«نه به نظام سرمایه سالار وزارت بهداشت»
 

«نه به نظام سرمایه سالار وزارت بهداشت»

 

«نه به نظام پزشک سالار»

«نه به آموزش بیمارستانی پرستار»

 

گردهمایی یک شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ تهران مقابل وزارت بهداشت ساعت ۹ صبح

 

گویا آقای هاشمی وزیر نامحترم بهداشت علاوه برتمام اهداف سودجویانهای که در این سالها در منصب وزارت پیش برده هدف دیگری نیزدر همین راستا دارد و آن از بین بردن جایگاه پرستاری در سیستم درمانی کشور است. او به عنوان نمایندهی کارآمد! وزارت بهداشت به خوبی میداند پرستاران به عنوان قشر تحصیل کردهای که بار اصلی درمان را بر دوش دارند بخوبی میتوانند مانعی بر سر راه لجام گسیختگی سودجویانهی نظام پزشک سالار باشند. این پرستاران هستند که بار اصلی کار پزشکان را بردوش میکشند در حالیکه درآمد آن مستقیما به جیب پزشکان میرود، این پرستاران هستند که شب و روز، تعطیل و غیر تعطیل مراکز کارهای درمانی را پوشش میدهند و این پرستاران هستند که اگر معترض شده وتنها یک ساعت اعتصاب کنند فاجعهای برپا خواهد شد و تمامی سیستم بیمارستانها و مراکز درمانی به هم خواهد خورد؛ آن وقت پزشکان چه گونه میتوانند بتازند و با حداقل زمان کاریبیشترین درآمد را به جیب بزنند؟! از همین روست که طرح تعرفهگذاری خدمات پرستاری حدود ۱۰ سال است که خاک میخورد، از همین روست که قراردادهای پرستاری یک ماهه میشود، وازهمین روست که با بهانهی دروغین کمبود پرستار، طرح آموزش یک ساله پرستار بیمارستانی مطرح میشود آن هم در شرایطی که بخش قابل توجهی از پرستاران بیکار هستند و حتی نیروهای فارغ التحصیل طرحی هم جذب نمیشوند.

نظام پزشک سالار، سیستم بردهداری پرستاری میخواهد، پرستار غیرمتخصصی میخواهد که وابسته به بیمارستان آموزش دهندهاش بوده و مجبور باشد بارهر تحقیرو خفتی را تحمل کند و با حداقل دستمزد کار کند. در همین ارتباط، پرستاری که از سد کنکور گذشته، ۴ سال در دانشگاه تحصیل کرده و کاورزیهای ( بیگاری های) فرساینده را از سر گذرانده به سادگی امنیت شغلی خود را از دست میدهد و چماق اخراج و بیکاری همواره بر سرش خواهد بود.

جامعه پرستاری و بهویژه دانشجویان پرستاری این واقعیتها را میدانند، آگاهند که باید اعتراض کنند، باید مبارزه کنند. امروز در مقابل وزارت بهداشت با شعار «نه به طرح آموزش بیمارستانی پرستار» آمدند در صورت پاسخ نگرفتن هفته دیگر در مقابل مجلس با « نه»های دیگر و بزرگتری خواهند آمد.

الف – پگاه

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران