سمبل «چپ نوین» مشغول جهاد در لندن

photo_2019-03-02_09-56-23.jpg

منبع:پژواک ایران