پرنده خیس
محمود طوقی

 

۱

مادرم گفت:چشمان خیس  می تواند واگوی دل های شکسته آدمی باشد

خب حالا فرض کن پیر مرد هم بود

وقتی بهار بیاید

بنفشه بیاید

باد و ترانه و سبزه هم بیاید

و تو نباشی

آدمی باید در کدام آینه شکسته

از شب های بی چراغ خود بگوید

۲

می پرسم :خوبی

مادرم می پرسد:خوب یعنی چه؟

 

واژه ها از فهم رابطه ها عاجزند

 

مادرم می گوید:می دانی آدم بی سایه یعنی چه

می پرسم :پیر مرد چیزی هم گفت؟

مادرم می گوید:هنوز به آمدنت باور دارد

همیشه خدا می گوید:آدم بی امید مثل درخت بی سایه می ماند

 

اردیبهشت که بیاید

پستچی نابلد هم می داند

شش سال انتظار یعنی چه

۳

دیروز باران بارید

به مادرم گفتم:باران خردادی

زخم های مردگان را شفا می دهد

مردگان بی نام

مردگان غریب در گور ستان های متروک

 

مادرم گفت:

انگار همین دیشب بود که از قاب خیس پنجره نگاه می کرد و می گفت:

یک لیوان چای و کمی نان

برای مسافر از راه رسیده کافی است

خب دیدی که دعای نیمه شبانت مستجاب شد

و پرنده خیس به خانه آمد

۴

درست

باشد قبول

فرض کن ؛

فرض محال که محال نیست

من از ابهام واژه ها بگذرم

واز حیرت خواب پروانه ها هم چیزی نگویم

خب

یعنی دیگر آب آبی نیست

وپست چی نابلد نمی داند

از پشت حرف های ساده ما

صدای باران می آید

 

بگذریم

آن که اشک هایش را در آستین پنهان می کند

می داند شب های بی چراغ یعنی چه

۵

به مادرم می گویم:

بنظر تو عجیب نیست

صد سال است که داریم از آزادی حرف می زنیم

و باز ناغافل

چون «گل هیرو»بر لبا ن  مان شکوفه می دهد

بر پیاده رو های جهان می ایستیم

 واز عابری که از کنارمان می گذرد

می پرسیم :خط شکسته از کنار کدام در یچه تلخ می گذرد

۶

دیگر نگران چیزی نیستم

لااقل از حالا نگران چیزی نیستم؛

                                         به مادرم می گویم

آب از سر جهان گذشته است

دیگر آمدن و نیامدن نجات دهنده فرقی نمی کند

نگاه کن!

ما نیامده پیر می شویم

وچون مرغی غریب

برچیدن دانه رااز یاد می بریم

راستی تو فکر می کنی

بود و نبود ما

بحال این عابران خسته فرقی می کند

ما می خواستیم

بر دریچه های بسته نوری باشیم

خورشیدی

دریغا که سحابی خاموش

نفرین خدایان بود

۷

باید چیزی می گفتم

پیش از آن که وقت به پایان برسد

 

روز از نیمه گذشته بود

وفراشان در خیابانی بی انتها

رهگذران را از گرد آواز خوش یک قناری دور می کردند

باید چیزی می گفتم

 

مادرم گفت:حرف که از دهان بیرون می آید

باید بوی ریحان و پونه بدهد

رواج سکه های مسین را

باید از گداهای خیابان پرسید

به مادرم گفتم:عقربه از مدار پنجاه  هم گذشت

اما من هنوز بدنبال واژه ای می گردم

که ترجمان بهار های نیامده آدمی باشد

آخر ببین بهر طرف که نگاه می کنم ویرانی است

باید چیزی می گفتم

پیش از آن که عقربه از مدار ممنوع بگذرد

۸

من همین ام که می بینند

 

مادرم تا مرا دید گفت:

درلابلای نگاهت

پائیزی است که دارد از باغ های انگور می گذرد

باید در برکه ماه

اندوه نیمه شبانت را بشویی

و غروب نشده از خط شکسته دنیا بگذری

 

به مادرم گفتم:من همین ام که می بینند

در خواب راه می روم و حرف می زنم

در بیداری از ماه شکسته بر نیزه سربازان می گویم

و بعد خودرا درلابلای واژه ها گم می کنم

 تا با صدای بال پرندگان به خواب بروم

۸

دنیا دارد تمام می شود

مادرم می گفت

وآفتاب لب بام دیگر به کوچه باز پسین باز نمی گردد

حالا تا فرصتی باقی است

بیااز کوچه های پائیز گذر کنیم

وکمی از روزهای نیامده حرف بزنیم

راستی تو فکر می کنی

ستاره های شکسته بچه کار فرشتگان می آیند

۹

مادرم پرسید:از نشستن های بی پایان روی صندلی شکسته این دنیا خسته نمی شوی

نشستن های بی پایان و نگاه کردن به آسمانی که هست امانمی بینی

وفکر می کنی که باید سقف بی انتهای زمین باشد

آیا هنوز نگران ستاره ای

ستاره ای که در امتداد خطی سرخ می گذرد و در ظلمات جهان فرو می رود

آیا هنوز فکر می کنی

فرشتگان در آسمان ترانه می خوانند

تا کودکان گرسنه به خواب بروند

 

مادرم چیز های دیگری هم پرسید

واژه های روشن

از دست و زبانش سرریز می شد

و زمان از مرز ممنوع می گذشت.

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب محمود طوقی در سایت پژواک ایران 

*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه بیست و دوم  [2019 Sep] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه بیست و یکم  [2019 Aug] 
*زندگی مجال کوتاهی ست [2019 Aug] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه بیستم  [2019 Aug] 
*زیر باران آبان ماه ‏ [2019 Aug] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه نوزدهم ‏ [2019 Jul] 
*خاموشی شاعر  [2019 Jul] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده  [2019 Jul] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه هفدهم ‏۱‏  [2019 Jul] 
* مصطفی شعاعیان ‏/ فصل هشتم قسمت پایانی  [2019 Jun] 
* مصطفی شعاعیان ‏/ فصل هشتم؛ ضمائم قسمت نخست  [2019 Jun] 
*مصطفی شعاعیان / فصل هفتم قسمت دوم  [2019 Jun] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل هفتم قسمت اول  [2019 Jun] 
* مصطفی شعاعیان / فصل ششم؛ قسمت پنجم نامه‌ها  [2019 Jun] 
* مصطفی شعاعیان محمود طوقی فصل ششم؛قسمت چهارم نامه‌ها ‏ هدف انقلاب ارضى چه بود گروه در ابتدا بايد به اين سؤال پاسخ مى ‏داد كه هدف انقلاب [2019 Jun] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل ششم؛ قسمت سوم نامه‌ها  [2019 Jun] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل ششم؛ قسمت دوم [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان / فصل ششم؛قسمت اول نامه‌ها  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل پنجم قسمت چهارم جدال اندیشه ها  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل پنجم قسمت سوم جدال اندیشه ها  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل پنجم بخش اول  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان فصل چهارم بخش دوم  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان / فصل چهارم بخش اول [2019 Apr] 
*مصطفی شعاعیان / فصل سوم ؛ بخش چهارم [2019 Apr] 
*مصطفی شعاعیان / فصل سوم ؛بخش سوم دفتر دوم: خرده‏ گيرى ‏ها [2019 Apr] 
* مصطفی شعاعیان / فصل سوم بخش دوم  [2019 Apr] 
*شعاعیان، فصل سوم / بخش اول [2019 Apr] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل دوم؛بخش سوم كودتاى جنگل: حادثه ملاسرا [2019 Apr] 
*مصطفی شعاعیان / فصل دوم؛بخش دوم  [2019 Mar] 
* باز خوانی تاریخ معاصر: مصطفی شعاعیان  [2019 Mar] 
*باز خوانی تاریخ معاصر ایران  [2019 Mar] 
*باز خوانی تاریخ معاصرایران مصطفی شعاعیان [2019 Mar] 
*پرنده خیس  [2019 Mar] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده ‏ نامه نهم ‏۱‏  [2019 Mar] 
*سامورایی ها؛حمید مومنی و مصطفی شعاعیان (قسمت دوم ) [2019 Mar] 
*سامورایی ها؛ حمید مومنی ، مصطفی شعاعیان (قسمت اول ) [2019 Feb] 
*پرنده و باد [2019 Feb] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده  [2019 Feb] 
*رویای خوش کودکی  [2019 Feb] 
*یاد داشت هایی از یک تقویم قدیمی [2019 Feb] 
*جدال سنت و مدرنیسم قسمت هشتم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم؛ قسمت هفتم [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم ؛ قسمت ششم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم ؛ قسمت پنجم [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم؛قسمت چهارم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم؛ قسمت سوم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم:قسمت دوم اسلام و ایران  [2018 Dec] 
*جدال سنت ومدرنیسم باز خوانی غرب‎زدگی نوشته جلال آل احمد [2018 Dec] 
*جدال سنت ومدرنیسم باز خوانی غرب‎زدگی نوشته جلال آل احمد [2018 Dec] 
*شرحی بر«حدیث بر دار کردن حسنک وزیر»۱‏  [2018 Dec] 
*فرقه دموکرات دفتر دوم بخش سوم  [2018 Dec] 
*روشنفکران در آراء و اندیشه های جلال آل احمد بخش پنجم [2018 Dec] 
*فراز و فرود یک نهضت؛فرقه دموکرات آذربایجان/ دفتر دوم / بخش اول [2018 Nov] 
*قوام السلطنه و حمید شوکت در ترازوی داوری بخش سوم  [2018 Nov] 
*قوام السلطنه و حمید شوکت ؛در ترازوی داوری قسمت دوم نهضت دمکراتیک آذربایجان [2018 Nov] 
*قوام السلطنه و حمید شوکت در ترازوی داوری  [2018 Nov] 
*علی و محمد تربیت؛مجاهدان صدر مشروطه  [2018 Oct] 
*نامه‌هایی برای فصل‌های نیامده قسمت چهارم [2018 Oct] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده قسمت سوم  [2018 Oct] 
* محمود اعتماد زاده؛به آذین ووصیت نامه اش  [2018 Sep] 
* فرقه دمكرات آذربايجان  [2018 Sep] 
*پرنس موناکو؛ پرنس احمد آباد؛پرنس سرخ [2018 Sep] 
*مروری کوتاه به خاطرات مهدی خانبابا تهرانی  [2018 Sep] 
*آذربايجان‎ ‎در‎ ‎آستانۀ‎ ‎تشكيل‎ ‎فرقه [2018 Sep] 
* نگاهی به زندگی مهدی خانبابا تهرانی [2018 Sep] 
*فرقه دموکرات فراز و فرود یک نهضت ‏ بخش نخست  [2018 Sep] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده [2018 Aug] 
*دو اعلامیه و دو شاه [2018 Aug] 
*کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) [2018 Aug] 
*مزدک بامدادان [2018 Aug] 
*یازده تز فوئر باخ و موش های جونده تاریخ [2018 Aug] 
*کودتای ۲۸ مرداد؛ جبهه ملی و حزب توده روز شمار کودتا [2018 Jul] 
* نگاهی به آرا و اندیشه های پوپر [2018 Jul] 
*چند مشکل تاریخی ‏ [2018 Jul] 
*چند مشکل تاریخی ‏ [2018 Jul] 
*آواز میهنی؛باز خوانی یک شعر  [2018 Jul] 
*شمه‌ای در مورد تاریخ انسان [2018 Jul] 
*راز ماندگاری [2018 Jul] 
*شعر کودتا [2018 Jul] 
*تنقیح متن؛ عارف‏نامه ایرج میرزا  [2018 Jun] 
*نفثه المصدور [2018 Jun] 
*نامه های نیما به لادبُن؛برادرش [2018 Jun] 
*داستان یک شعر؛جهانگیرخان صوراسرافیل [2018 Jun] 
*تمامی داروندار یک چریک؛ حمید مومنی [2018 Jun] 
*بیژن جزنی ومهدی اخوان ثالث در خوان هشتم  [2018 Apr] 
*تاریخ را درست بخوانیم ودرست هم بنویسیم [2018 Mar] 
*پدیده ای بنام امیر حسین فطانت [2018 Mar]