به دشمن


اگر به مرگ من امید بسته ای
تا نهایت نشاندنت به خاک
زندگانی ام درازباد
برچهارسوی باغ آرزوی من
هر چه در دریچه باز باد
بیرق امید و شادمانی ام
با نسیم درک زندگی در اهتزازباد
گر فنای من امید توست
تا نهایت نشاندنت به خاک
زندگانی ام دراز باد
مینااسدی- نوامبر هزار و نهصد و هشتاد و دو میلادی.. *از دفتر شعر * از میان گمشده *

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران