یادمان سی‌ و یکمین سالگشت کشتارتابستان ۶۷ و تمامی جانباختگان راه آزادی

منبع:پژواک ایران