دارم به شکل ابلهانه ای زن می شوم
پروانه حسین‌خانی

دارم به شکل ابلهانه ای زن می شوم

: چرا ابلهانه؟

- ناخن انگشتان بلند میشوند و دمپایی لا انگشتی روی کف پوش خانه شلپ شلپ میکند.

: ناخن همه بلند میشود

- اما مال هر کسی به شکستن نمیرسد

:حالا ناخن بلند وشکستن کجایش زنانه بود؟

- مرز بین بلند شدن و شکستنش

: چه ربطی به ابلهانه دارد؟

- بلند شدنش برای شکستن... و دمپایی لا انگشت...

: راست میگویی تو به شکل زنانه ای داری ابله میشوی

- ابله چرا؟

: برای شکستن ناخنی که بلند میشود

- شکستن ناخن چه ربطی به من دارد؟

: برای فعل شکستنی که تو مفعول آنی

- چه ربطی به زن بودن دارد؟

: برای دمپایی لا انگشتی که روی کف پوش خانه شلپ شلپ میکند

- ناخن و دمپایی که مال من نبود

.........
 به گمانم راست میگوید، دارد به شکل ابلهانه ای زن میشود

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب پروانه حسین‌خانی در سایت پژواک ایران