شرکت هرمی خانواده مهدوی کنی در تولید مسئولین!

دانشگاه امام صادق که چارت مدیران ارشدش این جمع کوچک و بی تخصص خانوادگی و فامیلی باشد، انتظار دارید که از آن انیشتین و میرزاخانی و دکتر حسابی فارغ التحصیل شوند؟!
خب معلوم است که نتیجه تحصیل در چنین دانشگاهی افرادی چون خاندوزی و عبدالملکی و صالح آیادی و محمد حسینی و ... (غالب مسئولین دولت سیزدهم) هستند که این حال و روز سخت و غیرقابل تحمل را برای مردم درست کرده‌اند. 
 

منبع:پژواک ایران