گزارش سوء مدیریت و فساد مالی سازمان‌یافته در مدیریت بانک مرکزی و مدیریت موسسه اعتباری کاسپین

1- هدف گزارش

هدف ازاین گزارش ارائه مدارك،دلايل، شواهد و قرائن متقن برای نشان دادن "وجود سوء مدیریت و فسادمالی سازمان یافته" درمدیریت بانک مرکزی و همچنین در مدیریت موسسه اعتباری کاسپین دررابطه با بحران مالی بوجود آمده برای سپرده گذاران شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان، یکی از اجزاء تشکیل دهنده موسسه اعتباری مجاز کاسپین(شرکت اعتباری آرمان ایرانیان) میباشد. برای رسیدن به درک صحیح و کامل از موضوع مورد گزارش ، مطالعه دقیق تمام سطرهای کلیه صفحات این گزارش به مثابه حلقه های متوالی یک زنجیر ضروری است.

شایان ذکر است که چارچوب این گزارش شامل سه بخش است:

الف) متن گزارش

ب‌)   پیوست ها

ج‌)     ضمیمه ها

2-  بررسی مدارك، دلايل، شواهد و قرائن متقن برای نشان دادن"وجود سوء مدیریت و فسادمالی سازمان یافته" درمدیریت بانک مرکزی و مدیریت موسسه اعتباری کاسپین

پیش ازتصویب قانون"تنظیم بازار غیر متشکل پولی" توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۳، شرکتهای تعاونی اعتبار نظیر شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان تحت مجوز وزارت تعاون فعالیت میکردند. بعدازتصویب قانون مذکور،این شرکتها موظف شدندکه طبق تبصره ۲ ماده ۱ این قانون ، برای ادامه فعالیت خودرا با ضوابط بانک مرکزی انطباق داده و از این بانک مجوز فعالیت دریافت نمایند. براساس تبصره و ماده مذکوراست که از سال 1383 به بعد، بانک مرکزی برای شرکتهای تعاونی اعتبارکه هنوز مجوز بانک مرکزی را دریافت نکرده اند،لفظ غیرمجاز را استفاده کرده و میکند.

درادامه،لازم است که روشهای ممکن برای ساماندهی شرکت های تعاونی اعتبار فعال در بازار پولی کشور نظیر شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان که با اخذ مجوز از وزارت تعاون  فعالیت خود را شروع کرده بودند و با تصویب قانون"تنظیم بازارغیرمتشکل پولی" در سال 1383، موظف شدندکه طبق تبصره ۲ ماده ۱ این قانون برای ادامه فعالیت،خود را با ضوابط بانک مرکزی انطباق داده و از این بانک مجوز فعالیت دریافت نمایند، توضیح داده شود.

1-2    بررسی روشهای ممکن برای ساماندهی شرکتهای تعاونی اعتباردرچارچوب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

پس ازتصویب قانون مذکور،شرکتهای تعاونی های اعتبار نظیر شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان که تا آن زمان بر اساس مجوز وزارت تعاون  فعالیت میکردند راه های ذیل را برای ادامه فعالیت در اختیار داشتند که عبارت بودند:

-       کسب مجوز مستقیم از بانک مرکزی درصورت توان این شرکت برای انطباق با ضوابط بانک مرکزی

-       انحلال کامل

-       ادغام در بانک ها یا موسسات اعتباری مجاز دیگر

الف) انحلال کامل

درروش انحلال کامل یک شرکت،مدیران تصفیه شرکت،طی فرایند تصفیه، با پرداخت سپرده های سپرده گذاران و دیگربدهیهای شرکت ازمحل دارایی های آن نسبت به انحلال کامل آن اقدام نموده وپس از اتمام فرایند تصفیه ، شخصیت حقوقی شرکت محو میگردد.

ب) ادغام

ادغام شرکت ها به دو صورت می تواند صورت گیرد:

۱-  ادغام ساده (یک جانبه)

۲- ادغام ترکیبی (دو جانبه یا چند جانبه)

ب-۱ )  ادغام ساده

در این نوع ادغام، شرکت ادغام کننده اصولا” از لحاظ توان مالی و دارایی بزرگتر از شرکت ادغام شونده میباشد. دربعضی موارد شرکت ادغام کننده نسبت به شرکت ادغام شونده بسیاربزرگ است بطوریکه ادغام آنهارا ادغام         " نهنگ-ماهی کوچک"مینامند. باعمل ادغام، شرکتی که توان مالی،دارایی و امکانات بیشتری دارد شرکت کوچکتر را در خود جذب میکند.درنتیجه شرکت جذب کننده سرمایه خود را افزایش میدهد و شرکت ادغام شده بخشی از شرکت ادغام کننده میگردد و وجود جداگانه( شخصیت حقوقی) خودرا از دست میدهد.

ب-۲ )  ادغام ترکیبی (دو جانبه یا چند جانبه)

ادغام ترکیبی عبارت است از ایجاد یک شرکت جدید توسط دو یا چند شرکت موجود و ترکیب شدن آنها درشرکت جدید به نحوی که وجود جداگانه( شخصیت حقوقی)  شرکتهای موجود محو و منحل شود. اصولا" شرکت‌هایی میتوانند با هم بصورت ترکیبی ادغام گردند که مجموع بدهی‌ها و زیان های این شرکت‌ها از میزان دارایی آنها بیشتر نباشد.

انتخاب روش"کسب مجوزمستقیم از بانک مرکزی"،"انحلال کامل" یا یکی از روش های ادغام، در طرحی ساماندهی درچارچوب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، بستگی به نظر بانک مرکزی،تصمیم سهامداران شرکت و اوضاع و احوالی که شرکت درآن قراردارد بستگی دارد.

۱-۱-۲  بررسی روش های "انحلال کامل" یا "ادغام ساده" برای ساماندهی شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان در چارچوب قانون"تنظیم بازار غیر متشکل پولی"

هدف ازاین بخش، بررسی این موضوع است که اگرمدیریت محترم بانک مرکزی به ریاست دکتر سیف به شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان بعلت عدم توان این شرکت برای انطباق با ضوابط این بانک برای کسب مجوز مستقیم از بانک مرکزی، پیشنهاد یا الزام"ادغام ساده" یا "انحلال کامل" آن را مینمود ، چه اثری بر میزان مبلغ دریافتی توسط  سپرده گذاران این شرکت می داشت.

۱-۱-۱-۲  بررسی انتخاب یکی از روش های"ادغام ساده" یا "انحلال کامل" در انتهای سال۱۳۹۲  برای ساماندهی شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان در چارچوب قانون "تنظیم بازار غیر متشکل پولی"

برای بررسی اثرادغام ساده یا انحلال کامل شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان برمیزان مبلغ دریافتی توسط سپرده گذاران این شرکت،نگاهی به گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شرکت مذکور که کپی کامل آن در ضمیمه 1 در  بخش ضمائم این گزارش آورده شده است می اندازیم.

براساس بند-۶ و بند-۷  صفحه ۲ این گزارش، نتیجه عملکرد شرکت درسال مالی مورد گزارش مبلغ ۲۴/۵ میلیارد تومان سود بوده است و وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی این شرکت ازتمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری،بنحومطلوب نشان میدهد.ترازنامه این شرکت مندرج درصفحه۲ صورتهای مالی مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ درگزارش حسابرس مستقل این شرکت که کپی آن در پیوست 1 در بخش پیوستها آورده شده است، نشان میدهدکه دارایی های این شرکت معادل ۳۵۴۰ میلیارد تومان و بدهیهای آن نیز به همان میزان بوده که حاکی از برابر بودن دارایی ها و بدهی های این شرکت میباشد. براساس ترازنامه،جمع سپرده های مردم دراین شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲، حدود ۳۵۳۰ میلیارد تومان و میزان تسهیلات داده شده حدود  ۱۹۸۴ میلیارد تومان بوده است.

درهفته های آغازین سال ۱۳۹۳، بانک مرکزی بمنظورصیانت ازحقوق سپرده گذاران این شرکت میتوانست به روش ادغام ساده آنرا دریکی از بانک های مجاز دارای توانایی مالي بالا مثل"بانک ملی" ادغام نماید. بانک مربوطه میتوانست با دراختیارگرفتن کلیه دارایی های این شرکت که با درنظرگرفتن سود بالای تسهیلات داده شده مبلغ آن ازمبلغ سپرده ها بیشترمیشد، نسبت به انحلال کامل شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان و عودت مبلغ اصل سپرده ها و سود آن به سپرده گذاران این شرکت اقدام نماید.

درصورت عدم تمایل به پذیرش عمل ادغام توسط یکی از بانک های مجاز دارای توانایی مالی بالا ، بانک مرکزی به منظور صیانت ازحقوق سپرده گذاران این شرکت میتوانست خود راسا" با در رهن گرفتن کلیه دارایی های این شرکت که با درنظر گرفتن سود بالای تسهیلات داده شده مبلغ آن از مبلغ سپرده ها بیشتر میشد و اختصاص یک خط اعتباری، نسبت به انحلال کامل شرکت تعاونی اعتباری فرشتگان و عودت مبلغ اصل سپرده ها و سود آن به سپرده گذاران این شرکت اقدام  نماید.

۲-۱-۱-۲ بررسی انتخاب یکی از روش های ادغام ساده یا انحلال کامل در انتهای سال۱۳۹۴  برای ساماندهی شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان در چارچوب قانون “تنظیم بازار غیر متشکل پولی “

برای بررسی اثر انحلال کامل شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان بر میزان مبلغ دریافتی توسط  سپرده گذاران این شرکت، نگاهی به گزارش حسابرسی تهیه شده توسط موسسه حسابرسی دایا رهیافت برای دوره مالی سه ماه و بیست و هفت روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ موسسه اعتباری کاسپین  که کپی کامل آن در ضمیمه 2 در بخش ضمائم این گزارش آورده شده است می اندازیم. شایان ذکراست که موسسه اعتباری کاسپین ُ همان موسسه ای است که براساس تکلیف بانک مرکزی با ادغام ترکیبی(چند جانبه) شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان و هفت شرکت اعتباردیگر تاسیس گردیده و در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ مجوز فعالیت دریافت نمود.  

جدول ذیل بند ۲-۲۴ یادداشت های توضیحی صورت های مالی درصفحه۲۲ گزارش حسابرسی که کپی آن صفحه در پیوست 2 در بخش پیوست ها آورده شده است، نشان می دهد که جمع سپرده های مردم در این شرکت درتاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴،حدود ۶۲۶۰ میلیارد تومان اما میزان دارایی های این شرکت حدود ۵۶۳۸ میلیارد تومان و حدودا"    ۶۲۲ میلیارد  تومان یا حدودا" به میزان ۱۰ درصد کمتر از سپرده ها میباشد. میزان تسهیلات داده شده توسط شرکت در تاریخ مذکور حدودا"  ۴۸۸۰ میلیارد تومان است.اگرچه دارایی های این شرکت نسبت به سپرده ها در تاریخ مذکور دارای کسری ۶۲۲ میلیارد تومانی میباشد اما با در نظر گرفتن سود سالیانه بالای این تسهیلات(حدودا" ۴۰ درصد) برای مبلغ ۴۸۸۰ میلیارد تومان تسهیلات داده شده، سود سالیانه دریافتی آتی این شرکت بابت تسهیلات ، حدودا" سه برابرکسری دارایی درتاریخ مذکور میباشد. لذا، درهفته های آغازین سال ۱۳۹۵، بانک مرکزی به منظور صیانت از حقوق سپرده گذاران این شرکت میتوانست به روش ادغام ساده این شرکت را در یکی از بانک های مجاز دارای توانایی مالي بالا ادغام نماید. بانک مربوطه میتوانست با دراختیارگرفتن کلیه دارایی های این شرکت که با در نظر گرفتن سود بالای تسهیلات داده شده مبلغ آن ازمبلغ سپرده ها بیشترمیشد، نسبت به انحلال کامل شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان و عودت مبلغ اصل سپرده ها و سود آن به سپرده گذاران اقدام نماید.

در صورت عدم تمایل به پذیرش عمل ادغام توسط یکی از بانک های مجاز دارای توانایی مالي بالا ، بانک مرکزی به منظور صیانت از حقوق سپرده گذاران این شرکت میتوانست خود راسا" با در رهن گرفتن کلیه دارایی های این شرکت که با درنظرگرفتن سود بالای تسهیلات داده شده مبلغ آن ازمبلغ سپرده ها بیشتر میشد و اختصاص یک خط اعتباری، نسبت به انحلال کامل شرکت تعاونی اعتباری فرشتگان و عودت مبلغ اصل سپرده ها و سود آن به سپرده گذاران اقدام  نماید.

همانگونه که توضیح داده شد بانک مرکزی در هفته های آغازین سال ۱۳۹۳ و حتی با دو سال تاخیر، درهفته های آغازین سال ۱۳۹۵ میتوانست با اتخاذ روش ادغام ساده یا انحلال کامل نسبت به امرساماندهی شرکت  تعاونی اعتبار فرشتگان از طریق عودت اصل سپرده  و سود آن تا تاریخ عودت سپرده با کمترین مشکل اقدام نماید.

سوال:  چرا بانک مرکزی این کار را نکرد؟

بانک مرکزی درآغاز اسفندماه ۱۳۹۲،رویکرد ادغام ترکیبی(چند جانبه) را برای ساماندهی شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان و هفت  شرکت تعاونی اعتبار دیگراتخاذ کرد که ذیلا" به آن پرداخته میشود .

3-۱-۲  بررسی رویکرد ادغام ترکیبی(چند جانبه) اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در انتهای سال۱۳۹۴ برای ساماندهی شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان و هفت شرکت تعاونی اعتبار دیگر

بانک مرکزی دراسفندماه۱۳۹۲ با اتخاذ روش ادغام ترکیبی(چندجانبه)، ازشرکتهای تعاونی اعتبارفرشتگان،الزهراء(س)،وحدت، دامداران وکشاورزان کرمانشاه،امیدجلین، بدرتوس، عام کشاورزان مازندران،پیوندوحسنات درخواست نمود با تأسیس یک شرکت جدید و ادغام شرکتهای مذکور در شرکت جدید بنحوی که وجودجداگانه(شخصیت حقوقی) شرکتهای موجود محو و منحل شود، به فعالیت های خود پس ازکسب مجوز فعالیت برای شرکت جدید ادامه دهند.

1-3-۱-۲  مروری بر نحوه  و مبانی قانونی  شکل گیری شرکت اعتباری آرمان ایرانیان

براساس آیین نامه مصوب هیئت وزیران درخصوص نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی( ضمیمه3 در  بخش ضمائم این گزارش)، فرآیندتأسیس موسسات اعتباری غیردولتی شامل 4 مرحله میباشدکه باصدورموافقتنامه اصولی درمرحله اول شروع شده و باصدور اجازه نامه فعالیت درمرحله چهارم خاتمه می یابد. درمرحله اول فرآیند تأسیس موسسات اعتباری غیردولتی،تعدادی ازسهامداران کلیدی شرکتهای تعاونی اعتبار هشتگانه مذکور به همراه برخي از اعضاي خانواده خودوجلب مشارکت تعدادی دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان هیئت موسسین،تقاضای اولیه خود را برای کسب موافقت اصولی برای تأسیس یک موسسه اعتباری بنام شرکت اعتباری آرمان ایرانیان با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی ارائه دادند.نظر به اینکه براساس ماده ۵ آیین نامه فوق الذکر،تاسیس موسسه اعتباری صرفا درقالب شرکت سهامی عام امکان پذیرمیباشد،لذا متقاضیان تاسیس شرکت اعتباری باید طرح اعلامیه پذیره نویسی عمومی سهام شرکت خود در بورس اوراق و اوراق بهادار را تهیه و به بانک مرکزی جهت تایید ارایه نمایند.

درمرحله دوم، موسسین برابر با ماده 26 آیین نامه مذکور بایستی مبلغ پنجاه درصد سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه اعتباری را نزد بانک مرکزی تودیع نمایند. پس از تودیع مبلغ مذکور،بانک مرکزی طی نامه شماره ۳۵۴۷۷۵/۹۲ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ به رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار که کپی آن در پیوست 3 در بخش پیوست های این گزارش آورده شده است، موافقت این بانک را جهت انجام مراحل پذیره نویسی شرکت اعتباری آرمان ایرانیان را به آن سازمان اعلام می نماید.

در مرحله سوم ، براساس ماده ۳۳ آیین نامه  مذکور، موسسین موسسه اعتباری موظفند پس ازتایید طرح اعلامیه پذیره نویسی عمومی سهام خود توسط بانک مرکزی، نسبت به پذیره نویسی در بورس اقدام نماید.در راستای اجرای ماده ۳۳ آیین نامه مذکور، موسسین شرکت اعتباری آرمان ایرانیان مدارک مورد نیاز پذیره نویسی عمومی سهام شرکت خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه کردند.سازمان بورس و اوراق بهادار درتاریخ ۸/۷/۱۳۹۳ اطلاعیه صدورمجوزعرضه عمومی سهام شرکت  اعتباری آرمان ایرانیان(سهامی عام-درشرف تاسیس) را تحت کدPM-IOP-93A-098  منتشر می نمایدکه در ضمیمه 4 این گزارش آورده شده است.سازمان بورس و اوراق بهادار علاوه بر اطلاعیه فوق الذکر، مدارک زیر را هم منتشر نمود که در کتابچه ضمائم آورده شده است.

-       اطلاعیه سازمان بورس درخصوص پذیره نویسی  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان ( ضمیمه 5)

-       مجوز سازمان بورس برای برای پذیره نویسی سهام  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان ( ضمیمه 6)

-       اعلامیه پذیره نویسی  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان ( ضمیمه 7 )

-       بیانیه ثبت سهام شرکت اعتباری آرمان ایرانیان ( ضمیمه 8 )

-       مجوز اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران برای شرکت اعتباری آرمان ایرانیان ( ضمیمه 9)

-       اساسنامه شرکت اعتباری آرمان ایرانیان( ضمیمه ۱0)

-       مجوز بانک مرکزی برای پذیره نویسی سهام  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان ( پیوست 3)

-       گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲شرکت فرشتگان( ضمیمه 1)

-       گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی مورخ۲۹/۱۲/۱۳۹۲شرکت امید جلین گرگان( ضمیمه ۱1)

-       گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی مورخ  ۲۹/۱۲/۱۳۹۲شرکت حسنات ( ضمیمه 12)

-       گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شرکت تعاونی اعتبار عام کشاورزان استان مازندران( ضمیمه ۱3)

بیانیه ثبت سهام  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان در بورس (ضمیمه شماره 8) که توسط شرکت مشاور سرمایه گذار نیکی گستر مهر،توسط شرکت کارگزاری ملت و شرکت کارگزاری امین آوید امضا و مهر شده و همچنین از سوی دو نفر از موسسین شرکت اعتباری آرمان ایرانیان به نام های"مرتضی عنایتی" و “ذکریا متحمل” امضا شده است، در بند الف و ب ذیل  بخش سایرنکات با اهمیت اعلام میدارد که :

مطابق نامه شماره ۷۱۹۸۸۸ مورخ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای ساماندهی  بازار غیر متشکل پولی مقرر شده است که شرکت اعتباری آرمان ایرانیان به صورت مستقل و با انحلال تعاونی های اعتبار فرشتگان،الزهراء(س)،وحدت،دامداران و کشاورزان کرمانشاه،امیدجلین،بدرتوس،عام کشاورزان مازندران،پیوندو حسنات  تاسیس گردد.

در این جا لازم به ذکر است گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مریوط به تعاونی های اعتبار بدرتوس، دامداران و کشاورزان کرمانشاه ، وحدت و الزهراء (س) به بورس ارایه نگردید.

سوال:  موسسین شرکت اعتباری آرمان ایرانیان چه کسانی هستند و در صد سهام آنها چقد می باشد؟

پاسخ: همانگونه که در صفحه 5 اعلامیه پذیره نویسی شرکت اعتباری آرمان ایرانیان ( ضمیمه 7  ) مشاهده میشود، از حدود 53 درصد مالکیت موسسین شرکت اعتباری آرمان ایرانیان حدود 47 درصد مالکیت متعلق به 39 نفر اشخاص حقیقی مذکور در اعلامیه پذیره نویسی  می باشد.

سوال : ارتباط اشخاص حقیقی موسس شرکت اعتباری آرمان ایرانیان با  شرکت های تعاونی های اعتبار که طبق تکلیف بانک مرکزی باید  با انحلال آنها شرکت اعتباری آرمان ایرانیان تاسیس گردد چیست؟

پاسخ :  اسامی سهامداران شرکت های تعاونی اعتبار مذکور درگزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲  این شرکت ها ( ضمیمه های ۱،11، 12 و 13) آورده شده است.

 جدولهای 1 تا 3 ، اسامی سهامداران تعدادی از شرکتهای تعاونی اعتبار مذکور وارتباط آنها با شرکت اعتباری آرمان ایرانیان را نشان می دهد.

 

 

 

 

جدول 1- اسامی سهامداران شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان  و ارتباط آنها با شرکت اعتباری آرمان ایرانیان

درصد سهام در شرکت اعتباری آرمان ایرانیان

درصد سهام در شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان

سمت در شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان

نام  و نام خانوادگی

ردیف

96/0

10

رییس هیئت مدیره

نرگس طالب زاده

1

67/0

10

نایب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل

امید پردلی

2

67/0

10

عضو هیئت مدیره

پژمان نایب زاده

3

67/0

10

-

محمد جواد جعفری

4

1

10

-

بی بی جان علی اکبری

5

67/0

10

-

زهرا چرخکاران

6

25/0

10

-

احمد تفکر

7

53/0

10

-

ملیحه تفکر

8

42/5

80

جمع سهام

 

جدول 2- اسامی سهامداران شرکت تعاونی اعتبار امید جلین  وارتباط آنها با شرکت اعتباری آرمان ایرانیان

درصد سهام در شرکت اعتباری آرمان ایرانیان

درصد سهام در شرکت تعاونی اعتبار امید جلین 

سمت در شرکت تعاونی اعتبار امید جلین

نام  و نام خانوادگی

ردیف

01/0

نامشخص

رییس هیئت مدیره

غلامرضا پایین محلی

1

01/0

نامشخص

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

علیرضا پایین محلی

2

01/0

نامشخص

نایب رییس هیئت مدیره

جواد پایین محلی

3

01/0

نامشخص

عضو هیئت مدیره

سید حسن حسینی

4

01/0

نامشخص

عضو هیئت مدیره

محمدرضا اسماعیلی راد

5

05/0

نامشخص

جمع سهام

 

                     

جدول 3

 اسامی سهامداران شرکت تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازندران  وارتباط آنها با شرکت اعتباری آرمان ایرانیان

درصد سهام در شرکت اعتباری آرمان ایرانیان

درصد سهام در شرکت تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازندران

سمت در شرکت تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازندران

نام  و نام خانوادگی

ردیف

08/0

90/0

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

عیس بابایی

1

07/0

85/0

-

کیوان کریمی ریکنده

2

1/0

28/1

-

رمضانعلی فکوری جویبار

3

25/0

03/3

جمع سهام

 

همانگونه که مشاهده میشود، علاوه برتعدادی از سهامداران،تمام اعضای هیئت مدیره شرکتهای تعاونی اعتبار فرشتگان و امیدجلین و یک نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار عام کشاورزان استان مازندران  جزء موسسین شرکت اعتباری آرمان ایرانیان هستند.

براساس ماده ۲2 آیین نامه مذکور( ضمیمه 3 این گزارش)،موسسین موسسات اعتباری غیر دولتی موظفند که برنامه عملیاتی موردنظر خود را درچارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی  تهیه و به تایید اين بانک برسانند.

برنامه عملیاتی شرکت اعتباری آرمان ایرانیان درصفحه 5 بیانه ثبت سهام این شرکت دربورس (ضمیمه 8)،آورده شده است.آغاز این برنامه که مطالعات اولیه میباشد از اول دی ماه 1392 شروع و انتهای این برنامه که ارائه خدمات به مشتریان میباشد به اسفند ماه 1393 ختم میگردد.

شرکت اعتباری آرمان ایرانیان در خصوص برنامه شروع فعالیت خود (موضوع ردیف ۵ جدول مندرج در صفحه۵ بیانیه ثبت سهام) در بند"ج" ذیل سایر نکات با اهمیت درصفحه ۱۷ بیانیه  ثبت سهام چنین بیان میکند:

"بر اساس توافق انجام شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،و نیز براساس نامه شماره 71988 مورخ20/03/1393بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم انحلال شرکت های تعاونی فوق الذکر، با شروع فعالیت شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (سهامی عام درشرف تاسیس)،کلیه فعالیت های اعتباری و قبول سپرده از مشتریان توسط تعاونی های اعتبار مذکور قطع و مانده سپرده های این تعاونی ها حسب مقررات به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان انتقال می یابد.ضمنا"دارایی های شرکت های اعتباری مذکور بر اساس توافق هیئت مدیره شرکت اعتباری آرمان ایرانیان و هیئت مدیره  تعاونی های اعتبار فوق الذکر  و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و نیاز شرکت اعتباری آرمان ایرانیان  و صرف و صلاح ، پس از قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی  و تا میزان ارزش سپرده های انتقال یافته ، به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان واگذار خواهد شد."

شرکت اعتباری آرمان ایرانیان درخصوص برنامه خود برای گزینش و تجهیز شعب این شرکت (موضوع ردیف 6 جدول مندرج درصفحه بیانیه ثبت سهام ) در بند "ه" ذیل سایر نکات با اهمیت در صفحه 17 بیانیه ثبت سهام چنین بیان می کند:

"شعب شرکت اعتباری آرمانایرانیان (سهامی عام در شرف تاسیس) از محل ساختمان  و سایر داراییهای انتقال یافته از شرکت های تعاونی های اعتبار یادشده به میزان مورد نیاز، تامین  و مازاد املاک انتقال یافته ، طی دوره زمانی معین واگذار خواهد شد. تعداد شعب موجود شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان 213 شعبه  و هشت تعاونی دیگر (که تحت عنوان فردوسی فعالیت می کنند ) 293 شعبه می باشد. تعداد شعب شرکت اعتباری آرمان ایرانیان با توجه به تعداد شعب مجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی یک برنامه زمانبندی سه ساله تعدیل خواهدشد."

شرکت اعتباری آرمان ایرانیان سه مرحله تأسیس خود را بر اساس برنامه مذکور درصفحه 5 بیانه ثبت سهام این شرکت در بورس اما مرحله نهایی که همانا کسب مجوز فعالیت میباشد را با حدود یک سال تأخیر بجای پایان سال 1393 در پایان سال 1394 طی میکند. قبل ازمرحله آخر به درخواست شورای پول و اعتبار و با مجوز شماره ٣٣٥٦٦٢/94 مورخ 17/11/94 بانک مرکزی، نام شرکت اعتباري آرمان ايرانيان به شرکت اعتباري کاسپین تغییر میکند(کپی گواهی اداره شرکت ها درخصوص تغییر نام این شرکت در ضمیمه 14 دربخش ضمائم این گزارش آورده شده است).درآخرین مرحله تاسیس شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (موسسه اعتباری کاسپین) و درآستانه کسب مجوزشروع فعالیت این موسسه،موسسه اعتباری کاسپین (شرکت اعتباری آرمان ایرانیان)طی نامه شماره 1393/م/94 به تاریخ 08/12/1394 به معاونت نظارتی بانک مرکزی که کپی آن در پیوست 4 در بخش پیوست های این گزارش آورده شده است،موارد ذیل را اعلام میدارد:

1 ) نام شرکت اعتباری آرمان ایرانیان به موسسه اعتباری کاسپین تغییر نمود.

2)  تعاونی های مذکور منحل گردیدند.

3) تابلو های موسسه اعتباری کاسپین تهیه گردیده اند و ظرف هفته آتی سر درب شعب به شرح لیست پیوست نصب خواهد شد.

این موسسه، باتوجه به انجام کلیه موارد مورد نظرشورای محترم پول و اعتبار و بانک مرکزی،ازاین بانک درخواست مینماید که اقدام لازم جهت صدورمجوز فعالیت معمول گردد. در پی نامه فوق، بانک مرکزی طی نامه شماره 390539/94 مورخ 27/12/1394 که کپی آن در پیوست 5 در بخش پیوست های این گزارش آورده شده است،مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین را صادر نموده و پس از آن نام موسسه اعتباری کاسپین بعنوان پنجمین موسسه اعتباری مجاز، درجدول موسسات اعتباری مجاز در وب سایت بانک مرکزی درج میگردد ( کپی جدول مذکور در پیوست 6 در بخش پیوست های این گزارش آورده شده است).

با شروع فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، این موسسه برنامه قبلی اعلامی خود به بورس ذیل بند " ج"  و " ه" بیانیه ثبت سهام که فوقا" شرح داده شد را به اجرا درآورد یعنی :

1)     استفاده از ساختمان های شعب شرکت های تعاونی های اعتبار که انحلال آنها را رسما" طی نامه شماره 1393/م/94 به تاریخ 08/12/1394به بانک مرکزی اعلام نموده بود بعنوان شعب موسسه اعتباری کاسپین و  با نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین بر سر درب آنها

2)     در اختیارگرفتن مانده سپرده های شرکتهای تعاونی های اعتبار و انجام عملیات بانکی نظیر پرداخت/دریافت  وجه به/از سپرده گذاران قبلی تعاونی های اعتباری منحل شده و  جذب سپرده جدید و پرداخت تسهیلات

بند ۳-۷ مندرج در صفحه ۳ و بند ۲۴ صفحه ۲۲ گزارش حسابرسی تهیه شده توسط موسسه حسابرسی دایا رهیافت درتاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۵ برای دوره مالی سه ماه و بیست و هفت روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ موسسه اعتباری کاسپین  (پیوست-2) تایید مینماید که شعب شرکتهای تعاونی اعتبار منحل شده به فعالیتهای دریافت سپرده به نام و روی سربرگ های موسسه اعتباری کاسپین و اعطای تسهیلات و انجام تعهدازطرف این موسسه مشغول بوده و فعالیتهای ذکر شده ، مطابق نامه شماره ۷۸۶/م/۹۵ مورخ ۲۵/۲/۹۵ جناب آقای ذکریا متحمل مدیرعامل این موسسه که کپی آن در پیوست 7 در بخش پیوستهای این گزارش آورده شده است ، با اطلاع و تحت امر و اشراف مدیریت موسسه  اعتباری کاسپین بوده است.

موسسه اعتباری کاسپین با شروع فعالیت های مذکور در بند های 1 و 2 فوق و باتکیه بر " اعتماد مردم به مجوز صادره برای این موسسه  از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"  و  "دعوت بانک مرکزی  از مردم برای سپرده گذاری در موسسات اعتباری و بانکی مجاز" توانست از طریق شعب شرکتهای تعاونی اعتبار منحله که به نام و بر روی سربرگ های موسسه اعتباری کاسپین فعالیت میکردند، طی 8 ماه سال 1395 مبالغ زیادی سپرده جذب نماید. این سپرده ها، شامل حساب های جدید سپرده سرمایه گذاری از سوی مردم و افزایش مبلغ سپرده گذاری از سوی آن دسته از سپرده گذارانی که قبلا" در تعاونی های مذکور حساب سپرده داشتند، میگردید.

فعالیت های دریافت سپرده و اعطای تسهیلات توسط موسسه اعتباری کاسپین تا اواخر آبان ماه ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 6/9/1395 دادستان محترم تهران جناب آقای دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی طی مصاحبه ای اعلام نمودند: حسب اعلام بانک مرکزی، تعاونی اعتبار فرشتگان بیش از 8 هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب نموده و درحال حاضر4000 میلیارد تومان کسری و زیان دارد (گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران).

پس از اعلام این موضوع در تاریخ فوق الذکر، بحران مالی موسسه اعتباری کاسپین شروع شد .

 

 

۲-۲  نقش عملکرد هیئت مدیره و مدیران اجرایی موسسه اعتباری کاسپین پس از دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی در بروز بحران دراین موسسه

همانگونه که قبلا" با اشاره به مدارک متقن ذکر شد، پس از صدور مجوز فعالیت برای موسسه اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ و اجرای بندهای"ج " و " ه" بیانیه ثبت سهام این موسسه در بورس توسط مدیران موسسه مذکور ، شعب شرکت های تعاونی اعتبار هشتگانه بعنوان شعب موسسه اعتباری کاسپین ، به فعالیتهای دریافت سپرده به نام و روی سربرگ های موسسه اعتباری کاسپین و اعطای تسهیلات و انجام تعهد از طرف این موسسه اعتباری مشغول شدند و فعالیتهای ذکر شده با اطلاع و اشراف و تحت امر هیئت مدیره و مدیران اجرایی موسسه اعتباری کاسپین بوده و تا آذرماه سال 1395 ادامه داشته است. درنتیجه قانونا"ریسک و مسئولیت فعالیت های فوق الذکر از جمله عدم کفایت دارایی های شرکت های تعاونی های اعتبار مذکور به منظور پوشش بدهی های آنها بعهده هیئت مدیره و مدیران اجرایی موسسه اعتباری کاسپین می باشد.

۳-۲  بررسی رویکرد  بانک مرکزی  برای حل بحران  موسسه اعتباری کاسپین با توجه به مبانی قانونی مرتبط با  مراحل تاسیس  این موسسه 

در ابتدا 2 سوال مهم را باید مطرح کرد.

سوال اول :  آیا کسری مالی 4000 میلیارد تومانی ادعا شده مربوط به قبل از کسب مجوز فعالیت شرکت اعتباری آرمان ایرانیان است یا بعد از آن ؟

 سوال دوم: دلیل اینکه پس از گذشت  زمان بسیار اندکی (حدود 8 ماه ) از تاسیس موسسه اعتباری کاسپین برای این موسسه  بحران مالی بوجود آمد چیست ؟

برای رسیدن به پاسخ  سوالات فوق ، لازم است  مواردی از مبانی قانونی مرتبط با مراحل تاسیس این موسسه مورد بررسی قرار گیرد.

در ابتدا لازم به ذکر است که در هنگام  پذیره نویسی عمومی سهام موسسه اعتباری آرمان ایرانیان(موسسه اعتباری کاسپین ) در بورس،گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی مورخ  ۲۹/۱۲/۱۳۹۲  تنها چهارشرکت تعاونی اعتبار یعنی فرشتگان، امید جلین، حسنات اصفهان  و کشاورزان مازندران داده شد و گزارشات چهار تعاونی اعتبار دیگر داده نشد. مگر قرار نبود طبق تکلیف بانک مرکزی با انحلال  ۸ شرکت تعاونی اعتبار ، شرکت جدیدی تاسیس گردد پس چرا گزارشات چهار تعاونی دیگر به بورس ارائه نگردید؟

 براساس گزارش حسابرس مستقل(ضمائم ۱4-۱1)، ترازنامه  منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ چهار تعاونی اعتبار فرشتگان، امید جلین، حسنات اصفهان  و کشاورزان مازندران نشان میدهد که دارایی ها  و  بدهیهای این تعاونی ها باهم برابرند و  وضعیت مالی،عملکرد مالی و جریانهای نقدی تعاونی های مذکور به نحو مطلوب میباشد.

مطابق جدول صفحه 18 بیانیه ثبت سهام ، مانده سپرده  تعاونی های اعتبار فرشتگان، امید جلین، حسنات اصفهان  و کشاورزان مازندران در تاریخ 31/5/1393 از دارایی هایی سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ کمتر می باشد.

بطور مثال مانده سپرده  تعاونی های اعتبار فرشتگان و امید جلین تعاونی در تاریخ 31/5/1393  به ترتیب  حدود 995  میلیارد تومان  و حدود 603 میلیارد تومان بیشتر از از دارایی هایی آنها در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ میباشد.

چون جدول دارایی های آنها در تاریخ 31/5/1393 به همراه جدول مانده سپرده ها درصفحه 18 بیانیه ثبت سهام در بورس منشر نشده است  قضاوتی در مورد کمبود دارایی های این تعاونی ها در این تاریخ  نمیتوان داشت.

با توجه به اینکه مرحله آخرتأسیس موسسه اعتباری آرمان ایرانیان (موسسه اعتباری کاسپین) یعنی کسب مجوز فعالیت حدود یک سال به تاخیر انجامیده است، بانک مرکزی بنا به وظیفه نظارتی خود درجهت صیانت از حقوق سپرده گذاران و همچنین مردمی که سهام این موسسه را در بورس خریداری نموده اند قبل از اعطای مجوز فعالیت به موسسه اعتباری کاسپین(آرمان ایرانیان)  در تاریخ 27 / 12/1394 یقینا"  اقدامات ذیل را بعمل آورده اند:

-       بررسی گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی مورخ  ۲۹/۱۲/۱۳۹3  و همچنین گزار شهای مالی  9 ماهه سال 1394 هشت تعاونی اعتباری که با انحلال آنها قراربود شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (موسسه اعتباری کاسپین ) با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیارد تومان تاسیس گردد.

-       حصول اطمینان از برابر بودن سر جمع مانده سپرده ها و دارایی های  شرکتهای تعاونی اعتبارهشت گانه با توجه به عدم توانایی مالی بالای شرکت جدید اعتباری آرمان ایرانیان بدلیل سرمایه اولیه پایین ۳۰۰ میلیارد تومان و در نتیجه عدم توان پشتیبانی مالی این شرکت از شرکت های تعاونی اعتبار درصورت کسری بیش از سرمایه اولیه آن 

درتاریخ 27/12/1394 که مجوز شروع فعالیت موسسه اعتباری کاسپین( آرمان ایرانیان)  توسط بانک مرکزی صادر گردید، موسسین شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (موسسه اعتباری کاسپین ) که بعضا" از اعضای هیئت مدیره های  تعاونی های مذکوربودند بر اساس اطلاعات مالی در اختیارخود ، واقف بوده اند سر جمع مانده سپرده ها و دارایی های  شرکت های تعاونی اعتبارهشتگانه که قراراست به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (موسسه اعتباری کاسپین ) منتقل نمایند ، باهم برابر بوده است . به طوری که تا لحظه اخذ مجوز شروع فعالیت موسسه اعتباری  هیچگونه تغییری را در خصوص بند  "ج" بیانیه ثبت سهام،چه از لحاظ محتویای آن و چه از لحاظ اجرای آن، به بانک مرکزی و سازمان بورس اعلام  نکردند.

به لحاظ اهمیت آن،مجددا” یادآوری میگردد که بند "ج " بیانیه ثبت سهام شرکت اعتباری آرمان ایرانیان( موسسه اعتباری کاسپین) در بورس بیان می دارد:

"بر اساس توافق انجام شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،  با شروع فعالیت شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (سهامی عام در شرف تاسیس)، کلیه فعالیت های اعتباری و قبول سپرده از مشتریان توسط تعاونی های اعتبار مذکور قطع و مانده سپرده های این تعاونی ها حسب مقررات به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان   انتقال می یابد.دارایی های شرکت های اعتباری مذکور، پس از قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی  و  تا میزان ارزش سپرده های انتقال یافته ، به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان واگذار خواهد شد.

از سوی دیگر  ، مدیران موسسه اعتباری کاسپین به منظور اجرای  بند " ه " بیانیه ثبت سهام شرکت اعتباری آرمان ایرانیان( موسسه اعتباری کاسپین)  در بورس که بیان می دارد:

 “شعب شرکت اعتباری آرمانایرانیان (سهامی عام در شرف تاسیس) از محل ساختمان و سایر داراییهای انتقال یافته از شرکت های تعاونی های اعتبار یادشده به میزان مورد نیاز، تامین و مازاد املاک انتقال یافته ، طی دوره زمانی معین واگذار خواهد شد.

تابلو های موسسه اعتباری کاسپین را تهیه و طی نامه شماره 1393/م/94 به تاریخ 08/12/1394 به معاونت نظارتی بانک مرکزی اعلام نمودند ظرف هفته آتی سر درب شعب به شرح لیست پیوست نصب خواهند شد.

بنا براین در پاسخ به سوال اول که کسری مالی 4000 میلیارد تومانی ادعا شده مربوط به قبل از کسب مجوز فعالیت شرکت اعتباری آرمان ایرانیان(موسسه اعتباری کاسپین)  است یا بعد از آن براساس شواهد و قرائن می توان گفت  مربوط به مدت زمانی  بعد از کسب مجوز فعالیت این موسسه می باشد. درصورتی که مربوط به قبل از کسب مجوز فعالیت می بود ، نه بانک مرکزی اجازه فعالیت می داد و نه موسسه اعتباری کاسپین قادربود که بند "ج" و بند "ه" مندرج در بیانیه ثبت سهام  را اجرا و فعالیت خود را شروع نماید.

ودر پاسخ به سوال دوم که دلیل اینکه پس از گذشت زمان بسیار اندکی (حدود 8 ماه ) از تاسیس موسسه اعتباری کاسپین برای این موسسه  بحران مالی بوجود آمد چیست  می توان گفت  این شائبه وجود دارد که   این بحران  با توطئه همه یا برخی  از اعضای هیئت مدیره  موسسه اعتباری کاسپین و  با هدف دستبرد به سپرده های سپرده گذاران صورت گرفته است.

در ادامه این بخش  رویکرد  بانک مرکزی  برای حل بحران مالی ایجاد شده برای موسسه اعتباری کاسپین با توجه به مبانی قانونی تشکیل این موسسه  مورد بررسی قرار میگیرد.

رویکرد بانک مرکزی برای حل بحران مالی ایجاد شده برای موسسه اعتباری کاسپین با تحریف واقعیات مرتبط با مبانی قانونی تاسیس شرکت اعتباری آرمان ایرانیان(موسسه اعتباری کاسپین) شروع گردید که  به صورت اختصار  ذیلا" به شرح نمونه هایی از سخنان مقامات بانک مرکزی پرداخته میشود:

1)     رییس کل بانک مرکزی در برنامه نگاه یک مورخ 9 بهمن 1395 در سیمای جمهوری اسلامی ایران در پرسشی در ارتباط با مؤسسه مالی کاسپین اعلام کرد:

"مجوز مؤسسه اعتباری کاسپین مشروط بوده و تا زمان عدم انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های هشت تعاونی فوق‌الذکر، مؤسسه مذکور حق اخذ سپرده جدید نداشته است و مردم از مشاهده مجوز کاسپین در سایت بانک مرکزی، دچار سوءتفاهم شده‌اند!"

 در حالیکه هیچکدام از مدارکی که قبلا" به آنها اشاره شد و در این گزارش موجود هستند اعم ازمجوز بدون قید و شرط صادره توسط بانک مرکزی، جدول موسسات اعتباری مجاز اعلام شده در وب سایت بانک مرکزی و همچنین بند های "ج" و "ه" بیانیه ثبت سهام  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان  (موسسه اعتباری کاسپین)  در بورس این سخنان دکتر سیف را تایید نمی کنند.

2)     به گزارش مورخ 27/12/95 خبرگزاری حمهوری اسلامی(ایرنا) از بانک مرکزی(پیوست-8) ، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه موسسه کاسپین براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در 27 اسفند 94 اجازه فعالیت دریافت و وظیفه آن ساماندهی امور هشت تعاونی منحله بود، افزود:

"باید دارایی های این تعاونی های منحله پس از ارزیابی و کارشناسی به موسسه کاسپین منتقل شود تا متناسب با دارایی های منتقل شده، بدهی های این تعاونی های منحله نیز به موسسه کاسپین منتقل شود.

به گفته این مقام مسئول، دارایی ها شامل تسهیلات اعطایی، اموال منقول و غیرمنقول است که باید شناسایی و ارزیابی شوند و این کار از نظر تعداد زیاد اموال و املاک و وجود این اموال و املاک در نقاط مختلف کشور و مسائل مرتبط با آنها مستلزم صرف زمان نسبتاً طولانی است؛ این در حالی است که شناسایی، ارزیابی و کارشناسی این دارایی ها باید با دقت مورد رسیدگی واقع و به نحوی انجام شود تا حق و حقوقی از اشخاص ضایع نشود."

در حالیکه بر اساس بند "ج" مندرج در  بیانیه ثبت سهام  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان  (موسسه اعتباری کاسپین)    که ذیلا" به دلیل اهمیت آن  عینا" آورده شده است ، موسسین کاسپین خلاف سخنان جناب فرشاد حیدری را به بورس اعلام کرده اند :

"بر اساس توافق انجام شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نیز بر اساس نامه شماره 71988 مورخ 20/03/1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم انحلال شرکت های تعاونی فوق الذکر، با شروع فعالیت شرکت اعتباری آرماان ایرانیان (سهامی عام در شرف تاسیس)، کلیه فعالیت های اعتباری و قبول سپرده از مشتریان توسط تعاونی های اعتبار مذکور قطع و مانده سپرده های این تعاونی ها حسب مقررات به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان   انتقال می یابد. ضمنا" دارایی های شرکت های اعتباری مذکور بر اساس توافق هیئت مدیره شرکت اعتباری آرمان ایرانیان و هیئت مدیره  تعاونی های اعتبار فوق الذکر  و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و نیاز شرکت اعتباری آرمان ایرانیان  و صرف و صلاح ، پس از قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی  و تا میزان ارزش سپرده های انتقال یافته ، به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان واگذار خواهد شد."

جناب فرشاد حیدری نکته ای بسیارمهم را به طور معکوس بیان کردند:

ایشان بیان کردند که ابتدا  باید دارایی های این تعاونی های منحله پس از ارزیابی و کارشناسی به موسسه کاسپین منتقل شود و بعدا" متناسب با دارایی های منتقل شده، بدهی ها (سپرده ها) ی این تعاونی های منحله به موسسه کاسپین منتقل شود.در حالیکه بند "ج" مندرج در  بیانیه ثبت سهام  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان  (موسسه اعتباری کاسپین)  عکس سخنان ایشان را بیان کرده است یعنی قرار بود بر اساس توافق انجام شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابتدا مانده سپرده ها(بدهی ها) ی تعاونی های اعتبار مننقل شده و بعدا" دارایی ها ، پس از قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی  و تا میزان ارزش سپرده های انتقال یافته ، به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان واگذار گردد .

چون موسسین به بیشتر بودن  دارایی های تعاونی های اعتبار  نسبت به سپرده ها (بدهی ها)ی آنها واقف بودند لذا  اعلام نمودند که با شروع فعالیت موسسه ابتدا سپرده ها انتقال یافته و با استفاده از ساختمان های شعب تعاونی های اعتبار عملیات بانکی خودرا آغاز کرده و سپس دارایی ها پس از قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی و تا میزان ارزش سپرده های انتقال یافته ، به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان واگذار خواهد شد.

3)     اظهارات و توضیحات مختلف بانک مرکزی در رابطه با موضوع موسسه اعتباری کاسپین

الف) بانک مرکزی طی توضیحاتی که در تاریخ 24/12/1395 برای خبرگزاری تسنیم در خصوص مشکلات سپرده گذاران کاسپین  ارسال نموده (پیوست 9)   بیان داشته است:

"درخصوص تعویض تابلوها و دفترچه‌ها در شعب تعاونی‌های منحله هشت‌گانه و استفاده از عنوان موسسه اعتباری کاسپین پیش از تکمیل فرایند انتقال نیز شایان ذکر است، تعویض تابلوها حسب دستور مرجع قضایی و بدون هماهنگی با این بانک صورت گرفته است و از این منظر هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک مرکزی نمی‌باشد."

 

ب)  این بانک در توضیحاتی که در تاریخ 1/3/1395  به خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است(پیوست 10 ) بیان داشته است:

"در زمانی که هنوز دارایی ها و سپرده‌های تعاونی های هشت گانه غیرمجاز به موسسه اعتباری کاسپین منتقل نشده بود، دو دستور قضایی درمشهد صادرشدکه براساس آن تعاونی‌ها مکلف شدند تمام تابلوهای خود را با تابلوهای موسسه کاسپین جایگزین کنند.سپس حکم دیگری صادر شد که براساس آن،دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌هایی که باید منحل می‌شدند با دفترچه‌های موسسه کاسپین جایگزین شود،درحالی که هنوز دارایی‌ها و سپرده‌های نزد این تعاونی‌های هشت گانه به موسسه کاسپین منتقل نشده بود."

 

پ) جناب آقای حسین نقره کارشیرازی معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی طی نامه ای(پیوست11) در پاسخ  به جناب آقای علیم یارمحمدی نماینده محترم مردم شریف زاهدان می نویسند:

" موسسه اعتباری کاسپین درچارچوب فرآیند ساماندهی بازارغیرمتشکل پولی و پس از طی مراحل قانونی، مجوز فعالیت خود را درتاریخ ۲۷ اسفند ماه سال گذشته از بانک مرکزی دریافت کرد و در فهرست موسسات اعتباری مجاز قرار گرفت. براساس مجوزصادره،مقررشداین موسسه اعتباری،دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع شرکت‌های تعاونی‌ اعتبار «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» را که تا آن زمان تحت عنوان «آرمان ایرانیان» فعالیت می‌کردند، طبق روش مشخص به حساب های خود انتقال دهد.این موضوعِ فعالیتی بود که موسسه کاسپین عهده دار انجام آن بود. در واقع، بانک مرکزی برای ساماندهی فعالیت موسسات غیرمجاز فعال در بازار پول از روش هایی مانند ادغام یا انحلال آنها استفاده می کند که در مورد موسسه کاسپین با روش ادغام پیش رفت. بنابراین صدور مجوز برای این موسسه، فرایندی کارشناسی و حساب ‌شده بوده است.لازم به ذکر است تعاونی‌های هشت‌گانه همگی، فعالیت خودرا دردوره های قبلی شروع کرده بودند و اولین اقدام بانک مرکزی در دولت یازدهم این بود که فعالیت این تعاونی‌ها را ساماندهی کند. هرچند برخی از این تعاونی‌ها از ابتدا تمکین نمیکردند که با تذکر و برخورد بانک مرکزی در نهایت پذیرفتند در یک موسسه واحد ادغام شوند. در نتیجه همه هشت تعاونی‌ ذکرشده تعهد کردند به محض صدور مجوز موسسه جدید، نسبت به انحلال اقدام کنند. سپس موسسه کاسپین باحداقل سرمایه مورد نظر بانک مرکزی، مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرد.پس از صدور مجوز، اقدام بعدی این بود که تک‌تک تعاونی‌های منحل شده، فهرستی از دارایی‌های خود را به موسسه کاسپین ارائه دهند و بعد از ارزیابی دارایی‌ها و انتقال آنها، نسبت به انتقال سپرده‌هایی که از مردم جمع کرده بودند، اقدام کنند. اما متاسفانه در زمانی که هنوز دارایی ها و سپرده های تعاونی های هشت گانه غیرمجاز به موسسه اعتباری کاسپین منتقل نشده بود دو دستور قضایی در مشهد صادر شد که بر اساس دستورات قضایی مذکور،تعاونی‌ها مکلف شدند تمام تابلوهای خود را با تابلوهای موسسه کاسپین جایگزین کنند.سپس حکم دیگری صادر شد که براساس آن،دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌هایی که باید منحل می‌شدند با دفترچه‌های موسسه کاسپین جایگزین شود درحالی که هنوز دارایی ها و سپرده های نزد این تعاونی های هشت گانه به موسسه کاسپین منتقل نشده بود. این موارد، تعهدات را بدون هماهنگی با بانک مرکزی برای موسسه اعتباری کاسپین ایجاد کرد.

   ت) جناب آقای فرشاد حیدری معاون نظارتي بانك مرکزی در برنامه «تيتر امشب» شبكه خبر مورخ 11/3/96 که متن صحبت های وی به نقل از وب سایت این بانک  در پیوست 12 آمده است، بیان می دارند:

-       تعاونی اعتبارفرشتگان درتاريخ اول شهريور ۱۳۹۴ منحل شده است و از همان تاريخ، نميتوانست در اموال و دارايي‌ها دخل وتصرفي داشته باشد. ضمن اينكه از آن زمان نباید فعاليت پولي و بانكي انجام میداد اما با كمال تعجب از تاريخ گفته شده، همچنان براي سپرده‌گذاران، سود، محاسبه و لحاظ شده است كه این سود محاسبه شده توسط تعاونی منحله موضوعيت ندارد.

-    بعد از انحلال تعاونی های هشت گانه در ۲۷ اسفند ۱۳۹۴، بانك‌مرکزی، مجوز فعاليت موسسه اعتباری كاسپين را با اولويت ساماندهي ۸ تعاونی گفته شده صادر كرد. براي سرعت دادن به ساماندهي و به منظور جلوگيري از درگير شدن موسسه اعتباری كاسپين در فعاليت بانكداري معمول، بانك‌مركزي به اين موسسه مجوز افتتاح شعبه اعطا نكرد. به اين ترتيب، موسسه اعتباری کاسپین تنها اداره مركزي داشت كه به صورت ستادي فعاليت مي‌كرد و با هيات‌هاي تصفیه در ارتباط بود تا ساماندهي تعاونی ها به سرانجام برسد.

-       در ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ یک مرجع قضايي در شهر مشهد با این استنباط که موسسه كاسپين از ادغام اين ۸ تعاوني بوجود آمده دستور مي‌دهد تابلو اين تعاونی‌ها به كاسپين تغيير يابد و دفترچه سپرده‌گذاران هم عوض شود.

-       متاسفانه تعاوني اعتبار منحله فرشتگان از دستور قضايي صادر شده اولیه حداكثر سوء استفاده را به عمل آورده و به سرعت و در مدت بسيار كوتاه، تابلوها و دفترچه‌ها را در شعب بدون مجوز و غیرقانونی خود، تغيير می دهند. جالب اين كه بانك‌مركزي از ابتدا موضوع را پيگيري و تاكيد كرده بود كاسپين فاقد شعبه است. البته درحال حاضر موسسه كاسپين داراي ۲۰ شعبه مجاز است كه اسامي آنها در سايت بانك‌مركزي قابل رويت است.

و)  بانک مرکزی  در توضیحات اعلامی به ایسنا  در تاریخ 1/3/1396 (پیوست 10) بیان داشته است :

"با توجه به نظر مراجع قضایی به انحلال و توقف فعالیت تعاونی اعتبار غیرمجاز فرشتگان از شهریور ۱۳۹۴ فعالیتی از سوی این تعاونی متصور نبوده تا متعاقب آن شناسایی و محاسبه سود انجام شود، بنابراین از این تاریخ به بعد سودی قابل شناسایی، محاسبه و قابل پرداخت به سپرده‌گذاران نخواهد بود."

 

 در پاسخ به اظهارات و توضیحاتی  که از سوی مقامات بانک مرکزی در بند "الف"  تا بند "و"  فوق الذکر باید گفت:

-        موسسه اعتباری طی نامه شماره 1393/م/94 به تاریخ 08/12/1394  (پیوست4) به بانک مرکزی اعلام نموده بود تابلو های موسسه اعتباری کاسپین تهیه گردیده اند  و ظرف هفته آتی سر درب شعب به شرح لیست پیوست نصب خواهد شد.تعویض دفترچه هم بر اساس بند “ ج” و “ ه” بیانیه ثبت سهام  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان(موسسه اعتباری کاسپین) با توجه به  انتقال سپرده ها به این موسسه  پس از شروع فعالیت آن صورت گرفت.

-    اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی طی نامه شماره  36236/95 مرخ 8/2/1395(پیوست 13) به جناب آقای متحمل مدیرعامل محترم موسسه اعتباری کاسپین اعلام میدارد که با اشاره به نامه  شماره۹۵13393/3073/۳/۵۱۶/۵۵/۱۴ مورخ ۱8/01/۹۵ پلیس اطلاعات و امنیت ناجا با موضوع تغییر تابلوهای موسسه اعتباری کاسپین  از " آرمان ایرانیان " به  "کاسپین" ، با عنایت به تعهد آن موسسه اعتباری طی نامه شماره  1528/م/94 مورخ 20/12/1394 ، مقرر گردیده است موسسه  اعتباری کاسپین با 391 شعبه شروع به کار نموده و پس از یک سال نسبت به کاهش تعداد شعب خود تا 250 شعبه اقدام نماید. حال چگونه جناب فرشاد حیدری مدعی می شود که بانك‌مركزي به اين موسسه مجوز افتتاح شعبه اعطا نكرد و موسسه اعتباری کاسپین تنها اداره مركزي داشت؟

-    پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا  با استناد به نامه بانک مرکزی که شماره آن در بالا  ذکر شد و با استناد به نامه شماره 536/م/95 مورخ 14 /2/95 موسسه اعتباری کاسپین طی نامه شماره ۹۵۵۳۴۹۹/۳۱۶۱/۳/۵۱۶/۵۵/۱۴ مورخ ۱۵/۲/۹۵ به رؤسای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا در استان های سراسر کشور (پیوست14) ، درخواست نظارت بر امر تعویض تابلوها به شرح مذکور را می نماید و با  ارسال رونوشت نامه خود به بانک مرکزی این بانک را نسبت به تعویض  ونصب تابلوها های موسسه اعتباری   کاسپین  آگاه می نماید. حال چگونه بانک مرکزی طی توضیحات و اظهاراتی که در بند 3-الف و بند- ت فوق ذکر شدند مدعی میشود که تعویض تابلوها در ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ حسب دستور مرجع قضایی در شهر مشهد ، با این استنباط که موسسه كاسپين از ادغام اين ۸ تعاوني به وجود آمده ، بدون هماهنگی با این بانک صورت گرفته است و از این منظر هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک مرکزی نمی‌باشد.

-  موسسین شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (موسسه اعتباری کاسپین)  دربند "ج "بیانیه  ثبت سهام این موسسه در بورس اعلام میدارند :

"بر اساس توافق انجام شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، و نیز بر اساس نامه شماره 71988 مورخ 20/03/1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم انحلال شرکت های تعاونی فوق الذکر، با شروع فعالیت شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (سهامی عام در شرف تاسیس)، کلیه فعالیت های اعتباری و قبول سپرده از مشتریان توسط تعاونی های اعتبار مذکور قطع و مانده سپرده های این تعاونی ها حسب مقررات به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان   انتقال می یابد."

 

-       همانگونه که در بند-۳ فوق ذکر شد ،جناب  آقای  حسین نقره کار شیرازی معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی طی نامه ای  در پاسخ  به جناب  آقای علیم یارمحمدی نماینده محترم مردم شریف زاهدان می نویسند”  همه هشت تعاونی‌ ذکرشده تعهد کردند به محض صدور مجوز موسسه جدید، نسبت به انحلال اقدام کنند و همچنین موسسه اعتباری کاسپین که بعضی از اعضاء هیئت مدیره آن جزء اعضای هیئت مدیره تعاونی های دیگرنیزمیباشند،درتاریخ 08/12/1394 طی نامه شماره 1393/م/94 (پیوست4) رسما" انحلال تعاونی های اعتبار هشتگانه از آنجمله تعاونی های اعتبار فرشتگان را به بانک مرکزی اعلام می نماید، حال چگونه بانک مرکزی مدعی عدم فعالیت تعاونی اعتبار فرشتگان از شهریور ۱۳۹۴ میگردد و بنابراین از این تاریخ به بعد سودی قابل شناسایی، محاسبه و قابل پرداخت به سپرده‌گذاران نخواهد بود؟

وقتی  این تعاونی ها و از آن جمله تعاونی اعتبار فرشتگان طبق برنامه عملیاتی مندرج در بند "ج "بیانیه  ثبت سهام این موسسه در بورس تا زمان شروع فعالیت شرکت اعتباری آرمان ایرانیان(موسسه اعتباری کاسپین) یعنی زمان صدور مجوز فعالیت برای این موسسه به فعالیت های بانکی ازقبیل پرداخت تسهیلات ، پرداخت/دریافت وجه و پذیرش سپرده های جدید از مردم مشغول بوده اند،حال چگونه مقامات  بانک مرکزی طی اظهارات مندرج در بندهای "د" و "و" فوق مدعی عدم فعالیت تعاونی اعتبار فرشتگان از شهریور ۱۳۹۴ میگردد و بنابراین از این تاریخ به بعد سودی قابل شناسایی، محاسبه و قابل پرداخت به سپرده‌گذاران نخواهد بود؟

از سوی دیگر، بند۳-۷ مندرج درصفحه۳ و بند۲۴ صفحه۲۲ گزارش حسابرسی تهیه شده توسط موسسه حسابرسی دایا رهیافت درتاریخ۳۰ تیر۱۳۹۵ برای دوره مالی سه ماه و بیست و هفت روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ موسسه اعتباری کاسپین (پیوست-2) تأیید مینمایدکه شعب شرکت های تعاونی اعتبارمنحل شده به فعالیت های دریافت سپرده به نام و روی سربرگ های موسسه اعتباری کاسپین و اعطای تسهیلات و انجام تعهد از طرف این موسسه مشغول بوده و فعالیتهای ذکر شده مطابق نامه شماره ۷۸۶/م/۹۵ مورخ ۲۵/۲/۹۵ جناب آقای ذکریا متحمل مدیرعامل این موسسه که کپی آن در پیوست 7 در بخش پیوست های این گزارش آورده شده است، با اطلاع و اشراف و تحت امر مدیریت موسسه اعتباری کاسپین بوده است.در واقع شعب شرکت های تعاونی اعتبار منحله به عنوان شعب موسسه اعتباری کاسپین عمل میکرده اند بنابراین تمام وجوهی که بعد از صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی در تاریخ 27/12/1394 توسط سپرده گذاران قدیم این تعاونی ها به حساب این شعب تعاونی ها  واریز گردیده یا از حساب این تعاونی ها برداشت شده ، در واقع به مانده سپرده یا از مانده سپرده آنها  که طبق بند "ج" برنامه عملیاتی بیانیه ثبت سهام این موسسه در بورس به موسسه اعتباری کاسپین منتقل شده  اضافه یا کسر گردیده و به مانده سپرده جدید آنها طبق قرارداد قبلی این سپرده ها به همان میزان قبلی سود تعلق میگیرد. بنابراین، ادعای مقامات بانک مرکزی مبنی بر عدم فعالیت تعاونی اعتبار فرشتگان ازشهریور۱۳۹۴ و بنابراین از این تاریخ به بعد سودی قابل شناسایی، محاسبه و قابل پرداخت به سپرده‌گذاران نخواهد بود با استناد به مدارک  فوق الذکر، فاقد وجاهت  قانونی می باشد.

4)     اظهارات معاون نظارتی محترم بانک مرکزی در رابطه با موسسه اعتباری کاسپین در بخش خبری 21 شبکه یک سیما در تاریخ ۵ خرداد۱۳۹۶

جناب آقای فرشاد حیدری ، معاون محترم نظارتی بانک مرکزی، با حضوردراستودیوی بخش خبری ساعت  21 شبکه یک سیما درتاریخ  پنجشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۶ (پیوست 15) فرمودند :

-  براساس ارزیابی که انجام شده است تا امروز حدود 1700 میلیارد تومان دارایی های غیرمنقول این تعاونی غیر مجاز شناسایی شده است و حدود 1400 میلیارد تومان هم دارایی این تعاونی به صورت تسهیلات پرداختی است که در مجموع این دو حدود 3100 میلیارد تومان است.

-  سپرده های مردم نزد مؤسسه فرشتگان حدود 5 هزار و 600 میلیارد تومان شامل اصل و سود می شود که این 3 هزار و 100 میلیارد تومان باید بین آن ها به نسبت تقسیم شود و حسب تصمیم مرجع قضایی و بانک مرکزی؛ مؤسسه کاسپین آن را اجرا خواهد کرد.

در پاسخ معاون محترم نظارتی بانک مرکزی باید گفت که بر اساس جدول موجود در صفحه ۲۲ گزارش حسابرسی تهیه شده توسط موسسه حسابرسی دایا رهیافت درتاریخ۳۰ تیر۱۳۹۵ برای دوره مالی سه ماه و بیست و هفت روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ موسسه اعتباری کاسپین (پیوست- 7)،  درتاریخ 29/12/1394 مجموع سپرده های مردم نزد شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان در حدود  6200 میلیارد تومان  و میزان تسهیلات اعطایی این موسسه حدود 4880 میلیارد تومان بوده است.

معاون محترم نظارتی بانک مرکزی میزان سپرده نزد شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان را به میزان 600 میلیارد تومان و میزان تسهیلات اعطایی این شرکت تعاونی اعتبار را به میزان 3480 میلیارد تومان کمتر نسبت به پایان اسفند ماه 1394 اعلام می نمایند و این در حالی است که شعب شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان به عنوان شعب عمل کننده از سوی موسسه اعتباری کاسپین طی 8 ماه سال 1395 توانستند باتکیه بر اعتماد مردم به این موسسه پس از اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی سپرده های بسیار زیادی را جذب کرده و  از منابع سپرده های جدید تسهیلات جدید اعطاء کنند.

چرا معاون محترم نظارتی بانک مرکزی با کمتر اعلام کردن میزان سپرده ها و میزان تسهیلات اعطایی این شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان اطلاعات خلاف واقع به مردم شریف ایران و قوای محترم سه گانه کشور ارائه مینمایند؟

 آیا تلاش برای مخفی کردن  بخش های  قابل توجهی از سپرده ها و تسهیلات اعطایی شرکت اعتبار فرشتگان و کسر آن از دارایی های مردم نزد این شرکت تعاونی اعتبار از  مصادیق ماده 2 قانون مبارزه با پول شويي مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2/11/1386  نمی باشد؟

 مگر نه این است که مقامات بانک مرکزی خود باید پرچمدار مبارزه با پولشویی در سیستم اقتصادی کشور بمنظور رفع هرگونه بهانه گیری از سوی مراکز بین المللی نظیر گروه اقدام مالی(FATF ) و در نتیجه تسهیل مراودات  مالی بین المللی کشور باشند؟

 جناب دکتر سیف رییس محترم بانک مرکزی و دیگر مقامات محترم این بانک (جناب آقای فرشاد حیدری، جناب آقای عباس کمره ای، جناب آقای اکبر کمیجانی و جناب آقای حسین نقره کار شیرازی) با تحریف آشکار واقعیات مرتبط با مبانی قانونی تشکیل  موسسه اعتباری کاسپین (آرمان ایرانیان) و همچنین ارائه اطلاعات کذب، خلاف واقع و گمراه کننده به رییس محترم جمهور، نمایندگان محترم مردم درمجلس شورای اسلامی و همچنین مراجع محترم قضایی، در راستای حفاظت کامل از منافع سهامداران عمده موسسه اعتباری کاسپین گام برداشته و عملکرد بانک مرکزی آز آغاز بحران مالی بوجود آمده برای موسسه مذکورتا اکنون کاملا" به نفع  سهامداران عمده این موسسه و کاملا" به ضرر سپرده گذاران میباشد.

در توضیحات  اعلامی بانک مرکزی به ایسنا در تاریخ 1/3/1396 (پیوست10) آمده است :

"باید توجه داشت که با توجه به تصمیم مشترک مرجع قضایی و بانک مرکزی، اصل سپرده سپرده‌گذاران بدون هیچگونه کسری، محاسبه و در تعیین تکلیف ملاک عمل قرار می‌گیرد. همچنین با توجه به نظر مراجع قضایی به انحلال و توقف فعالیت تعاونی اعتبار غیرمجاز فرشتگان از شهریور ۱۳۹۴ فعالیتی از سوی این تعاونی متصور نبوده تا متعاقب آن شناسایی و محاسبه سود انجام شود، بنابراین از این تاریخ به بعد سودی قابل شناسایی، محاسبه و قابل پرداخت به سپرده‌گذاران نخواهد بود."

تصمیم مشترک مرجع قضایی و بانک مرکزی یعنی پرداخت اصل سپرده های مردم با مرجع شهریور 1394 و با کسر سود های پرداختی به سپرده گذاران  بعداز آن تاریخ،  برمبنای ارائه اطلاعات کذب و خلاف واقع  و مشاوره های گمراه کننده دکتر سیف رییس محترم بانک مرکزی و دیگر مقامات محترم این بانک به قوه قضاییه اتخاذ شده است. اجرای این تصمیم مشترک منجر به کسب منافع چندین هزار میلیارد تومانی برای سهامداران موسسه اعتباری کاسپین و متقابلا" به همان میزان زیان برای سپرده گذاران که اغلب آنها تمام"سرمایه زندگی" خود را درشرکت تعاونی اعتبار فرشتگان سپرده گذاری کرده بودند، میگردد.برای ارائه تصویری از ابعاد غارتگری موسسه اعتباری کاسپین در طرح بانک مرکزی برای تعیین تکلیف سپرده گذاران شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان که  از تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۶ به اجرا درآمده است به یک نمونه پرداخته می شود .

تصویر زیر دفترچه حساب سرمایه گزاری کوتاه مدت شخصی را نشان میدهد درتاریخ ۱/۲/۱۳۹۶ دارای مانده حساب به مبلغ ۲۷۰ ,۹۰۶,۲۷  ریال می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر زیر دفترچه تعویض شده همان شخص را براساس طرح بانک مرکزی برای تعیین تکلیف سپرده گذاران شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان را نشان میدهد که مانده حساب وی از مبلغ ۲۷۰ ,۹۰۶,۲۷  ریال به مبلغ ۹۳۹ ,۲۹۲, ۷ ریال کاهش یافته است.به عبارت دیگر حدود ۷۴ درصد مانده حساب وی کسر شده است.علاوه بر آن ، پرداخت نقدی  حدود ۲۶ درصد باقی مانده به سپرده گذار را به آینده نامعلوم موکول شده و به صورت اجباری برای وی یک حساب قرض الحسنه بازنموده  و تنها یک دفترچه قرض الحسنه به او تحویل داده شده است.

 

 

 

۴-۲  پرسش های بسیار مهم از  بانک مرکزی

1)   چرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حالیکه میتوانست در هفته های آغازین سال ۱۳۹۳ و یاحتی با دو سال تأخیر در هفته های آغازین سال ۱۳۹۵ با اتخاذ روش ادغام ساده یا انحلال کامل نسبت به امرساماندهی شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان ازطریق عودت اصل سپرده ها و سود آن تا آن تاریخ عودت سپرده ها با کمترین مشکل اقدام نماید،درابتدای اسفندماه۱۳۹۲ روش ادغام ترکیبی (چند جانبه) برای ساماندهی شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان و ۷ شرکت تعاونی اعتبار را اتخاذ نمود و مسؤلیت ادغام این شرکت ها را به یک شرکت جدید با سرمایه پایین۳۰۰ میلیارد تومان که موسسین آن به صورت خانوادگی از سهامداران عمده تعدادی از همان شرکت های تعاونی اعتبار بودند، سپرد؟ آیا این امر بیانگر سوء مدیریت در ساماندهی شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان نمی باشد؟

2)     اگر کسری ۴۰۰۰ میلیاردی ادعا شده درخصوص شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان مربوط به قبل از صدور مجوز فعالیت صادره توسط جناب دکتر سیف رییس محترم بانک مرکزی برای موسسه اعتباری کاسپین میباشد، چرا رییس بانک مرکزی بر اساس ماده ۹ آیین نامه مصوب هیات وزیران درخصوص نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی(ضمیمه ۴ در بخش ضمائم این گزارش)، ضمن لغو مجوز صادره توسط بانک مرکزی برای این موسسه، با مراجعه به محاکم قضایی تعقیب  کیفری موسسین موسسه اعتباری کاسپین را بعلت ارائه اطلاعات کذب یا گمراه کننده و کتمان اطلاعات موثر به بانک مرکزی به منظور اخذ مجوز تاسیس موسسه اعتباری درخواست ننمود؟

3)     اگر کسری۴۰۰۰ میلیاردی ادعا شده درخصوص شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان مربوط به بعد از صدور مجوز فعالیت صادره توسط جناب دکتر سیف رییس محترم بانک مرکزی برای موسسه اعتباری کاسپین میباشد، بر اساس ماده ۸۸ آیین نامه مصوب هیئت وزیران در خصوص نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی(ضمیمه ۴ در بخش ضمائم این گزارش)، موسسه اعتباری کاسپین در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خسارت می باشد. چرا رییس بانک مرکزی برخلاف ماده ۸۸  آیین نامه مذکور، با ارائه اطلاعات کذب و خلاف و مشاوره گمراه کننده به رییس محترم قوه قضاییه  باعث اتخاذ تصمیم مشترک مرجع قضایی و بانک مرکزی به ضرر سپرده گذاران گردیده و طرح حل مشکل  کسری موسسه اعتباری کاسپین را بر مبنای کسر از دارایی مردم نزد این موسسه بنا نهاده نهادند؟

4)     چرا جناب آقای فرشاد حیدری معاونت نظارتی بانک مرکزی در راستای حفاظت از منافع مدیران و سهامداران عمده موسسه اعتباری کاسپین  به تحریف واقعیات متوسل شده و در تاریخ 11/3/1395  مدعی می شود که "بانك‌مركزي به اين موسسه مجوز افتتاح شعبه اعطا نكرد و موسسه اعتباری کاسپین تنها اداره مركزي داشت" و بانک مرکزی برای جلوگیری از آشکارشدن تحریف واقعیات توسط ایشان جدول قدیمی موسسات اعتباری مجاز را از وب سایت این بانک برداشته و در جدول جدید موسسات اعتباری مجاز در وب سایت که کپی آن در پیوست 16 در بخش پیوست ها آورده شده است  تنها تعداد ۲۰ شعبه مجاز را برای این موسسه اعلام می نماید؟ در حالیکه مطابق جدول قبلی که کپی آن در پیوست 6  آورده شده است  ذکری از تعداد شعبات مجاز نشده بود و مضافا" اینکه طی نامه شماره  36236/95 مرخ 8/2/1395اداره مجوز های بانکی  بانک مرکزی به مدیرعامل موسسه اعتباری کاسپین(پیوست 13)  مقرر گردیده بود موسسه اعتباری با 391 شعبه شروع بکار نماید .

5)   چرا درحالیکه شعب شرکتهای تعاونی اعتبار هشتگانه از جمله شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان براساس قرار مندرج در بند "ج" بیانیه ثبت سهام موسسه اعتباری کاسپین تا زمان مجوز فعالیت در تاریخ 27/12/1394 مشغول فعالیتهایی نظیر دریافت سپرده واعطای تسهیلات بوده و بعد از این تاریخ تا شروع بحران در آذرماه 1395با اطلاع و اشراف و تحت امر مدیران این موسسه به عنوان شعب موسسه اعتباری کاسپین ، به نام موسسه مذکور و بر روی سربرگ های موسسه  مشغول فعالیت هایی نظیر دریافت سپرده ،اعطای تسهیلات و انجام تعهد از طرف این موسسه بودند، جنابعالی و دیگر مقامات بانک مرکزی اطلاعات کذب و خلاف و مشاوره گمراه کننده نظیر "عدم فعالیت شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان از شهریور 1394به بعد، فاقد شعبه بودن موسسه اعتباری کاسپین و عدم اشتغال موسسه مذکور به فعالیتهایی نظیر دریافت سپرده و اعطای تسهیلات پس از صدور مجوز فعالیت برای این موسسه " را به قوه قضاییه ارائه نمودید و بر اساس آن تصمیم مشترک قوه قضاییه و بانک مرکزی مبنی برعدم پرداخت سود از شهریور 1394 به سپرده گذاران را اتخاذ و به اجرا در آوردید؟

6)   موسسه اعتباری کاسپین مسئولیت تام و تمام در قبال حسن انجام بند "ج" بیانیه ثبت سهام این موسسه در بورس و حسن انجام تعهد خود به بانک مرکزی مبنی برانحلال شرکت تعاونی های اعتبار هشتگانه و ادغام این شرکتها درموسسه مذکور را داشته است که بعلت بی کفایتی و سوء مدیریت  هیئت مدیره و سوء عملکرد مدیران اجرایی خود نتوانست به موقع و به نحو احسن به مسئولیت و تعهد خود عمل نماید و موجب وارد آمدن ضرر و زیان مادی و آسیب روانی به سپرده گذاران و همچنین سهامداران خرد این موسسه و مضافا" باعث آسیب جدی به امنیت اقتصادی کشور و ایجاد بدبینی به سیستم پولی کشور درسطح ملی و بین المللی گردیده است. لذا موسسه اعتباری کاسپین با نشان دادن بی کفایتی، سوءمدیریت و سوء عملکرد خود طی دوره فعالیت پس ازکسب مجوز از بانک مرکزی، دیگر قابلیت اعتماد ودارابودن صلاحیت عمومی و حرفه ای برای ادامه فعالیت اعتباری را کاملا" از دست داده است. چرا بانک مرکزی دریک اقدام فوری با در رهن گرفتن تمام دارایی ها موسسه اعتباری کاسپین(شامل تمام دارایی های انتقال یافته از شرکت های تعاونی اعتبار هشتگانه) وپرداخت تمام وکمال اصل سپرده وسودآن تا لحظه عودت به کلیه سپرده گذاران شرکت های تعاونی اعتبار هشتگانه زیر مجموعه این موسسه ازطریق اختصاص یک خط اعتباری نسبت به انحلال کامل آن اقدام نمیکند؟

 

 

 

 

 

5-2  سخن آخر با مراجع صالحه

در رابطه با بحران مالی موسسه اعتباری کاسپین، سوالات بسیار مهم زیر مطرح هستند که درخواست میگردد مراجع صالحه کشور پاسخ آنها را کشف نمایند.

الف) چرا بعداز بروز بحران برای موسسه اعتباری کاسپین درآذرماه سال ۱۳۹۵، دکتر سیف رییس محترم بانک مرکزی و دیگرمقامات محترم این بانک (جناب آقای فرشاد حیدری،جناب آقای عباس کمره ای، جناب آقای حسین نقره کارشیرازی،جناب آقای اکبرکمیجانی) هم صدا با هیئت مدیره بی کفایت و نالایق موسسه اعتباری کاسپین و در راستای حفظ و حداکثر نمودن منافع سهامداران عمده این موسسه و به ضرر سپرده گذاران این موسسه، با سخنان کذب و خلاف واقع  و گمرا کننده و وعده های بی عمل طی چند ماه با اعصاب و روان سپرده گذاران موسسه اعتباری مجاز کاسپین بازی کردند و هنوز به این بازی ادامه میدهند؟

ب) چرا جناب آقای فرشاد حیدری ، معاون محترم نظارتی بانک مرکزی،  با کمتر اعلام کردن میزان سپرده ها و میزان تسهیلات اعطایی این شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان اطلاعات خلاف واقع به مردم شریف ایران و قوای محترم سه گانه کشور ارائه مینمایند؟

 آیا تلاش برای مخفی کردن  بخش های  قابل توجهی از سپرده ها و تسهیلات اعطایی شرکت اعتبار فرشتگان و کسر آن از دارایی های مردم نزد این شرکت تعاونی اعتبار از  مصادیق ماده 2 قانون مبارزه با پول شويي مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2/11/1386  نمی باشد؟

 مگر نه این است که مقامات بانک مرکزی خود باید پرچمدار مبارزه با پولشویی در سیستم اقتصادی کشور بمنظور رفع هرگونه بهانه گیری از سوی مراکز بین المللی نظیر گروه اقدام مالی(FATF ) و در نتیجه تسهیل مراودات  مالی بین المللی کشور باشند؟

ج) چرا بانک مرکزی پس از بروز بحران برای موسسه کاسپین دریک اقدام فوری با در رهن گرفتن تمام دارایی ها موسسه اعتباری کاسپین(شامل تمام دارایی های انتقال یافته از شرکت های تعاونی اعتبار هشتگانه) و پرداخت تمام و کمال اصل سپرده و سود آن تا لحظه عودت به کلیه سپرده گذاران شرکت های تعاونی اعتبار هشتگانه زیر مجموعه این موسسه از طریق اختصاص یک خط اعتباری نسبت به انحلال کامل آن اقدام نکرد و برعکس با ارائه اطلاعات کذب و خلاف واقع و مشاوره گمراه کننده به مراجع قضایی ، برنامه خود را در راستای حفاظت از منافع سهامداران عمده موسسه اعتباری کاسپین از طریق سرپا نگهداشتن این موسسه با کسر از دارایی های مردم نزد این موسسه  به پیش برده و می برد؟

ج) موسسه اعتباری کاسپین چه سهمی از کسب منافع چندین هزار میلیارد تومانی حاصله را به عنوان پاداش نفع رسانی به موسسه مذکور به جناب دکتر سیف رییس محترم بانک مرکزی و دیگر مقامات محترم این بانک ( جناب آقای فرشاد حیدری، جناب آقای عباس کمره ای، جناب آقای اکبر کمیجانی و جناب آقای حسین نقره کار شیرازی) تخصیص داده اند ؟

مدارک، دلايل، شواهد و قرائن متقن ارائه شده در این گزارش نشان دهنده " وجود سوء مدیریت و فسادمالی سازمان یافته" در مدیریت بانک مرکزی و همچنین در مدیریت موسسه اعتباری کاسپین در رابطه با بحران مالی بوجود آمده برای سپرده گذاران شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان(یکی از اجزاء تشکیل دهنده موسسه اعتباری مجاز کاسپین) میباشد.

بمنظور جلوگیری از خدشه دار شدن عدالت اجتماعی و همچنین ممانعت از وارد آمدن آسیب های بیشتر به امنیت روانی و اقتصادی جامعه، ازمراجع صالحه کشور، بعنوان حافظان منافع عموم مردم، درخواست میگردد که با استفاده از اهرمهای مبتنی بر شرح وظایف و اختیارات تعریف شده قانونی خود ، موضوع این گزارش را بررسی نموده و نتایج بررسی خود در اختیار عموم مردم قرار دهند.     

ادامه گزارش در لینک زیر:

 

 

منبع:پژواک ایران