پان اسلامیسم و پان آریائیسم، دو روی یک سکه!
حسن جداری

 از کودتای سوم  اسفند سال 1299  تا  امروز  که سال 1397 شمسی است، به مدت  نزدیک به  یک قرن ، دو حکومت استبدادی  سلطنتی و اسلامی  بر شئون  مردم ستمدیده ایران، حاکم بوده اند . سیطره و قدرت نمائی رژیم خود کامه پهلویها – پدر و پسر – در نتیجه  انقلاب بهمن  سال 1357،  به پایان رسید.  انقلاب خونین توده های زحمتکش، به علل مختلف و از آنجمله  فقدان رهبری  انقلابی، نتیجه ای نداد و به شکست وناکامی انجامید. حاصل مبارزات و جانفشانی های خلق های به پا خاسته ایران ، به قدرت رسیدن رژیم تاریک اندیش و آزادیکشی بود که در طول  چهار دهه  گذشته، با زور سرنیزه و شلاق، بر ساکنین ایران اسیر و دربند، سروری وحکم روائی  داشته است . در این  97 سالی  که  رژیم های شاه و شیخ  برمقدرات توده های ستمدیده ایران  حاکم بوده اند، استبداد رضا خانی  به مدت 20  سال،  زورگوئی  رژیم  محمد رضا شاه به مدت 25 سال  و خود کامگی رژیم  تبه کار اسلامی،  به مدت چهل سال،  دوام داشته است.  تنها  در اوایل  سلطنت دومین شاه  خاندان پهلوی، به علل  مختلف  داخلی و خارجی ، در ایران رسته از خودکامگی رضا شاه، دموکراسی وآزادی نسبی وجود داشت  که  کودتای امپریا لستی  28 مرداد سال 1332، به آن، پایان داد.  

                  +++++

اینک که موجودیت پوشالی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در زیر ضربات خرد کننده مبارزات  در حال گسترش توده های محروم و زحمتکش، سخت به خطر افتاده و ناقوس مرگ  و نابودی این رژیم ضد مردمی به صدا در آمده است، طرفداران  احیای  سلطنت پهلوی ها به تکاپوافتاده وسخت میکوشند در صورت سرنگونی  رژیم جمهوری اسلامی ، بار دیگر براریکه قدرت سوارشده،  استبداد آریائی و پان ایرانیستی خود را به جای استبداد مذهبی رژیم جمهوری اسلامی، به نشانند.  در دوران حکومت استبدادی شاه،  نه تنها کارگران  و توده های زحمتکش در معرض بی رحمانه ترین ستمدیدگی ها و استثمارها قرار داشتند،  نه تنها زور و قلدری عنان گسیخته در کشور حاکم بود، بلکه  در زمینه  فرهنگی نیز، کاراین رژیم  آزادیکش، چیری جز اشاعه و تبلیغ تاریخ  تقلبی گذشته ایران که در حکمرانی  سلاطین خود کامه خلاصه میشد، رواج ناسیونالیسم افراطی و نظریات چندش آورنژاد پرستانه، نبود.  شاه  که  خود را به یاوه " شاهنشاه آریا مهر" می نامید، کورش هخامنشی را مخاطب قرار داده، به این  فرمانروای نیم افسانه ای اطمینان  میداد که  در گور خود  راحت بخوابد که فرزند و یادگار وی،ِ  شاه شاهان، بیدار است و  در نهایت هشیاری، از تاح و تخت کیانی و افتخارات باستانی، پاسداری می کند! رضا شاه که   توسط  کودتائی  ساخته .و پرداخته  استعمار انگلیس به قدرت رسیده و در طول 20 سال خودکامگی، آزادی و دموکراسی را در ایران محو و نابود ساخته بود، از جانب  تاریخ نویسان دروغ پرداز آریا مهری، رضا شاه کبیرنامیده میشد و در مدح و ستایش این دشمن بی امان آزادی، مورخین  و محققین  کم مایه درباری ، از هیچ   گزافه  گوئی و دروغی  خود داری نمیکردند. در تاریخ نویسی ناسیونالیستی شاهان پهلوی، تاریخ ایران خلاصه میشد درجنگ ها و لشکر کشی های شاهان ستمگرهخامنشی و ساسانی و فر و شکوه  افسانه ای موهومی  که گویا از این سلاطین  خودکامه -  که  کاری جز  دفاع از منافع طبقات حاکم و استثمار بیرحمانه   زحمتکشان شهر و ده نداشتند، - برای نسل های ایرانی  به یادگار مانده است. نویسندگان  جیره خوار درباری، کورش و داریوش  هخامنشی را کبیر می نامیدند تا  کبیری رضا شاه را جا بیاندازد.  آنها هرگز به خوانندگان آثار سخیف  آکنده از دروغ خود این واقعیت را نمی گفتند که عنوان کبیری را  به رضا شاه،  مجلس دست نشانده سیزدهم اعطا کرده بود که   انتخابات تقلبی آن  در اواخر سلطنت و خودکامگی خود همین شاه خودکامه،  برگزار شده  بود !                

در همین تاریخ نگاری چندش آور درباری، شاپور ذوالاکتاف  که از کتف  اسرای عرب  طناب میگذراند، فرمانروائی با فر ونام به حساب می آمد و خسرو انوشیروان که در سرکوب و کشتار مزدک انقلابی و پیروانش ، بد ترین  جنایات رامرتکب شده بود ، پادشاهی عادل نامیده میشد. عنوان کبیری هم از آن رضا شاهی میشد که در طول  دو دهه  سلطه جابرانه اش ، کوچک ترین نشانه ای از آزادی و دموکراسی در ایران وجود نداشت. در ادبیات ارتجاعی آریائی و پان ایرانیستی که از  طرف رژیم سخت تبلیغ و ترویج میشد، زبان فارسی که زبان  ملتی از ملت های  ساکن ایران می باشد، به مثابه زبان اصیل نیاکانی همه ساکنین کشور، زبانی که بر همه زبان ها و لهجه های  رایج در ایران برتری و مزیت  داشت، معرفی میگردید.  رژیم شوونیستی حاکم، با زور شمشیر  زبان های   ملت های غیر فارس را  قدغن ساخته،  زبان فارسی را  زبان رسمی کشور اعلام کرده ،همه اهالی  کشور را مجبور  میساخت   در مدارس به زبان فارسی که برای  ملت های  غیر فارس ساکن در ایران زبان بیگانه محسوب میشد، تحصیل کنند. همان  سیاست فرهنگی مغرض و نژاد  پرستانه،  کلیه اهالی کشور را ملت  واحد – ملت ایران- دانسته و برای  آنها  نژادی  قلابی  که همان نژاد آریائی  می باشد ، می تراشید.رژیم  تمامیت خواه آریا مهری، این واقعیت ملموس را که در ایران نه یک ملت  بلکه ملت های  مختلف زندگی  می کنند، آشکارا انکار میکرد. با توسل به دروغ ، تبلیغات  برتری طلبانه شوونیستی رژِیم پهلوی، زبان ترکی را که میلیون ها تن  از  اهالی کشور بدان  حرف میزنند ، زبانی  بیگانه و غیر ایرانی ارزیابی میکرد که گویا با زور شمشیر ترک های مهاجم ، به مردم آذربایجان تحمیل  شده است.  عناد و دشمنی  سینه چاکان نژاد پرست  پان آریائی با خلق آذربایجان ، به تحقیرزبانی و قومی و  تحمیلی دانستن زبان ترکی رایج درآذربایحان، ختم نمیشد. آنها  روز 21 آذر 1325  را جشن ملی اعلام کرده  و  با توسل به بدترین دروغ ها، روزی را که ارتجاع حاکم به دستور مستقیم شاه ،  به آذربایجان  لشکرکشی کرده و خون هزاران تن از  مردم به پاخاسته آن دیاررا  به زمین ریخته بود، روز "نجات آذربایجان"، می نامیدند.     

 در مقابله با  پان آریائیسم و پان ایرانیسم  برتری  طلب دوران پهلوی ها،  پان اسلامیسم  ارتجاعی  و عقبگرا  قرار  دارد که  در طول  چهل سال گذشته  با زور سرنیزه آخوند های  حاکم ، به فرهنگ  رسمی  در ایران مبدل شده است. چهل سال تمام است  مردم ستمدیده ایران  در معرض هجوم همه جانبه فرامین و  قوانین  قرون وسطائی  دینی  قرار داشته اند.  چهل  سال تمام است  در تبلیغات   و فرهنگ سازی حکومتی، شاه  جای  خود را  به شیخ داده و بزرگداشت  پیغمبران، امامان ، فقهای شیعه و خمینی  آزادیکش، جای مدح و  ستایش  از شاهان اریا نشان باستانی و رضا شاه و محمد رضا شاه را گرفته است.   در طول  چهار دهه گذشته، زنان که نصف جمعیت  کشور را تشکیل میدهند، همه جانبه از هجوم  پان اسلامیسم ارتجاعی، رنج برده اند . رژیم  جمهوری اسلامی  که  به منظور حفظ  سلطه  ارتجاعی  خود و استثمار هرچه بیرحمانه توده های زحمتکش از حربه دین و شریعت استفاده میکند ، حجاب  اسلامی را بر زنان ایران تحمیل کرده و با تصویب و اجرای قوانین ننگین ضد زن، از قبیل  لایحه کذائی  قصاص، بر دست و پای  زن ستمدیده ایرانی ، زنجیر های  محکم زده است .  اگر  در دوران ستم شاهی،  وزرا و روسای  ادارات در مقابل  شهنشاه آریا مهر،  خاشعانه   سر تعظیم فرود آورده و نخست وزیران  دست نشانده چاپلوس،  خود را چاکر آستان شاه و غلام خانه زاد می نامیدند ، در دوران  بیدادگری شیخان  ریا کار،  همه  سردمداران رژیم اعم از معمم و مکلا در مقابل  خامنه ای خون آشام،  این آخوند  تاریک اندیش متفرعن،  در نهایت  عبودیت وبردگی  سر فرود آورده  و بر ای  حفظ   مقام و جاه ومال، فرامین  ولی فقیه خود کامه را در نهایت چاکر منشی،  اطاعت میکنند.            

در زمان  دولتمداری شاه، اغلب جشن ها و روزهای تاریخی  جنبه سلطنتی و   ناسیونالیستی  داشتند . درحال حاضر، در دوران قدرت نمائی شیخان تبه کار، موارد و  روز های  تاریخی،  همه  ماهیت  دینی و مذهبی، پیدا کرده اند.  در طول  چهل سال گذشته، ده ها هزار امامزاده  جدید در نقاط مختلف ایران کشف شده ومیلیاردها ازثروت های  طبیعی کشور و حاصل  رنج  و کار توده های زحمتکش، صرف  مسجد سازی و تعمیر و مرمت  قبرخمینی، قاتل بهترین فرزندان خلق و دیگر اماکن مذهبی  گردیده است .  در سرتاسر کشور، همه جا  از جانب  رژیم، با پول  مردم ستمدیده که سال هاست با بیکاری،گرانی و انواع سختی ها مواجه می باشند، مدارس دینی و  قرائت قرآن باز شده و اطفال  خرد سال در این  مراکزاسلامی، مدام در معرض  مغز شوئی  مذهبی  قرار دارند. همه ساله، بخش عظیمی ازحاصل کار کارگران و زحمتکشان ایران  و در آمد نفت را لشکر بیشمار واعظ و فقیه و ملا و طلبه مفتخور که هر روز  بر تعداد آنها افزوده میشود، می بلعند . آخوند های حکومتی که قبل از انقلاب،  آهی  در بساط  نداشتند ، امروز به برکت  حاکمبت  سیاه مذهبی ، صاحب ثروت های باد آورده شده، در ناز و تنعم در کاخ های اشرافی زندگی کرده ، زالو صفت به مکیدن خون زحمتکشان ایران مشغولند.  از نتایج شوم  به قدرت رسیدن  رژیمی مذهبی  در ایران که مذهب  شیعه  دوازده امامی  را مذهب رسمی کشور  قرار داده است،  یکی هم  اعمال  ظلم و تعدی بی حد و حصر  در مورد میلیون ها  از  اهالی  کشور می باشد  که  مذهبی غیر از مذهب  شیعه دارند. درطول  چهل سال گذشته،  سنی ها، بهائی ها ، مسیحی ها،  دراویش و دیگر دگر اندیشان  مذهبی، در معرض  بدترین  آزار ها و سختگیری  ها  از  طرف  رژیم تاریک  اندیش جمهوری اسلامی،  قرار داشته اند. در ایران اسیر در چنگ رژیمی خود کامه، در آمد سرشار نفت و حاصل  کار و رنج  کارگران و زحمتکشان نه تنها  به دست آخوند های حاکم،  بیت امام و موسسات مختلف مذهبی  به تاراج میرود، بلکه رژیم اسلامی  همه ساله، میلیاردها پول به حساب   دار و دسته های مذهبی  وابسته به خود در خارج از کشوراز قبیل حزب اله لبنان و  جهاد اسلامی، سرازیر  میکند. با کمک و  همدستی این دار و دسته های ارتجاعی  ، رژیم جمهوری اسلامی  به  توسعه  طلبی ها و ماجراجوئی های  خطرناک و  ارتکاب قتل و جنایت علیه  اپوزیسیون خارج از کشور، مبادرت می ورزد.                                      

آنچه  در این نوشته  کوتاه  در زمینه فرهنگ ارتجاعی  حاکم  در  ایران  در دوران  سیادت   شاه و شیخ به رشته تحریرآمده،  به روشنی  نشان میدهد که در طول  نزدیک به یک قرن ،  رژیم  شاه و به دنبال آن ، رژیم جمهوری اسلامی، برای  پیشبرد  امیال  و مقاصد ضد مردمی  خود، با تمام نیرو  به  تبلیغ و اشاعه  ادبیات و  فرهنگ میرای ارتجاعی، مبادرت ورزیده اند. درتحمیل  این  فرهنگ  ضد مردمی و ضد دموکراتیک، یکی ازاسلحه ناسیونالیسم افراطی ودیگری از حربه  دین و مذهب، استفاده کرده  است.  این  رژیم های  آزادیکش  در عین حال، برای حفظ  سلطه جابرانه خود، سبعانه با فرهنگ و ادبیات  ترقی خواهانه و انقلابی مبارزه کرده  و دست پلید خود را  به  خون  بیشماری از نویسندگان ، شعرا و اندیشمندان  آزاد اندیش و ترقی خواه ایران، آلوده ساخته اند.

پایان       

                             دیماه   1397

   

 

 

 

 

  

منبع:پژواک ایران


حسن جداری

فهرست مطالب حسن جداری در سایت پژواک ایران 

*نه به حمله نظامی امریکا، نه به رژیم جمهوری اسلامی ! زنده باد انقلاب توده های زحمتکش! [2019 Jun] 
*اقوام ، ملت یا ملت های ایران!  [2019 May] 
* پان اسلامیسم و پان آریائیسم، دو روی یک سکه! [2018 Dec] 
*کارگر می رزمد، ذلت نمی پذیرد!‏ ‏  [2018 Dec] 
*ظولمه قارشی عصیان! [2018 Aug] 
*خیزش های سهمگین توده ها، ناقوس مرگ رژیم را به صدا درآورده است!  [2018 Aug] 
* راه رهائی کارگران و زحمتکشان ایران!  [2018 Jul] 
*ٰ نگاهی اجمالی به تاریخ صد سال گذشته ایران! [2018 May] 
*جمهوری اسلامی ، جمهوری ایرانی، جمهوری دموکراتیک کارگران و زحمتکشان!  [2018 Jan] 
*‏ آذربایجان به پا خیز ! ‏ ‏ [2018 Jan] 
*خیزش های پرشور و رزمنده ضد رژیمی، ‏درسرتاسرایران!‏  [2018 Jan] 
*پدیده ای به نام شوونیسم در سایت های اپوزیسیون! [2017 Jun] 
* حل مساله ملی در ایران، در گرو سرنگونی رژیم!  [2017 Jun] 
*انتحابات فرمایشی رژِیم، چه چیزی را تغییر میدهد؟ ‏  [2017 May] 
*چرا باید انتخابات فرمایشی رژیم را تحریم کرد؟ [2017 May] 
*رقابت امپریالیست ها و خطر وقوع جنگ جهانی ‏سوم!  [2017 Mar] 
*نگرش به گذشته ها، به مثابه درمان آلام اجتماعی!‏  [2017 Jan] 
*مرگ هاشمی رفسنجانی و قیل و قال «اصلاح طلبان»!  [2017 Jan] 
*دو رژیم آزادیکش، دوکشتاروحشیانه!  [2016 Dec] 
*فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس، توطئه و تمهیدی ارتجاعی! [2016 Nov] 
*دنیائی پرتلاطم، رخدادهای تکان دهنده!‏ [2016 Oct] 
*مساله ملی،اپوزیسیون بورژوائی وطبقه کارگر!‏  [2016 Sep] 
*ننگ تاریخ بشر!‏ ‏  [2016 Sep] 
*رژیم جمهوری اسلامی ، رژیم دزدان کاخ نشین! [2016 Aug] 
* قانلی بیرمیدان ! [2016 Jun] 
*شلاق زدن به کارگران، جنایتی دهشتناک! [2016 May] 
* کوتله وی عصیان ! غزلی به ترکی با ترجمه فارسی [2016 May] 
*برتری طلبی قومی و نژادی! [2016 Apr] 
*یاران را چه شد! [2016 Apr] 
*تحریم یا عدم تحریم انتخابات! کدام انتخابات؟ [2016 Jan] 
* یادی از فرقه دموکرات آذربایجان! [2015 Dec] 
*دو قطعه شعر در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ [2015 Dec] 
*رژیم جمهوری اسلامی؛ حامیان و مخالفین! [2015 Dec] 
*شوونیسم زبان فارسی! [2015 Nov] 
*به مناسبت باز گشائی مدارس در ایران! نگاهی بر برخی از مشکلات آموزشی [2015 Oct] 
* مساله طبقاتی ومساله ملی در ایران! [2015 Sep] 
*حقوق بشر، بازیچه دست قدرت های سلطه گر! [2015 Aug] 
* تفرقه و نفاق افکندن بین خلق های ایران، به سود رژیم شوونیست جمهوری اسلامی است! [2015 Jul] 
*خاطرات من از دوران حکومت فرقه دموکرات آذربایجان! [2015 Jul] 
*تاریخ معاصرآذربایجان و شوونیست های طیف "چپ"!  [2015 Jun] 
*" آذری یا زبان باستان آذربایجان"، رد پای کسروی!  [2015 May] 
* رژیم جمهوری اسلامی ، مظهر ستم ملی و شوونیسم! [2015 May] 
* نگرشی به مساله ملی، در رابطه با مبارزات ضد رژیمی! [2014 Nov] 
*آغاز سال تحصیلی در ایران و مشکل زبان! [2014 Sep] 
*هگلیسم یا مارکسیسم! سرمایه داری یا سوسیالیسم! [2014 Mar] 
*رژِیمی فریبکار، «فرهنگستانی» مرتجع و شوونیست !  [2014 Feb] 
*انتقاد با سلاح و سلاح انتقاد!  [2014 Jan] 
*جواب خصم خونخوار! [2014 Jan] 
*راه خطا پیمودن در برخورد به مساله ملی!  [2014 Jan] 
*سردمداران رژیم، غارتگران هستی توده ها! [2014 Jan] 
*قاجارها یا پهلوی ها! ( 1) [2013 Dec] 
*روز 21 آذر 1325، در تاریخ معاصر ایران  [2013 Dec] 
* گلچینی از دیوان حافظ شیرازی، شاعر عصیانگر و آزاد اندیش! [2013 Dec] 
* قادینین قدرتی! (قدرت زن) [2013 Nov] 
*فارسی، زبانی تحمیلی برای ملت های غیر فارس!  [2013 Nov] 
*شوق و شور جانفشانان! [2013 Oct] 
*رژیم اشرار !  [2013 Jun] 
*روحانی، سر کوبگری دیگر! [2013 Jun] 
*رژیمی آزادیکش! انتخاباتی فرمایشی!  [2013 May] 
* بهار خاطره ها! [2013 May] 
*کارگر هم، انسان است! [2013 May] 
*غرش وفریاد! [2013 Apr] 
* در پیرامون «کنفرانس» باکو! [2013 Apr] 
*شهر آفتاب! [2013 Apr] 
*بازار ریا! [2013 Mar] 
*کج اندیشی ها در رابطه با مساله ملی در ایران ( 1) [2013 Feb] 
*نبرد خلق!  [2013 Feb] 
* بدترین نوع حکومت! [2013 Jan] 
*معجز شبستری، شاعر و متفکر شهیر آذربایجان! [2013 Jan] 
* در رابطه با رفراندوم برای" استقلال" آذربایجان! [2012 Dec] 
*روز 21 آذر 1325، در تاریخ معاصر ایران  [2012 Dec] 
*راه ناهموار!  [2012 Nov] 
*باید رساتر شود این فریاد ها! [2012 Nov] 
*تنها راه رهائی زحمتکشان! [2012 Oct] 
*اگر کارگران به پا نخیرند، خانه ظلم ویران نمی شود! [2012 Jul] 
*علیه انقیاد طلبان و سازشکاران! [2012 Jul] 
*مظهر جهل و خرافات! [2012 Jul] 
*پيرامون مساله ملی در ايران!  [2012 Jul] 
*ملانین جوری ،مکری، حیله لری ! [2012 Jul] 
*صمد بهرنگی، معلم کبیر روستاهای آذربایجان [2012 Jun] 
*حکومت ننگین! [2012 Jun] 
*تاریخچه ملی شدن صنایع نفت و کودتای 28 مرداد 1332 [2012 Jun] 
*خون «ندا»! [2012 Jun] 
*توفان خشم ! [2012 Jun] 
*حماسه آذربایجان! [2012 May] 
*دخالت خارجی یا تکیه به نیروی توده ها ؟! [2012 May] 
*فریاد کن ای کارگر! [2012 Apr] 
*تعدی و شرارت! [2012 Apr] 
*من این کشتار و این سرکوب و زندان را نمیخواهم ! [2012 Mar] 
*بهار دل انگیز ! [2012 Mar] 
*بهار آزادی! [2012 Feb] 
*جواب خصم خونخوار! [2012 Jan] 
*ای خوش آنروزی... [2011 Aug]