به نامِ دکتر محمد مصدق، نامِ نیک و جاودانی در تاریخ ایران
منیر طه

به نامِ دکتر محمد مصدق، نامِ نیک و جاودانی در تاریخ ایران

چه کسی راهِ تو را خواهد رفت 

چه کسی راهِ تو را خواهد رفت؟

چه کسی حرفِ تو را خواهد گفت؟

چه کسی خونِ تو در رگهایش

موج خواهد زد و خواهد آشفت؟

هیچ مانندِ تو یکبارِ دگر

مردی از خویش برون خواهد شد؟

دامنِ خاک عزیزِ وطنم

پاک از سرخیِ خون خواهد شد؟

            چه کسی راهِ تو را خواهد رفت؟

            چه کسی حرفِ تو را خواهد گفت؟

                 چه کسی؟ چه کسی؟

منیر طه

ونکوور، اسفند 1379ـ مارچ 2001

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران