استفاده از نام خلیج عربی در کتاب جغرافیای حزب الله لبنان

 

منبع:پژواک ایران