اجرای حکم شلاق در ملاعام به اتهام تهدید به چاقو در خراسان (عکس)
 

اجرای حکم شلاق در ملاعام به اتهام تهدید به چاقو در خراسان (عکس)

اجرای حکم 74ضرب شلاق در ملاعام به اتهام تهدید به چاقو در بجستان خراسان رضوی:

اجرای حکم شلاق در ملاعام به اتهام تهدید به چاقو در خراسان (عکس)

 

منبع:پژواک ایران