شمه‌ای در مورد تاریخ انسان
محمود طوقی

هم زمان با فاصله گرفتن انسان از زندگی گله ای آدمی به این درک رسید که برای زیستن و غلبه بر طبیعت نیاز مند کمک به دیگران وکمک گرفتن از دیگران است.در این دوران انسان در خانواده همخون زندگی می کرد.

خانواده همخون خانواده ای مادر سالار بود. و نسب نه از پدر که از مادر برده می شد.

از اجتماع چند خانواده تیره بوجود می آمد .

و از اجتماع چند تیره طایفه بوجود می آمد .

و از اجتماع چند طایفه قبیله شکل می گرفت .

طبیعتاً یا ضرورتاً

عده ای بر این باورند که انسان موجودی طبیعتاًاجتماعی است ، اما تاریخ نشان می دهد که انسان موجودی ضرورتاً اجتماعی است .

انسان نخستین نا گاه خودرا در دنیایی بی کران یافت .دنیایی که همه چیزش برای او نا شناخته و عجیب بود و قدرت او مقابل طبیعت چیزی در حد صفر بود.پس خو درا موجودی بی پناه یافت .که در روی درختان یا شکاف سنگ ها می زیست .

از تاریکی می هراسید و از این موجودی که به نا گاه از راه می رسید و کوه و دشت و دریا را در خود می کشید واهمه داشت از باد و باران و رعد و برق نیز هراس داشت .

پس باید براین ناشناخته ها غلبه می کرد .نخستین دشمن او گرسنگی بود .دوران میوه  چینی ازمیوه های رسیده گذشته بود و دوران شکار فرا رسیده بود و شکار بدون ابزار لازم چیزی در حد ناممکن بود . بخاطر آن که طبیعت ابزاری در اختیار پرندگان و حیوانات و ماهیان  گذاشته بود که انسان فاقد آن بود .

پرنده پرواز می کرد و حیوان بسرعت می دوید و یا با دندان های برنده و پنجه های مرگبارش از خود دفاع می کرد و ماهی خود را به آب های عمیق می رساند .

ساخت قبیله ای

ساخت قبیله ای با تمامی سادگی هایش برای حل مشکلات زندگی انسان نخستین کافی بود .این ساخت چند ویژه گی داشت:

-مشکلات داخلی با رای شورا حل می شد

-مشکلات خارجی با جنگ حل می شد

-حاکم ومحکومی وجود نداشت

-هیچ تمایزی بین حقوق ووظایف نبود .

در واقع جامعه آنقدر پیچیده نشده بود که تمایز حقوق و وظیفه فرقی داشته باشد .باید انسان نخستین در شکار شرکت می کرد، حق بود یا وظیفه برایش علی السویه بود .

در این زمان جمعیت کم ،شکار گاه وسیع و تقسیم کار ساده بود . مردان به شکار می رفتندو وسایل خوراک را فراهم می کردند و زنان کار های خانه را انجام می دادند .

مادراین دوران با خانواده کمونیستی روبروئيم ؛تولید اشتراکی ،زمین اشتراکی و مصرف اشتراکی.

اولین تقسیم کار

با کشف امکان اهلی شدن بعضی از حیوانات ،دامداری و دامپروری بوجود آمد و قبایل به دو دسته تقسیم شدند:

-قبایل شبان

-قبایل غیر شبان

امکان مبادله

دامداری به انسان امکان تولید شیر ،لبنیات ،گوشت ،پوست،پشم و پارچه را داد. مبادله از حالت اتفاقی به مبادله بصورت منظم در آمد .

احشام رفته رفته به کالا تبدیل شدندکه توسط کالا های دیگر سنجیده می شدند. در واقع احشام عملکرد پول را بعهده گرفتند .

بستانکاری

آب و هوای مناطقی که قبایل شبان زندگی می کردندایجاب می کرد که برای تحمل یک زمستان سخت و طولانی ذخیره ای از علوفه تهیه شود . از این رو کشت علوفه و غلات بصورت امری ناگزیر درآمد .و بزودی غلات کشت شده غذای اصلی انسان شد و در واقع این مرحله پیش درآمد کشاورزی به حساب می آمد .

دو کشف مهم

در این دوران چرخ بافندگی اختراع شد و هم چنین انسان توانست با ذوب سنگ معدن ابزاری فلزی بسازد اما هنوز تا کشف آهن راه درازی بود با این همه این دو کشف دستاورد مهمی در زندگی بشر بشمار می رفت .

تقسیم جامعه

افزایش تولید در تمامی رشته هانیروی کار انسانی را قادر ساخت که بیش از نیاز خود تولید کند. ودر ضمن میزان کار افراد هم افزایش یافت.پس افزایش نیروی کار در دستور قرار گرفت .و این نیرو باید از طریق جنگ و گرفتن اسیر تامین می شد .

جامعه از اولین تقسیم کار به ازدیاد بار آوری کار رسیدو از آنجا به ازدیاد ثروت و بعد توسعه عرصه کار و همه این ها برده داری را بدنبال خود آورد .و جامعه رفته رفته به دو طبقه تقسیم شد ،اربابان و برده ها،استثمار کنندگان و استثمار شونده گان.

ناگفته پیداست که افراد دیگری هم بودند که جزء این طبقه نبودند اما وجه غالب تولید با این دو طبقه بود .

توفق تاریخی مرد بر زن

به مالکیت در آوردن فردی گله ها انقلابی در خانواده پدید آورد .مرد مسئول تامین معاش بود . پس مالک این وسایل هم بود . زن تنها در مصرف با او شریک بود . ودر مالکیت سهمی نداشت .

در دوران قبل مرد شکار می کرد و زن کار خانه را بعهده داشت و نفر نخست بود .اما مرد شبان موقعیت اش با مرد شکارچی متفاوت بود . او مالک گله ها و سایل و زمین بود .و کار خانه اهمیت خودرا از دست داده بود پس مسئله حق ارث پیش آمد و مرد توانست با الغاءحق مادری و تثبیت حق پدری «خانواده یار گیر » را به« خانواده یکتا همسری» تبدیل کند و موقعیت برتر خودرا تثبیت کند.

یک نکته

پس تا زمانی که شرکت زنان در کار بعنوان یک شریک برابر تبدیل نشود برابری زن و مرد شدنی نیست . باید جز این کار خانگی به یک صنعت عمومی تبدیل شود .

کشف آهن

کشف آهن نقشی انقلابی در تاریخ بشر بازی کرد .شمشیر آهنی،گاو آهن و تبرآهنی ،کشاورزی را گسترش داد و جنگل هارا تسطیح کرد .

هنر خانه سازی

پا بپای رشد صنایع ،هنر خانه سازی پیشرفت چشم گیری کرد . وخانه ها با سنگ و آجر در میان دیوار های سنگی و برج و بارو گسترش یافت .

ثروت که امروز دیگر شخصی بودباید در ست و حسابی محافظت می شد .

دومین تقسیم کار

حرفه ها رفته رفته تخصصی تر شدند ،بافندگی،فلز کاری،و الخ..

کشاورزی نیز گسترش یافته بود .بشر موفق شده بود روغن و شراب تهیه کند پس دیگر این کار ها از عهده یک نفر بر نمی آمد.و دومین تقسیم بزرگ کاربوجود آمد و صنایع دستی از کشاورزی جدا شد .

این تقسیم خود باعث پیدایش تولید برای مبادله شد . مبادله کالایی و همراه آن تجارت بوجود آمد .اماهنوز در بازار پول وجود نداشت .ولی فلزات بهاداربعنوان کالای پولی استفاده می شد .

از بین رفتن جوامع کمونیستی

ازدیاد مداوم تولید و همراه با آن ازدیاد بارآوری کار موجب بالا رفتن ارز ش نیروی کار انسانی شد .

برده داری اکنون به بخش اساسی سیستم اجتماعی تبدیل شده بود .و دیگر کار بردگان کمک صرف نبود .بلکه گروه گروه در مزارع ومعادن بکار گماشته می شدند .

رفته رفته در جامعه دو قطب تشکیل شد ،فقرا و اغنیا. و این مصادف بود با متلاشی شدن خانوار های کمونیستی ،پایان دادن به کشت های اشتراکی و تبدیل مزارع به مالکیت خصوصی افراد و گذار خانواده یار گیر به یکتا همسری و تبدیل خانواده به واحد اقتصادی جامعه .

ارگان سرکوب و غارت

تراکم بیشتر جمعیت وحدت داخلی و خارجی را ضروری می ساخت .پس فدراسیون قبایل خویشاوند در هم ادغام شد . سرزمین های قبایل به یک سرزمین واحد تبدیل شدند.و فرماندهی نظامی نیز یک مقام رسمی غیر قابل چشم پوشی شد .

جنگ از یک وسیله برای انتقام و یا وسیله ای برای توسعه قلمرو تبدیل  به یک شغل مادی شد .

جنگ ها از این مرحله ببعد قدرت فرماندهان نظامی را افزایش دادو با ایجاد حق پدری، این مناصب نیز موروثی شد . بنیاد سلطنت موروثی و اشرافیت موروثی نهاده شد .

وبه این ترتیب ارگان های ساخت تیره ای از یک سازمان ساده برای اداره کردن امور به یک سازمان برای غارت همسایگان و یک ارگان برای اعمال قهر برعلیه مردم تبدیل شد.

این امر نتیجه ضروری  تقسیم تیره به فقیر و غنی بود و بقول مارکس اگر تفاوت های مالکیت یگانگی منافع را در تیره تبدیل به تناقض بین اعضاء تیره نکرده بود ، و اگر توسعه برده داری کار برای امرار معاش را همچون حقایقی شایسته بردگان و پست تر از غارتگری نکره بود، این پروسه ها اتفاق نمی افتاد .

پیدایش تجار

در مرحله بربریت  ما با سه دوره روبروئيم:

۱-مرحله ابتدایی که تولید برای مصرف است و مبادله تصادفی است

۲- مرحله میانی که جامعه وارد فاز شبانی می شود و مبادله بشکل منظم در می آید

۳- مرحله بالایی که تقسیم کار کشاورزی و صنایع دستی بوجود می آید و مبادله امری حیاتی می شود.

در دوران بعدی که دوران تمدن است یک تقسیم کار سومی بوجود می آید . طبقه ای ایجاد می شود که بدون آنکه در تولید شرکت داشته باشد ،کارش مبادله محصولات است و رفته رفته اداره تولید را غصب می کند و تولید کنندگان را تحت انقیاد خوددر می آورد .این طبقه به زودی به ثروتی انبوه وبه تبع آن به نفوذی اجتماعی می رسد .

پیدایش پول

با پیدایش تجار پول هم پیداشد ،پول فلزی و سکه مضروب.وسیله ای غیر مولد که بر مواد و محصولاتش حکومت می کند . کالای کالا ها،که در درون خود تمام کالا های دیگر را پنهان دراد.

وام و ربا

بعد از فروش کالا در برابر پول ،وام دادن و وام گرفتن هم از راه رسید . که بهره و ربا خواری را همراه داشت.

زمین به مثابه ثروت

در کنار ثروت به شکل کالا و برده ودر کنار ثروت به شکل پول ،ثروت به شکل زمین  نیزبوجود آمد .

در زمان مالکیت تیره ای ،زمین متعلق به تیره بود پس غیر قابل خرید و فروش بود .اما وقتی زمین به شکل تملک شخصی در آمد پس قابل خرید و فروش و حتی گرو گذاری شد .

بدین ترتیب با گسترش تجارت ،پول، رباخواری،مالکیت ،و گرو گذاری زمین از یک سو و تراکم ثروت در دست عده ای و فقرفزاینده در نزد عده ای دیگر بوجود آمد .

اشرافیتی نوین بوجود آمد که با اشرافیت تیره ای نسبتی نداشت و آن ها را به عقب راند .

دلایل انحلال ساخت تیره ای

۱- تیره ها و قبیله ها درهم آمیخته شده بودندو زندگی در یک سرزمین واحد توسط یک تیره از بین رفته بود .

۲-تغییر محل زندگی به علت شغل و حرفه امکان تجمع تیره را گرفته بود .

۳-در اثر تغییر شرایط معیشت خواست ها و منافعی بوجود آمده بود که ارگان های تیره پاسخگوی آن نبودند.

۴- ارگان های نوینی که خارج از تیره شکل گرفته بود برعلیه تیره بود.

۵-ترکیب غنی و فقیر،بدهکار و ربا خوار با ساخت تیره مغایر بود.

۶-ترکیب جدید جامعه ساخت تیره ای را به یک اشرافیت نفرت انگیزمبدل ساخته بود و اساسنامه تیره ای که از یک جامعه بدون تناقض برخاسته بودامکان پاسخگویی به یک جامعه پر تضاد طبقاتی و در حال انفجار را نداشت و تنها دولت می توانست در وراء طبقات ظاهر شود . از برخورد های علنی طبقات ممانعت کند و این تناقض را در حد اقتصادی سوق دهد.

دولت

د رآتن دولت مستقیماًو عمدتاً ازتنا قض های طبقاتی که در جامعه تیره ای تکامل یافته بودبرخاست . در روم پیروزی عوام «پله بین ها»بر اشرافیت انحصاری،دولت را ساخت. ودر ژرمن ها دولت به مثابه نتیجه مستقیم فتح سرزمین های وسیع خارجی که سازمان تیره ای هیچ وسیله ای برای حکومت بر آن را نداشت بوجود آمد .

 

دولت چیست

دولت نه قدرتی است که از خارج بر جامعه تحمیل شده باشد

-نه واقعیت ایده معنوی است «هگل»

-نه تصویر واقعیت عقلی است«هگل»

برعکس دولت محصول جامعه در یک مرحله معینی از تکامل است . دولت در واقع پاسخ به یک تناقض حل نا شدنی درجامعه است .وقتی جامعه به تناقض های آشتی ناپذیر مبتلا می شود ،دولت ضرورت می یابد تا ظاهراً در بالای سرجامعه بایستد و بر خورد ها را تخفیف دهد. وآن را در محدوده نظم نگه دارد .

ویژه گی دولت :

۱-دولت اتباع خودرا برحسب سرزمین تقسیم می کند .اما تیره وابستگی خونی را در نظر می گرفت.

۲-دولت یک قدرت عمومی شامل ارتش و پلیس و زندان ایجاد می کند

۳-برای نگه داری از این قدرت عمومی مالیات می گیرد.

۴-دولت بخاطر قدرتش در فوق جامعه قرار می گیردووسیله ای می شود برای مطیع کردن طبقات ستمدیده.پس دولت یک سازمان طبقه اغنیا ست برای حفاظت اغنیا در مقابل طبقه فقرا.

۵- دولت یک پدیده تاریخی است و در مرحله معینی از تکامل اقتصادی که لزوما به تقسیم جامعه به طبقات مربوط می شودبوجود آمد .دولت جهت این تقسیم بصورت یک ضرورت درآمد.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب محمود طوقی در سایت پژواک ایران 

*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه بیست و دوم  [2019 Sep] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه بیست و یکم  [2019 Aug] 
*زندگی مجال کوتاهی ست [2019 Aug] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه بیستم  [2019 Aug] 
*زیر باران آبان ماه ‏ [2019 Aug] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه نوزدهم ‏ [2019 Jul] 
*خاموشی شاعر  [2019 Jul] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده  [2019 Jul] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه هفدهم ‏۱‏  [2019 Jul] 
* مصطفی شعاعیان ‏/ فصل هشتم قسمت پایانی  [2019 Jun] 
* مصطفی شعاعیان ‏/ فصل هشتم؛ ضمائم قسمت نخست  [2019 Jun] 
*مصطفی شعاعیان / فصل هفتم قسمت دوم  [2019 Jun] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل هفتم قسمت اول  [2019 Jun] 
* مصطفی شعاعیان / فصل ششم؛ قسمت پنجم نامه‌ها  [2019 Jun] 
* مصطفی شعاعیان محمود طوقی فصل ششم؛قسمت چهارم نامه‌ها ‏ هدف انقلاب ارضى چه بود گروه در ابتدا بايد به اين سؤال پاسخ مى ‏داد كه هدف انقلاب [2019 Jun] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل ششم؛ قسمت سوم نامه‌ها  [2019 Jun] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل ششم؛ قسمت دوم [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان / فصل ششم؛قسمت اول نامه‌ها  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل پنجم قسمت چهارم جدال اندیشه ها  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل پنجم قسمت سوم جدال اندیشه ها  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل پنجم بخش اول  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان فصل چهارم بخش دوم  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان / فصل چهارم بخش اول [2019 Apr] 
*مصطفی شعاعیان / فصل سوم ؛ بخش چهارم [2019 Apr] 
*مصطفی شعاعیان / فصل سوم ؛بخش سوم دفتر دوم: خرده‏ گيرى ‏ها [2019 Apr] 
* مصطفی شعاعیان / فصل سوم بخش دوم  [2019 Apr] 
*شعاعیان، فصل سوم / بخش اول [2019 Apr] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل دوم؛بخش سوم كودتاى جنگل: حادثه ملاسرا [2019 Apr] 
*مصطفی شعاعیان / فصل دوم؛بخش دوم  [2019 Mar] 
* باز خوانی تاریخ معاصر: مصطفی شعاعیان  [2019 Mar] 
*باز خوانی تاریخ معاصر ایران  [2019 Mar] 
*باز خوانی تاریخ معاصرایران مصطفی شعاعیان [2019 Mar] 
*پرنده خیس  [2019 Mar] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده ‏ نامه نهم ‏۱‏  [2019 Mar] 
*سامورایی ها؛حمید مومنی و مصطفی شعاعیان (قسمت دوم ) [2019 Mar] 
*سامورایی ها؛ حمید مومنی ، مصطفی شعاعیان (قسمت اول ) [2019 Feb] 
*پرنده و باد [2019 Feb] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده  [2019 Feb] 
*رویای خوش کودکی  [2019 Feb] 
*یاد داشت هایی از یک تقویم قدیمی [2019 Feb] 
*جدال سنت و مدرنیسم قسمت هشتم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم؛ قسمت هفتم [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم ؛ قسمت ششم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم ؛ قسمت پنجم [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم؛قسمت چهارم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم؛ قسمت سوم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم:قسمت دوم اسلام و ایران  [2018 Dec] 
*جدال سنت ومدرنیسم باز خوانی غرب‎زدگی نوشته جلال آل احمد [2018 Dec] 
*جدال سنت ومدرنیسم باز خوانی غرب‎زدگی نوشته جلال آل احمد [2018 Dec] 
*شرحی بر«حدیث بر دار کردن حسنک وزیر»۱‏  [2018 Dec] 
*فرقه دموکرات دفتر دوم بخش سوم  [2018 Dec] 
*روشنفکران در آراء و اندیشه های جلال آل احمد بخش پنجم [2018 Dec] 
*فراز و فرود یک نهضت؛فرقه دموکرات آذربایجان/ دفتر دوم / بخش اول [2018 Nov] 
*قوام السلطنه و حمید شوکت در ترازوی داوری بخش سوم  [2018 Nov] 
*قوام السلطنه و حمید شوکت ؛در ترازوی داوری قسمت دوم نهضت دمکراتیک آذربایجان [2018 Nov] 
*قوام السلطنه و حمید شوکت در ترازوی داوری  [2018 Nov] 
*علی و محمد تربیت؛مجاهدان صدر مشروطه  [2018 Oct] 
*نامه‌هایی برای فصل‌های نیامده قسمت چهارم [2018 Oct] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده قسمت سوم  [2018 Oct] 
* محمود اعتماد زاده؛به آذین ووصیت نامه اش  [2018 Sep] 
* فرقه دمكرات آذربايجان  [2018 Sep] 
*پرنس موناکو؛ پرنس احمد آباد؛پرنس سرخ [2018 Sep] 
*مروری کوتاه به خاطرات مهدی خانبابا تهرانی  [2018 Sep] 
*آذربايجان‎ ‎در‎ ‎آستانۀ‎ ‎تشكيل‎ ‎فرقه [2018 Sep] 
* نگاهی به زندگی مهدی خانبابا تهرانی [2018 Sep] 
*فرقه دموکرات فراز و فرود یک نهضت ‏ بخش نخست  [2018 Sep] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده [2018 Aug] 
*دو اعلامیه و دو شاه [2018 Aug] 
*کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) [2018 Aug] 
*مزدک بامدادان [2018 Aug] 
*یازده تز فوئر باخ و موش های جونده تاریخ [2018 Aug] 
*کودتای ۲۸ مرداد؛ جبهه ملی و حزب توده روز شمار کودتا [2018 Jul] 
* نگاهی به آرا و اندیشه های پوپر [2018 Jul] 
*چند مشکل تاریخی ‏ [2018 Jul] 
*چند مشکل تاریخی ‏ [2018 Jul] 
*آواز میهنی؛باز خوانی یک شعر  [2018 Jul] 
*شمه‌ای در مورد تاریخ انسان [2018 Jul] 
*راز ماندگاری [2018 Jul] 
*شعر کودتا [2018 Jul] 
*تنقیح متن؛ عارف‏نامه ایرج میرزا  [2018 Jun] 
*نفثه المصدور [2018 Jun] 
*نامه های نیما به لادبُن؛برادرش [2018 Jun] 
*داستان یک شعر؛جهانگیرخان صوراسرافیل [2018 Jun] 
*تمامی داروندار یک چریک؛ حمید مومنی [2018 Jun] 
*بیژن جزنی ومهدی اخوان ثالث در خوان هشتم  [2018 Apr] 
*تاریخ را درست بخوانیم ودرست هم بنویسیم [2018 Mar] 
*پدیده ای بنام امیر حسین فطانت [2018 Mar]