کُمـونـیـست هـا و تـوجـیـۀ …!
پویان انصاری

 

معـرکـه دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری هم مانند سایر به اصطلاح انتخابات گوناگون جمهوری اسلامی با بکارگیری حیله گری های همیشگی اش که برای کشاندن مردم به پـای صندوق های رأی و انعکاس اش در جهان براه می اندازد به پایان رسید.

شوربختانه پیش از "انتخابات" و بـویـژه پس از آن تحلیل هایی از جانب شخصیت ها، احـزاب و سازمان های سیاسی ارائه شد که انسان آگاه به مسائل سیاسی را به تعمق وامی دارد.

در این ره، تفسیرهای دوستان کمونیست از این معرکه، تعجب بیشتری را بر می انگیزد.

پیش از مُروری به این تحلیلها، باید به یک نکته اشاره کنم و آن یکی از شیوه های موذیانه جمهوری اسلامی در به اصطلاح انتخاباتش است که با استفـاده از مُهرهای مشخص و دستچین شده بیـت رهبـری، انتخـاب "بین بد و بدتر" است.

با وجودی که این نیرنگ در زمان "انتخابات" ریاست جمهوری گذشته بین خاتمی و ناطق نوری ابداع شد و تنها نتیجه اش یا بهتر بگویم تجربه ای که مـردم بـایـد بدست می آوردند این بود که، رئیس جمهور در این حکومت، یعنی کـشـک.

این گفتۀ خاتمی بعد از 8 سال ریاست جمهوری اش که:" من یک تدارکاتچی بیش نبودم" گویای این جقیقت بود .

با این همه در "انتخابات" دوازدهمین ریاست جمهوری هم در کمال نـابـاوری شاهدیم که کماکان هنوز حیلۀ "بـد و بـدتـر" برای کشـانـدن  "مردم از هر قشر و طبقه به پـای صندوق های رأی، کارآیی به سزایی دارد!

این امر حتی، بر روی افکار و تحلیل شخصیت های و سازمانهای سیاسی بی اثر نبوده است.

از آنجائی که اساسأ در رژیم های سرکوبگری مانند ایـران، سخن از آمـار یک شوخی بی معنـا بیش نیست، اگر به خواهیم "انتخابات" ریاست جمهوری اخیـر را مورد بررسی قـرار بدهیم دو گـُـزینـه پیش روی داریم یا باید به آمـار رژیم تن دهیم و یا متوجه می شویم که گـُـزینـه دومی، وجود ندارد، علت اش همانا دیکتاتوری و فساد رژیم حاکم درسرزمین مان است که باعث عدم وجـود سازمان، احزاب مترقی و حتی سازمان های حقوق بشری در ایران است و این رو هیچ دسترسی به آمار قابل اعتمادی از تعداد رأی دهندگان وجود،ندارد.

به زبانی بسیار ساده بیان می کنم که در جریان "انتخابات" برگزار شده، عده ای رأی داده اند، عده ای هم رأی نداده اند، و فکر نکنم کسی مُنکـر این واقـعییـت باشد!

حال از آن دسته روشنفکران، بویژه دوستان کمونیست باید پرسید که آیا قبول داریم که عده ای حتی بسیار اندک، رأی نداده اند؟ حال اینجا را داشته باشیم.

قبل از "انتخابات"، بودند چهره های شناخته سیاسی که می گفتند:" رأی ما نـه است، ولی شرایط مـردم ایـران را باید درک کرد یا اینکه مردم از روحانی هم دل خوشی نـدارنـد ولی از تـرس رئیسی به روحانی رأی می دهند، مردم به خاطر مسائل شخصی خود مجبورند رأی بدهند زیـرا به مُهر در شناسنامه خـود احتیـاج دارند، و مردم ... "

در حقیقت در کمال ناباوری، برخی از دوستان چه نوشتاری و چه گفتاری، جمله "من رأی نمی دهم" را بکار می بردند ولی برای رأی دادن مردم تفسیر و تحلیل های گوناگون ارائه می دادند(به خوانید توجیه کردن رأی دادن مردم) به گونه ای که گویا، فکر می کردند که آنها صدای خود مردم هستند!!!

بعد از "انتخابات" هم، در کمال شگفتی برخی از روشنفکران به خصوص دسته ای از کمونیست ها همین مسیـر را طی می کنند تا جایی که انسان های آگاه سیاسی را که این "انتخابات" را شکست خلق قهرمان می دانند مورد انتقاد قرار می دهند که گویا خلق قهرمان رأی دهنده مورد مسخـره و یا تحقیـر قـرار گرفته است!

تمام بحث من در یک پُرسش از این دوستان کمونیست نهفته است که، بخشی از مـردم بهـر دلیلی، رأی دادنِ خود را توجیه می کنند اما تو کمونیست مبارز، چـرا برای اثبات توجیهگر بخش رأی دهنده، خود را بقول معروف به در و دیوار می زنید و توجیه آنها را "توجیه تر" می کنید و به دفـاع از آن می نشینید!

مگر وظیفه شما توجیه اندر توجیه است!؟

اگر بنا بر استدلال های (توجیه های) شما به پذیریم کسانیکه رأی داده اند برای کسب کار و یا هر بهانه ای احتیاج به مُهـر جمهوری اسلامی در شناسنامه خود و یا هر سند دیگری داشته اند. پرسیدنیست که آیا آن عده ای از مـردم که رأی نداده اند، دانشجو، کارگر، کشاورز، کارمند، راننده اتوبوس و یا تاکسی .... ایـرانـی نبوده اند؟ شاید هم، از کُره ای دیگر باشند!؟

در عمل این دسته از سرنگونی طلب ها بجای اینکه در وصف و دفاع و حمایت ازکسانی که رأی به جمهوری اسلامی نداده اند به پردازید و آنرا در نوشته ها و یا گفته های خود برجسته کنید تمام کوشش خود را در دفـاع از توجیه، توجیه های آن بخش رأی دهنده گذاشته اید !

شما که معتقدید مردم آگاه اند، مردم می فهمند دارند چکار می کنند، و مردم ...

اگر مردم می فهمند دارند چکارمی کنند، بویژه کارگران ازآن آگاهی برخور دارند که شاید حتی حزب خودشان را هم بـدون نقش روشنفکرش، بوجود بیاورند پس وجـود روشنفکر کمونیست، حال خواه در غالب فردی، سازمانی و یا حزبی، برای چیست

روشنفکری که معتقد است حکومت جمهوری اسلامی، ادای انتخابات را در می آورد نه باید از خود سئوال کند چرا بعداز 38 سال باید بخش وسیعی از مردم هنوز فریب این حیله گری ها را می خورند؟

واقـعـأ هیچ از خود سئوال کرده اید که، در کجا ایستاده اید!؟

وقتی میگویید آنهایی که رأی می دهند باید شرایط آنها را فهمید! پس تکلیف آنهایی که رأی نمی دهند چه می شود!؟ شرایط آنها را چه کسانی باید بفهمند !؟

هر دو گروه که در زیر یک سقف و زیر یک حکومت اهریمنی زندگی می کننـد، پس تو، کمونیست یا باورمند به آن، که بهر دلیلی در عمل نمی توانی منافع و مصالح طبقه کـارگـر را پیـاده کـُنـی، آیـا نباید دسـت کـم پـژواک فـریـاد آن بخش آگاه که رأی به رژیم زن ستیـز و ضـد انسانی نه داده اند، هم باشی !؟

چـرا باید روشنفکر کمونیست رفتاری اپورتونیستی داشته باشد و از تـرس اینکه مورد انگ و تهمت قـرار نگیرد از گفتن حقایق پرهیز کند! آیا به خاطر این است که در اینجا واژه "مردم" در میان است!؟

چرا باید اسیـر واژه "مردم" و یا "توده میلیونی" که بهر دلیلی رأی داده اند، بشوید همانطور که در قیام سال 57، خود، بدنبال "مردم" روان شدید !؟

38سال آنهم با آن کارنامه خونین رژیم اعدام و زندان جمهوری اسلامی کافی نیست که حداقل روشنفکران کمونیست در چنین مواردی اسیـر واژه "مردم" نشوند!؟

واقـعـأ نمی دانم تا کی بشنویم "مـردم مجبـورنـد" آنهم از زبان چه کسانی !؟

مگر کمونیست ها و یا اصولأ روشنفکران آگاه هر قشری، باید از نـیـتِ مردم حرکت کنند!؟

ولی گویا شوربختانه، این دروازه روی همین پاشنه می چـرخـد .

آنها بقول معروف کاسه داغ تر آش می شوند و می گویند، رأی مردم، مشروعییت به نظام نیست چرا که آنها نیت شان چیز دیگریست!؟

حال نیت آنها هرچه باشد حتـی سرنگون طلب هم باشند صـف آنها برای رأی دادن، در عمل چه بخواهیم یا نخواهیم به حساب مشروعیت به نـظـام نکبت بار داده می شود همانطورکه دیدیم"رهبر ناقص القل" از رأی شما انسان های عاقل و با نیت در سراسر جهان، همواره استفاده تبلیغاتی بسیار می کند.

حال تو روشنفکر کمونیست، دل خوش این باش که نیت مردم مشروعییت به نظام نیست، نیت آنها چیز دیگریست و انشااله گرُبه است.

من برون مرزی هستم ولی ازآن تعداد -حتی بسیار اندک- درون مرزی که حتمأ درمیان آنها دانشجو،معلم کشاورز، کارگر، کارمند، راننده تاکسی و ... وجود دارد که بدرستـی و با آگـاهـی، به رژیم قـُرون وسطایی رأی نداده اند دفـاع می کنم و درهر فـرصتـی آنـرا یادآوری و برجسته می کنم و امیدوارم  آن تعداد از رأی دهندگان در "انتخابات" آینده بجای توجیه علت رأی دادن خود ( آنهم بعداز این همه سال که تـوأم با تـحقیـر به اشکال گوناگون در این رژیم شده اند) به درجه ایی از آگاهی برسند و به صـف تـحـریـم کنندگان از هر نوع "انتخابات" کذایی جمهوری اسلامی، به پیوندند.

در خاتمه، سخن خود را با این حقیقت انکار ناپذیر به پایان می برم که، آزادی های فردی، اجتماعی و حق زندگی و حفظ حُرمت انسانی، بدون براندازی کُلیت رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی به هیچ وجهی مُیسر نیست.

16/06/2017 – استکهلم

 

پـویـان انـصـاری                   

Pouyan49@yahoo.se                 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب پویان انصاری  در سایت پژواک ایران 

*کُمـونـیـست هـا و تـوجـیـۀ …!
*من محـکـوم نمی کُنـم ....
*شکـسـتِ خـلـقِ قـهـرمـان در ...!
*«خـاوران» ستـاد انتخاباتی نامزدهای ...
*بـر پـایـی عیـد نـوروز، خـنـجـری است بر قلب ...
*به اندازه کوپن خود صحبت کنید
* سـایـه شـوم سـرمـایـه بر حـقـوق بـشـر ...‏ ‏
*هـر جـا که پـا نهـادیـد جُــز ...
* آتـشفشـانِ سـرکـشِ دهـۀ شـصـت
*وقتی بهـار، پاییـز و زمستـان هم، در سوگِ ...
*سایه اُمیـد، در چشـم ِ غـم زده
*امـان از تسلیت گفتن های ...!
*بـرخیـز، او دارد چـون شمـع، ذره ... !
*وقتـی آب سر بـالا بـرود ساواکی هایِ ...!
*اول ماه مه و رفتـار مُصلـِـحـانـه، راز بقـایِ ...!
* به بهانه هشت مارس روز جهانی زن
*بـوسـه بـر انگشتـانِ آن دستی که، . .
*عجـایـب انـدر عجـایـب...!
*من در ساحلی امن، تـو در ... !
*فریاد آزادیخواهی شاهرخ زمانی در قلم و ... !
*هم چون شقایق، در میانِ دشتِ خـارِ ...
*به امید پیروزی نهایی تیم مردم دربندِمان بر تیم...
*سئوالات مُبهم امتحانیِ... 22 بهمن 57 !
*باز هم اندر خوشرقصی آقای ....
*چـرا فقـط در دو شهـر ...!؟
*کـوبـانـی یعنـی، حمـاسـه...
* دو خلافت ولی، با یک شمشیر خونین
*بـرای ...، اول بـایـد بـا کـدام ... !
*دم ِ شان گرم که زیر شمشیر خونین ِ ...
*گفت، زمـان، زمـانِ ...، گفتم ...!
*محکوم کردن ارتشِ ... بدون محکوم کردن سازمانِ ...!
*راستی شنیده ای که، آسه برو آسه بیا که ....!
*«همه سـر و تـه یـک کـربـاسیـم»
*باز روز کـارگـر بی سر و سامان، فرا رسید!
*اعـدام، در زیـر سـایـه بخششِ ...!
* یـادی از نسل کُشی در روانـدا
*زنـان، هنوز برای آن «حـق ِ انتخـاب» که ... !
*آن هوادار و این هوادار، کی بره این همه راه را ...!
*شـرم بر شما مُدعیـانِ اصلاح طلبی که...
*بـاز زائیـدهِ ایـن منـاسبـاتِ آخـونـدی، زر زد.
*حضور برخی هنرمند، در تـالار قاسم الجبارین (رودکی سابق)!
*به یـاد تمامی کسانی که برای آزادی، جنگیدند
*اسرار کلیدِ آ سد روحانی شـارلاتـان را ... !
*مرگ عشق های قدیمی، همیشه در خاطره ها، ماندنیست.
*من بودم، حاجی نُصرت، آقا کِری و آبجی اشتون!
*اعـدام شـد !
*مُـذاکـرات محـرمـانـه زیـر لحـاف 1- 7 !
*تـابستـانـی بـر سـاحـل خـونیـن ِ یـک نـظـام
*بیـاد نسلی سرکش ِ مبـارز، و تسلیـم نشـدنـی
*امـا شگفتـا از ...!
*وفـای بـه عهـد و پیمـان، بـا ...
*بـاور کنیـد که، کامپیوتر شما خـراب نیست !
* انـدیشـه افشیـن ها را نمی توان کُشت ...
*چه روحانی، چه مصباح یزدی، زن ...
*4 سالِ دیگه "آقا"،سپاه و بسیج راضی ...!؟
*بـا آنهـا، هـرگـز ...
*اوج عقلانیت "آقا" و 8 کاند ... !
*بـاور کنیـد اگـر رژیـم پهلـوی ...
* کدام سوگُلی، به حجله رهبر می رود !؟
*چـرا تـو ... !؟
*ایـن بـار نـامـزد جـدیـد"آقـا" کیست!؟
* ۸ مارس و یـادی از کـارزار زنـان ...!
*چـوب حـراج بـر سـر ِ ...!
*فقـر ِاستـدلال از مسئله ای مُهم ...! پاسخی به ابراهیم جهانگیری!
*بقول شاعر، ایـن کُجـا وآن کُجـا ...
*پاچه و یقه گیری در مجلس، بـازتـابِ دوران ِ
*بـه بهـانـه ِ مسابقه فـوتبـال ِ و جایگاه مُقـام انسـان...!
*اولین جرقه شامورتی بـازی توسط ِ ...!
*نگذاریم آن رقص مرگ ...!
*نامه مُشترک فعالین کارگری و طنز تلخ ِ ... !؟
*فکر کنید که، ایـران تـریبـونـال ... !؟
*بشنو از دغل کاری، چون حکایت می کند!
*وقتی خود ِ"آزادی بیـان" هم، سلاخی می شود!
*«نسیـم ِ آزادی، در راه است»
* سـونـامـی درونی نسلی، در راه است!
* بیاد هنرمندن و نویسندگان سلاخی شده ...
*در شکـار روبـاه ...!
*لایـروبـی طـویـلـه اوژیـاس ...
* طنـز ِ ایـران تـریبـونـال ...!
*مُخـالـف یـا اپُـوزیسیـون، کـدام یـک !؟
*جـدل «خودمونی» به زبـان سـاده ...!
*اثـراتِ
*بـه بهـانـهِ زلـزلـه ... !
* "رفیـق"، لطفـأ سنگ را آنطرف پرتـاب کُـن یـا ...!؟
*حـالا نقـی یا تقـی، چه فـرقـی می کنـد!؟
*بـه بهـانـه اول مـاه مـه!
* امسـال سـالِ آخـر ِ ، کُـل ِ رژیـم بـایـد بـره ...
*آیـا مـالـه کشـی، حـد و مـرزی هم دارد!؟
*صندوقی خون نداها و سهراب‌ها
*بـه بهـانـه جـایـزه اُسکـار...!
*حـاصـل ِ آن اتحـاد، بـود ایـن جـدائـی هـا!؟
*۳۲ سـال هم به عُمـرمـان ... !
*عقب نگهداشتن یک خلق در کنـار بُمب اتـم!
*وقتی از حوزه ِ تئـوری، به پـراتیـک رفتم ...!
*آقای اکبر گنجی، نـه باشما همراهم نـه بـا آنهـا
*جنـگ هم نعمـت است هم ثـروت!
*«بهـار عربی» پیشکش خودتـان، ایرانیـان ...!
*وقتی در علوم «انسانی» 1=1000 می شود!
*افسوس می خورم وقتی که ...!
*اینقـدر اختـلاس را کِـش نـدیـد آخـه ...!
*مُنتظر جـایـزه اُسکـار اسلامی هم باشید!
*تـو خـود حـدیث ِ مُفصـل بخوان از این مُجمـَل!
*وقتـی تو ترافیـک فکری گیـر کُنـی ...!
*"شُـکـر" فقط می توانند با تیـغ شان سانسور کنند و گر نه...!
*یـک لحظه فکر کنید، اگر آنها هم ...!؟
*از رژیـم عبـاسـی، از آنهـا رقـاصـی!
*فـرق ِ عمـل و نتیـجـه عمـل ...!؟
*آنهـا از سرشت ِ دیگـر بـودنـد
*آن مُعلـم ُ و این شـاگـرد!
*فـرق رقـص و لـَـوَنـدی!؟ (قسمت سوم)
*فرق رقص و لَـوَنـدی!؟ (قسمت دوم)
*فـرق رقـص و لـَوَنـدگـی !؟
*جـدل های اپـوزیسیـونـی ...!
*پـاسخـی به لیچـارگویی های ِ ...!
*هـواداران میش و گـُرگ !
*اما آن صـدای «مشکوف» و راز ِ مُعمـای ِ ...!؟
*کـیش یا مـات، کـدامیـن !؟
*ماجرای تبدیل شدن غـوره به انگـور!
*کـدامیـن دلپذیـر تر و زیبـاتـر ...!
*نگـذاریـم 22 خـرداد امسـال ...
*بـالاخـره بـایـد چـکار کـرد!؟
*بازهم از این خبرها می شنویم که ...اعـدام شدند!؟
*رویـاها و واقعیت ها در مورد جنبش کارگری!؟
*واقـعــأ کـه، دلمـون را بـه ... !؟
*عجـب آشفتـه بـازاریسـت ...!
*آی بُتـه بُتـه بُتـه، رژیـم بایـد بیفتـه!
*بـاز هـم طنـاب ِ دار !
*یـک پیـروزی و دو شکـست !
*تفـاوت دو زلـزلـه در بهمـن ماه !
* گُجَستـَـک پیـرمـرد، در سراشیبـی سقـوط !
*باز هم خوش رقصی "شوالیه ها" !؟
*مـداح، قمـه کش و عابـر پیـاده!
*مـحمـودوف و محیـط زیسـت ...!!!
*نشستـگان بـر سفـره خـونیـن 30 سالـه، در گذرگاه ِ ...!
*راستـی، آیـا بـه جُـز ... !
*کبـوتــران زیبـــای رنگــارنــگ را هم سبـز ...!
*خیزش جوانان و کابوس های مادران
*بیزارم از این ... !
*دیگر سکوت جایز نیست!؟
*از هر دری، سخنی
*هزاران نفرین مادران بر ...
*گُمنام
*آخ، چه بد شد، باز هم ...
*ستاره ندا
*برای آنها که جو انتصابات در ایران، یک جورایی گرفته شون! گزارش انتخابات ریاست جمهوری در ایران در تلویزیون سراسری سوئد
*از این چهار سوگُلی، کدامین یک، به حجله رهبر می روند !
*آیا ما را در این سفر همراهی می کنید!؟
*تفاوت دو حیوان ...!
*تماس تلفُنی احمدی نژاد با اوباما!
*دخترک ِ گُل فروش...!
*کارزار زنان 4 ساله شد !
*مبارزات دانشجویان و رقص مرگ دیکتاتور !
*تنها جمهوری اسلامی خط قرمز ندارد، تو هم …
*در وصف «انقلاب» ۲۲ بهمن ۵۷
*توپ فوتبال ِ مسابقه زنان با پسران، سنگسار شد !؟
*جایزه سیمون دوبووار آری! جایزه نقدی نه !!!
*کودکان فلسطینی "عضو افتخاری" سازمان حماس !؟
*بازهم عید آمد، ولی ما هنوز، لُختیم !؟
*مگر از خائنین، انتظار دیگری هم هست؟!
*مراسمی شایسته، برای "مُردگان ِ زنده"
*وزیر راه آیت الکرسی به سوئد می آید!
*آقا، خانم، بچه میخری !؟
*و آنگاه، صفحۀ سفید به صدا در آمد!
*و اما ماجرای جشنواره یکی بود، یکی نبود، تو که ... !؟
*اول ماه مه و جنگ و جدل دوتا ....
*مبارزات زنان، و نقش کارزار زنان