نه به حمله نظامی امریکا، نه به رژیم جمهوری اسلامی ! زنده باد انقلاب توده های زحمتکش!
حسن جداری

 

 این روز ها همه جا صحبت از حمله  نظامی  امپریالیسم آمریکا  به ایران  است.  رقابت های  دائم و تضاد های  آشتی ناپذیر بین قدرت های امپریالیستی بر سر تسلط بر خاورمیانه، اینک این امپریالیسم  غارتگر را بر آن داشته است  که  حمله به ایران و  رودر روئی نظامی با  رژیم  جمهوری اسلامی را در سرلوحه  فعالیت های  خود،  قرار دهد. فرستادن تجهیزات جنگی به خلیج فارس، کوبیدن  به طبل  جنگ  طلبی و دیگر تشبثات امپریالیستی،  همه دال بر این است  که  امپریالیسم  امریکا برای  حمله نظامی به ایران،  آماده میشود.        

                  +++++

در رابطه با  تدارکات  جنگی امریکا و احتمال  حمله  نظامی به ایران ، در نوشته ها و سخن پراکنی های  طیف های مختلف  سیاسی، مطالب  گو ناگونی، مطرح میگردد. جناح  های  مختلف  سلطنت طلب و برخی  دیگر از نیروهای سیاسی سازشکار مدافع  منافع سرمایه داری، گرچه  به  زبان های  متفاوت حرف میزنند، اما  همه، بیش و کم،  با حمله احتمالی امریکا به  ایران و درگیری نظامی بین این قدرت تجاوزگر امپریالیستی و رژیم  ارتجاعی جمهوری اسلامی، موافق بوده و این اقدام  توطئه گرانه امپریالیستی  را وسیله ای برای دست یابی به قدرت سیاسی، میدانند. در همان زمان، نیروهای سیاسی  سازشکاری در طیف "چپ" که با حمله  امریکا و اقمارش  به ایران  مخالفت می ورزند ، در در گیری های احتمالی بین امپریالیسم  امریکا و رژیم حاکم درایران، آشکار و پنهان از  رژیم ارتجاعی  جمهوری  اسلامی،  حمایت میکنند. برخی از آنها پا فراتر نهاده، از نظریه بغایت ارتجاعی تشکیل  جبهه ای "میهنی"  ضد حمله نظامی امریکا در همراهی و همگامی با رژیم ، دفاع  به عمل می آورند. در مقابله با این گروه بندیهای راست و "چپ" مرتجع و  سازشکار، انبوهی ازنیروها وعناصر سیاسی  مترقی و آزادیخواه هم  وجود دارند  که در عین  مخالفت  کامل با حمله نظامی امریکا به ایران،  مصرانه خواهان ادامه  مبارزه انقلابی با رژیم ضد مردمی  جمهوری اسلامی  می باشند. در این میان، نیروهای  فرصت طلب بینابینی هم هستند که از تزپیش پا افتاده  نه سیخ بسوزد و نه کباب  تبعیت  کرده و  در برخورد به  تشدید تضاد  و کشمکش بین امپریالیسم امریکا و رژیم جمهوری اسلامی و احتمال  حمله امریکا به ایران، حرف های  دوپهلو و مبهم، به زبان می آورند. در این نوشته، این مواضع سیاسی متعلق به  طیف های مختلف اپوزیسیون، مورد بررسی قرار میگیرد.                                                                       

                     +++++

در باره موضع آنهائی  که از حمله نظامی امریکا به ایران  دفاع  میکنند، باید گفت این موضع به غایت ارتجاعی وعمیقا انقیاد طلبانه است. حمله نظامی امریکا بهیچوجه به سود منافع  کارگران و زحمتکشان ایران  نیست . امپریالیست ها هرگز دوستان خلق های  اسیر و دربند جهان نمی باشند. حاصل حمله نظامی امریکا، چیزی  جز قتل و کشتار در سطح وسیع و خسارت و ویرانی بی حد وحصر، نخواهد بود . امریکا عاشق و شیفته  مردم  ستمدیده ایران که سال ها  در زیر چنگ رژیمی آزادیکش اسیر میباشند، نیست. این  قدرت امپریالیستی تجاوزگر در برخورد با رژیم جمهوری اسلامی  هدفی  جز تامین و پیشبرد اهداف  آزمندانه خود ، دنبال  نمی کند. این همان قدرت  زورگوی امپریالیستی است  که در همراهی  با  امپریالیسم انگلیس، با طرح و اجرای  کودتای ننگین 28  مرداد درسال1332،  حکومت دموکراتیک  دکتر مصدق را سرنگون ساخته و رژیم دست نشانده و سرکوبگر شاه را بر مقدرات  توده های محروم و زحمتکش ایران، حاکم ساخت. در طول  یک قرن گذشته، امریکا هر جا  دست  به کودتا و تشبثات و اعمال  تجاوزکارانه زده ، جز  تامین منافع  تراست  ها و کارتل های  غارتگر امپریالیستی و غارت هستی  خلق های اسیر و دربند جهان،  کار دیگری انجام  نداده است.  برخی ها،  عوام فریبانه  چنین  وانمود میکنند که گویا دنیا  دگرگون گردیده،  ماهیت امپریالیسم امریکا  تغییر  یافته و این گرگ درنده دیروز، ا ین روزها به بره آرام و بی آزاری، مبدل شده است! این  نیروهای سازشکار که برای سوار شددن بر اریکه  قدرت، اینک به دفاع از امپریالیسم امریکا  برخاسته و وظیفه  ننگین مشاطه گری  چهره کریه  این امپریالیست  تجاوزکار را  به عهده گرفته اند، اگر  روزی در نتیجه  حمله نظامی امریکا در کشوری ویران و پایمال بمباران های عموسام به قدرت برسند، جز خدمت به  منافع  امپریالیسم امریکا و به زنجیر کشیدن  توده های محروم و زحمتکش ایران، کار دیگری انجام  نخواهند داد. باید کلیه  عناصر و نیروهای آزادیخواه و انقلابی، حمله  نظامی امریکا  به ایران به منظور تغییر  رژیم  و سر کار آوردن  حکومتی  وابسته به خود را،  قویا  محکوم  ساخته و با نه  گفتن به این  ترفند امپریالیستی، در امر  شکست مقاصد تجاوز کارانه امپریالیسم  امریکا، نقشی موثر ومثبت ایفا کنند.                                               

                     +++++

 خیانت و سازشکاری در صفوف اپوزیسیون، تنها به  حامیان و مشتاقان سینه چاک حمله نظامی امریکا و اقمارش، محدود نمیشود. در صف مقابل نیروهای سیاسی مرتجع و سازشکاری که حمله نظامی امریکا به ایران را تنها راه چنگ زدن به  قدرت سیاسی میدانند ، سازشکاران دیگری هم  وجود دارند که در صورت حمله نظامی و بروز جنگ  بین  امپریالیسم  امریکا و رژیم  جمهوری اسلامی، طرف رژیم را گرفته و خواهان تشکیل  جبهه "میهنی"  و از این قبیل شعبده بازی ها و کنار گذاشتن هر نوع  مبارزه و رویاروئی  با این رژیم جنایت کار، می باشند. برخی از این  سازشکاران، از تز تشکیل جبهه واحد  کذائی در همراهی با رژیمی که  دستش  تا مرفق  به خون کمونیست ها و مبارزین دیگر آغشته است، جانبداری میکنند. این  شیادان سیاسی  به بهانه  دفاع از "میهن"،  آماده اند که با رژیم جنایتکاری که در  چهل سال گذشته برای حفظ سلطه ننگین خود با هر قدرت امپریالیستی و هر رژیم سرکوبگرو وابسته ای زد و بند داشته است، دست دوستی و مودت داده و با  آدمکشان حاکم در ایران، متحد و هم پیمان گردند.  مدت هاست که در  نشریات  و سایت  های برخی از نیروهای سازشکار در طیف  "چپ"،  به ندرت درزمینه جنایات و آزادیکشی های  رژیم، نوشته ای به چشم  میخورد . چهل سال تمام است  رژیم خون آشام جمهوری اسلامی، مرتکب  وحشیانه ترین  جنایات و آدمکشی ها  شده، اکثریت  عظیم اهالی کشور  را  از ابتدائی ترین  حقوق انسانی محروم ساخته، هزاران تن از زندانیان سیاسی را به جوخه های اعدام سپرده ، در داخل و خارج از کشوربسیاری از   مخالفین سیاسی  خود را وحشیانه ترور کرده  و هنوز هم به جنایات و تبه کاری های  خود، ادامه میدهد . آنگاه،  فرصت طلبانی  در بین  اپوزیسیون "چپ"، از مردم ستمدیده ایران که در طول چهل سال گذشته،  جز ظلم و  سرکوبگری از  رژیم  قرون وسطائی جمهوری اسلامی  ندیده اند،  میخواهند که  گذشته ها را  فراموش  کرده،  مبارزه مرگ و زندگی با این رژیم  آزادیکش  را  کنار  گذاشته و  در اتحاد و هم گامی با این  حکومت تبه کار، علیه  حمله  امریکا و دست نشاندگانش، به مبارزه و مقاومت "میهنی" به پردازند! این سکوت و بی عملی در مقابله با  جنایات رژیم، این  معلق ساختن  مبارزه علیه یکی از جنایت کارترین  رژیم های موجود در جهان، این همسوئی و همگامی با رژِیم  ، معنائی جز خیانت به منافع  کارگران و زحمتکشان ایران، نمی تواند داشته باشد.                             

              +++++

نیروهای انقلابی  حتی برای  لحظه ای هم، نه باید  مبارزه بی امان  علیه رژیم واندیشه  سرنگونی انقلابی این رژیم  آدمکش  را از خاطر  فراموش سازند . در هر درگیری  و جنگی بین   امپریالیسم  امریکا و رژیم  وابسته  و ضد مردمی  جمهوری اسلامی ،  نیروهای انقلابی مدافع منافع کارگران و توده های محروم و زحمتکش،  درعین  حال  که قاطعانه علیه این تهاجم امپریالیستی موضع  گرفته و  تا پای  جان  در راه  پس  راندن  نیروهای  اشغالگر  امریکا  و نوکرانش از ایران،  مبارزه و تلاش میکنند، هر گز  در  این  پیکار آشتی ناپذیر ضد امپریالیستی ، دست  دوستی  و اتحاد  به  سوی رژیم  ارتجاعی  جمهوری اسلامی، دراز نمی کنند. آنها  تحت  هیچ  شرایطی، در کنار  این رژِیم   کشتار و جنایت، قرار نمی گیرند.  تنها  نیروهای سازشکار و فرصت  طلب هستند که در دشمنی  آشکار با منافع  کارگران و زحمتکشان ایران و جهان، در تضاد  و کشمکش بین  امپریالیسم  امریکا و سرکردگان تا  مفزاستخوان وابسته رژیم  جمهوری  اسلامی، از هم اکنون  که هنوز توپی  منفجر  نشده  و درگیری و کشمکشی  روی نداده، به  حمایت از رژیم ارتجاعی و وابسته بر خاسته و در جبهه  کذائی میهنی خود،  با  قاتلین رزمنده ترین مبارزین  راه  آزادی، همگام  و هم سنگر  میگردند. تردیدی نیست  که  هر  گونه  دفاع  و همسوئی  با رژیم  جمهوری اسلامی تحت هر بهانه ای ، به منزله  دفاع  از شکنجه های قرون وسطائی،   کشتارهای  وحشیانه دسته  جمعی، سرکوب بیرحمانه  مبارزات کارگران و توده های  زحمتکش ، اسارت زن، ستمگری در حق خلق های  تحت ستم  و  ادیان ومذاهب غیر از مذهب  رسمی، می باشد.  

                    +++++

در جنگ خانمانسوزایران و عراق  که  از همان ابتدا، جنگی ارتجاعی بین  دو رژیم  سرکوبگر  و ضد مردمی بود، برخی از نیروهای چپ، آشکارا به ورطه اپور تونیسم راست غلطیده، منافع  کارگران را از نظر دور داشته، به بهانه  شرکت در جنگ "میهنی"،  دست  از  مبارزه و مخالفت با رژیم مکار ضد مردمی بر داشتند. آنها به طرق مختلف، به  مقاصد  جنگ طلبانه این  رژیم ارتجاعی، خدمت کردند . نتیجه این اپورتونیسم و پشت پا زدن به منافع طبقه کارگر ایران ، چیزی جز تحکیم  پایه  های  استبداد و ستمگری رژیم عمیقا ضد کارگری حاکم نبود. در فردای جنگ ارتجاعی با عراق ، به  دستور و فتوای خون آلود خمینی، هزاران تن از زندانیان سیاسی، اعم از کمونیست و مجاهد و دیگر آزادیخواهان، به وحشیانه ترین وجهی، به  دست جلادان خون آشام، اعدام شدند.  نیروهای انقلابی هرگز  نباید درس های منفی و دردناک شرکت کمونیست ها درجنگ ارتجاعی ایران و عراق  را برای  لحظه ای هم شده ، فراموش  کنند .                                

                      +++++

اگر در آینده نزدیک، جنگی  بین  امپریالیسم امریکا  و  رژیم جمهوری اسلامی  به  وقوع  به پیوندد،   وظیفه انقلابی نیروهای مدافع  منافع کارگران و زحمتکشان این است که در عین حال که  مقاصد  جنگ  طلبانه   امریکا و  متحدینش  را با تمام نیرو  محکوم میکنند، لحظه ای از مبارزه رهائی بخش ضد  رژیمی  دست بر نداشته و  در  جهت   سرنگونی  سلطه ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی، هر چه مصممانه تر، تلاش و فعالیت  کنند . نیروهای انقلابی از تضاد و کشمکش کنونی  بین  رژِیم  جمهوری  اسلامی و  امپریالیسم  امریکا-  که خودانعکاسی  روشن از تشدید تضاد و کشمکش بین قدرت های امپریالیستی  بر سر تقسیم مجدد جهان می باشد- ، جنگ و در گیری  بین  آنها و  حمله  نظامی احتمالی امریکا به ایران،  تنها زمانی  میتوانند  به سود  رهائی  توده های  زحمتکش استفاده  کنند  که  تحت هر شرایطی،  استقلال سیاسی خود را  حفظ  کرده و هرگز به دام  نیرنگ و فریب قدرتهای مکار امپریالیستی و ارتجاع هار حاکم در ایران، نیفتند.                                                                

             +++++

 در شرایط حساس کنونی،برای  پیش برد پیروزمندانه  مبارزه  علیه حمله  نظامی امریکا و سرنگونی انقلابی رژیم  جمهوری اسلامی، ضرورت تشکیل جبهه متحدی از نیروهای انقلابی و دموکراتیک مخالف رژیم و تجاوزنظامی امریکا ،عمیقا احساس میشود. تشکیل  چنین جبهه یکپارچه و متحدی علیه  حمله نظامی امریکا  و  رژِیم  جمهوری اسلامی، یگانه راه استفاده از درگیری و کشمکش بین امپریالیسم امریکا  و جمهوری اسلامی، به سود  انقلاب  رهائی  بخش  توده های  محروم و زحمتکش ایران می باشد . این  جبهه   دموکراتیک  توده  ای،  برای  نیل  به پیروزی  نه تنها باید  توده های  عظیم میلیونی را که قربانی  مقاصد  آزمندانه امپریالیست ها و رژیم  ارتجاعی  جمهوری  اسلامی  میباشند، در صفوف خود متشکل سازد، بلکه ضروری است  که با   تمام جنبش های انقلابی  و دموکراتیک   ضد امپریالیستی و ضد  ارتحاعی در خاورمیانه،  پیوند  و همبستگی داشته باشد.  نه به حمله نظامی امریکا،  نه به رژیم کشتار و جنایت،  نه  به  تغییر رژیم امپریالیستی،  پیش بسوی تشکیل و راه اندازی جبهه دموکراتیک رزمنده ای از نیروهای انقلابی و آزادیخواه  در جهت مقابله با حمله احتمالی نظامی،  سرنگونی انقلابی  رژیم ارتجاعی  و آزادیکش جمهوری اسلامی و قطع کامل نفوذ اقتصادی و سیاسی قدرت های امپریالیستی ازایران. اگر نیروهای پیگیرانقلابی، در مقابله با حمله نظامی  امریکا و ادامه مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی، چنین جبهه فعال متحدی  نداشته باشند ، اگر آنها هوشیارانه با حمله نظامی  احتمالی امریکا مقابله نکنند . اگر آنها در صورت درگیری نظامی بین  امریکا و جمهوری  اسلامی،  مبارزه علیه ارتجاع  هار حاکم را حتی برای  لحظه ای  کنار بگذارند و از آن بدتر،   در  رویاروئی با تهاجم امپریالیستی، طرف رژیم  جمهوری اسلامی  را بگیرند ، حاصل و نتیجه چنین اقدام  زبونانه ای،  چیزی جز شکست و ناکامی وادامه اسارت در چنگ امپریالیسم وارتجاع، نخواهد بود.             حسن حداری        خرداد ماه 1398     

منبع:پژواک ایران


حسن جداری

فهرست مطالب حسن جداری در سایت پژواک ایران 

*نه به حمله نظامی امریکا، نه به رژیم جمهوری اسلامی ! زنده باد انقلاب توده های زحمتکش! [2019 Jun] 
*اقوام ، ملت یا ملت های ایران!  [2019 May] 
* پان اسلامیسم و پان آریائیسم، دو روی یک سکه! [2018 Dec] 
*کارگر می رزمد، ذلت نمی پذیرد!‏ ‏  [2018 Dec] 
*ظولمه قارشی عصیان! [2018 Aug] 
*خیزش های سهمگین توده ها، ناقوس مرگ رژیم را به صدا درآورده است!  [2018 Aug] 
* راه رهائی کارگران و زحمتکشان ایران!  [2018 Jul] 
*ٰ نگاهی اجمالی به تاریخ صد سال گذشته ایران! [2018 May] 
*جمهوری اسلامی ، جمهوری ایرانی، جمهوری دموکراتیک کارگران و زحمتکشان!  [2018 Jan] 
*‏ آذربایجان به پا خیز ! ‏ ‏ [2018 Jan] 
*خیزش های پرشور و رزمنده ضد رژیمی، ‏درسرتاسرایران!‏  [2018 Jan] 
*پدیده ای به نام شوونیسم در سایت های اپوزیسیون! [2017 Jun] 
* حل مساله ملی در ایران، در گرو سرنگونی رژیم!  [2017 Jun] 
*انتحابات فرمایشی رژِیم، چه چیزی را تغییر میدهد؟ ‏  [2017 May] 
*چرا باید انتخابات فرمایشی رژیم را تحریم کرد؟ [2017 May] 
*رقابت امپریالیست ها و خطر وقوع جنگ جهانی ‏سوم!  [2017 Mar] 
*نگرش به گذشته ها، به مثابه درمان آلام اجتماعی!‏  [2017 Jan] 
*مرگ هاشمی رفسنجانی و قیل و قال «اصلاح طلبان»!  [2017 Jan] 
*دو رژیم آزادیکش، دوکشتاروحشیانه!  [2016 Dec] 
*فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس، توطئه و تمهیدی ارتجاعی! [2016 Nov] 
*دنیائی پرتلاطم، رخدادهای تکان دهنده!‏ [2016 Oct] 
*مساله ملی،اپوزیسیون بورژوائی وطبقه کارگر!‏  [2016 Sep] 
*ننگ تاریخ بشر!‏ ‏  [2016 Sep] 
*رژیم جمهوری اسلامی ، رژیم دزدان کاخ نشین! [2016 Aug] 
* قانلی بیرمیدان ! [2016 Jun] 
*شلاق زدن به کارگران، جنایتی دهشتناک! [2016 May] 
* کوتله وی عصیان ! غزلی به ترکی با ترجمه فارسی [2016 May] 
*برتری طلبی قومی و نژادی! [2016 Apr] 
*یاران را چه شد! [2016 Apr] 
*تحریم یا عدم تحریم انتخابات! کدام انتخابات؟ [2016 Jan] 
* یادی از فرقه دموکرات آذربایجان! [2015 Dec] 
*دو قطعه شعر در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ [2015 Dec] 
*رژیم جمهوری اسلامی؛ حامیان و مخالفین! [2015 Dec] 
*شوونیسم زبان فارسی! [2015 Nov] 
*به مناسبت باز گشائی مدارس در ایران! نگاهی بر برخی از مشکلات آموزشی [2015 Oct] 
* مساله طبقاتی ومساله ملی در ایران! [2015 Sep] 
*حقوق بشر، بازیچه دست قدرت های سلطه گر! [2015 Aug] 
* تفرقه و نفاق افکندن بین خلق های ایران، به سود رژیم شوونیست جمهوری اسلامی است! [2015 Jul] 
*خاطرات من از دوران حکومت فرقه دموکرات آذربایجان! [2015 Jul] 
*تاریخ معاصرآذربایجان و شوونیست های طیف "چپ"!  [2015 Jun] 
*" آذری یا زبان باستان آذربایجان"، رد پای کسروی!  [2015 May] 
* رژیم جمهوری اسلامی ، مظهر ستم ملی و شوونیسم! [2015 May] 
* نگرشی به مساله ملی، در رابطه با مبارزات ضد رژیمی! [2014 Nov] 
*آغاز سال تحصیلی در ایران و مشکل زبان! [2014 Sep] 
*هگلیسم یا مارکسیسم! سرمایه داری یا سوسیالیسم! [2014 Mar] 
*رژِیمی فریبکار، «فرهنگستانی» مرتجع و شوونیست !  [2014 Feb] 
*انتقاد با سلاح و سلاح انتقاد!  [2014 Jan] 
*جواب خصم خونخوار! [2014 Jan] 
*راه خطا پیمودن در برخورد به مساله ملی!  [2014 Jan] 
*سردمداران رژیم، غارتگران هستی توده ها! [2014 Jan] 
*قاجارها یا پهلوی ها! ( 1) [2013 Dec] 
*روز 21 آذر 1325، در تاریخ معاصر ایران  [2013 Dec] 
* گلچینی از دیوان حافظ شیرازی، شاعر عصیانگر و آزاد اندیش! [2013 Dec] 
* قادینین قدرتی! (قدرت زن) [2013 Nov] 
*فارسی، زبانی تحمیلی برای ملت های غیر فارس!  [2013 Nov] 
*شوق و شور جانفشانان! [2013 Oct] 
*رژیم اشرار !  [2013 Jun] 
*روحانی، سر کوبگری دیگر! [2013 Jun] 
*رژیمی آزادیکش! انتخاباتی فرمایشی!  [2013 May] 
* بهار خاطره ها! [2013 May] 
*کارگر هم، انسان است! [2013 May] 
*غرش وفریاد! [2013 Apr] 
* در پیرامون «کنفرانس» باکو! [2013 Apr] 
*شهر آفتاب! [2013 Apr] 
*بازار ریا! [2013 Mar] 
*کج اندیشی ها در رابطه با مساله ملی در ایران ( 1) [2013 Feb] 
*نبرد خلق!  [2013 Feb] 
* بدترین نوع حکومت! [2013 Jan] 
*معجز شبستری، شاعر و متفکر شهیر آذربایجان! [2013 Jan] 
* در رابطه با رفراندوم برای" استقلال" آذربایجان! [2012 Dec] 
*روز 21 آذر 1325، در تاریخ معاصر ایران  [2012 Dec] 
*راه ناهموار!  [2012 Nov] 
*باید رساتر شود این فریاد ها! [2012 Nov] 
*تنها راه رهائی زحمتکشان! [2012 Oct] 
*اگر کارگران به پا نخیرند، خانه ظلم ویران نمی شود! [2012 Jul] 
*علیه انقیاد طلبان و سازشکاران! [2012 Jul] 
*مظهر جهل و خرافات! [2012 Jul] 
*پيرامون مساله ملی در ايران!  [2012 Jul] 
*ملانین جوری ،مکری، حیله لری ! [2012 Jul] 
*صمد بهرنگی، معلم کبیر روستاهای آذربایجان [2012 Jun] 
*حکومت ننگین! [2012 Jun] 
*تاریخچه ملی شدن صنایع نفت و کودتای 28 مرداد 1332 [2012 Jun] 
*خون «ندا»! [2012 Jun] 
*توفان خشم ! [2012 Jun] 
*حماسه آذربایجان! [2012 May] 
*دخالت خارجی یا تکیه به نیروی توده ها ؟! [2012 May] 
*فریاد کن ای کارگر! [2012 Apr] 
*تعدی و شرارت! [2012 Apr] 
*من این کشتار و این سرکوب و زندان را نمیخواهم ! [2012 Mar] 
*بهار دل انگیز ! [2012 Mar] 
*بهار آزادی! [2012 Feb] 
*جواب خصم خونخوار! [2012 Jan] 
*ای خوش آنروزی... [2011 Aug]