشینان خود [2011 Sep] 
*لیبی: باچشمی گریان وبا چشمی خندان! [2011 Aug] 
*انگلیس: شورش طردشدگان وبه حاشیه رانده شدگان! [2011 Aug] 
*دراهميت جنبش حق انتخاب سبک زندگی(1)  [2011 Aug] 
*گذشت آمنه وخشونت نهادی شده درقانون قصاص [2011 Aug] 
*رابطه جنبش و "چه بایدکرد"! [2011 Jul] 
*دیواربرلین ونعل وارونه سران گروه8 پیرامون تحولات منطقه [2011 Jun] 
*زایش وزوال اسطوره ها درعصرنوین  [2011 Jun] 
*تاکتیک، وحکمت های نهفته در یک نظرسنجی! [2011 Jun] 
*تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده [2011 Jun] 
*انقلاب پاسخ است یا سؤال؟ [2011 Jun] 
*جنبش با کدام گفتمان ؟ [2009 Aug] 
*"اوبامای" وال استریت و "اوبامای" مردم کوچه وخیابان [2008 Nov] 
*یک نافرمانی باشکوه! [2008 Oct] 
* آزمون جنبش زنان درمقابله با [2008 Sep] 
*یک جمع بندی فشرده ازچالش های کارگری وراه های برون رفت ازآن [2008 May] 
*"انتخابات"رسوا وپرازتقلب! [2008 Mar] 
*مارش عظیم تحریم کنندگان ومعضل صندوق های خالی! [2008 Mar]