«خـاوران» ستـاد انتخاباتی نامزدهای ...
پویان انصاری

 

بازهم بازار مکاره انتصاباتِ ریاست جمهوری در "عجایب دیدم در این دشت میهن" داغ ِ داغ شده است !؟

بازهم یکی دیگـر از فیلم های تکـراری کُمـدی تـراژیـک "انتخابات" توسط نظـام مافیایی جمهوری اسلامی، به روی اکـران می رود !

ولی تأسف عمیق و باور نکـردنـی از این که چرا بـایـد (هرچند نمی دانم چـرا بـایـد!؟) بخشی از مـردم ستم دیده میهن مان در اقشار مختلف، در آن شرکت کنند!؟

آن هم بعداز سی و هشت سال که با چشم و با پـوسـت، خـون و اسخوان خـود، بزرگترین جنایت و خیانت را به شیوه های گوناگون علیه خـود و به ورطه کشـانـدن "ایـران" را توسط حکومت جمهوری اسلامی، بـه روشنایی "افتاب آمد دلیل آفتاب" دیده و لمس کرده اند.

شامورتی بازی که رژیم هر 4 سال یک بار به راه می اندازد و کاندیداهای جنـایتـکـار و خـائـن به ملت، در آن به جون هم می افتند که، چیـزی نیست به جز دعوا بر سر لحاف (بخوانید دعوا بر سر چپـاول و غـارت کردن هر چه بیشتر دست رنج مردم ستم کشیده مان است) ملانصرالدین است و بس .

آنها بنا به ماهیت بغایت ارتجاعی خود، تنها چیـزی که ندارند دغدغه های مـردم ستم دیده میهن مان است و این را هم فراموش نکنیم آنها، جناح های مختلف از یک نظام تبهکار هستند.

مگر می شود در حکومتی که بنیـادش را خمینی جـلاد بنـا نهـاد انسان و انسانیت در آن، معنایی داشته باشد !؟

این بار هم طبق معمول همیشگی، لابی گرها و دستمال بدستانِ همیشه درصحنه، در نقش مُجری رسانه ها و یا مُفسر، دکتر، مهندس، نویسنده، هنرمند و تحلیلگـر سیـاسـی و یا خبرنگارهای جـور واجـور، برای گـرم کـردن هر چه بیشتـر تنـور جنـایـت و خیـانـت نـامـزدهای ریاست جمهوری اسلامی، هیـزم در آن می ریـزنـد .

هنوز بعداز 38 ساله کارنامه خونین این حکومت، عده ای به اصطلاح روشنفکر به دنبال جناح دور اندیش در این نظام ناقص العقل می گردند.

اما حقیقتأ و صادقانه باید بگویم، بنده حضور سه گروه را در پای صندوق های رأی در سرزمین مان را هیچ جوری نمی توانم به فهم!

یک، زنان

دو، سُنی ها

سه، آذری ها، کُردها، بلوچ ها و عرب ها

از اینرو از این الفاظ استفاده می کنم حال اگر هم عصبی بشوید و یا سانسور کنید و یا دشنام بدهید مُهم نیست مُهم این است که، عجایب دیدم در این دشت! که زن ایرانی آنهم فرهیخته، برای تحقیر مقام و شأن خود، به حاکمان ناقص العقل که او را نصف آدم می داند رأی می دهد !!!!!!!!!

عجایب دیدم در این دشت، که سُنـی های آن هم مانند زنان میهن مان آدم بحساب نمی آیند و بعداز این همه ظلم و ستم که به آنها شده است چه بگویم که همین موجود تحقیر شده توسط حکومت، برای رأی دادن بدنبال شیـعـه روان است !!!!!!!

و آن بخش از هموطنـان آذری،کُرد، بلوچ و عرب خوزستانی، که برای مثال، بنـده را هموطن خـود نمی دانند و سی و هشت سال زیـر یـوغ دژخیـم و یا بقول خودشان حکومت فارس ها، لـه و لـورده شده اند، چـرا باید جزء عجایب دیدیم در این دشت باشند که، برای رأی دادن هر چه بیشتـر تحقیـر و لـه شدن خـود زیـر چکمه های خونین یک مُشت آخوند جنایتکار، برای رأی دادن به آنـهـا، خیابان های شهر خود را از وجود انسانی خود، که کاندیداهای حکومت، فاقـدِ آن هستند پُــر می کنند !!!!!!!

حال با همه ... که نثار بنده می شود پرسیدنی است که اگر این حکومت ناقص العقل جمهوری اسلامی، زنان ایرانی و سُنی های سرزمین مان را نصف آدم حساب نمی کرد و از روسری یا تو سری خبری نبود و زن و یا سُنی هم می توانست رئیس جمهور شود و بزبانی آنها را آدم کامل حساب می کرد، شاید ورق بر می گشت و این دسته راه نمی افتادند که رأی به دهنـد !!!!!!

اگـر حکومت ضـد انسانی جمهوری اسلامی یا بقول شماها، حکومت فارس ها! حق و حقوق طبیعی شما آذری ها و کُرد و اهوازی و بلوچ  را می داد شاید خیابان های شهرهای شما در روز "انتـخـابات" پـرنـده ایـی هم پـر نمی زد چه برسد به شخصیت والای شما انسان های زجر کشیده و آگاه !!!!!!

اما عجایب دیگری که دیدیم در این دشت، عده ای بخصوص آن دسته از قشر هنرمند و روشنفکری هستند که، می گویند، ما هم با این حکومت مخالفیم و آنها را هم نمی خواهیم ولی، رأی می دهیم!؟

بنده به این دسته می گویم، خانم، آقا، واقعأ مخالفی، تو هم نمی خواهی جمهوری اسلامی باشد!؟

خوب حداقل به سخنان خامنه ای گُجستک گوش کن و آن را عملی کن!

ایشان نه از خشونت حرفی زدند نه از شورش قیام و انقلاب، بلکه گفتند":

بروید به جمهوری اسلامی رأی بدهید حالا به کی مهم نیست، ولی خیابان ها باید مملو از آدم باشد.

حالا با تو هستم "مخالف" خوب با دقت گوش کن ایشان در ادامه گفتند":

اگر شما حضور بهم نرسانید، جمهوری اسلامی از بین می رود باز هم تکرار می کنم گفتند، اگر به خیابان ها  نیـامدید، از جمهـوری اسـلامـی دیگر خبری نیست.

بازهم تکرار می کنم این حـرف ها را ما این ور جوی آبی ها نـزدیـم که به گویید، شمـا آنجـا با خیال راحت نشسته اید و می گویید لنگ اش کن !

خود رهبر ناقص العقل جمهوری اسلامی یعنی خـامنـه ای گُجستک، راه بـرانـدازی حکومت اش را جلوی پـای تـان نهاده است و به هرکسی که دوست دارید هیچ هزینهِ خونی و مالی هم برای شما ندارد به جـز، یک روز در خانه ماندن.

پس اگر جمهوری اسلامی را نمی خواهید کافی است توی خونه با خانواده دور هم عشق و صفا کنید و به خیابان ها تشریف فرما نشوید و به صفوف تحریم کنندگان به پیوندید .

هموطن گرامی، سی و هشت سال است که رفتی رأی دادی و نتیجه اش را که همان فحشاء، بیکاری، اعتیاد، زندان و شکنجه و اعدام  بوده است با تمام وجود حس کرده اید حال، یکبار هم رأی ندادن را آزمایش کُن و ببین چه اتفاقی می افتد!؟

در آخر برای یاد آوری آن دسته از کسانی که خود را به خواب می زنند این نکته بسیار مهم را متذکر شوم که، در "انتخابات" 4 سال پیش ریاست جمهوری، به گفتهِ خود جمهوری اسلامی، از 55 میلیون نفر واجد شرایط 33 میلیون رأی داده اند یعنی اینکه 22 میلیون رأی نداه اند که در حقیت برندگان اصلی، تحریم کنندگان بوده اند که متاسفانه از جانب نیروهای آزادیخواه روی آن تبلیغ زیادی نشد ( در همان زمان در این رابطه مقاله ای نوشتم و روی این 22 میلیون تأکید زیادی داشتم ) .

ضمن آرزوی تعداد بیشتر از 22 میلیون نفر تحریم کننده "انتخابات" مانند گذشته به نوبه خود، پیشاپیش، بوسه بر انگشتان دستِ تو هموطن گرامی و عزیز که پـاک می مـانـد و به مُهر کثیف و خونین جمهوری اسلامی رنگی نمی شود، می زنم چرا که بدرستی و با آگاهی "انتخابات" را بایکوت کرده اید .

وظیفه ما آزادیخوان این است که علیه مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی، با تمام توان و سعی کوشش همگانی و با هر مرام، مسلک و اندیشه ای که هستیم در کنـار یـکـدیـگـر و بهر شکلی که شده در روز "انتخابات" ( پنجشنبه 29 اردیبهشت ) در کشورهای مختلف در مقابل لانه جاسوسی جمهوری اسلامی تجمع کنیم و پـژواک فریاد مـردم زحمتکش و تحریم کنندگانِ "انتـخـابـات" باشیم.

با تو هستم ای هموطن که قرار است پای صندوق رأی بروی، قبل از رأی دادن، اندکی تأمل کُن و به این بیاندیش که،

"خــاوران" ستـاد انتخاباتی، بـانـد تبهکـار روحـانـی و رئیسـی است.

خاورانی که هزاران انسان های مبارز و تسلیم نشدنی برای آزادی و سر بلندی سرزمین مان، برای من و تو، توسط همین رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی کنونی، سلاخی شده اند.

                                        پنجشنبه 17/05/2017 - استکهلم

 

 

                                                                        پـویـان انـصـاری

Pouyan49@yahoo.se                   

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب پویان انصاری  در سایت پژواک ایران 

* پیام نوروزی(1397) [آقا] ی خامنه‌ای در خصوص آزادی بیان و چالش معیشت!  [2018 Mar] 
*از طرف من هم زیـر عبـای ...‏ [2018 Jan] 
*و اما شـرم زده گـان ِتـاریـخ [2018 Jan] 
*کُمـونـیـست هـا و تـوجـیـۀ …!  [2017 Jun] 
*من محـکـوم نمی کُنـم ....  [2017 Jun] 
*شکـسـتِ خـلـقِ قـهـرمـان در ...! [2017 May] 
*«خـاوران» ستـاد انتخاباتی نامزدهای ... [2017 May] 
*بـر پـایـی عیـد نـوروز، خـنـجـری است بر قلب ... [2017 Mar] 
*به اندازه کوپن خود صحبت کنید [2017 Mar] 
* سـایـه شـوم سـرمـایـه بر حـقـوق بـشـر ...‏ ‏ [2017 Feb] 
*هـر جـا که پـا نهـادیـد جُــز ... [2016 Sep] 
* آتـشفشـانِ سـرکـشِ دهـۀ شـصـت  [2016 Aug] 
*وقتی بهـار، پاییـز و زمستـان هم، در سوگِ ...  [2016 Aug] 
*سایه اُمیـد، در چشـم ِ غـم زده [2016 Jul] 
*امـان از تسلیت گفتن های ...! [2016 Jul] 
*بـرخیـز، او دارد چـون شمـع، ذره ... ! [2016 Jun] 
*وقتـی آب سر بـالا بـرود ساواکی هایِ ...! [2016 Jun] 
*اول ماه مه و رفتـار مُصلـِـحـانـه، راز بقـایِ ...! [2016 Apr] 
* به بهانه هشت مارس روز جهانی زن [2016 Mar] 
*بـوسـه بـر انگشتـانِ آن دستی که، . . [2016 Mar] 
*عجـایـب انـدر عجـایـب...! [2016 Feb] 
*من در ساحلی امن، تـو در ... ! [2016 Feb] 
*فریاد آزادیخواهی شاهرخ زمانی در قلم و ... ! [2015 Sep] 
*هم چون شقایق، در میانِ دشتِ خـارِ ... [2015 Sep] 
*به امید پیروزی نهایی تیم مردم دربندِمان بر تیم... [2015 Mar] 
*سئوالات مُبهم امتحانیِ... 22 بهمن 57 ! [2015 Jan] 
*باز هم اندر خوشرقصی آقای .... [2014 Dec] 
*چـرا فقـط در دو شهـر ...!؟ [2014 Nov] 
*کـوبـانـی یعنـی، حمـاسـه... [2014 Oct] 
* دو خلافت ولی، با یک شمشیر خونین  [2014 Oct] 
*بـرای ...، اول بـایـد بـا کـدام ... !  [2014 Oct] 
*دم ِ شان گرم که زیر شمشیر خونین ِ ... [2014 Jul] 
*گفت، زمـان، زمـانِ ...، گفتم ...!  [2014 Jul] 
*محکوم کردن ارتشِ ... بدون محکوم کردن سازمانِ ...! [2014 Jul] 
*راستی شنیده ای که، آسه برو آسه بیا که ....! [2014 May] 
*«همه سـر و تـه یـک کـربـاسیـم»  [2014 May] 
*باز روز کـارگـر بی سر و سامان، فرا رسید! [2014 Apr] 
*اعـدام، در زیـر سـایـه بخششِ ...! [2014 Apr] 
* یـادی از نسل کُشی در روانـدا  [2014 Apr] 
*زنـان، هنوز برای آن «حـق ِ انتخـاب» که ... ! [2014 Mar] 
*آن هوادار و این هوادار، کی بره این همه راه را ...!  [2014 Feb] 
*شـرم بر شما مُدعیـانِ اصلاح طلبی که... [2014 Feb] 
*بـاز زائیـدهِ ایـن منـاسبـاتِ آخـونـدی، زر زد. [2014 Jan] 
*حضور برخی هنرمند، در تـالار قاسم الجبارین (رودکی سابق)!  [2014 Jan] 
*به یـاد تمامی کسانی که برای آزادی، جنگیدند  [2013 Dec] 
*اسرار کلیدِ آ سد روحانی شـارلاتـان را ... ! [2013 Dec] 
*مرگ عشق های قدیمی، همیشه در خاطره ها، ماندنیست. [2013 Dec] 
*من بودم، حاجی نُصرت، آقا کِری و آبجی اشتون! [2013 Nov] 
*اعـدام شـد ! [2013 Nov] 
*مُـذاکـرات محـرمـانـه زیـر لحـاف 1- 7 !  [2013 Oct] 
*تـابستـانـی بـر سـاحـل خـونیـن ِ یـک نـظـام [2013 Sep] 
*بیـاد نسلی سرکش ِ مبـارز، و تسلیـم نشـدنـی [2013 Sep] 
*امـا شگفتـا از ...! [2013 Sep] 
*وفـای بـه عهـد و پیمـان، بـا ... [2013 Sep] 
*بـاور کنیـد که، کامپیوتر شما خـراب نیست ! [2013 Aug] 
* انـدیشـه افشیـن ها را نمی توان کُشت ... [2013 Jun] 
*چه روحانی، چه مصباح یزدی، زن ... [2013 Jun] 
*4 سالِ دیگه "آقا"،سپاه و بسیج راضی ...!؟ [2013 Jun] 
*بـا آنهـا، هـرگـز ... [2013 Jun] 
*اوج عقلانیت "آقا" و 8 کاند ... ! [2013 Jun] 
*بـاور کنیـد اگـر رژیـم پهلـوی ... [2013 Jun] 
* کدام سوگُلی، به حجله رهبر می رود !؟ [2013 May] 
*چـرا تـو ... !؟ [2013 May] 
*ایـن بـار نـامـزد جـدیـد"آقـا" کیست!؟  [2013 May] 
* ۸ مارس و یـادی از کـارزار زنـان ...! [2013 Mar] 
*چـوب حـراج بـر سـر ِ ...! [2013 Feb] 
*فقـر ِاستـدلال از مسئله ای مُهم ...! پاسخی به ابراهیم جهانگیری! [2013 Feb] 
*بقول شاعر، ایـن کُجـا وآن کُجـا ... [2013 Feb] 
*پاچه و یقه گیری در مجلس، بـازتـابِ دوران ِ [2013 Feb] 
*بـه بهـانـه ِ مسابقه فـوتبـال ِ و جایگاه مُقـام انسـان...! [2013 Jan] 
*اولین جرقه شامورتی بـازی توسط ِ ...! [2013 Jan] 
*نگذاریم آن رقص مرگ ...!  [2013 Jan] 
*نامه مُشترک فعالین کارگری و طنز تلخ ِ ... !؟ [2012 Dec] 
*فکر کنید که، ایـران تـریبـونـال ... !؟ [2012 Dec] 
*بشنو از دغل کاری، چون حکایت می کند! [2012 Dec] 
*وقتی خود ِ"آزادی بیـان" هم، سلاخی می شود! [2012 Dec] 
*«نسیـم ِ آزادی، در راه است» [2012 Dec] 
* سـونـامـی درونی نسلی، در راه است!  [2012 Nov] 
* بیاد هنرمندن و نویسندگان سلاخی شده ...  [2012 Nov] 
*در شکـار روبـاه ...! [2012 Nov] 
*لایـروبـی طـویـلـه اوژیـاس ...  [2012 Nov] 
* طنـز ِ ایـران تـریبـونـال ...! [2012 Nov] 
*مُخـالـف یـا اپُـوزیسیـون، کـدام یـک !؟  [2012 Oct] 
*جـدل «خودمونی» به زبـان سـاده ...! [2012 Oct] 
*اثـراتِ  [2012 Sep] 
*بـه بهـانـهِ زلـزلـه ... ! [2012 Aug] 
* "رفیـق"، لطفـأ سنگ را آنطرف پرتـاب کُـن یـا ...!؟ [2012 Jul] 
*حـالا نقـی یا تقـی، چه فـرقـی می کنـد!؟ [2012 May] 
*بـه بهـانـه اول مـاه مـه! [2012 Apr] 
* امسـال سـالِ آخـر ِ ، کُـل ِ رژیـم بـایـد بـره ... [2012 Mar] 
*آیـا مـالـه کشـی، حـد و مـرزی هم دارد!؟ [2012 Mar] 
*صندوقی خون نداها و سهراب‌ها [2012 Mar] 
*بـه بهـانـه جـایـزه اُسکـار...! [2012 Feb] 
*حـاصـل ِ آن اتحـاد، بـود ایـن جـدائـی هـا!؟ [2012 Feb] 
*۳۲ سـال هم به عُمـرمـان ... !  [2012 Feb] 
*عقب نگهداشتن یک خلق در کنـار بُمب اتـم!  [2011 Dec] 
*وقتی از حوزه ِ تئـوری، به پـراتیـک رفتم ...! [2011 Dec] 
*آقای اکبر گنجی، نـه باشما همراهم نـه بـا آنهـا [2011 Nov] 
*جنـگ هم نعمـت است هم ثـروت! [2011 Nov] 
*«بهـار عربی» پیشکش خودتـان، ایرانیـان ...! [2011 Oct] 
*وقتی در علوم «انسانی» 1=1000 می شود! [2011 Oct] 
*افسوس می خورم وقتی که ...! [2011 Oct] 
*اینقـدر اختـلاس را کِـش نـدیـد آخـه ...! [2011 Oct] 
*مُنتظر جـایـزه اُسکـار اسلامی هم باشید! [2011 Oct] 
*تـو خـود حـدیث ِ مُفصـل بخوان از این مُجمـَل! [2011 Sep] 
*وقتـی تو ترافیـک فکری گیـر کُنـی ...!  [2011 Sep] 
*"شُـکـر" فقط می توانند با تیـغ شان سانسور کنند و گر نه...! [2011 Sep] 
*یـک لحظه فکر کنید، اگر آنها هم ...!؟ [2011 Aug] 
*از رژیـم عبـاسـی، از آنهـا رقـاصـی! [2011 Aug] 
*فـرق ِ عمـل و نتیـجـه عمـل ...!؟ [2011 Aug] 
*آنهـا از سرشت ِ دیگـر بـودنـد [2011 Aug] 
*آن مُعلـم ُ و این شـاگـرد! [2011 Aug] 
*فـرق رقـص و لـَـوَنـدی!؟ (قسمت سوم) [2011 Jul] 
*فرق رقص و لَـوَنـدی!؟ (قسمت دوم) [2011 Jul] 
*فـرق رقـص و لـَوَنـدگـی !؟ [2011 Jul] 
*جـدل های اپـوزیسیـونـی ...! [2010 Sep] 
*پـاسخـی به لیچـارگویی های ِ ...! [2010 Aug] 
*هـواداران میش و گـُرگ ! [2010 Aug] 
*اما آن صـدای «مشکوف» و راز ِ مُعمـای ِ ...!؟ [2010 Aug] 
*کـیش یا مـات، کـدامیـن !؟ [2010 Jul] 
*ماجرای تبدیل شدن غـوره به انگـور! [2010 Jul] 
*کـدامیـن دلپذیـر تر و زیبـاتـر ...! [2010 Jun] 
*نگـذاریـم 22 خـرداد امسـال ... [2010 Jun] 
*بـالاخـره بـایـد چـکار کـرد!؟ [2010 May] 
*بازهم از این خبرها می شنویم که ...اعـدام شدند!؟ [2010 May] 
*رویـاها و واقعیت ها در مورد جنبش کارگری!؟ [2010 Apr] 
*واقـعــأ کـه، دلمـون را بـه ... !؟ [2010 Apr] 
*عجـب آشفتـه بـازاریسـت ...! [2010 Mar] 
*آی بُتـه بُتـه بُتـه، رژیـم بایـد بیفتـه! [2010 Mar] 
*بـاز هـم طنـاب ِ دار ! [2010 Mar] 
*یـک پیـروزی و دو شکـست ! [2010 Feb] 
*تفـاوت دو زلـزلـه در بهمـن ماه ! [2010 Feb] 
* گُجَستـَـک پیـرمـرد، در سراشیبـی سقـوط ! [2010 Jan] 
*باز هم خوش رقصی "شوالیه ها" !؟ [2010 Jan] 
*مـداح، قمـه کش و عابـر پیـاده! [2009 Dec] 
*مـحمـودوف و محیـط زیسـت ...!!! [2009 Dec] 
*نشستـگان بـر سفـره خـونیـن 30 سالـه، در گذرگاه ِ ...! [2009 Nov] 
*راستـی، آیـا بـه جُـز ... ! [2009 Oct] 
*کبـوتــران زیبـــای رنگــارنــگ را هم سبـز ...! [2009 Oct] 
*خیزش جوانان و کابوس های مادران [2009 Oct] 
*بیزارم از این ... !  [2009 Sep] 
*دیگر سکوت جایز نیست!؟ [2009 Jul] 
*از هر دری، سخنی [2009 Jul] 
*هزاران نفرین مادران بر ... [2009 Jul] 
*گُمنام [2009 Jul] 
*آخ، چه بد شد، باز هم ... [2009 Jun] 
*ستاره ندا [2009 Jun] 
*برای آنها که جو انتصابات در ایران، یک جورایی گرفته شون! گزارش انتخابات ریاست جمهوری در ایران در تلویزیون سراسری سوئد [2009 Jun] 
*از این چهار سوگُلی، کدامین یک، به حجله رهبر می روند !  [2009 Jun] 
*آیا ما را در این سفر همراهی می کنید!؟ [2009 Apr] 
*تفاوت دو حیوان ...! [2009 Apr] 
*تماس تلفُنی احمدی نژاد با اوباما! [2009 Apr] 
*دخترک ِ گُل فروش...! [2009 Mar] 
*کارزار زنان 4 ساله شد ! [2009 Mar] 
*مبارزات دانشجویان و رقص مرگ دیکتاتور ! [2009 Feb] 
*تنها جمهوری اسلامی خط قرمز ندارد، تو هم … [2009 Feb] 
*در وصف «انقلاب» ۲۲ بهمن ۵۷ [2009 Feb] 
*توپ فوتبال ِ مسابقه زنان با پسران، سنگسار شد !؟ [2009 Jan] 
*جایزه سیمون دوبووار آری! جایزه نقدی نه !!! [2009 Jan] 
*کودکان فلسطینی "عضو افتخاری" سازمان حماس !؟ [2009 Jan] 
*بازهم عید آمد، ولی ما هنوز، لُختیم !؟ [2008 Dec] 
*مگر از خائنین، انتظار دیگری هم هست؟! [2008 Dec] 
*مراسمی شایسته، برای "مُردگان ِ زنده" [2008 Dec] 
*وزیر راه آیت الکرسی به سوئد می آید! [2008 Dec] 
*آقا، خانم، بچه میخری !؟ [2008 Nov] 
*و آنگاه، صفحۀ سفید به صدا در آمد! [2008 Aug] 
*و اما ماجرای جشنواره یکی بود، یکی نبود، تو که ... !؟ [2008 May] 
*اول ماه مه و جنگ و جدل دوتا ....  [2008 Apr] 
*مبارزات زنان، و نقش کارزار زنان  [2008 Mar]