زیر باران آبان ماه ‏
محمود طوقی

زیر باران آبان ماه

۱

آرام می گذری

ورویای نیمه تمام مرا

به حزنی غریب بدل می کنی

 

۱۶ آبان بود

که بر بال ابر نشستی

ودر اندوه سحر گهان گم شدی

 

دیگر نیستی

اما زخم های شانه های تو

بر گونه و شقیقه های ما سنگینی می کند

آرام می گذری

و گونه های مرا

در باران پائیزی می شویی

۲

همه چیز به کفایت

 

یک صبح پائیزی

چند گنجشک خیس بر تبریزی ها

یک خیابان بی انتها

و خواب آرام تو

بر تخت بلند پزشگی قانونی

 

همه چیز به کفایت

صوت حزن انگیز عبدالباسط

پیراهن ها و چادر های سیاه

سرهای فرو افتاده  و شانه های لرزان

وجای خالی تو بر ایوان کنار پنجره

وقلب زخمی من

در میانه ابر ها

 

همه چیز به کفایت

زخمی بزرگ بر شانه های تو

قلبی شکسته در دست های من

و حرف هایی ناگفته

در درز میان ثانیه ها

 

همه چیز به کفایت

ارابه های پرشتاب مرگ

صف بلند مردگان در کنار گور های تهی

لچکی از باران بر سرو های گورستان

 

همه چیز به کفایت

آسمانی پر ابر

بارانی ریز

و مرثیه هایی با نت های نا پیدا در روح آدمی

و فرصتی یگانه برا ی گریستن

۳

باد می آید

و بوی کافور را

د رلابلای ثانیه ها پخش می کند

 

عکس های قدیمی

در گنجه ها رنگ می بازند

و تنها یک عصا و یک کلاه

بر گلمیخ خانه ها به جا می ماند

 

گویی هزار سال است که نبوده ای

گویی که خاک

زخم های روح مرا

در هزار توی مشغله ها پنهان کرده است

 

باد می آید

وغم های ناگفته

روح آدمی را منجمد می کند

۴

آن چه که برجای می ماند

اندوهی گران وروحی مچاله شده و قلبی شکسته است

 

پائیز هم گذشت

وما هم چنان در تلخی روزها

قطره قطره  آب شدیم

 

با این همه هنوز منتظرم

دو پائیز گذشته ومن

هنوز در کنار این بندرگاه قدم می زنم که بیایی

بیایی ومن از رویاهای نیمه شبانم با تو سخن بگویم

بیایی ومن گونه های لرزانم را

بر شانه های ستبرتو تکیه دهم

بیایی و ببینی

اندوه تنهایی

با آدمی چه می کند

۵

آن چه که از کف ما رفت

گنج های نایافته نبود

تو بودی

 

نگاه کن!

بیهوده شقیقه ها و چمدان ها

از بهار و رویا تهی نگشته است

 

روزها می گذرند

و من هرروز از مهتابی به کوچه می نگرم

و فکر می کنم

شاید در میان عابران خسته

که مدام ساعت های کهنه خودرا نگاه می کنند

رد پایی از تو بیابم

 

نیمه شبان

بدان هنگام که تو رفته ای

از خواب برمی خیزم

و به صندلی خالی تونگاه می کنم

وبا خود می گویم:شاید آمده باشد

 

من حضورت را احساس می کنم

از مهتابی به کوچه می نگرم

چیزی در میان برگ ها تکان می خورد

 

صدایت می کنم

اما پژواک صدای مرا

باد به دنیای خاموش مردگان می برد

وگونه ها و شانه هایم می لرزند

 دره ای عمیق

در روحم دهان می گشایند

ونا گهان بیاد می آورم ؛تونیستی

و می فهمم چقدر دلم برای تو تنگ شده استماه خفته ای

و خاطره های کهنه را یکایک می شویی

 

در زیر باران آبان ماه قدم می زنی

و زخم های ناسور شده روحت را

یکایک بمن نشان می دهی

 

در زیر باران آبان ماه

درکنارتو می نشینم

وبا صدایی شکسته

تنهایی هایم را تحریر می کنم

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب محمود طوقی در سایت پژواک ایران 

*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه بیست و دوم  [2019 Sep] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه بیست و یکم  [2019 Aug] 
*زندگی مجال کوتاهی ست [2019 Aug] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه بیستم  [2019 Aug] 
*زیر باران آبان ماه ‏ [2019 Aug] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه نوزدهم ‏ [2019 Jul] 
*خاموشی شاعر  [2019 Jul] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده  [2019 Jul] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه هفدهم ‏۱‏  [2019 Jul] 
* مصطفی شعاعیان ‏/ فصل هشتم قسمت پایانی  [2019 Jun] 
* مصطفی شعاعیان ‏/ فصل هشتم؛ ضمائم قسمت نخست  [2019 Jun] 
*مصطفی شعاعیان / فصل هفتم قسمت دوم  [2019 Jun] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل هفتم قسمت اول  [2019 Jun] 
* مصطفی شعاعیان / فصل ششم؛ قسمت پنجم نامه‌ها  [2019 Jun] 
* مصطفی شعاعیان محمود طوقی فصل ششم؛قسمت چهارم نامه‌ها ‏ هدف انقلاب ارضى چه بود گروه در ابتدا بايد به اين سؤال پاسخ مى ‏داد كه هدف انقلاب [2019 Jun] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل ششم؛ قسمت سوم نامه‌ها  [2019 Jun] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل ششم؛ قسمت دوم [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان / فصل ششم؛قسمت اول نامه‌ها  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل پنجم قسمت چهارم جدال اندیشه ها  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل پنجم قسمت سوم جدال اندیشه ها  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل پنجم بخش اول  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان فصل چهارم بخش دوم  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان / فصل چهارم بخش اول [2019 Apr] 
*مصطفی شعاعیان / فصل سوم ؛ بخش چهارم [2019 Apr] 
*مصطفی شعاعیان / فصل سوم ؛بخش سوم دفتر دوم: خرده‏ گيرى ‏ها [2019 Apr] 
* مصطفی شعاعیان / فصل سوم بخش دوم  [2019 Apr] 
*شعاعیان، فصل سوم / بخش اول [2019 Apr] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل دوم؛بخش سوم كودتاى جنگل: حادثه ملاسرا [2019 Apr] 
*مصطفی شعاعیان / فصل دوم؛بخش دوم  [2019 Mar] 
* باز خوانی تاریخ معاصر: مصطفی شعاعیان  [2019 Mar] 
*باز خوانی تاریخ معاصر ایران  [2019 Mar] 
*باز خوانی تاریخ معاصرایران مصطفی شعاعیان [2019 Mar] 
*پرنده خیس  [2019 Mar] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده ‏ نامه نهم ‏۱‏  [2019 Mar] 
*سامورایی ها؛حمید مومنی و مصطفی شعاعیان (قسمت دوم ) [2019 Mar] 
*سامورایی ها؛ حمید مومنی ، مصطفی شعاعیان (قسمت اول ) [2019 Feb] 
*پرنده و باد [2019 Feb] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده  [2019 Feb] 
*رویای خوش کودکی  [2019 Feb] 
*یاد داشت هایی از یک تقویم قدیمی [2019 Feb] 
*جدال سنت و مدرنیسم قسمت هشتم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم؛ قسمت هفتم [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم ؛ قسمت ششم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم ؛ قسمت پنجم [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم؛قسمت چهارم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم؛ قسمت سوم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم:قسمت دوم اسلام و ایران  [2018 Dec] 
*جدال سنت ومدرنیسم باز خوانی غرب‎زدگی نوشته جلال آل احمد [2018 Dec] 
*جدال سنت ومدرنیسم باز خوانی غرب‎زدگی نوشته جلال آل احمد [2018 Dec] 
*شرحی بر«حدیث بر دار کردن حسنک وزیر»۱‏  [2018 Dec] 
*فرقه دموکرات دفتر دوم بخش سوم  [2018 Dec] 
*روشنفکران در آراء و اندیشه های جلال آل احمد بخش پنجم [2018 Dec] 
*فراز و فرود یک نهضت؛فرقه دموکرات آذربایجان/ دفتر دوم / بخش اول [2018 Nov] 
*قوام السلطنه و حمید شوکت در ترازوی داوری بخش سوم  [2018 Nov] 
*قوام السلطنه و حمید شوکت ؛در ترازوی داوری قسمت دوم نهضت دمکراتیک آذربایجان [2018 Nov] 
*قوام السلطنه و حمید شوکت در ترازوی داوری  [2018 Nov] 
*علی و محمد تربیت؛مجاهدان صدر مشروطه  [2018 Oct] 
*نامه‌هایی برای فصل‌های نیامده قسمت چهارم [2018 Oct] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده قسمت سوم  [2018 Oct] 
* محمود اعتماد زاده؛به آذین ووصیت نامه اش  [2018 Sep] 
* فرقه دمكرات آذربايجان  [2018 Sep] 
*پرنس موناکو؛ پرنس احمد آباد؛پرنس سرخ [2018 Sep] 
*مروری کوتاه به خاطرات مهدی خانبابا تهرانی  [2018 Sep] 
*آذربايجان‎ ‎در‎ ‎آستانۀ‎ ‎تشكيل‎ ‎فرقه [2018 Sep] 
* نگاهی به زندگی مهدی خانبابا تهرانی [2018 Sep] 
*فرقه دموکرات فراز و فرود یک نهضت ‏ بخش نخست  [2018 Sep] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده [2018 Aug] 
*دو اعلامیه و دو شاه [2018 Aug] 
*کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) [2018 Aug] 
*مزدک بامدادان [2018 Aug] 
*یازده تز فوئر باخ و موش های جونده تاریخ [2018 Aug] 
*کودتای ۲۸ مرداد؛ جبهه ملی و حزب توده روز شمار کودتا [2018 Jul] 
* نگاهی به آرا و اندیشه های پوپر [2018 Jul] 
*چند مشکل تاریخی ‏ [2018 Jul] 
*چند مشکل تاریخی ‏ [2018 Jul] 
*آواز میهنی؛باز خوانی یک شعر  [2018 Jul] 
*شمه‌ای در مورد تاریخ انسان [2018 Jul] 
*راز ماندگاری [2018 Jul] 
*شعر کودتا [2018 Jul] 
*تنقیح متن؛ عارف‏نامه ایرج میرزا  [2018 Jun] 
*نفثه المصدور [2018 Jun] 
*نامه های نیما به لادبُن؛برادرش [2018 Jun] 
*داستان یک شعر؛جهانگیرخان صوراسرافیل [2018 Jun] 
*تمامی داروندار یک چریک؛ حمید مومنی [2018 Jun] 
*بیژن جزنی ومهدی اخوان ثالث در خوان هشتم  [2018 Apr] 
*تاریخ را درست بخوانیم ودرست هم بنویسیم [2018 Mar] 
*پدیده ای بنام امیر حسین فطانت [2018 Mar]