«خـاوران» ستـاد انتخاباتی نامزدهای ...
پویان انصاری

 

بازهم بازار مکاره انتصاباتِ ریاست جمهوری در "عجایب دیدم در این دشت میهن" داغ ِ داغ شده است !؟

بازهم یکی دیگـر از فیلم های تکـراری کُمـدی تـراژیـک "انتخابات" توسط نظـام مافیایی جمهوری اسلامی، به روی اکـران می رود !

ولی تأسف عمیق و باور نکـردنـی از این که چرا بـایـد (هرچند نمی دانم چـرا بـایـد!؟) بخشی از مـردم ستم دیده میهن مان در اقشار مختلف، در آن شرکت کنند!؟

آن هم بعداز سی و هشت سال که با چشم و با پـوسـت، خـون و اسخوان خـود، بزرگترین جنایت و خیانت را به شیوه های گوناگون علیه خـود و به ورطه کشـانـدن "ایـران" را توسط حکومت جمهوری اسلامی، بـه روشنایی "افتاب آمد دلیل آفتاب" دیده و لمس کرده اند.

شامورتی بازی که رژیم هر 4 سال یک بار به راه می اندازد و کاندیداهای جنـایتـکـار و خـائـن به ملت، در آن به جون هم می افتند که، چیـزی نیست به جز دعوا بر سر لحاف (بخوانید دعوا بر سر چپـاول و غـارت کردن هر چه بیشتر دست رنج مردم ستم کشیده مان است) ملانصرالدین است و بس .

آنها بنا به ماهیت بغایت ارتجاعی خود، تنها چیـزی که ندارند دغدغه های مـردم ستم دیده میهن مان است و این را هم فراموش نکنیم آنها، جناح های مختلف از یک نظام تبهکار هستند.

مگر می شود در حکومتی که بنیـادش را خمینی جـلاد بنـا نهـاد انسان و انسانیت در آن، معنایی داشته باشد !؟

این بار هم طبق معمول همیشگی، لابی گرها و دستمال بدستانِ همیشه درصحنه، در نقش مُجری رسانه ها و یا مُفسر، دکتر، مهندس، نویسنده، هنرمند و تحلیلگـر سیـاسـی و یا خبرنگارهای جـور واجـور، برای گـرم کـردن هر چه بیشتـر تنـور جنـایـت و خیـانـت نـامـزدهای ریاست جمهوری اسلامی، هیـزم در آن می ریـزنـد .

هنوز بعداز 38 ساله کارنامه خونین این حکومت، عده ای به اصطلاح روشنفکر به دنبال جناح دور اندیش در این نظام ناقص العقل می گردند.

اما حقیقتأ و صادقانه باید بگویم، بنده حضور سه گروه را در پای صندوق های رأی در سرزمین مان را هیچ جوری نمی توانم به فهم!

یک، زنان

دو، سُنی ها

سه، آذری ها، کُردها، بلوچ ها و عرب ها

از اینرو از این الفاظ استفاده می کنم حال اگر هم عصبی بشوید و یا سانسور کنید و یا دشنام بدهید مُهم نیست مُهم این است که، عجایب دیدم در این دشت! که زن ایرانی آنهم فرهیخته، برای تحقیر مقام و شأن خود، به حاکمان ناقص العقل که او را نصف آدم می داند رأی می دهد !!!!!!!!!

عجایب دیدم در این دشت، که سُنـی های آن هم مانند زنان میهن مان آدم بحساب نمی آیند و بعداز این همه ظلم و ستم که به آنها شده است چه بگویم که همین موجود تحقیر شده توسط حکومت، برای رأی دادن بدنبال شیـعـه روان است !!!!!!!

و آن بخش از هموطنـان آذری،کُرد، بلوچ و عرب خوزستانی، که برای مثال، بنـده را هموطن خـود نمی دانند و سی و هشت سال زیـر یـوغ دژخیـم و یا بقول خودشان حکومت فارس ها، لـه و لـورده شده اند، چـرا باید جزء عجایب دیدیم در این دشت باشند که، برای رأی دادن هر چه بیشتـر تحقیـر و لـه شدن خـود زیـر چکمه های خونین یک مُشت آخوند جنایتکار، برای رأی دادن به آنـهـا، خیابان های شهر خود را از وجود انسانی خود، که کاندیداهای حکومت، فاقـدِ آن هستند پُــر می کنند !!!!!!!

حال با همه ... که نثار بنده می شود پرسیدنی است که اگر این حکومت ناقص العقل جمهوری اسلامی، زنان ایرانی و سُنی های سرزمین مان را نصف آدم حساب نمی کرد و از روسری یا تو سری خبری نبود و زن و یا سُنی هم می توانست رئیس جمهور شود و بزبانی آنها را آدم کامل حساب می کرد، شاید ورق بر می گشت و این دسته راه نمی افتادند که رأی به دهنـد !!!!!!

اگـر حکومت ضـد انسانی جمهوری اسلامی یا بقول شماها، حکومت فارس ها! حق و حقوق طبیعی شما آذری ها و کُرد و اهوازی و بلوچ  را می داد شاید خیابان های شهرهای شما در روز "انتـخـابات" پـرنـده ایـی هم پـر نمی زد چه برسد به شخصیت والای شما انسان های زجر کشیده و آگاه !!!!!!

اما عجایب دیگری که دیدیم در این دشت، عده ای بخصوص آن دسته از قشر هنرمند و روشنفکری هستند که، می گویند، ما هم با این حکومت مخالفیم و آنها را هم نمی خواهیم ولی، رأی می دهیم!؟

بنده به این دسته می گویم، خانم، آقا، واقعأ مخالفی، تو هم نمی خواهی جمهوری اسلامی باشد!؟

خوب حداقل به سخنان خامنه ای گُجستک گوش کن و آن را عملی کن!

ایشان نه از خشونت حرفی زدند نه از شورش قیام و انقلاب، بلکه گفتند":

بروید به جمهوری اسلامی رأی بدهید حالا به کی مهم نیست، ولی خیابان ها باید مملو از آدم باشد.

حالا با تو هستم "مخالف" خوب با دقت گوش کن ایشان در ادامه گفتند":

اگر شما حضور بهم نرسانید، جمهوری اسلامی از بین می رود باز هم تکرار می کنم گفتند، اگر به خیابان ها  نیـامدید، از جمهـوری اسـلامـی دیگر خبری نیست.

بازهم تکرار می کنم این حـرف ها را ما این ور جوی آبی ها نـزدیـم که به گویید، شمـا آنجـا با خیال راحت نشسته اید و می گویید لنگ اش کن !

خود رهبر ناقص العقل جمهوری اسلامی یعنی خـامنـه ای گُجستک، راه بـرانـدازی حکومت اش را جلوی پـای تـان نهاده است و به هرکسی که دوست دارید هیچ هزینهِ خونی و مالی هم برای شما ندارد به جـز، یک روز در خانه ماندن.

پس اگر جمهوری اسلامی را نمی خواهید کافی است توی خونه با خانواده دور هم عشق و صفا کنید و به خیابان ها تشریف فرما نشوید و به صفوف تحریم کنندگان به پیوندید .

هموطن گرامی، سی و هشت سال است که رفتی رأی دادی و نتیجه اش را که همان فحشاء، بیکاری، اعتیاد، زندان و شکنجه و اعدام  بوده است با تمام وجود حس کرده اید حال، یکبار هم رأی ندادن را آزمایش کُن و ببین چه اتفاقی می افتد!؟

در آخر برای یاد آوری آن دسته از کسانی که خود را به خواب می زنند این نکته بسیار مهم را متذکر شوم که، در "انتخابات" 4 سال پیش ریاست جمهوری، به گفتهِ خود جمهوری اسلامی، از 55 میلیون نفر واجد شرایط 33 میلیون رأی داده اند یعنی اینکه 22 میلیون رأی نداه اند که در حقیت برندگان اصلی، تحریم کنندگان بوده اند که متاسفانه از جانب نیروهای آزادیخواه روی آن تبلیغ زیادی نشد ( در همان زمان در این رابطه مقاله ای نوشتم و روی این 22 میلیون تأکید زیادی داشتم ) .

ضمن آرزوی تعداد بیشتر از 22 میلیون نفر تحریم کننده "انتخابات" مانند گذشته به نوبه خود، پیشاپیش، بوسه بر انگشتان دستِ تو هموطن گرامی و عزیز که پـاک می مـانـد و به مُهر کثیف و خونین جمهوری اسلامی رنگی نمی شود، می زنم چرا که بدرستی و با آگاهی "انتخابات" را بایکوت کرده اید .

وظیفه ما آزادیخوان این است که علیه مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی، با تمام توان و سعی کوشش همگانی و با هر مرام، مسلک و اندیشه ای که هستیم در کنـار یـکـدیـگـر و بهر شکلی که شده در روز "انتخابات" ( پنجشنبه 29 اردیبهشت ) در کشورهای مختلف در مقابل لانه جاسوسی جمهوری اسلامی تجمع کنیم و پـژواک فریاد مـردم زحمتکش و تحریم کنندگانِ "انتـخـابـات" باشیم.

با تو هستم ای هموطن که قرار است پای صندوق رأی بروی، قبل از رأی دادن، اندکی تأمل کُن و به این بیاندیش که،

"خــاوران" ستـاد انتخاباتی، بـانـد تبهکـار روحـانـی و رئیسـی است.

خاورانی که هزاران انسان های مبارز و تسلیم نشدنی برای آزادی و سر بلندی سرزمین مان، برای من و تو، توسط همین رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی کنونی، سلاخی شده اند.

                                        پنجشنبه 17/05/2017 - استکهلم

 

 

                                                                        پـویـان انـصـاری

Pouyan49@yahoo.se                   

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب پویان انصاری  در سایت پژواک ایران 

*کُمـونـیـست هـا و تـوجـیـۀ …!
*من محـکـوم نمی کُنـم ....
*شکـسـتِ خـلـقِ قـهـرمـان در ...!
*«خـاوران» ستـاد انتخاباتی نامزدهای ...
*بـر پـایـی عیـد نـوروز، خـنـجـری است بر قلب ...
*به اندازه کوپن خود صحبت کنید
* سـایـه شـوم سـرمـایـه بر حـقـوق بـشـر ...‏ ‏
*هـر جـا که پـا نهـادیـد جُــز ...
* آتـشفشـانِ سـرکـشِ دهـۀ شـصـت
*وقتی بهـار، پاییـز و زمستـان هم، در سوگِ ...
*سایه اُمیـد، در چشـم ِ غـم زده
*امـان از تسلیت گفتن های ...!
*بـرخیـز، او دارد چـون شمـع، ذره ... !
*وقتـی آب سر بـالا بـرود ساواکی هایِ ...!
*اول ماه مه و رفتـار مُصلـِـحـانـه، راز بقـایِ ...!
* به بهانه هشت مارس روز جهانی زن
*بـوسـه بـر انگشتـانِ آن دستی که، . .
*عجـایـب انـدر عجـایـب...!
*من در ساحلی امن، تـو در ... !
*فریاد آزادیخواهی شاهرخ زمانی در قلم و ... !
*هم چون شقایق، در میانِ دشتِ خـارِ ...
*به امید پیروزی نهایی تیم مردم دربندِمان بر تیم...
*سئوالات مُبهم امتحانیِ... 22 بهمن 57 !
*باز هم اندر خوشرقصی آقای ....
*چـرا فقـط در دو شهـر ...!؟
*کـوبـانـی یعنـی، حمـاسـه...
* دو خلافت ولی، با یک شمشیر خونین
*بـرای ...، اول بـایـد بـا کـدام ... !
*دم ِ شان گرم که زیر شمشیر خونین ِ ...
*گفت، زمـان، زمـانِ ...، گفتم ...!
*محکوم کردن ارتشِ ... بدون محکوم کردن سازمانِ ...!
*راستی شنیده ای که، آسه برو آسه بیا که ....!
*«همه سـر و تـه یـک کـربـاسیـم»
*باز روز کـارگـر بی سر و سامان، فرا رسید!
*اعـدام، در زیـر سـایـه بخششِ ...!
* یـادی از نسل کُشی در روانـدا
*زنـان، هنوز برای آن «حـق ِ انتخـاب» که ... !
*آن هوادار و این هوادار، کی بره این همه راه را ...!
*شـرم بر شما مُدعیـانِ اصلاح طلبی که...
*بـاز زائیـدهِ ایـن منـاسبـاتِ آخـونـدی، زر زد.
*حضور برخی هنرمند، در تـالار قاسم الجبارین (رودکی سابق)!
*به یـاد تمامی کسانی که برای آزادی، جنگیدند
*اسرار کلیدِ آ سد روحانی شـارلاتـان را ... !
*مرگ عشق های قدیمی، همیشه در خاطره ها، ماندنیست.
*من بودم، حاجی نُصرت، آقا کِری و آبجی اشتون!
*اعـدام شـد !
*مُـذاکـرات محـرمـانـه زیـر لحـاف 1- 7 !
*تـابستـانـی بـر سـاحـل خـونیـن ِ یـک نـظـام
*بیـاد نسلی سرکش ِ مبـارز، و تسلیـم نشـدنـی
*امـا شگفتـا از ...!
*وفـای بـه عهـد و پیمـان، بـا ...
*بـاور کنیـد که، کامپیوتر شما خـراب نیست !
* انـدیشـه افشیـن ها را نمی توان کُشت ...
*چه روحانی، چه مصباح یزدی، زن ...
*4 سالِ دیگه "آقا"،سپاه و بسیج راضی ...!؟
*بـا آنهـا، هـرگـز ...
*اوج عقلانیت "آقا" و 8 کاند ... !
*بـاور کنیـد اگـر رژیـم پهلـوی ...
* کدام سوگُلی، به حجله رهبر می رود !؟
*چـرا تـو ... !؟
*ایـن بـار نـامـزد جـدیـد"آقـا" کیست!؟
* ۸ مارس و یـادی از کـارزار زنـان ...!
*چـوب حـراج بـر سـر ِ ...!
*فقـر ِاستـدلال از مسئله ای مُهم ...! پاسخی به ابراهیم جهانگیری!
*بقول شاعر، ایـن کُجـا وآن کُجـا ...
*پاچه و یقه گیری در مجلس، بـازتـابِ دوران ِ
*بـه بهـانـه ِ مسابقه فـوتبـال ِ و جایگاه مُقـام انسـان...!
*اولین جرقه شامورتی بـازی توسط ِ ...!
*نگذاریم آن رقص مرگ ...!
*نامه مُشترک فعالین کارگری و طنز تلخ ِ ... !؟
*فکر کنید که، ایـران تـریبـونـال ... !؟
*بشنو از دغل کاری، چون حکایت می کند!
*وقتی خود ِ"آزادی بیـان" هم، سلاخی می شود!
*«نسیـم ِ آزادی، در راه است»
* سـونـامـی درونی نسلی، در راه است!
* بیاد هنرمندن و نویسندگان سلاخی شده ...
*در شکـار روبـاه ...!
*لایـروبـی طـویـلـه اوژیـاس ...
* طنـز ِ ایـران تـریبـونـال ...!
*مُخـالـف یـا اپُـوزیسیـون، کـدام یـک !؟
*جـدل «خودمونی» به زبـان سـاده ...!
*اثـراتِ
*بـه بهـانـهِ زلـزلـه ... !
* "رفیـق"، لطفـأ سنگ را آنطرف پرتـاب کُـن یـا ...!؟
*حـالا نقـی یا تقـی، چه فـرقـی می کنـد!؟
*بـه بهـانـه اول مـاه مـه!
* امسـال سـالِ آخـر ِ ، کُـل ِ رژیـم بـایـد بـره ...
*آیـا مـالـه کشـی، حـد و مـرزی هم دارد!؟
*صندوقی خون نداها و سهراب‌ها
*بـه بهـانـه جـایـزه اُسکـار...!
*حـاصـل ِ آن اتحـاد، بـود ایـن جـدائـی هـا!؟
*۳۲ سـال هم به عُمـرمـان ... !
*عقب نگهداشتن یک خلق در کنـار بُمب اتـم!
*وقتی از حوزه ِ تئـوری، به پـراتیـک رفتم ...!
*آقای اکبر گنجی، نـه باشما همراهم نـه بـا آنهـا
*جنـگ هم نعمـت است هم ثـروت!
*«بهـار عربی» پیشکش خودتـان، ایرانیـان ...!
*وقتی در علوم «انسانی» 1=1000 می شود!
*افسوس می خورم وقتی که ...!
*اینقـدر اختـلاس را کِـش نـدیـد آخـه ...!
*مُنتظر جـایـزه اُسکـار اسلامی هم باشید!
*تـو خـود حـدیث ِ مُفصـل بخوان از این مُجمـَل!
*وقتـی تو ترافیـک فکری گیـر کُنـی ...!
*"شُـکـر" فقط می توانند با تیـغ شان سانسور کنند و گر نه...!
*یـک لحظه فکر کنید، اگر آنها هم ...!؟
*از رژیـم عبـاسـی، از آنهـا رقـاصـی!
*فـرق ِ عمـل و نتیـجـه عمـل ...!؟
*آنهـا از سرشت ِ دیگـر بـودنـد
*آن مُعلـم ُ و این شـاگـرد!
*فـرق رقـص و لـَـوَنـدی!؟ (قسمت سوم)
*فرق رقص و لَـوَنـدی!؟ (قسمت دوم)
*فـرق رقـص و لـَوَنـدگـی !؟
*جـدل های اپـوزیسیـونـی ...!
*پـاسخـی به لیچـارگویی های ِ ...!
*هـواداران میش و گـُرگ !
*اما آن صـدای «مشکوف» و راز ِ مُعمـای ِ ...!؟
*کـیش یا مـات، کـدامیـن !؟
*ماجرای تبدیل شدن غـوره به انگـور!
*کـدامیـن دلپذیـر تر و زیبـاتـر ...!
*نگـذاریـم 22 خـرداد امسـال ...
*بـالاخـره بـایـد چـکار کـرد!؟
*بازهم از این خبرها می شنویم که ...اعـدام شدند!؟
*رویـاها و واقعیت ها در مورد جنبش کارگری!؟
*واقـعــأ کـه، دلمـون را بـه ... !؟
*عجـب آشفتـه بـازاریسـت ...!
*آی بُتـه بُتـه بُتـه، رژیـم بایـد بیفتـه!
*بـاز هـم طنـاب ِ دار !
*یـک پیـروزی و دو شکـست !
*تفـاوت دو زلـزلـه در بهمـن ماه !
* گُجَستـَـک پیـرمـرد، در سراشیبـی سقـوط !
*باز هم خوش رقصی "شوالیه ها" !؟
*مـداح، قمـه کش و عابـر پیـاده!
*مـحمـودوف و محیـط زیسـت ...!!!
*نشستـگان بـر سفـره خـونیـن 30 سالـه، در گذرگاه ِ ...!
*راستـی، آیـا بـه جُـز ... !
*کبـوتــران زیبـــای رنگــارنــگ را هم سبـز ...!
*خیزش جوانان و کابوس های مادران
*بیزارم از این ... !
*دیگر سکوت جایز نیست!؟
*از هر دری، سخنی
*هزاران نفرین مادران بر ...
*گُمنام
*آخ، چه بد شد، باز هم ...
*ستاره ندا
*برای آنها که جو انتصابات در ایران، یک جورایی گرفته شون! گزارش انتخابات ریاست جمهوری در ایران در تلویزیون سراسری سوئد
*از این چهار سوگُلی، کدامین یک، به حجله رهبر می روند !
*آیا ما را در این سفر همراهی می کنید!؟
*تفاوت دو حیوان ...!
*تماس تلفُنی احمدی نژاد با اوباما!
*دخترک ِ گُل فروش...!
*کارزار زنان 4 ساله شد !
*مبارزات دانشجویان و رقص مرگ دیکتاتور !
*تنها جمهوری اسلامی خط قرمز ندارد، تو هم …
*در وصف «انقلاب» ۲۲ بهمن ۵۷
*توپ فوتبال ِ مسابقه زنان با پسران، سنگسار شد !؟
*جایزه سیمون دوبووار آری! جایزه نقدی نه !!!
*کودکان فلسطینی "عضو افتخاری" سازمان حماس !؟
*بازهم عید آمد، ولی ما هنوز، لُختیم !؟
*مگر از خائنین، انتظار دیگری هم هست؟!
*مراسمی شایسته، برای "مُردگان ِ زنده"
*وزیر راه آیت الکرسی به سوئد می آید!
*آقا، خانم، بچه میخری !؟
*و آنگاه، صفحۀ سفید به صدا در آمد!
*و اما ماجرای جشنواره یکی بود، یکی نبود، تو که ... !؟
*اول ماه مه و جنگ و جدل دوتا ....
*مبارزات زنان، و نقش کارزار زنان