کُمـونـیـست هـا و تـوجـیـۀ …!
پویان انصاری

 

معـرکـه دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری هم مانند سایر به اصطلاح انتخابات گوناگون جمهوری اسلامی با بکارگیری حیله گری های همیشگی اش که برای کشاندن مردم به پـای صندوق های رأی و انعکاس اش در جهان براه می اندازد به پایان رسید.

شوربختانه پیش از "انتخابات" و بـویـژه پس از آن تحلیل هایی از جانب شخصیت ها، احـزاب و سازمان های سیاسی ارائه شد که انسان آگاه به مسائل سیاسی را به تعمق وامی دارد.

در این ره، تفسیرهای دوستان کمونیست از این معرکه، تعجب بیشتری را بر می انگیزد.

پیش از مُروری به این تحلیلها، باید به یک نکته اشاره کنم و آن یکی از شیوه های موذیانه جمهوری اسلامی در به اصطلاح انتخاباتش است که با استفـاده از مُهرهای مشخص و دستچین شده بیـت رهبـری، انتخـاب "بین بد و بدتر" است.

با وجودی که این نیرنگ در زمان "انتخابات" ریاست جمهوری گذشته بین خاتمی و ناطق نوری ابداع شد و تنها نتیجه اش یا بهتر بگویم تجربه ای که مـردم بـایـد بدست می آوردند این بود که، رئیس جمهور در این حکومت، یعنی کـشـک.

این گفتۀ خاتمی بعد از 8 سال ریاست جمهوری اش که:" من یک تدارکاتچی بیش نبودم" گویای این جقیقت بود .

با این همه در "انتخابات" دوازدهمین ریاست جمهوری هم در کمال نـابـاوری شاهدیم که کماکان هنوز حیلۀ "بـد و بـدتـر" برای کشـانـدن  "مردم از هر قشر و طبقه به پـای صندوق های رأی، کارآیی به سزایی دارد!

این امر حتی، بر روی افکار و تحلیل شخصیت های و سازمانهای سیاسی بی اثر نبوده است.

از آنجائی که اساسأ در رژیم های سرکوبگری مانند ایـران، سخن از آمـار یک شوخی بی معنـا بیش نیست، اگر به خواهیم "انتخابات" ریاست جمهوری اخیـر را مورد بررسی قـرار بدهیم دو گـُـزینـه پیش روی داریم یا باید به آمـار رژیم تن دهیم و یا متوجه می شویم که گـُـزینـه دومی، وجود ندارد، علت اش همانا دیکتاتوری و فساد رژیم حاکم درسرزمین مان است که باعث عدم وجـود سازمان، احزاب مترقی و حتی سازمان های حقوق بشری در ایران است و این رو هیچ دسترسی به آمار قابل اعتمادی از تعداد رأی دهندگان وجود،ندارد.

به زبانی بسیار ساده بیان می کنم که در جریان "انتخابات" برگزار شده، عده ای رأی داده اند، عده ای هم رأی نداده اند، و فکر نکنم کسی مُنکـر این واقـعییـت باشد!

حال از آن دسته روشنفکران، بویژه دوستان کمونیست باید پرسید که آیا قبول داریم که عده ای حتی بسیار اندک، رأی نداده اند؟ حال اینجا را داشته باشیم.

قبل از "انتخابات"، بودند چهره های شناخته سیاسی که می گفتند:" رأی ما نـه است، ولی شرایط مـردم ایـران را باید درک کرد یا اینکه مردم از روحانی هم دل خوشی نـدارنـد ولی از تـرس رئیسی به روحانی رأی می دهند، مردم به خاطر مسائل شخصی خود مجبورند رأی بدهند زیـرا به مُهر در شناسنامه خـود احتیـاج دارند، و مردم ... "

در حقیقت در کمال ناباوری، برخی از دوستان چه نوشتاری و چه گفتاری، جمله "من رأی نمی دهم" را بکار می بردند ولی برای رأی دادن مردم تفسیر و تحلیل های گوناگون ارائه می دادند(به خوانید توجیه کردن رأی دادن مردم) به گونه ای که گویا، فکر می کردند که آنها صدای خود مردم هستند!!!

بعد از "انتخابات" هم، در کمال شگفتی برخی از روشنفکران به خصوص دسته ای از کمونیست ها همین مسیـر را طی می کنند تا جایی که انسان های آگاه سیاسی را که این "انتخابات" را شکست خلق قهرمان می دانند مورد انتقاد قرار می دهند که گویا خلق قهرمان رأی دهنده مورد مسخـره و یا تحقیـر قـرار گرفته است!

تمام بحث من در یک پُرسش از این دوستان کمونیست نهفته است که، بخشی از مـردم بهـر دلیلی، رأی دادنِ خود را توجیه می کنند اما تو کمونیست مبارز، چـرا برای اثبات توجیهگر بخش رأی دهنده، خود را بقول معروف به در و دیوار می زنید و توجیه آنها را "توجیه تر" می کنید و به دفـاع از آن می نشینید!

مگر وظیفه شما توجیه اندر توجیه است!؟

اگر بنا بر استدلال های (توجیه های) شما به پذیریم کسانیکه رأی داده اند برای کسب کار و یا هر بهانه ای احتیاج به مُهـر جمهوری اسلامی در شناسنامه خود و یا هر سند دیگری داشته اند. پرسیدنیست که آیا آن عده ای از مـردم که رأی نداده اند، دانشجو، کارگر، کشاورز، کارمند، راننده اتوبوس و یا تاکسی .... ایـرانـی نبوده اند؟ شاید هم، از کُره ای دیگر باشند!؟

در عمل این دسته از سرنگونی طلب ها بجای اینکه در وصف و دفاع و حمایت ازکسانی که رأی به جمهوری اسلامی نداده اند به پردازید و آنرا در نوشته ها و یا گفته های خود برجسته کنید تمام کوشش خود را در دفـاع از توجیه، توجیه های آن بخش رأی دهنده گذاشته اید !

شما که معتقدید مردم آگاه اند، مردم می فهمند دارند چکار می کنند، و مردم ...

اگر مردم می فهمند دارند چکارمی کنند، بویژه کارگران ازآن آگاهی برخور دارند که شاید حتی حزب خودشان را هم بـدون نقش روشنفکرش، بوجود بیاورند پس وجـود روشنفکر کمونیست، حال خواه در غالب فردی، سازمانی و یا حزبی، برای چیست

روشنفکری که معتقد است حکومت جمهوری اسلامی، ادای انتخابات را در می آورد نه باید از خود سئوال کند چرا بعداز 38 سال باید بخش وسیعی از مردم هنوز فریب این حیله گری ها را می خورند؟

واقـعـأ هیچ از خود سئوال کرده اید که، در کجا ایستاده اید!؟

وقتی میگویید آنهایی که رأی می دهند باید شرایط آنها را فهمید! پس تکلیف آنهایی که رأی نمی دهند چه می شود!؟ شرایط آنها را چه کسانی باید بفهمند !؟

هر دو گروه که در زیر یک سقف و زیر یک حکومت اهریمنی زندگی می کننـد، پس تو، کمونیست یا باورمند به آن، که بهر دلیلی در عمل نمی توانی منافع و مصالح طبقه کـارگـر را پیـاده کـُنـی، آیـا نباید دسـت کـم پـژواک فـریـاد آن بخش آگاه که رأی به رژیم زن ستیـز و ضـد انسانی نه داده اند، هم باشی !؟

چـرا باید روشنفکر کمونیست رفتاری اپورتونیستی داشته باشد و از تـرس اینکه مورد انگ و تهمت قـرار نگیرد از گفتن حقایق پرهیز کند! آیا به خاطر این است که در اینجا واژه "مردم" در میان است!؟

چرا باید اسیـر واژه "مردم" و یا "توده میلیونی" که بهر دلیلی رأی داده اند، بشوید همانطور که در قیام سال 57، خود، بدنبال "مردم" روان شدید !؟

38سال آنهم با آن کارنامه خونین رژیم اعدام و زندان جمهوری اسلامی کافی نیست که حداقل روشنفکران کمونیست در چنین مواردی اسیـر واژه "مردم" نشوند!؟

واقـعـأ نمی دانم تا کی بشنویم "مـردم مجبـورنـد" آنهم از زبان چه کسانی !؟

مگر کمونیست ها و یا اصولأ روشنفکران آگاه هر قشری، باید از نـیـتِ مردم حرکت کنند!؟

ولی گویا شوربختانه، این دروازه روی همین پاشنه می چـرخـد .

آنها بقول معروف کاسه داغ تر آش می شوند و می گویند، رأی مردم، مشروعییت به نظام نیست چرا که آنها نیت شان چیز دیگریست!؟

حال نیت آنها هرچه باشد حتـی سرنگون طلب هم باشند صـف آنها برای رأی دادن، در عمل چه بخواهیم یا نخواهیم به حساب مشروعیت به نـظـام نکبت بار داده می شود همانطورکه دیدیم"رهبر ناقص القل" از رأی شما انسان های عاقل و با نیت در سراسر جهان، همواره استفاده تبلیغاتی بسیار می کند.

حال تو روشنفکر کمونیست، دل خوش این باش که نیت مردم مشروعییت به نظام نیست، نیت آنها چیز دیگریست و انشااله گرُبه است.

من برون مرزی هستم ولی ازآن تعداد -حتی بسیار اندک- درون مرزی که حتمأ درمیان آنها دانشجو،معلم کشاورز، کارگر، کارمند، راننده تاکسی و ... وجود دارد که بدرستـی و با آگـاهـی، به رژیم قـُرون وسطایی رأی نداده اند دفـاع می کنم و درهر فـرصتـی آنـرا یادآوری و برجسته می کنم و امیدوارم  آن تعداد از رأی دهندگان در "انتخابات" آینده بجای توجیه علت رأی دادن خود ( آنهم بعداز این همه سال که تـوأم با تـحقیـر به اشکال گوناگون در این رژیم شده اند) به درجه ایی از آگاهی برسند و به صـف تـحـریـم کنندگان از هر نوع "انتخابات" کذایی جمهوری اسلامی، به پیوندند.

در خاتمه، سخن خود را با این حقیقت انکار ناپذیر به پایان می برم که، آزادی های فردی، اجتماعی و حق زندگی و حفظ حُرمت انسانی، بدون براندازی کُلیت رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی به هیچ وجهی مُیسر نیست.

16/06/2017 – استکهلم

 

پـویـان انـصـاری                   

Pouyan49@yahoo.se                 

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب پویان انصاری  در سایت پژواک ایران 

* پیام نوروزی(1397) [آقا] ی خامنه‌ای در خصوص آزادی بیان و چالش معیشت!  [2018 Mar] 
*از طرف من هم زیـر عبـای ...‏ [2018 Jan] 
*و اما شـرم زده گـان ِتـاریـخ [2018 Jan] 
*کُمـونـیـست هـا و تـوجـیـۀ …!  [2017 Jun] 
*من محـکـوم نمی کُنـم ....  [2017 Jun] 
*شکـسـتِ خـلـقِ قـهـرمـان در ...! [2017 May] 
*«خـاوران» ستـاد انتخاباتی نامزدهای ... [2017 May] 
*بـر پـایـی عیـد نـوروز، خـنـجـری است بر قلب ... [2017 Mar] 
*به اندازه کوپن خود صحبت کنید [2017 Mar] 
* سـایـه شـوم سـرمـایـه بر حـقـوق بـشـر ...‏ ‏ [2017 Feb] 
*هـر جـا که پـا نهـادیـد جُــز ... [2016 Sep] 
* آتـشفشـانِ سـرکـشِ دهـۀ شـصـت  [2016 Aug] 
*وقتی بهـار، پاییـز و زمستـان هم، در سوگِ ...  [2016 Aug] 
*سایه اُمیـد، در چشـم ِ غـم زده [2016 Jul] 
*امـان از تسلیت گفتن های ...! [2016 Jul] 
*بـرخیـز، او دارد چـون شمـع، ذره ... ! [2016 Jun] 
*وقتـی آب سر بـالا بـرود ساواکی هایِ ...! [2016 Jun] 
*اول ماه مه و رفتـار مُصلـِـحـانـه، راز بقـایِ ...! [2016 Apr] 
* به بهانه هشت مارس روز جهانی زن [2016 Mar] 
*بـوسـه بـر انگشتـانِ آن دستی که، . . [2016 Mar] 
*عجـایـب انـدر عجـایـب...! [2016 Feb] 
*من در ساحلی امن، تـو در ... ! [2016 Feb] 
*فریاد آزادیخواهی شاهرخ زمانی در قلم و ... ! [2015 Sep] 
*هم چون شقایق، در میانِ دشتِ خـارِ ... [2015 Sep] 
*به امید پیروزی نهایی تیم مردم دربندِمان بر تیم... [2015 Mar] 
*سئوالات مُبهم امتحانیِ... 22 بهمن 57 ! [2015 Jan] 
*باز هم اندر خوشرقصی آقای .... [2014 Dec] 
*چـرا فقـط در دو شهـر ...!؟ [2014 Nov] 
*کـوبـانـی یعنـی، حمـاسـه... [2014 Oct] 
* دو خلافت ولی، با یک شمشیر خونین  [2014 Oct] 
*بـرای ...، اول بـایـد بـا کـدام ... !  [2014 Oct] 
*دم ِ شان گرم که زیر شمشیر خونین ِ ... [2014 Jul] 
*گفت، زمـان، زمـانِ ...، گفتم ...!  [2014 Jul] 
*محکوم کردن ارتشِ ... بدون محکوم کردن سازمانِ ...! [2014 Jul] 
*راستی شنیده ای که، آسه برو آسه بیا که ....! [2014 May] 
*«همه سـر و تـه یـک کـربـاسیـم»  [2014 May] 
*باز روز کـارگـر بی سر و سامان، فرا رسید! [2014 Apr] 
*اعـدام، در زیـر سـایـه بخششِ ...! [2014 Apr] 
* یـادی از نسل کُشی در روانـدا  [2014 Apr] 
*زنـان، هنوز برای آن «حـق ِ انتخـاب» که ... ! [2014 Mar] 
*آن هوادار و این هوادار، کی بره این همه راه را ...!  [2014 Feb] 
*شـرم بر شما مُدعیـانِ اصلاح طلبی که... [2014 Feb] 
*بـاز زائیـدهِ ایـن منـاسبـاتِ آخـونـدی، زر زد. [2014 Jan] 
*حضور برخی هنرمند، در تـالار قاسم الجبارین (رودکی سابق)!  [2014 Jan] 
*به یـاد تمامی کسانی که برای آزادی، جنگیدند  [2013 Dec] 
*اسرار کلیدِ آ سد روحانی شـارلاتـان را ... ! [2013 Dec] 
*مرگ عشق های قدیمی، همیشه در خاطره ها، ماندنیست. [2013 Dec] 
*من بودم، حاجی نُصرت، آقا کِری و آبجی اشتون! [2013 Nov] 
*اعـدام شـد ! [2013 Nov] 
*مُـذاکـرات محـرمـانـه زیـر لحـاف 1- 7 !  [2013 Oct] 
*تـابستـانـی بـر سـاحـل خـونیـن ِ یـک نـظـام [2013 Sep] 
*بیـاد نسلی سرکش ِ مبـارز، و تسلیـم نشـدنـی [2013 Sep] 
*امـا شگفتـا از ...! [2013 Sep] 
*وفـای بـه عهـد و پیمـان، بـا ... [2013 Sep] 
*بـاور کنیـد که، کامپیوتر شما خـراب نیست ! [2013 Aug] 
* انـدیشـه افشیـن ها را نمی توان کُشت ... [2013 Jun] 
*چه روحانی، چه مصباح یزدی، زن ... [2013 Jun] 
*4 سالِ دیگه "آقا"،سپاه و بسیج راضی ...!؟ [2013 Jun] 
*بـا آنهـا، هـرگـز ... [2013 Jun] 
*اوج عقلانیت "آقا" و 8 کاند ... ! [2013 Jun] 
*بـاور کنیـد اگـر رژیـم پهلـوی ... [2013 Jun] 
* کدام سوگُلی، به حجله رهبر می رود !؟ [2013 May] 
*چـرا تـو ... !؟ [2013 May] 
*ایـن بـار نـامـزد جـدیـد"آقـا" کیست!؟  [2013 May] 
* ۸ مارس و یـادی از کـارزار زنـان ...! [2013 Mar] 
*چـوب حـراج بـر سـر ِ ...! [2013 Feb] 
*فقـر ِاستـدلال از مسئله ای مُهم ...! پاسخی به ابراهیم جهانگیری! [2013 Feb] 
*بقول شاعر، ایـن کُجـا وآن کُجـا ... [2013 Feb] 
*پاچه و یقه گیری در مجلس، بـازتـابِ دوران ِ [2013 Feb] 
*بـه بهـانـه ِ مسابقه فـوتبـال ِ و جایگاه مُقـام انسـان...! [2013 Jan] 
*اولین جرقه شامورتی بـازی توسط ِ ...! [2013 Jan] 
*نگذاریم آن رقص مرگ ...!  [2013 Jan] 
*نامه مُشترک فعالین کارگری و طنز تلخ ِ ... !؟ [2012 Dec] 
*فکر کنید که، ایـران تـریبـونـال ... !؟ [2012 Dec] 
*بشنو از دغل کاری، چون حکایت می کند! [2012 Dec] 
*وقتی خود ِ"آزادی بیـان" هم، سلاخی می شود! [2012 Dec] 
*«نسیـم ِ آزادی، در راه است» [2012 Dec] 
* سـونـامـی درونی نسلی، در راه است!  [2012 Nov] 
* بیاد هنرمندن و نویسندگان سلاخی شده ...  [2012 Nov] 
*در شکـار روبـاه ...! [2012 Nov] 
*لایـروبـی طـویـلـه اوژیـاس ...  [2012 Nov] 
* طنـز ِ ایـران تـریبـونـال ...! [2012 Nov] 
*مُخـالـف یـا اپُـوزیسیـون، کـدام یـک !؟  [2012 Oct] 
*جـدل «خودمونی» به زبـان سـاده ...! [2012 Oct] 
*اثـراتِ  [2012 Sep] 
*بـه بهـانـهِ زلـزلـه ... ! [2012 Aug] 
* "رفیـق"، لطفـأ سنگ را آنطرف پرتـاب کُـن یـا ...!؟ [2012 Jul] 
*حـالا نقـی یا تقـی، چه فـرقـی می کنـد!؟ [2012 May] 
*بـه بهـانـه اول مـاه مـه! [2012 Apr] 
* امسـال سـالِ آخـر ِ ، کُـل ِ رژیـم بـایـد بـره ... [2012 Mar] 
*آیـا مـالـه کشـی، حـد و مـرزی هم دارد!؟ [2012 Mar] 
*صندوقی خون نداها و سهراب‌ها [2012 Mar] 
*بـه بهـانـه جـایـزه اُسکـار...! [2012 Feb] 
*حـاصـل ِ آن اتحـاد، بـود ایـن جـدائـی هـا!؟ [2012 Feb] 
*۳۲ سـال هم به عُمـرمـان ... !  [2012 Feb] 
*عقب نگهداشتن یک خلق در کنـار بُمب اتـم!  [2011 Dec] 
*وقتی از حوزه ِ تئـوری، به پـراتیـک رفتم ...! [2011 Dec] 
*آقای اکبر گنجی، نـه باشما همراهم نـه بـا آنهـا [2011 Nov] 
*جنـگ هم نعمـت است هم ثـروت! [2011 Nov] 
*«بهـار عربی» پیشکش خودتـان، ایرانیـان ...! [2011 Oct] 
*وقتی در علوم «انسانی» 1=1000 می شود! [2011 Oct] 
*افسوس می خورم وقتی که ...! [2011 Oct] 
*اینقـدر اختـلاس را کِـش نـدیـد آخـه ...! [2011 Oct] 
*مُنتظر جـایـزه اُسکـار اسلامی هم باشید! [2011 Oct] 
*تـو خـود حـدیث ِ مُفصـل بخوان از این مُجمـَل! [2011 Sep] 
*وقتـی تو ترافیـک فکری گیـر کُنـی ...!  [2011 Sep] 
*"شُـکـر" فقط می توانند با تیـغ شان سانسور کنند و گر نه...! [2011 Sep] 
*یـک لحظه فکر کنید، اگر آنها هم ...!؟ [2011 Aug] 
*از رژیـم عبـاسـی، از آنهـا رقـاصـی! [2011 Aug] 
*فـرق ِ عمـل و نتیـجـه عمـل ...!؟ [2011 Aug] 
*آنهـا از سرشت ِ دیگـر بـودنـد [2011 Aug] 
*آن مُعلـم ُ و این شـاگـرد! [2011 Aug] 
*فـرق رقـص و لـَـوَنـدی!؟ (قسمت سوم) [2011 Jul] 
*فرق رقص و لَـوَنـدی!؟ (قسمت دوم) [2011 Jul] 
*فـرق رقـص و لـَوَنـدگـی !؟ [2011 Jul] 
*جـدل های اپـوزیسیـونـی ...! [2010 Sep] 
*پـاسخـی به لیچـارگویی های ِ ...! [2010 Aug] 
*هـواداران میش و گـُرگ ! [2010 Aug] 
*اما آن صـدای «مشکوف» و راز ِ مُعمـای ِ ...!؟ [2010 Aug] 
*کـیش یا مـات، کـدامیـن !؟ [2010 Jul] 
*ماجرای تبدیل شدن غـوره به انگـور! [2010 Jul] 
*کـدامیـن دلپذیـر تر و زیبـاتـر ...! [2010 Jun] 
*نگـذاریـم 22 خـرداد امسـال ... [2010 Jun] 
*بـالاخـره بـایـد چـکار کـرد!؟ [2010 May] 
*بازهم از این خبرها می شنویم که ...اعـدام شدند!؟ [2010 May] 
*رویـاها و واقعیت ها در مورد جنبش کارگری!؟ [2010 Apr] 
*واقـعــأ کـه، دلمـون را بـه ... !؟ [2010 Apr] 
*عجـب آشفتـه بـازاریسـت ...! [2010 Mar] 
*آی بُتـه بُتـه بُتـه، رژیـم بایـد بیفتـه! [2010 Mar] 
*بـاز هـم طنـاب ِ دار ! [2010 Mar] 
*یـک پیـروزی و دو شکـست ! [2010 Feb] 
*تفـاوت دو زلـزلـه در بهمـن ماه ! [2010 Feb] 
* گُجَستـَـک پیـرمـرد، در سراشیبـی سقـوط ! [2010 Jan] 
*باز هم خوش رقصی "شوالیه ها" !؟ [2010 Jan] 
*مـداح، قمـه کش و عابـر پیـاده! [2009 Dec] 
*مـحمـودوف و محیـط زیسـت ...!!! [2009 Dec] 
*نشستـگان بـر سفـره خـونیـن 30 سالـه، در گذرگاه ِ ...! [2009 Nov] 
*راستـی، آیـا بـه جُـز ... ! [2009 Oct] 
*کبـوتــران زیبـــای رنگــارنــگ را هم سبـز ...! [2009 Oct] 
*خیزش جوانان و کابوس های مادران [2009 Oct] 
*بیزارم از این ... !  [2009 Sep] 
*دیگر سکوت جایز نیست!؟ [2009 Jul] 
*از هر دری، سخنی [2009 Jul] 
*هزاران نفرین مادران بر ... [2009 Jul] 
*گُمنام [2009 Jul] 
*آخ، چه بد شد، باز هم ... [2009 Jun] 
*ستاره ندا [2009 Jun] 
*برای آنها که جو انتصابات در ایران، یک جورایی گرفته شون! گزارش انتخابات ریاست جمهوری در ایران در تلویزیون سراسری سوئد [2009 Jun] 
*از این چهار سوگُلی، کدامین یک، به حجله رهبر می روند !  [2009 Jun] 
*آیا ما را در این سفر همراهی می کنید!؟ [2009 Apr] 
*تفاوت دو حیوان ...! [2009 Apr] 
*تماس تلفُنی احمدی نژاد با اوباما! [2009 Apr] 
*دخترک ِ گُل فروش...! [2009 Mar] 
*کارزار زنان 4 ساله شد ! [2009 Mar] 
*مبارزات دانشجویان و رقص مرگ دیکتاتور ! [2009 Feb] 
*تنها جمهوری اسلامی خط قرمز ندارد، تو هم … [2009 Feb] 
*در وصف «انقلاب» ۲۲ بهمن ۵۷ [2009 Feb] 
*توپ فوتبال ِ مسابقه زنان با پسران، سنگسار شد !؟ [2009 Jan] 
*جایزه سیمون دوبووار آری! جایزه نقدی نه !!! [2009 Jan] 
*کودکان فلسطینی "عضو افتخاری" سازمان حماس !؟ [2009 Jan] 
*بازهم عید آمد، ولی ما هنوز، لُختیم !؟ [2008 Dec] 
*مگر از خائنین، انتظار دیگری هم هست؟! [2008 Dec] 
*مراسمی شایسته، برای "مُردگان ِ زنده" [2008 Dec] 
*وزیر راه آیت الکرسی به سوئد می آید! [2008 Dec] 
*آقا، خانم، بچه میخری !؟ [2008 Nov] 
*و آنگاه، صفحۀ سفید به صدا در آمد! [2008 Aug] 
*و اما ماجرای جشنواره یکی بود، یکی نبود، تو که ... !؟ [2008 May] 
*اول ماه مه و جنگ و جدل دوتا ....  [2008 Apr] 
*مبارزات زنان، و نقش کارزار زنان  [2008 Mar]