و اما شـرم زده گـان ِتـاریـخ
پویان انصاری

 

واقـعـأ نمی دانم از کجا شروع کنم!؟

حقیقت اش دلم بدرد آمده است، عصبی شده ام، خشم و اندوه تمام وجودم را گرفته است!

شاید خیلی ها فقط از دستِ این روزگار به نالند ولی من علاوه بر آن، از دست این هواداران پُـرو و یا خجالتی این نظام اهریمنی حاکم بر میهن مان به خشم آمده ام، لابی های رژیم که جای خود دارد.

شاید از خود سئوال کنید، مگر این دستمال بدستان رژیم، تازه وارد میدان شده اند!؟ نـه،

نه صرفأ فقط به خاطر اینکه آنها در بقای حاکمیت نظام جهل و جنون جمهوری اسلامی، در بزنگاهای تاریخی از هیچ خیانتی در حـق مردم ستمدیده مان دریغ نکرده اند خشمگین شده ام بلکه،در این شرایـط بحرانی که مردم آزادیخواه و مبارز باتمام وجود علیه کُلیت این نظام قرون وسطایی به میدان آمده اند ومهم تر اینکه خود رژیم هم بهتر از هر کسی می دانـد دوره ِ نفس کشیدنش در آن سرزمین، گذشته است و بـزودی شعله آن آتش 40 ساله زیـر خاکستر آنها را می سوزانـد این دسته در طیف های مختلف سیاسی،فرهنگی، هنری و ادبی که تا دیروز خط قرمزشان تا آنجا پیش می رفت که حکومت فاشیسم مذهبی حاکم برمیهنمان سرنگون نشود و فقط به آن انتقادی به شود. ولی اکنون شرایط بـر وفـق مرادشان نیست چرا که حضور عظیم مـردم ناراضی را در خیابان آنهم با شعارهای کـوبنـده و خواست سرنگونی رژیم می بینند ناچارأ پالون خود را عوض کرده اند و به دفـاع از مبـارزات مـردم پرداخته اند !!!

از همان آغاز به قدرت رسیدن این جانیان بالفطره حاکم بر سرزمین مان، بودند نیـروهای آگـاه و مبـارز چه در درون و برون مرز به پـا خواستند، آنهایی که در بطن مبـارزه بودند در راه آزادی و عدالت اجتماعی توسط رژیم خونخوار جمهوری اسلامی سلاخی شدند که نمونه بارز آن، قتـل عـام دهـه شصـت و قتل های زنجیـره ایی و ... را می توان نام بُرد.

از این طرف، نیروهای آزادیخواه خارج از کشور با تمام سعی و کوشش، پژواک فریاد آن عزیزان شدند.

در این ره طولانی 40 سالِ حکومتِ قـداره بنـدان که ایـران را در تمام زمین ها به ورطه نـابـودی کشاندند مـا مخالفین این نظام ِ فاسد، در خارج از کشور، در افشای آن، از هیچ کوششی دریـغ نکرده ایم، از اعتصاب، تظاهرات و راهپیمایی گرفته تا حمله به سفارت خانه ها (بخوانید لانه جاسوسی) آن.

سال ها با فاکت و سند فـریـاد زدیم، گفتیم، نوشتیم که این رژیـم اصلاح شدنی نیست ولی این خائنیـن همیشه در صحنه، از جناح به اصطلاح اصلاح طلبان این نظام جهنمی ِ باتمام امکاناتی که در دست داشتند بخصوص با همیاری رسانه ای مانند آیت اله بی بی سی، به دفاع ننگین خود از رژیم، ادامه می دادند.

این مقدمه بسیار کوتاهی بود که بتوانم اصل مطلب را بیان کنم.

خانم ها و آقایانی که در برون مرز مانند ما نظاره گر مبارزات به حق مردم ستمدیده مان علیه حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی هستید سئوال میکنم، مگر وقتی مردم می خواستند علیه قمه کشان جمهوری اسلامی به رهبری خامنه ای جلاد، قیام کنند و به خیابان بیایند از شما اجازه گرفته اند؟؟؟

از شما اجازه خواستند که چه شعاری بدهند یا ندهند!؟

از شما رهنمود خواستند که از چه شیوهِ مبارزاتی استفاده کنند!؟

 شما که حتی در خـواب هم نمی دیدید روزی این مردم به خیابان بیایند آنهم با آن شعارهای کوبنده و ....

حال پرسیدنیست چـرا در به اصطلاح دفـاع از جنبش مردمی در پیام ها و اعلامیه های خود و غیره و یا اینجا و آنجا و چپ و راست مرتب از کلمه "مسالمت آمیز" عالی است و خشونت محکوم است استفاده می کنید؟

به شما چه ربطی دارد که مردم در خیابان علیه نظام ننگین جمهوری اسلامی، از چه شیوه ای استفاده می کنند؟

مـاهم خيلی دوست داريم در خيابان های ايران ببينيم که توده های ميليونی مردم ستمده و داغدار با مُشت های گره کرده فرياد آزادی سر دهند و با روش "مسالمت آمیـز" و بـدون اینکه خـونـی از بینـی کسی بـریـزد، بسـاط اين رژيـم آدمخـوار را بـرچيننـد!

ولیآیا بـایـد در مورد شناختِ پدیده ها، از آرزو و امیال خود سخن برانیم و یا از یک سری فاکتورهای حقیقی که در بطـن پدیده، بوجود می آیدحرکت کنیم هرچند که به مـذاق مان خوش نیایـد و خـلاف ایـده مان باشد.

واقعأ تجربه اين همه سال کافي نيست!؟

هنوز نمی خواهید اين واقـعيـيـت را به پـذیـریـد که، از يک طرف رژيم تا بُـن دندان مسلح و از طرف ديگر تـوده های ستمديده ايران با دستان خالی در مقابل هم صف کشيده اند؟

این یعنی چی تا حرکتی از سوی مردم ستمدیده مان علیه جنایتکاران جمهوری اسلامی می شود پابرهنه می پرید اینجا و آنجا و می گویید خُشـونـت محکوم است ( به خوان خشونت مردم علیه رژیم تبهکـار مسلح، محکوم است!؟)

 در این مدت مدید، از زبان مُجریان که خود را آگاه به مسائل، و سیاسی می دانند، نشنیده ایم که حدالقل از این دسته سئوال کنند، چه کسانی با خُشونت موافق هستند؟ کدام عقل سلیمی با خُشونت موافق است؟ کدام انسانی که از خرد استفاده می کند دست به خوشونت می زند؟ و ...

خُشونت همیشه از طرف رژیم های سرکوبگر، به انسان های آزادیخواه اعمال می شود، این ناقص العقلان هستند که خُشونت را به مـردم جان به لب رسیده تحمیل می کنند.

می شود پرسید این حرکت جوانان ما که در همین مبـارزات اخیـر، مثلأ با سنگ و غیره به نیـروهای وحشی رژیم، حمله می کنند چه اشکالی دارد و اسم عمل ِ آنان را چه می گذارند ؟

خانم ها و آقایان فرصت طلب که نان را به نرخ روز می خورید این را به گوش تان فرو کنید که آن دختـر و پسر ایرانی حق دارد برای تاکتیک مبارزاتی خویش، به هر شعاری و وسیله ای که تشخیص بدهد عمل کند حال این می تواند تُـفـی باشد که به صورت پاسدار و یا بسیجی بیاندازد و یا از سنگ، اسلحه و یا هر چیز دیگری در مقابل نیروی تابُن دندان مسلح، استفاده کند و این را فراموش نکن، این تـو نیستـی که شیوه مبارزه را برای جوانان مبارز در خیابان های ایران تعییـن می کنـی، بنابراین یا مانند سایر انسان های آزادیخواه در خارج از کشور، پـژواک فریاد آنها باش یا اینکه، تو که آن گوشه نشسته ای ... شو .

                                                                 پـویـان انـصـاری

Pouyan49@yahoo.se                                                                    

                                                                                           ژانویه 2018 / استکهلم

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب پویان انصاری  در سایت پژواک ایران 

* پیام نوروزی(1397) [آقا] ی خامنه‌ای در خصوص آزادی بیان و چالش معیشت!  [2018 Mar] 
*از طرف من هم زیـر عبـای ...‏ [2018 Jan] 
*و اما شـرم زده گـان ِتـاریـخ [2018 Jan] 
*کُمـونـیـست هـا و تـوجـیـۀ …!  [2017 Jun] 
*من محـکـوم نمی کُنـم ....  [2017 Jun] 
*شکـسـتِ خـلـقِ قـهـرمـان در ...! [2017 May] 
*«خـاوران» ستـاد انتخاباتی نامزدهای ... [2017 May] 
*بـر پـایـی عیـد نـوروز، خـنـجـری است بر قلب ... [2017 Mar] 
*به اندازه کوپن خود صحبت کنید [2017 Mar] 
* سـایـه شـوم سـرمـایـه بر حـقـوق بـشـر ...‏ ‏ [2017 Feb] 
*هـر جـا که پـا نهـادیـد جُــز ... [2016 Sep] 
* آتـشفشـانِ سـرکـشِ دهـۀ شـصـت  [2016 Aug] 
*وقتی بهـار، پاییـز و زمستـان هم، در سوگِ ...  [2016 Aug] 
*سایه اُمیـد، در چشـم ِ غـم زده [2016 Jul] 
*امـان از تسلیت گفتن های ...! [2016 Jul] 
*بـرخیـز، او دارد چـون شمـع، ذره ... ! [2016 Jun] 
*وقتـی آب سر بـالا بـرود ساواکی هایِ ...! [2016 Jun] 
*اول ماه مه و رفتـار مُصلـِـحـانـه، راز بقـایِ ...! [2016 Apr] 
* به بهانه هشت مارس روز جهانی زن [2016 Mar] 
*بـوسـه بـر انگشتـانِ آن دستی که، . . [2016 Mar] 
*عجـایـب انـدر عجـایـب...! [2016 Feb] 
*من در ساحلی امن، تـو در ... ! [2016 Feb] 
*فریاد آزادیخواهی شاهرخ زمانی در قلم و ... ! [2015 Sep] 
*هم چون شقایق، در میانِ دشتِ خـارِ ... [2015 Sep] 
*به امید پیروزی نهایی تیم مردم دربندِمان بر تیم... [2015 Mar] 
*سئوالات مُبهم امتحانیِ... 22 بهمن 57 ! [2015 Jan] 
*باز هم اندر خوشرقصی آقای .... [2014 Dec] 
*چـرا فقـط در دو شهـر ...!؟ [2014 Nov] 
*کـوبـانـی یعنـی، حمـاسـه... [2014 Oct] 
* دو خلافت ولی، با یک شمشیر خونین  [2014 Oct] 
*بـرای ...، اول بـایـد بـا کـدام ... !  [2014 Oct] 
*دم ِ شان گرم که زیر شمشیر خونین ِ ... [2014 Jul] 
*گفت، زمـان، زمـانِ ...، گفتم ...!  [2014 Jul] 
*محکوم کردن ارتشِ ... بدون محکوم کردن سازمانِ ...! [2014 Jul] 
*راستی شنیده ای که، آسه برو آسه بیا که ....! [2014 May] 
*«همه سـر و تـه یـک کـربـاسیـم»  [2014 May] 
*باز روز کـارگـر بی سر و سامان، فرا رسید! [2014 Apr] 
*اعـدام، در زیـر سـایـه بخششِ ...! [2014 Apr] 
* یـادی از نسل کُشی در روانـدا  [2014 Apr] 
*زنـان، هنوز برای آن «حـق ِ انتخـاب» که ... ! [2014 Mar] 
*آن هوادار و این هوادار، کی بره این همه راه را ...!  [2014 Feb] 
*شـرم بر شما مُدعیـانِ اصلاح طلبی که... [2014 Feb] 
*بـاز زائیـدهِ ایـن منـاسبـاتِ آخـونـدی، زر زد. [2014 Jan] 
*حضور برخی هنرمند، در تـالار قاسم الجبارین (رودکی سابق)!  [2014 Jan] 
*به یـاد تمامی کسانی که برای آزادی، جنگیدند  [2013 Dec] 
*اسرار کلیدِ آ سد روحانی شـارلاتـان را ... ! [2013 Dec] 
*مرگ عشق های قدیمی، همیشه در خاطره ها، ماندنیست. [2013 Dec] 
*من بودم، حاجی نُصرت، آقا کِری و آبجی اشتون! [2013 Nov] 
*اعـدام شـد ! [2013 Nov] 
*مُـذاکـرات محـرمـانـه زیـر لحـاف 1- 7 !  [2013 Oct] 
*تـابستـانـی بـر سـاحـل خـونیـن ِ یـک نـظـام [2013 Sep] 
*بیـاد نسلی سرکش ِ مبـارز، و تسلیـم نشـدنـی [2013 Sep] 
*امـا شگفتـا از ...! [2013 Sep] 
*وفـای بـه عهـد و پیمـان، بـا ... [2013 Sep] 
*بـاور کنیـد که، کامپیوتر شما خـراب نیست ! [2013 Aug] 
* انـدیشـه افشیـن ها را نمی توان کُشت ... [2013 Jun] 
*چه روحانی، چه مصباح یزدی، زن ... [2013 Jun] 
*4 سالِ دیگه "آقا"،سپاه و بسیج راضی ...!؟ [2013 Jun] 
*بـا آنهـا، هـرگـز ... [2013 Jun] 
*اوج عقلانیت "آقا" و 8 کاند ... ! [2013 Jun] 
*بـاور کنیـد اگـر رژیـم پهلـوی ... [2013 Jun] 
* کدام سوگُلی، به حجله رهبر می رود !؟ [2013 May] 
*چـرا تـو ... !؟ [2013 May] 
*ایـن بـار نـامـزد جـدیـد"آقـا" کیست!؟  [2013 May] 
* ۸ مارس و یـادی از کـارزار زنـان ...! [2013 Mar] 
*چـوب حـراج بـر سـر ِ ...! [2013 Feb] 
*فقـر ِاستـدلال از مسئله ای مُهم ...! پاسخی به ابراهیم جهانگیری! [2013 Feb] 
*بقول شاعر، ایـن کُجـا وآن کُجـا ... [2013 Feb] 
*پاچه و یقه گیری در مجلس، بـازتـابِ دوران ِ [2013 Feb] 
*بـه بهـانـه ِ مسابقه فـوتبـال ِ و جایگاه مُقـام انسـان...! [2013 Jan] 
*اولین جرقه شامورتی بـازی توسط ِ ...! [2013 Jan] 
*نگذاریم آن رقص مرگ ...!  [2013 Jan] 
*نامه مُشترک فعالین کارگری و طنز تلخ ِ ... !؟ [2012 Dec] 
*فکر کنید که، ایـران تـریبـونـال ... !؟ [2012 Dec] 
*بشنو از دغل کاری، چون حکایت می کند! [2012 Dec] 
*وقتی خود ِ"آزادی بیـان" هم، سلاخی می شود! [2012 Dec] 
*«نسیـم ِ آزادی، در راه است» [2012 Dec] 
* سـونـامـی درونی نسلی، در راه است!  [2012 Nov] 
* بیاد هنرمندن و نویسندگان سلاخی شده ...  [2012 Nov] 
*در شکـار روبـاه ...! [2012 Nov] 
*لایـروبـی طـویـلـه اوژیـاس ...  [2012 Nov] 
* طنـز ِ ایـران تـریبـونـال ...! [2012 Nov] 
*مُخـالـف یـا اپُـوزیسیـون، کـدام یـک !؟  [2012 Oct] 
*جـدل «خودمونی» به زبـان سـاده ...! [2012 Oct] 
*اثـراتِ  [2012 Sep] 
*بـه بهـانـهِ زلـزلـه ... ! [2012 Aug] 
* "رفیـق"، لطفـأ سنگ را آنطرف پرتـاب کُـن یـا ...!؟ [2012 Jul] 
*حـالا نقـی یا تقـی، چه فـرقـی می کنـد!؟ [2012 May] 
*بـه بهـانـه اول مـاه مـه! [2012 Apr] 
* امسـال سـالِ آخـر ِ ، کُـل ِ رژیـم بـایـد بـره ... [2012 Mar] 
*آیـا مـالـه کشـی، حـد و مـرزی هم دارد!؟ [2012 Mar] 
*صندوقی خون نداها و سهراب‌ها [2012 Mar] 
*بـه بهـانـه جـایـزه اُسکـار...! [2012 Feb] 
*حـاصـل ِ آن اتحـاد، بـود ایـن جـدائـی هـا!؟ [2012 Feb] 
*۳۲ سـال هم به عُمـرمـان ... !  [2012 Feb] 
*عقب نگهداشتن یک خلق در کنـار بُمب اتـم!  [2011 Dec] 
*وقتی از حوزه ِ تئـوری، به پـراتیـک رفتم ...! [2011 Dec] 
*آقای اکبر گنجی، نـه باشما همراهم نـه بـا آنهـا [2011 Nov] 
*جنـگ هم نعمـت است هم ثـروت! [2011 Nov] 
*«بهـار عربی» پیشکش خودتـان، ایرانیـان ...! [2011 Oct] 
*وقتی در علوم «انسانی» 1=1000 می شود! [2011 Oct] 
*افسوس می خورم وقتی که ...! [2011 Oct] 
*اینقـدر اختـلاس را کِـش نـدیـد آخـه ...! [2011 Oct] 
*مُنتظر جـایـزه اُسکـار اسلامی هم باشید! [2011 Oct] 
*تـو خـود حـدیث ِ مُفصـل بخوان از این مُجمـَل! [2011 Sep] 
*وقتـی تو ترافیـک فکری گیـر کُنـی ...!  [2011 Sep] 
*"شُـکـر" فقط می توانند با تیـغ شان سانسور کنند و گر نه...! [2011 Sep] 
*یـک لحظه فکر کنید، اگر آنها هم ...!؟ [2011 Aug] 
*از رژیـم عبـاسـی، از آنهـا رقـاصـی! [2011 Aug] 
*فـرق ِ عمـل و نتیـجـه عمـل ...!؟ [2011 Aug] 
*آنهـا از سرشت ِ دیگـر بـودنـد [2011 Aug] 
*آن مُعلـم ُ و این شـاگـرد! [2011 Aug] 
*فـرق رقـص و لـَـوَنـدی!؟ (قسمت سوم) [2011 Jul] 
*فرق رقص و لَـوَنـدی!؟ (قسمت دوم) [2011 Jul] 
*فـرق رقـص و لـَوَنـدگـی !؟ [2011 Jul] 
*جـدل های اپـوزیسیـونـی ...! [2010 Sep] 
*پـاسخـی به لیچـارگویی های ِ ...! [2010 Aug] 
*هـواداران میش و گـُرگ ! [2010 Aug] 
*اما آن صـدای «مشکوف» و راز ِ مُعمـای ِ ...!؟ [2010 Aug] 
*کـیش یا مـات، کـدامیـن !؟ [2010 Jul] 
*ماجرای تبدیل شدن غـوره به انگـور! [2010 Jul] 
*کـدامیـن دلپذیـر تر و زیبـاتـر ...! [2010 Jun] 
*نگـذاریـم 22 خـرداد امسـال ... [2010 Jun] 
*بـالاخـره بـایـد چـکار کـرد!؟ [2010 May] 
*بازهم از این خبرها می شنویم که ...اعـدام شدند!؟ [2010 May] 
*رویـاها و واقعیت ها در مورد جنبش کارگری!؟ [2010 Apr] 
*واقـعــأ کـه، دلمـون را بـه ... !؟ [2010 Apr] 
*عجـب آشفتـه بـازاریسـت ...! [2010 Mar] 
*آی بُتـه بُتـه بُتـه، رژیـم بایـد بیفتـه! [2010 Mar] 
*بـاز هـم طنـاب ِ دار ! [2010 Mar] 
*یـک پیـروزی و دو شکـست ! [2010 Feb] 
*تفـاوت دو زلـزلـه در بهمـن ماه ! [2010 Feb] 
* گُجَستـَـک پیـرمـرد، در سراشیبـی سقـوط ! [2010 Jan] 
*باز هم خوش رقصی "شوالیه ها" !؟ [2010 Jan] 
*مـداح، قمـه کش و عابـر پیـاده! [2009 Dec] 
*مـحمـودوف و محیـط زیسـت ...!!! [2009 Dec] 
*نشستـگان بـر سفـره خـونیـن 30 سالـه، در گذرگاه ِ ...! [2009 Nov] 
*راستـی، آیـا بـه جُـز ... ! [2009 Oct] 
*کبـوتــران زیبـــای رنگــارنــگ را هم سبـز ...! [2009 Oct] 
*خیزش جوانان و کابوس های مادران [2009 Oct] 
*بیزارم از این ... !  [2009 Sep] 
*دیگر سکوت جایز نیست!؟ [2009 Jul] 
*از هر دری، سخنی [2009 Jul] 
*هزاران نفرین مادران بر ... [2009 Jul] 
*گُمنام [2009 Jul] 
*آخ، چه بد شد، باز هم ... [2009 Jun] 
*ستاره ندا [2009 Jun] 
*برای آنها که جو انتصابات در ایران، یک جورایی گرفته شون! گزارش انتخابات ریاست جمهوری در ایران در تلویزیون سراسری سوئد [2009 Jun] 
*از این چهار سوگُلی، کدامین یک، به حجله رهبر می روند !  [2009 Jun] 
*آیا ما را در این سفر همراهی می کنید!؟ [2009 Apr] 
*تفاوت دو حیوان ...! [2009 Apr] 
*تماس تلفُنی احمدی نژاد با اوباما! [2009 Apr] 
*دخترک ِ گُل فروش...! [2009 Mar] 
*کارزار زنان 4 ساله شد ! [2009 Mar] 
*مبارزات دانشجویان و رقص مرگ دیکتاتور ! [2009 Feb] 
*تنها جمهوری اسلامی خط قرمز ندارد، تو هم … [2009 Feb] 
*در وصف «انقلاب» ۲۲ بهمن ۵۷ [2009 Feb] 
*توپ فوتبال ِ مسابقه زنان با پسران، سنگسار شد !؟ [2009 Jan] 
*جایزه سیمون دوبووار آری! جایزه نقدی نه !!! [2009 Jan] 
*کودکان فلسطینی "عضو افتخاری" سازمان حماس !؟ [2009 Jan] 
*بازهم عید آمد، ولی ما هنوز، لُختیم !؟ [2008 Dec] 
*مگر از خائنین، انتظار دیگری هم هست؟! [2008 Dec] 
*مراسمی شایسته، برای "مُردگان ِ زنده" [2008 Dec] 
*وزیر راه آیت الکرسی به سوئد می آید! [2008 Dec] 
*آقا، خانم، بچه میخری !؟ [2008 Nov] 
*و آنگاه، صفحۀ سفید به صدا در آمد! [2008 Aug] 
*و اما ماجرای جشنواره یکی بود، یکی نبود، تو که ... !؟ [2008 May] 
*اول ماه مه و جنگ و جدل دوتا ....  [2008 Apr] 
*مبارزات زنان، و نقش کارزار زنان  [2008 Mar]