مجلس مؤسسان، قانون اساسی وفلسفه اش، انقلاب را با انقلاب بايد شست
چنگیز پهلوان

اين يادداشتها در اين يکی دو سال فراهم آمده اند. پيشينه ی زمانی همه ی آنها يکسان نيست. با اين حال نوعی به هم پيوستگی نيز نشان می دهند. در فکر بودم کتابی جامع تدارک ببينم اما زمانه و احوال صحی من اجازه نمی دهد. به همين اندازه بسنده می کنم به اين اميد که کاستيها را در حد مقدور در ويراست دوم برطرف سازم.
ادامه مطلب را در لینک زیر بخوانید.

مجلس مؤسسان، قانون اساسی وفلسفه اش، انقلاب را با انقلاب بايد شست

 

 

 

منبع:پژواک ایران