ما ۵۰ نفر اومدیم بگیم ۴۰ میلیون زن ایرانی حق ندارن برن ورزشگاه

 

- خانم برای چی تجمع کردین؟

- اومدیم بگیم مارو راه ندن بریم ورزشگاه
 - مگر کسی شما رو مجبور کرده برید ورزشگاه؟
- نه!
- پس چی؟
ما ۵۰ نفر اومدیم بگیم ۴۰ میلیون زن ایرانی حق ندارن برن ورزشگاه

 

منبع:پژواک ایران