PEZHVAK-E-IRAN ... پژواک ایران  

پژواک ایران
دادسرای مردم ایران
http://www.pezhvakeiran.com

۲۲ آوریل ۲۰۱۸  /  يكشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

پنجره ای به سوی نور
ثریا پاستور


 
 
پنجره ها را بگشایید
به پیشواز نور بروید
روشنی را
با همه ی ابعادش
پذیرا شوید و
چون آهنربا
به سوی خود بکشید
نفس های گرم و تازه را
به حفره های قلبتان
هدیه کنید
تا دریچه هاشان
با خون امید
آبیاری شوند
 
پنجره ها را بگشایید
دیدگانتان را
به دیدار پدیده های گرم هستی
ببرید
نورشور و شوق را
بر سپیدی هاشان
بپاشید و
حوضچه ی عمرشان را
با آب چشمه ی حیات
پر کنید
دو راهی جاده ی مشامتان را
با عطر گلهای طبیعت
مست کنید
تپه گونه هاتان را
به رنگ سرخ خورشید
آغشته کنید
با شنیدن ترانه های طبیعت
چنگ دلتان را
به ارتعاش در آورید
قدم هاتان را , صیقل دهید
چنگال وحشی دست هاتان را
با نوازش , رام کنید و
پیشانی تان را
بستر گرم عرق های ناشی از کار
پنجره هارا بگشایید
 
با تماشای مناظر زیبای زندگی
روحتان را
طراوت و سبزی دهید
آسمان مه گرفته ی وجود را
با اشک شادمانی دیدگانتان
بشویید
 
پنجره ها را بگشایید
به سوی نور
جرقه ی زندگی را
بیافروزید و
سرود هستی را
همراه با ساز درون
زمزمه کنید
{ و چنین است زندگی }
 

ثریا پاستور

 منبع: پژواک ایران