شعر , اهنگ واجرا، دکتر علی گوشه

 

 

کوچه خاکی

من عاشق ان کوچه خاکی شلوغم

کانجا خمیرم به سرشت رفت وغرورم

من ریشه دوانیده در انجا به اعماق

اینجا در این شهر نه اینم نه همانم

من مرغ پروبال شکسته در اینجا

باز عاشق پرواز در ان دیر و دیارم

من حامی ان خیزش و ان جنبش ملیم

با نام مصدق در ان راه روانم

من رهرو ان مرد کهنسال جسورم

فریاد براورد بیدار نمود حس و شعورم

از هیچ نترسید و نلرزید و بلرزاند

ان شاه شهان و همه غارتگرانم

من عاشق ان حافظ و سعدی ونظامیم

فردوسی ولاهوتی و خیام وبهارم

من عاشق ازادی و افکار نوینم

با دین وشریعت دمی خوی نگیرم

گر دین وتحجر همه راه به بستند

با عشق وطن باز رهی نو بیابم

 

 

کوچه خاکی

 

https://www.youtube.com/watch?v=BU5Q5xJmC4U&feature=youtu.be

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران