خیزش های پرشور و رزمنده ضد رژیمی، ‏درسرتاسرایران!‏
حسن جداری

 

در طول  سه روز گذشته،  سرتاسر کشور شاهد  قیام ها و حرکت های اعتراضی عظیم  و طوفانزای توده های  محروم و زحمتکش ایران علیه رژیم ارتجاعی و دژخیم صفت  جمهوری اسلامی بوده است. شرکت  کنندگان در تظاهرات پرشور ضد رژیمی در شهرهای مختلف،  مصمم و بی هراس از وحشیگری های نیروهای سرکوبگر، شعارهای تند ضد رژیمی و انقلابی سر داده، با هدف قرار دادن کلیت رژیم، اعم از اصولگرا و اصلاح طلب، عزم راسخ  خود را  در مبارزه  بی امان در جهت سرنگونی  سلطه ننگین حکومت کشتار و جنایت، آشکار می سازند.

مردمی که به مدت  چهار دهه از دست  جنایات و سرکوبگریهای رژیم ضد مردمی، سخت  به ستوه آمده اند، توده های محروم و زحمتکشی  که درطول سال ها تسلط شوم رژیم جمهوری اسلامی، از فقر و فلاکت و بی خانمانی و بیکاری  و گرانی ارزاق عمومی و دیگر مصائب و ستمدیدگی ها رنج برده اند، کارگران و توده های زحمتکش که  در معرض  بیرحمانه ترین استثمار ها قرار داشته اند، زنان آزاده که در  رژیم زن ستیز  جمهوری اسلامی از کلیه  حقوق انسانی محروم می باشند، دانشجویان و جوانان بی باک و دلیر، خلقهای  تحت ستم و  همه  آنهائی که در معرض  ستم مذهبی قرار دارند،  متحد و یک پارچه بپا خاسته اند که  با  تلاش و جانفشانیهای  خود،  ایران را از لوث وجود رژیمی سخت  سرکوبگر و غارتگر، پاک سازند. 3 روز تمام است  فریاد  مرگ بر  دیکتاتور، مرگ بر  خامنه ای، مرگ بر روحانی،  مرگ بر جمهوری اسلامی ، سید علی حیا کن  سلطنت را رها کن، مردم گدائی میکنند، آقا خدائی میکند ، نان کار آزادی،  دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد،  در کوچه ها و خیابانهای شهرهای ایران، طنین انداز می باشد . این فریاد های خشم میلیو نها انسان  بپا خاسته،  لرزه براندام آخوندها و دیگر سردمداران  جنایت کار رژیم خود کامه انداخته و  نوید  روز فرخنده ای را میدهد  که در آن، توده های زحمتکش با قدرت لایزال خود، رژیم  قرون وسطائی جنایت کار را به زباله دان تاریخ  خواهند افکند. تردیدی نیست که در روزهای آینده، رژیم  کشتار و جنایت  خواهد کوشید با  دست یازیدن به تشبثات ارتجاعی و سرکوبگرانه و قتل و کشتار، از تشدید هر چه بیشتر مبارزات  حق طلبانه توده ها  و سرنگونی حتمی سلطه پوشالی خود جلوگیری  بعمل آورده  و چند صباحی  دیگر بر عمر ننگین خود بیفزاید. اما  این رژیم  فاسد و استثمارگر، بهیجوجه نخواهد توانست از طوفان  خشم و عصیان توده های  محروم و ستمدیده  جان سالم بدر برده و همچنان بر خودکامی و چپاولگری خود، ادامه دهد.  آینده ای  جز شکست و نابودی  برای کلیت رژیم  جمهوری اسلامی،  وجود ندارد. از عمر  رژیم  حبس و شکنجه و اعدام، چند صباحی بیش نمانده است . در سرنگونی و نابودی کلیت این رژیم زور و قلدری، کوچک ترین تردیدی وجود ندارد.                                        

                      +++++

در شرایط  حساس کنونی  که  میلیون ها تن از مبارزین و آزادیخواهان، جان بر کف  در  تهران و دیگر شهرها به پاخاسته و دلیرانه  سلطه  رژیم  جنایت کار را به مبارزه طلبیده اند، در شرایطی  که عمال سرکوبگر رژیم استبدادی به  وحشیانه ترین وجهی به سرکوب مبارزات  توده های عصیان طلب پرداخته اند، وظیفه  کلیه  انسان های  آزاده و دموکرات و تمام کسانی  که  با استبداد و تاریک اندیشی و دزدی و کلاشی  سر آشتی ندارند،این است  که قاطعانه و با تمام نیرو ازقیام ها و خیزش های  تحسین آفرین  توده ها پشتیبانی  کرده  وفریاد اعتراض  خود را علیه رژیم  آزادیکش جمهوری اسلامی، این دشمن بی امان امر آزادی و دموکراسی، بلند کنند. 39 سال است رژیمی  در ایران حکومت میکند که  در  جنایت وآدمکشی،  دزدی وغارتگری و دروغ و مکر و فریب، در دنیا  کمتر تالی و نظیر دارد. حاصل و ثمرسلطه پوشالی این  رژیم خودکامه ، چیزی جز آزادیکشی و زورگوئی، غارت وچپاول اموال عمومی، فقر و بیکاری  و بی خانمانی، کلیه فروشی، زاغه نشینی و گور خوابی، اشاعه خرافات، ارتجاع و عقب گرائی، زن ستیزی و سرسپردگی به قدرت های امپریالیستی و انواع  تبه کاریها و ستمگریها، نبوده است . طبیعی است  که چنین رژیم استثمارگر و درنده خوئی که در طول سلطه استبدادی خود ، ده ها هزارتن از  مبارزین و  آزادیخواهان را اعدام کرده است،جز مبارزه و مقاومت و خشم و قهر انقلابی نمی تواند انتظار دیگری  از مردم ستمدیده ایران، داشته باشد.                                            

                     +++++

اینک  پس از سالها  تحمل  زور و استبداد،  توده های ستمدیده ایران  که کاسه صبرشان لبریز شده است،  یک پارچه و مصمم به حرکت در آمده اند که رژیم جنایت کارجمهوری اسلامی، این مظهر فساد و دروغ  و ریا را سرنگون ساخته و طومارعمرجنایت کاران حاکم را در هم پیچند.  نیروهای  مبارز و انقلابی که از منافع   کارگران و توده های  زحمتکش دفاع میکنند، باید  در عین  پشتیبانی قاطع از قیام های خونین ومبارزات  پرشکوه توده های  بپا خاسته و شرکت  فعال در این مبارزات حق طلبانه، نهایت  کوشش  خود را بعمل  آورند که  این بار خیزش های رزمنده  توده ها، منجر به  واژگونی و ویرانی  کامل  کاخ های  ظلم و استبداد  و استثمار گردیده و زمینه ساز استقرارجامعه ای باشد که در آن آزادی و دموکراسی واقعی و عدالت  اجتماعی حرف اول را بزند.  جامعه ای که در آن،  به  دزدی و چپاولگری  مشتی دزد سرگردنه  پایان داده شود و کارگران و زحمتکشان که اکثریت عظیم اهالی کشوررا تشکیل میدهند، بر سرنوشت و مقدرات خود حاکم گردند .  با درس  گیری از اشتباهات و ندانم کاریهای درد آور و زیان بار گذشته،  این بار نیروهای انقلابی، باید  با درایت و هوشیاری، ازافتادن  به دام  سوگند خوردن ها و وعده و وعید های  نیروهای  ناپیگیر و فریبکار سیاسی بر حذر بوده و  همه جا و در تمام موارد،  پیگیرانه از منافع طبقاتی کارگران و توده های محروم و زحمتکش، دفاع به غمل آورند.        دی ماه 1396

منبع:پژواک ایران


حسن جداری

فهرست مطالب حسن جداری در سایت پژواک ایران 

* پان اسلامیسم و پان آریائیسم، دو روی یک سکه! [2018 Dec] 
*کارگر می رزمد، ذلت نمی پذیرد!‏ ‏  [2018 Dec] 
*ظولمه قارشی عصیان! [2018 Aug] 
*خیزش های سهمگین توده ها، ناقوس مرگ رژیم را به صدا درآورده است!  [2018 Aug] 
* راه رهائی کارگران و زحمتکشان ایران!  [2018 Jul] 
*ٰ نگاهی اجمالی به تاریخ صد سال گذشته ایران! [2018 May] 
*جمهوری اسلامی ، جمهوری ایرانی، جمهوری دموکراتیک کارگران و زحمتکشان!  [2018 Jan] 
*‏ آذربایجان به پا خیز ! ‏ ‏ [2018 Jan] 
*خیزش های پرشور و رزمنده ضد رژیمی، ‏درسرتاسرایران!‏  [2018 Jan] 
*پدیده ای به نام شوونیسم در سایت های اپوزیسیون! [2017 Jun] 
* حل مساله ملی در ایران، در گرو سرنگونی رژیم!  [2017 Jun] 
*انتحابات فرمایشی رژِیم، چه چیزی را تغییر میدهد؟ ‏  [2017 May] 
*چرا باید انتخابات فرمایشی رژیم را تحریم کرد؟ [2017 May] 
*رقابت امپریالیست ها و خطر وقوع جنگ جهانی ‏سوم!  [2017 Mar] 
*نگرش به گذشته ها، به مثابه درمان آلام اجتماعی!‏  [2017 Jan] 
*مرگ هاشمی رفسنجانی و قیل و قال «اصلاح طلبان»!  [2017 Jan] 
*دو رژیم آزادیکش، دوکشتاروحشیانه!  [2016 Dec] 
*فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس، توطئه و تمهیدی ارتجاعی! [2016 Nov] 
*دنیائی پرتلاطم، رخدادهای تکان دهنده!‏ [2016 Oct] 
*مساله ملی،اپوزیسیون بورژوائی وطبقه کارگر!‏  [2016 Sep] 
*ننگ تاریخ بشر!‏ ‏  [2016 Sep] 
*رژیم جمهوری اسلامی ، رژیم دزدان کاخ نشین! [2016 Aug] 
* قانلی بیرمیدان ! [2016 Jun] 
*شلاق زدن به کارگران، جنایتی دهشتناک! [2016 May] 
* کوتله وی عصیان ! غزلی به ترکی با ترجمه فارسی [2016 May] 
*برتری طلبی قومی و نژادی! [2016 Apr] 
*یاران را چه شد! [2016 Apr] 
*تحریم یا عدم تحریم انتخابات! کدام انتخابات؟ [2016 Jan] 
* یادی از فرقه دموکرات آذربایجان! [2015 Dec] 
*دو قطعه شعر در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ [2015 Dec] 
*رژیم جمهوری اسلامی؛ حامیان و مخالفین! [2015 Dec] 
*شوونیسم زبان فارسی! [2015 Nov] 
*به مناسبت باز گشائی مدارس در ایران! نگاهی بر برخی از مشکلات آموزشی [2015 Oct] 
* مساله طبقاتی ومساله ملی در ایران! [2015 Sep] 
*حقوق بشر، بازیچه دست قدرت های سلطه گر! [2015 Aug] 
* تفرقه و نفاق افکندن بین خلق های ایران، به سود رژیم شوونیست جمهوری اسلامی است! [2015 Jul] 
*خاطرات من از دوران حکومت فرقه دموکرات آذربایجان! [2015 Jul] 
*تاریخ معاصرآذربایجان و شوونیست های طیف "چپ"!  [2015 Jun] 
*" آذری یا زبان باستان آذربایجان"، رد پای کسروی!  [2015 May] 
* رژیم جمهوری اسلامی ، مظهر ستم ملی و شوونیسم! [2015 May] 
* نگرشی به مساله ملی، در رابطه با مبارزات ضد رژیمی! [2014 Nov] 
*آغاز سال تحصیلی در ایران و مشکل زبان! [2014 Sep] 
*هگلیسم یا مارکسیسم! سرمایه داری یا سوسیالیسم! [2014 Mar] 
*رژِیمی فریبکار، «فرهنگستانی» مرتجع و شوونیست !  [2014 Feb] 
*انتقاد با سلاح و سلاح انتقاد!  [2014 Jan] 
*جواب خصم خونخوار! [2014 Jan] 
*راه خطا پیمودن در برخورد به مساله ملی!  [2014 Jan] 
*سردمداران رژیم، غارتگران هستی توده ها! [2014 Jan] 
*قاجارها یا پهلوی ها! ( 1) [2013 Dec] 
*روز 21 آذر 1325، در تاریخ معاصر ایران  [2013 Dec] 
* گلچینی از دیوان حافظ شیرازی، شاعر عصیانگر و آزاد اندیش! [2013 Dec] 
* قادینین قدرتی! (قدرت زن) [2013 Nov] 
*فارسی، زبانی تحمیلی برای ملت های غیر فارس!  [2013 Nov] 
*شوق و شور جانفشانان! [2013 Oct] 
*رژیم اشرار !  [2013 Jun] 
*روحانی، سر کوبگری دیگر! [2013 Jun] 
*رژیمی آزادیکش! انتخاباتی فرمایشی!  [2013 May] 
* بهار خاطره ها! [2013 May] 
*کارگر هم، انسان است! [2013 May] 
*غرش وفریاد! [2013 Apr] 
* در پیرامون «کنفرانس» باکو! [2013 Apr] 
*شهر آفتاب! [2013 Apr] 
*بازار ریا! [2013 Mar] 
*کج اندیشی ها در رابطه با مساله ملی در ایران ( 1) [2013 Feb] 
*نبرد خلق!  [2013 Feb] 
* بدترین نوع حکومت! [2013 Jan] 
*معجز شبستری، شاعر و متفکر شهیر آذربایجان! [2013 Jan] 
* در رابطه با رفراندوم برای" استقلال" آذربایجان! [2012 Dec] 
*روز 21 آذر 1325، در تاریخ معاصر ایران  [2012 Dec] 
*راه ناهموار!  [2012 Nov] 
*باید رساتر شود این فریاد ها! [2012 Nov] 
*تنها راه رهائی زحمتکشان! [2012 Oct] 
*اگر کارگران به پا نخیرند، خانه ظلم ویران نمی شود! [2012 Jul] 
*علیه انقیاد طلبان و سازشکاران! [2012 Jul] 
*مظهر جهل و خرافات! [2012 Jul] 
*پيرامون مساله ملی در ايران!  [2012 Jul] 
*ملانین جوری ،مکری، حیله لری ! [2012 Jul] 
*صمد بهرنگی، معلم کبیر روستاهای آذربایجان [2012 Jun] 
*حکومت ننگین! [2012 Jun] 
*تاریخچه ملی شدن صنایع نفت و کودتای 28 مرداد 1332 [2012 Jun] 
*خون «ندا»! [2012 Jun] 
*توفان خشم ! [2012 Jun] 
*حماسه آذربایجان! [2012 May] 
*دخالت خارجی یا تکیه به نیروی توده ها ؟! [2012 May] 
*فریاد کن ای کارگر! [2012 Apr] 
*تعدی و شرارت! [2012 Apr] 
*من این کشتار و این سرکوب و زندان را نمیخواهم ! [2012 Mar] 
*بهار دل انگیز ! [2012 Mar] 
*بهار آزادی! [2012 Feb] 
*جواب خصم خونخوار! [2012 Jan] 
*ای خوش آنروزی... [2011 Aug]