PEZHVAK-E-IRAN ... پژواک ایران  

پژواک ایران
دادسرای مردم ایران
http://www.pezhvakeiran.com

۲۶ مه ۲۰۱۸  /  شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد
کورش گلنام


 

بخش نخست

چرخش سیاست در آمریکا و شمار زیادی از کشورهای اروپایی به سوی نیروهای راست، اگر در هلند و فرانسه با دست نیافتن نمایندگانشان به قدرت پایان پذیرفت، ولی برای نمونه در فرانسه بر پایگاه اجتماعی "ماری لپن" و حزبش "جبهه ملی" افزود که پی آمدهایی را در آینده سیاست فرانسه دست کم در سیاست های درونی فرانسه در پی خواهد داشت. در فرانسه نیز چون در آمریکا، مردم از سیستم سنتی و رفتار و برخوردهای کلیشه ای نامزدهای حزب ها ی سنتی خسته شده بودند و بر همین پایه بود که در میان شگفتی، چهره ای مستقل و نوپا توانست به پیروزی دست یابد. در سوئد ولی وضع بسیار پیچیده تر و سخت تر از هلند، فرانسه و یا آمریکا شده است و بی گمان در گزینش پارلمانی/کمونی سال آینده این کشور می باید چشم براه رویدادهای شگفت انگیزتری بود.

دگرگونی های اجتماعی

سوئد گرفتار در چنگال خشونت، بزه کاری، تجاوز، کلاه برداری و.... روز بروز بیشتر!

شاید برای بسیاری باورکردنش آسان نباشد که سوئد، کشوری پیشرفته، آرام و توانا چه از دید مالی چه اقتصادی و علمی، چه فرهنگی و اجتماعی با مردمانی گشاده رو و مهربان که در گذشته با آغوشی باز پناهندگان و مهاجران از کشورهای گوناگون به ویژه آفریقا، خاورمیانه و کشورهای ورشکسته شوروی پیشین در اروپا را می پذیرفت، امروز در چنگال گروه های بزرگ بزه کار و مافیایی در به ویژه سه شهر بزرگ سوئد: استکهلم، مالمو و گوتنبرگ گرفتار شده است. اکنون دیگر تیترهای رسانه های همگانی درباره آدمکشی، تجاوز و کلاه برداری روزمره شده است و این باندهای مافیایی، که در بیشترین شمار خود از مهاجران هستند، حتا در روز روشن بی پروا در خیابان ها به یکدیگر شلیک کرده، آدم می کشند و نا امنی به وجود می آورند و بر سر دایره نفوذ خود در میدان کلاه برداری، قاچاق، باج گیری و   ... با یکدیگر مبارزه کرده و درگیر هستند.

سرچشمه این نابسامانی ها، نا همآهنگی های فرهنگی میان مهاجران و پناهندگان با جامعه پذیرنده است که بیشتر از کشورهایی با پیشرفت هایی اندک، مسلمانان از کشورهای گوناگون و یا حتا اروپائیانی وابسته به شوروی پیشین چون یوگسلاوی، لهستان اند که از رفتار درستی بر خوردار نبوده و در جامعه خود به پنهان کاری، تقلب و ریا کاری خو کرده اند. ساده انگاری، درک نادرست مسئولان حکومتی و قانونمداری سوئدیها در برخورد با پناهندگان و مهاجران و گشودن یکباره همه درها بر روی مردمانی که اندک درک درستی از آزادی، قانون مداری، راست گویی، راست کرداری و پایبندی به رفتار و منش درست اجتماعی نداشته و بدان خو نگرفته اند(نگارنده نیز یکی از آن ها)، نتیجه اش همین است که امروز در سوئد می بینیم! سرزمینی که شوربختانه دیگر هرگز نمی تواند امنیت و آسایش پیشین خود را به دست آورد!

دامنه گسترده تر گرفتاری ها

گرفتاری های امروز سوئد ولی تنها خشونت، بزه کاریهای گوناگون از آن میان نرخ رو به افزایش تجاوز به زنان و دختران و کلاه برداری هایی که هر روز نیز بر بر دامنه آن افزوده می شود، نیست و بسیار گسترده تراست. نارسایی و نا خشنودی مردم سوئد گذشته از نا امنی رو به افزایش و شگفت آور، همه جا در زمینه های گوناگون دیگر نیز به چشم می خورد. چند نمونه:

ـ وضع نامناسب بهداری ها و بیمارستان ها که سخت با کمبود پزشک و پرستار دست بگریبانند و این نارسایی بر کارکنان زحمت کش این بخش، که شماری گاه می باید ساعت ها کار افزوده داشته و بیش از هشت ساعت کار کنند و بیماران که می باید زمان دراز تری چشم براه مداوای خود باشند، فشار سنگینی وارد می آورد؛

ـ گرفتاری در آموزشگاه ها و افت چشم گیر بازده آموزشی شاگردان دبستان ها و دبیرستان ها، پایین آمدن شمار خواستاران کارِ آموزگاری به سبب افزایش لاابالی گری و خشونت دانش آموزان در آموزشگاه ها به ویژه آن جا که میزان مهاجران بالاست که خود روندی نگران کننده به وجود آورده است. در این باره باید افزود که: سود جویی وکلاه برداری حتا کانون های آموزشی سوئد را نیز آلوده نموده است. به یک نمونه باورنکردنی که برای نخستین بار در تاریخ سوئد روی داده است توجه کنید:  لو رفتن و فروش پرسش های آزمون ورودی به دانشگاه ها در چند سال گذشته ! فراهم بودن زمینه تقلب در آزمون ها با استفاده از تکنیک روز و کاربرد موبایل و دیگر امکانهای رایانه ای بر درد سرها افزوده است. آش چنان شور شده است که حتا در نمونه هایی، در آزمون سال آخر دبیرستان ها نیز پرسش ها با زد و بند و یا سود جویی آموزگاری پیش از آزمون به دانش آموزانی رسانده شده است و یا شاگردانی در ماده های درسی ای که سست بوده و نمی بایست پذیرفته می شدند، پوئن پذیرش گرفته اند، رویدادی که در جامعه سوئد شوک آور بوده است؛

ـ اعتیاد به ویژه در میان جوانان و قاچاق قرص و گردهای گوناگون روان گردان وسیله باندهای مافیایی؛

ـ شمار اندک پلیس و ناتوانی آن ها در برابر رسیدگی به انبوه شکایت ها و بزه کاری هایی که روز بروز بر شمار آن افزوده می شود؛

ـ  تهدید پلیس، مقام های دادگاه ها و شاهدانی که خواست آمدن و شرکت در دادگاه را دارند به ویژه در شهرهای بزرگ و آن جا که باندها و یا گروه های مافیایی نیرو دارند؛ 

 ـ رعایت کامل حق شهروندی و اجرای موشکافانه قانون در دادگاه ها که از سویی در موردهای فراوانی به بهره وری بزه کاران از قانونمداری ها و یافتن راه های ساده برای فرار از محکومیت انجامیده و از سوی دیگر سبب در تنگنا قرار گرفتن قاضیان در دادن محکومیت های درخور و سنگین به بزه کاران با پیشینه بزه کاری های گوناگون شده است؛

ـ  امکان های خوب زندان ها، که به روشنی باید گفت که بیشترین شمار زندانیان آن ها از غیر سوئدی ها هستند و چنان که آمد رعایت کامل قانون که زندان را به جایی برای آسایش، بی خیالی و بی پروایی بیشتر بزه کاران تبدیل نموده است(شاید همیشه چنین نباشد، کسی به ناراست محکوم شود و یا مأمور و مسئولی رفتار نامناسب و غیر قانونی داشته باشد ولی میزان چنین رخدادهایی در سوئد اندک است) و انبوهی از ناهنجاری های دیگر که گریبانگیر جامعه سوئد شده است.

این ها نمونه هایی از نابسامانی ها اجتماعی در سوئد امروز است ولی این را هم باید افزود که به سبب زیرساخت های درست سوئد، هنوز هم کسانی امیدوارند که ترن در راه بیرون رفتن از ریل درست در جامعه را دوباره به راه راست باز گردانند و در این باره همه گونه کوشش می کنند که در جای خود ارج و ارزش دارد ولی از دید نگارنده آسیب ها چنان گسترده شده است که مبارزه برای ریشه کن کردن آن ها اکنون دیگر بسیار دیر شده است و با روند پیش رو، آینده سوئد زیر نشانه پرسشی بزرگ قرار گرفته است.

پایان بخش نخست  

در بخش دوم این نوشته به بررسی دگرگونی های بزرگ سیاسی و حزب های سوئد به ویژه حزب دست راستی "دمکرات های سوئد"(1) و پیشرفت شگفت انگیز آن، پرداخته خواهد شد.

 

کوروش گلنام

دوشنبه 19 تیر 1396 ـ 10 ژوئیه 2017

 زیر نویس:

Sverigedemokraterna - 1 

 منبع: پژواک ایران