کارگر می رزمد، ذلت نمی پذیرد!‏ ‏
حسن جداری

 

 فریاد کارگر، همه جا میرسد به گوش        در کارخانه ها، همه جا هست اعتصاب        نسل جوان که دشمن شیخ  است و ارتجاع      باید دهد به جنبش زحمتکشان، جواب!          روزی رسد که دست توانای کارگر      بندد به پای شیخ و دگر رهزنان، طناب

 حوادث پرشور و بی سابقه ای در ایران، به وقوع می پیوندد. فریاد دادخواهی کارگران به پا خاسته، سرتاسر کشوراسیردر چنگال خون آلود رژیم جمهوری اسلامی را، پر کرده است . در اعتصابات عظیم کارگران هفت تپه و فولاد سازی، رهبران برجسته طبقه کارگر، این قهرمانان واقعی توده های زحمتکش، طی سخنرانی های پر حرارت و آتشین، نهایت  خشم و انزجار خود را  علیه  ستمگری های  خودکامگان حاکم بلند کرده  و عزم جزم  کارگران اعتصابی را در پیشبرد مبارزه در جهت بر آورد خواست های حق طلبانه، ابراز میدارند. رژیم آزادیکش جمهوری اسلامی، با توسل به انواع  تمهیدات ارتجاعی، از آنجمله دستگیری و آزار و شکنجه کارگران مبارزومقاوم، مذبوجانه میکوشد از رشد و تداوم اعتصابات کارگری جلوگیری به عمل آورده،  کارگران را به سکوت و تسلیم وادارد.  کارگران اعتصابی در هفت تپه، فولاد سازی و دیگر  کارخانه ها با مقاومت و پایداری در خور تحسین خود، به روشنی نشان داده اند که رژیم  در تعقیب اهداف ضد کارگری خود ،  توفیق حاصل نخواهد کرد.  

                +++++

طبقه کارگرایران، برای پاره کردن زنجیرهای اسارت و بردگی، دلیرانه  به پا خاسته و بهیچ وجه  تسلیم  زور و استبداد رژیم ضد کارگری حاکم  نمی شود . این واقعیت را مبارزات  بی امان کارگران هفت تپه و فولاد سازی در طول  چند ماه اخیر به روشنی  نشان داده است. اعتصاب سهمگین کارگران نیشکرهفت تپه که وحشت بر جان رژیم آزادیکش ضد کارگری انداخته است،  قاطعانه و همه جانبه از جانب کارگران اعتصابی  فولاد سازی  اهواز، حمایت میشود. اینک بیش از یک ماه از اعتصاب پر قدرت  کارگران فولاد سازی اهواز سپری میشود. در طول  یک ماه واندی، فریاد رساو حق طلبانه کارگران مبارزفولاد سازی، نه  تنها در خیابان های شهر اهواز بلکه در سرتاسر ایران، طنین انداز گردیده است. حس همبستگی و پیوند مبارزاتی در صفوف کارگران ایران، هر روز  قوی تر وعمیق تر میگردد.  در طول  چند هفته گذشته، همدردی و همبستگی روز افزون با کارگران به پا خاسته در داخل و خارج از کشور، نشان دهنده  ابعاد گسترده خشم  و تنفر عمومی علیه رژیم خودکامه  دزد و چپاولگری است که چهل سال تمام است  زالو صفت از خون کارگران و زحمتکشان ایران، ارتزاق میکند. نه تنها  کارگران  کارخانه های  مختلف با کارگران اعتصابی فولاد سازی اهوازونیشکر هفت تپه ابراز همدردی و همبستگی می کنند، بلکه دانشجویان  دانشگاه ها  نیز در حالی که به یاری کارگران بر خاسته اند،  با مشت های  گره کرده فریاد میزنند: فرزند کارگرانیم       کنارشان می مانیم!                                                                     

             +++++

هر قدر  موج  همدردی  و هم نفسی  با کارگران  هفت تپه  و فولاد سازی سهمگین تر میگردد ، سردمداران  رژیم  از هر جناح و دسته ، این دشمنان بی امان  طبقه کارگر ایران، دچار ترس و وحشت بیشتری میشوند. از  دی ماه سال گذشته، در ایران اسیر در چنگال  رژیمی  قرون وسطائی، جنبش و تحرک پر توان و بی نظیری در بین توده های  محروم و زحمتکش،آغاز شده است. قراین نشان میدهد که تا  سلطه  جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی  به دست  توده های محروم و تحت ستم سرنگون نشده است، این تحرک وخشم ضد رژیمی میلیون ها انسان ستمدیده و به پا خاسته، همچنان شاداب و پر قدرت، تداوم خواهد داشت. اعتصاب های پی در پی معلمین، کامیون داران و اعتراضات  گسترده  مال باختگان و دیگر ستمدیدگان و جان به لب رسیده ها،  همراه با اعتصابهای رزمنده هزاران تن از کارگران کارخانه ها که بسیاری از آنها ماه هاست  دستمزد ناچیز خود را در یافت نداشته اند ، دست به دست هم  داده ، زمینه را برای تسریع پروسه از هم پاشیدگی و سرنگونی رژیم کشتار و جنایت جمهوری اسلامی، فراهم میسازند. تردیدی  نباید داشت که خشم وعصیان  توده های ستمدیده به پا خاسته که از ستمگریها و فساد و غارتگری های  سردمداران رژِیم به ستوه آمده اند، قیام های خونین و خشمگین توده ای در شهرها،  همراه با اعتصابات و جنبش های اعتراضی کارگران در  نقاط مختلف  کشور، درآینده ای که  دیر نیست  به عمر نکبت بار رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی پایان داده، قهر انقلابی  توده های زحمتکش به  قهر ضد انقلابی رژیم آزادیکش، چیره خواهد شد.                  

                   +++++

چهل سال تمام است  کارگران  ایران در معرض  استثمار بیرحمانه از طرف سرمایه داران خون آشام و ظلم و تعدی رژیم ضد کارگری  قرار دارند . چهل سال  تمام است مشتی دژخیم دزد و غارتگر، حاصل رنج و کار کارگران ایران را بیرحمانه  به یغما می برند. اینک  کارگران درکارحانه ها و کارگاه های مختلف، جسورانه به پا  خاسته اند که  با اعتصاب ها و حرکت های  اعتراضی  پر جوش و خروش  خود، از حقوق  پایمال شده دفاع  به عمل آورده و با  پشتکارو مقاومت تحسین آمیز، پوزه کثیف رژیم دشمن طبقه کارگر را به خاک بمالند.  در چند  ماه  گذشته با بحرانی شدن هرچه وخیم تر وضع  اقتصادی کشور، گرانی  بی حد و حصر ارزاق عمومی، شرایط  زندگی کارگران ایران  بس شاق تر و ناهنجار تر شده است.  کابوس شوم  گرانی،  بیکاری،  بی عدالتی و  بی خانمانی، زندگی  روز مره میلیون ها  توده محروم و زحمتکش را به شدت تهدید میکند.  در ایران تحت سلطه رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی، استثمار کارگران زن و کودکان کار که هر روز بر تعداد آنها افزوده میشود، بس شدید تر و بیرحمانه تراست. کودکان کار در ازای  ساعات  طولانی کار روزانه،  کمترین  دستمزدها را در یافت  داشته و زندگی بس سخت و دردناکی را میگذرانند. در حالی که  سردمداران رژِیم، آخوندهای شیاد و فریب کار، سرکردگان سپاه پاسداران ، آقا زاده ها  و دیگر مفت خوران و صاحبان ثٍروت و دارائی از بابت استثمار کارگران و به تاراج بردن  ثروت های طبیعی کشور، میلیاردها به جیب میزنند، توده های محروم و زحمتکش ایران که اکثریت عظیم اهالی کشور را تشکیل میدهند، در فقر و مسکنت کامل زندگی کرده و با انواع ناملایمات و سختی ها مواجه می باشند. تردیدی نیست که مبارزات کارگران و  توده های  زحمتکش، تا روزی که  بساط زور وقلدری رژِیم دزد و جنایتکار از طریق  اعمال  قهر انقلابی  میلیون ها انسان  محروم به پا خاسته سرنگون نشده است،  همچنان  ادامه  خواهد داشت. تاکید بر این امر ضروری است  که انقلاب سهمگین توده های زحمتکش ایران  تنها  به شرطی قادر خواهد  بود  آزادی و دموکراسی  واقعی برای  کارگران و توده های زحمتکش به همراه داشته باشد که  به سرنگونی رژیم خودکامه حاکم اکتفا نکرده و  رهائی کارگران و توده های  زحمتکش  را از بند اسارت و بردگی، در مد نظر داشته باشد.  تنها راه نجات  توده های  زحمتکش از چنگال فقرو فلاکت و استثمار،انقلابی اجتماعی و پیگیر است  که  در وسط  راه متوقف نگردیده و  تا  واژگونی کلیه  کاخ های  ظلم و بیدادگری، دوام  داشته باشد. انقلاب سهمگین کارگران و  توده های  زحمتکش، باید انقلابی مردمی، پیگیر و مداوم باشد و سلطه ارتجاع هار حاکم و امپریالیسم و سرمایه داری را نشانه بگیرد. بهمین جهت  نیز  نیروهای  پیگیر انقلابی  باید هرگز هوشیاری خود را از دست نداده و با تمام  الترناتیو ها ئی که  میکوشند به خاطر مطامع  آزمندانه و استثمارگرانه خود، انقلاب توده ها را در نیمه راه  متوقف سازند ، مبارزه کنند. رودکی  شاعر معروف  ، هزار سال پیش چه خوش سروده است:  آنکه ناموخت از گذشت روزگار        هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار!    پایان          آذرماه 1397

منبع:پژواک ایران


حسن جداری

فهرست مطالب حسن جداری در سایت پژواک ایران 

*نه به حمله نظامی امریکا، نه به رژیم جمهوری اسلامی ! زنده باد انقلاب توده های زحمتکش! [2019 Jun] 
*اقوام ، ملت یا ملت های ایران!  [2019 May] 
* پان اسلامیسم و پان آریائیسم، دو روی یک سکه! [2018 Dec] 
*کارگر می رزمد، ذلت نمی پذیرد!‏ ‏  [2018 Dec] 
*ظولمه قارشی عصیان! [2018 Aug] 
*خیزش های سهمگین توده ها، ناقوس مرگ رژیم را به صدا درآورده است!  [2018 Aug] 
* راه رهائی کارگران و زحمتکشان ایران!  [2018 Jul] 
*ٰ نگاهی اجمالی به تاریخ صد سال گذشته ایران! [2018 May] 
*جمهوری اسلامی ، جمهوری ایرانی، جمهوری دموکراتیک کارگران و زحمتکشان!  [2018 Jan] 
*‏ آذربایجان به پا خیز ! ‏ ‏ [2018 Jan] 
*خیزش های پرشور و رزمنده ضد رژیمی، ‏درسرتاسرایران!‏  [2018 Jan] 
*پدیده ای به نام شوونیسم در سایت های اپوزیسیون! [2017 Jun] 
* حل مساله ملی در ایران، در گرو سرنگونی رژیم!  [2017 Jun] 
*انتحابات فرمایشی رژِیم، چه چیزی را تغییر میدهد؟ ‏  [2017 May] 
*چرا باید انتخابات فرمایشی رژیم را تحریم کرد؟ [2017 May] 
*رقابت امپریالیست ها و خطر وقوع جنگ جهانی ‏سوم!  [2017 Mar] 
*نگرش به گذشته ها، به مثابه درمان آلام اجتماعی!‏  [2017 Jan] 
*مرگ هاشمی رفسنجانی و قیل و قال «اصلاح طلبان»!  [2017 Jan] 
*دو رژیم آزادیکش، دوکشتاروحشیانه!  [2016 Dec] 
*فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس، توطئه و تمهیدی ارتجاعی! [2016 Nov] 
*دنیائی پرتلاطم، رخدادهای تکان دهنده!‏ [2016 Oct] 
*مساله ملی،اپوزیسیون بورژوائی وطبقه کارگر!‏  [2016 Sep] 
*ننگ تاریخ بشر!‏ ‏  [2016 Sep] 
*رژیم جمهوری اسلامی ، رژیم دزدان کاخ نشین! [2016 Aug] 
* قانلی بیرمیدان ! [2016 Jun] 
*شلاق زدن به کارگران، جنایتی دهشتناک! [2016 May] 
* کوتله وی عصیان ! غزلی به ترکی با ترجمه فارسی [2016 May] 
*برتری طلبی قومی و نژادی! [2016 Apr] 
*یاران را چه شد! [2016 Apr] 
*تحریم یا عدم تحریم انتخابات! کدام انتخابات؟ [2016 Jan] 
* یادی از فرقه دموکرات آذربایجان! [2015 Dec] 
*دو قطعه شعر در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ [2015 Dec] 
*رژیم جمهوری اسلامی؛ حامیان و مخالفین! [2015 Dec] 
*شوونیسم زبان فارسی! [2015 Nov] 
*به مناسبت باز گشائی مدارس در ایران! نگاهی بر برخی از مشکلات آموزشی [2015 Oct] 
* مساله طبقاتی ومساله ملی در ایران! [2015 Sep] 
*حقوق بشر، بازیچه دست قدرت های سلطه گر! [2015 Aug] 
* تفرقه و نفاق افکندن بین خلق های ایران، به سود رژیم شوونیست جمهوری اسلامی است! [2015 Jul] 
*خاطرات من از دوران حکومت فرقه دموکرات آذربایجان! [2015 Jul] 
*تاریخ معاصرآذربایجان و شوونیست های طیف "چپ"!  [2015 Jun] 
*" آذری یا زبان باستان آذربایجان"، رد پای کسروی!  [2015 May] 
* رژیم جمهوری اسلامی ، مظهر ستم ملی و شوونیسم! [2015 May] 
* نگرشی به مساله ملی، در رابطه با مبارزات ضد رژیمی! [2014 Nov] 
*آغاز سال تحصیلی در ایران و مشکل زبان! [2014 Sep] 
*هگلیسم یا مارکسیسم! سرمایه داری یا سوسیالیسم! [2014 Mar] 
*رژِیمی فریبکار، «فرهنگستانی» مرتجع و شوونیست !  [2014 Feb] 
*انتقاد با سلاح و سلاح انتقاد!  [2014 Jan] 
*جواب خصم خونخوار! [2014 Jan] 
*راه خطا پیمودن در برخورد به مساله ملی!  [2014 Jan] 
*سردمداران رژیم، غارتگران هستی توده ها! [2014 Jan] 
*قاجارها یا پهلوی ها! ( 1) [2013 Dec] 
*روز 21 آذر 1325، در تاریخ معاصر ایران  [2013 Dec] 
* گلچینی از دیوان حافظ شیرازی، شاعر عصیانگر و آزاد اندیش! [2013 Dec] 
* قادینین قدرتی! (قدرت زن) [2013 Nov] 
*فارسی، زبانی تحمیلی برای ملت های غیر فارس!  [2013 Nov] 
*شوق و شور جانفشانان! [2013 Oct] 
*رژیم اشرار !  [2013 Jun] 
*روحانی، سر کوبگری دیگر! [2013 Jun] 
*رژیمی آزادیکش! انتخاباتی فرمایشی!  [2013 May] 
* بهار خاطره ها! [2013 May] 
*کارگر هم، انسان است! [2013 May] 
*غرش وفریاد! [2013 Apr] 
* در پیرامون «کنفرانس» باکو! [2013 Apr] 
*شهر آفتاب! [2013 Apr] 
*بازار ریا! [2013 Mar] 
*کج اندیشی ها در رابطه با مساله ملی در ایران ( 1) [2013 Feb] 
*نبرد خلق!  [2013 Feb] 
* بدترین نوع حکومت! [2013 Jan] 
*معجز شبستری، شاعر و متفکر شهیر آذربایجان! [2013 Jan] 
* در رابطه با رفراندوم برای" استقلال" آذربایجان! [2012 Dec] 
*روز 21 آذر 1325، در تاریخ معاصر ایران  [2012 Dec] 
*راه ناهموار!  [2012 Nov] 
*باید رساتر شود این فریاد ها! [2012 Nov] 
*تنها راه رهائی زحمتکشان! [2012 Oct] 
*اگر کارگران به پا نخیرند، خانه ظلم ویران نمی شود! [2012 Jul] 
*علیه انقیاد طلبان و سازشکاران! [2012 Jul] 
*مظهر جهل و خرافات! [2012 Jul] 
*پيرامون مساله ملی در ايران!  [2012 Jul] 
*ملانین جوری ،مکری، حیله لری ! [2012 Jul] 
*صمد بهرنگی، معلم کبیر روستاهای آذربایجان [2012 Jun] 
*حکومت ننگین! [2012 Jun] 
*تاریخچه ملی شدن صنایع نفت و کودتای 28 مرداد 1332 [2012 Jun] 
*خون «ندا»! [2012 Jun] 
*توفان خشم ! [2012 Jun] 
*حماسه آذربایجان! [2012 May] 
*دخالت خارجی یا تکیه به نیروی توده ها ؟! [2012 May] 
*فریاد کن ای کارگر! [2012 Apr] 
*تعدی و شرارت! [2012 Apr] 
*من این کشتار و این سرکوب و زندان را نمیخواهم ! [2012 Mar] 
*بهار دل انگیز ! [2012 Mar] 
*بهار آزادی! [2012 Feb] 
*جواب خصم خونخوار! [2012 Jan] 
*ای خوش آنروزی... [2011 Aug]