شعری ازمرتا بابدوپولوس(شاعریونانی)

 
ترجمه از:انگلیسی:خالدبایزیدی(دلیر)
«تنهایی»
تنهایی یعنی:
درخانه ای پرازآئینه زندگی کنی
یعنی:درآن لحظه
که هزاران واژه ی مرده
ازگوربرخیزند
تاکه به سوالهایت پاسخ دهند
تونیزهیج جوابی نگیری و
باسایه ها صحبت کنی و
مدتی طولانی به خودت بخندی

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران