فرماندار شهرقدس: خودم شخصا به ماموران حکم تیر‌ زدن داده بودم

 

منبع:پژواک ایران