PEZHVAK-E-IRAN ... پژواک ایران  

پژواک ایران
دادسرای مردم ایران
http://www.pezhvakeiran.com

۱۸ ژوئن ۲۰۱۸  /  دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
محمد شوری


 

آن آقا می آید کاندیدای ریاست جمهوری می شود، اما در شعار سیاسی دم از مخالفت با اصل ولایت فقیه می زند!!

آن آقا می آید همچون بابی ساندز در زندان ج.ا.ا، دست به اعتصاب غذا می زند،و درتمامی مصاحبه و نوشته های خود که ازخارج از کشور برای افکارعمومی داخل منتشر می کند،دم از سقوط سلطنت فقیه ونظام ولایی می زند، اما در موعد انتخابات بانوشته و مصاحبه وتحلیل های خود، برای حذف رقیب و رای دادن،مردم را ترغیب به رفتن به پای صندوق رای می کند و یا در یک سناریویی هماهنگ، با طرح حذف مثلا جیم (جنتی،یزدی،مصباح) برای مجلس خبرگان رهبری،خودباعث وبانی آن می شود که مجلس واعضای آن با رای بالایی رای بیاورند!؟!

یعنی اعتبارسیاسی مجلس را بالا برده واعضایش بارای قوی واردمجلس شده اند!

مجلسی که به احتمال زیاد قرار است دراین دوره،رهبری جدید،و مادام العمر براین ملت وکشور تحمیل کند!

یا آن فرد می آیدکاندیدامی شود، اما مخالف سیاست های حاکمیت در اداره کشور است،ولی هیچگاه رسما و علنا در مورد قدرت ولایت فقیه در قانون اساسی و اینکه او همه کاره ی این کشور است و وضع موجود بخاطر تجمیع قدرت دریک فرداست و دیگران فقط  پیرو ومطبع هستند،سخنی نمی گوید!

همه ی این کاندیداهامی دانند بدلایل عقیدتی وسیاسی خود، ارسوی نظارت استصوابی شورای نگهبان تائید صلاحیت نمی شوند،ولی با این وجود در هنگام نام نویسی سخنی از اصل ولایت فقیه به میان نمی آورند!!

بخش بزرگی از اپوزیسیون(صادراتی)درمصاحبه ها ونوشته ها،شدیدترین انتقادهارابه نظام می کنند؛ولی زمان انتخابات بادلایل متعددی که برای افکارعمومی ترسیم می کنند،مردم رابرای رای دادن برای رفتن به پای صندوق های رای ترغیب.این درحالی ست که می دانند،این یک دورباطلی ست که 37سال است ادامه دارد!

حال دراین دوره بجایی حذف«جیم»چه پشنهادی می شود،خداعالم است!!

شمایامخالف نظام هستید؟یاموافق؟یامعتقدبه اصلاح ازدرون باهمین قانون اساسی وباحضوردرعرصه ی انتخابات؟

آیا باوجوداصل ولایت فقیه،احزاب محلی ازاعراب دارند؟

احزاب خیلی که موقعیت وموفقیت داشته باشنددرحدمشاوران ولایت فقیه می توانندبه ایشان پیشنهادهایی  کنند!!

وقتی پرسش می شود:

چگونه است باوجود این اصل شما کاندیدامی شوید،باجوداینکه می دانید تائیدهم نمی شوید؟

آیا اصل نظام ویاقانون اساسی راقبول دارید یانه؟

اگرنداریدحضورشمایعنی تائید نظام انتخاباتی درکشور؟

واگرقبول ندارید وتقیه می کنید!!که این همان دیوار کژوکج است که ازابتدا قراراست تا ثریا برود بالا!

حال چگونه می خواهید-اگرفرض محال تائید شدید-براین مردم حکم برانید؟بنایی که ابتداکژوکج رفته است بالا؟!!

با اینکه می دانیدو می دانند:

یکی ازشرایط تائیدصلاحیت، التزام عملی به قانون اساسی ست!؟

کاندیداهای مذکورمی گویند:ما مخالف ولایت فقیه و نظارت استصوابی هستیم اما اگر رای آوردیم مطیع قانون هستیم!!و سعی در اصلاح آن خواهیم کرد!!

شما مگر نمی دانید:

دراین قانون اساسی اکثرعزل ونصب هاوحتی تائیدکاندیداها(نظارت استصوابی)وازهمه مهم تراجازه ی رفراندوم برای تغییرقانون اساسی،باید به امضاءوتائیدولی فقیه برسد؟!

حالا این کاندیداهاچگونه می خواهنداین تناقض راوصله پینه کنند الله اعلم؟!! این درحالی ست که می شود باتحریم،رفراندوم  هم کرد!رفراندوم انتخاباتی.

 وازهمین اصل«رای دادن»وحق«انتخاب»،«رای ندادن»راانتخاب کردو طلسم ۳۷ ساله ی دورباطل انتخاب بد برای دفع بدتر را شکست!

 اگرعدم حضور فیزیکی مردم درصندوق های رای بسیارمحسوس باشد،مثلا60یا70درصد مردم رای ندهند،حاکمیت که استاد«غش درمعامله»است،و همراه باتئوری بد و بدتر و دفع افسد به فاسد، مردم رابه پای صندوق رای کشانده، در مواجهه با عدم حضور فیزیکی ومحسوس بودن آن در دوربین ها،امکان تقلب وتلبیس هم ازوی سلب خواهدشد!

 متاسفانه زمان انتخابات که می شوددرداخل ودرخارج-اپوزیسیون صادراتی _که وظیفه اش به هم زدن دیگ نظام است_باترفندهایی مردم راترغیب به رای دادن می کنند.

فاعتبروایااولی الابصار

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار بیکار)

27فروردین1396

 منبع: پژواک ایران