پژمردگی

شعری از:صا لح بیچار(شاعرمعاصرکرد)
ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)
«پژمردگی»
سپیده دمی
دو تا گل محمدی
برای همدیگرمی خندیدند!
دست عشقی
گلی راچید
گل دیگر
به تنهایی
پژمرد وبه زردی گرائید:
تاکه سرانجام
فروریخت به این درد

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران