الفبای جنگ- برتولت برشت
حمید محوی

 

الفبای جنگ- برتولت برشت؛ ترجمه‌ حمید محوی

منبع:پژواک ایران