شكنجه زندانيان سياسى در زندان شيبان زندان مركزى اهواز

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از اهواز؛ در طى هفته گذشته و از روز چهارشنبه 17 بهمن ماه 1397 تا كنون زندانيان سياسى زندان شيبان در اعتراض به شكنجه زندانيان سياسى و عدم تفكيك زندانيان سياسى از زندانيان جرائم ديگر، اقدام به اعتصاب تر زدند.

يكى از زندانيان كه به تازگى از زندان شيبان آزاد شده است، مى گويد: يكى از مسؤلين زندان بنام «دانش» دستور كتك زدن زندانيان تا سر حد مرگ داده است. اين زندانى آزاد شده، اضافه مى كند:افرادى مانند غلام نژاد،خليلى، زارع و ذولفقارى كه دست نشانده اداره اطلاعات اهواز در زندان شيبان هستند و همه امور زندان در دست آنها با ايجاد تفرقه و تحريك ديگر زندانيان مانند زندانيان مذهبى(اهل سنت) يا جرائم ديگر عليه زندانيان سياسى،امنيت زندان را بهم زدند و فشارهاى زيادى بر زندانيان سياسى/امنيتى وارد مى شود. 

يكى ديگر از زندانيان زندان شيبان مى گويد: بعد از آمدن #لاريجانى به قوه قضائيه، زندان ها از زندانيان پر شده بطورى كه زندانيان دربند حتى جائى براى خوابيدن ندارند و بر روى زمين مى خوابند! و در هر اتاقى بين 27 الى 30 نفر مى خوابند.اين زندانى اضافه مى كند: در زندان شيبان براى رفتن به دستشوئى بايد ساعتها صف بگيريم و علاوه بر آن وضع بغرنج بهداشتى و خدمات پزشكى و غذا باعث بيمارى تعداد زيادى از زندانيان بخصوص آنهائى كه از بيماريهاى مزمن رنج مى برند، شده است كه اين امر باعث شده كه هر هفته اى 5 الى 6 نفر جان خود را از دست مى دهند اما مسؤلين زندان مشغول غارت بودجه زندان يا مشغول اخاذى از زندانيانى كه توانائى مالى دارند، هستند. 

مهندس غازى حيدرى يكى از زندانيان اهوازى كه براى چندين سال در زندان شيبان بوده است، مى گويد: 90٪؜ زندانيان اين زندان از شهروندان عرب مى باشد ومن از نزديك شاهد تبعيض،ظلم و ستم و وضع وخيم زندانيان در زندان شيبان بودم،زندان شيبان را بدست وحوشى داده شده كه نه انسانيت و نه قانون را مى دانند و در حقيقت اين زندان فقط براى طبقه فقير ساخته شده است، چون در نظام فاسد آخوندى مى توانيد همه چيز و هر كس را با پول بخريد و افرادى كه از وضعيت اقتصادى خوبى برخوردارند براى آنها تخفيف درحكم وحبس، شكنجه نشدن و بطور كلى با آنها خوب برخورد مى كنند اما زندان،شكنجه و حتى اعدام فقط براى طبقه فرودست است و اين تبعيض براى زندانيان سياسى عرب دوچندان مى شود 

از جمله افرادى كه اقدام به اعتصاب غذا زدند: على ساعدى محكوم به اعدام، محمد على عمورى، سيد جابر آلبوشوكه، سيد مختار آلبوشوكه، عبدالزهراء هليچى، يحيى ناصرى، ناظم بريهى و عبدالامام زايرى و شمارى ديگر از زندانيان سياسى كه خواستار تفكيك جرائم و انتقال به بند جداگانه شدند. فعلاً ارتباط با زن

منبع:پژواک ایران