برای این عکس بيدادگاه اسلامی، خبرنگار یلدا معیری را محکوم کرد

برای این عکس یلدا معیری محکوم شد به:‌
دو سال دوری از تلفن
دو سال منع زندگی در #تهران
۶ سال #حبس_تعلیقی
۲ماه پاکبانی و...
منبع:پژواک ایران