آزموده را آزمودن خطاست
حمیدرضا قضاوی

 

آزموده را آزمودن خطاست

انتخابات، عوام و سیلی ولی امر

در آستانه هر انتخابات, مقالات فراوانی از جناحهای سیاسی مختلف جهت تحریم و یا شرکت و حمایت از کاندیدای مورد نظر نوشته میشود. مطمئنا در کشورهایی که نامزد طیفهای مختلف سیاسی معرفی و حقوق شهروندان در انتخاب محترم شمرده میشود، تصمیم گیری براحتی کشورهای دیکتاتوری نیست. چرا که در نظام دیکتاتور مآب، نامزهای منتخب همگی حامی و پشتیبان قدرت حاکم بوده ولی در شکل و رنگهای متفاوت. 

در کشوری که بجز تعداد اندکی بنام خواص و منسوبین آنها، اکثریت قریب باتفاق مردم در مشکلات شدید مالی بوده و بر اساس آمار دولتی بیش از ۵۰٪ زیر خط فقر و بیش از ۱۰ میلیون نفر در فقر مطلق بسر برده و گرسنه سر بر بالین میگذارند، در کشوری که فقر و سیاه روزی، گورخوابی و کارتون خوابی، بیماریهای جسمی و روحی، سرخوردگی و ناامیدی جوانان، خودکشی، اعتیاد، بیکاری، تصادفات و حوادث ناگوار ناشی از بی مسؤلیتی و عدم علم و تجربه مسولین، روز بروز درحال افزایش میباشد و در نقطه مقابل، خواص و وابستگان مسئول در همه رده های اجرایی، قضایی و قانونگذاری بجای پاسخگویی، غرق در فساد و اختلاس، با نفاق و دروغ پردازی در حال انتقال تمام سرمایه های مملکت به خارج از کشور جهت رفاه وابستگان خود میباشند، 

ادامه مقاله در لینک زیر:

آزموده را آزمودن خطاست، انتخابات، عوام و سیلی ولی امر

 

منبع:پژواک ایران