عفو رهبری شامل شلاق مجازات سعید مرتضوی شد نه ترک همدانی وکیل مدفاع کارگران

 

در زیر این عکس ستایش ونیایش ترک همدانی، فرزندان مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری حامی کارگران نوشته شده : «عفو رهبری شامل حال تنها شلاق مجازات  سعید مرتضوی شد، اما شامل مجازات 10 ماه حبس 40 ضربه تازیانه پدرمان که برای کارگران تلاش میکرد نشد و در زندان ماند.»


 

منبع:پژواک ایران