حمله گارد زندان رجایی شهر به بند زندانیان سیاسی

ساعتی پیش در پی خودداری زندانیان سیاسی سالن ۱۲ بند ۴ زندانیان رجایی شهر از انتقال به بند ده٬ گارد زندان به زندانیان حمله کرد.

به گزارش «زیتون» زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در سال ۱۲ بند ۴ زندان رجایی شهر٬‌ به دلیل وجود دوربین‌های امنیتی٬ در مقابل انتقال به بند ده مقاومت کرده بودند. اما در نهایت با دخالت گار زندان و ضرب و شتم زندانیان٬ این انتقال صورت گرفته است.

پیشتر زندانیان القاعده در بند ده محبوس بودند.

بر اساس اخباری که «زیتون» رسیده است٬‌ بخشی از وسائل شخصی زندانیان سیاسی و عقیدتی در پی این یورش از بین رفته است. 

منبع:پژواک ایران