سی و سومین سال گشت کشتار تابستان ۶۷

منبع:پژواک ایران