PEZHVAK-E-IRAN ... پژواک ایران  

پژواک ایران
دادسرای مردم ایران
http://www.pezhvakeiran.com

۲۰ ژوئن ۲۰۱۸  /  چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

دختر بهار با ترانه
ثریا پاستور


 
 
چه نشسته ای اینچنین ساکت و خموش 
که دختر بهار , با ترانه و ساز می آید 
با دامنی پر از گل صد نقش و رنگ 
 بهار زیبایمان , با عشوه و نازمی آید 
 
ثریا پاستورمنبع: پژواک ایران