نامه ای از "مرتزا رزوان"
مرتضی رضوان

 

نامه ای از "مرتزا رزوان"

دوست عزیزم!

این ساده اندیشی است که گفته شود به زودی جنگی بزرگ شروع خواهد شد جنگ بزرگ دیر زمانی است که شروع گشته است. اتحاد کشور های اروپایی بزرگترین و مهم ترین ضربه به پیکر کاپیتالیسم جهانی است. این روشن است که کاپیتالیسم و کمونیسم هردو ناشی از انقلاب صنعی هستند و اکنون با رنگ باختن انقلاب صنعتی و بر پایی انقلاب دانش میکروپروسوسور هردو محکوم به فروریختنند. کمونیسم این را زودتر دریافت و لنگ خویش را انداخت اما کاپیتالیسم به گران جانی مشغول است. با تکیه به دریافت های صهیونیسمی و کهنه کاری های فرماسیونری مشغول به توطئه در جهت حفط خویشتن است فروپاشی اتحاد کشور های اروپاپی مهم ترین پیروزی کاپیتالیسم به حساب خواهد امد.اروپای قدرتمند ومتمدن سد بزرگی در برابر آنهاست . مدتی است طویل که توطئه فروپاشی اتحادیه اروپا در حال تکوین است. برای در هم شکستن این اتحادیه ناسیونالیسم بهترین حربه است اگر توطئه گران در این راستا موفق شوند کار اتحادیه اروپا تمام است. انگلیس مادر فرماسیون های جهان اولین گام را دراین راه بر میداردو ضربهای بزرگ بر پیکراتحادیه اروپا فرود میاورد بدون اینکه مهاجرین مشکلی اساسی درآنجا باشند.
آمریکا به جنگ روانی با حکومتها وملت اروپا بر میخیزد وبدون هیچ مشگل به ستیز با مسلمانان جهان می پردازد 
ناسیونالیسم و راسیسم در کشور های اروپایی بعد از جنگ جهانی رنگ باخته است باید با توطئه برای فروپاشی اروپا این ها دوباره زنده شوند. این کار راحت نیست زمان میخواهد 
برای برپایی ناسیونالیسم باید دشمن ملی و خانگی ساخته شود. دشمنی ملی برای کشور های اروپایی می توانند مهاجرین باشند طراحان به طراحی مشغول میشوندکه مهاجرعلم کنند. بعد ازشاه صدام به زمین زده میشود دیگر نوبت قذافی است سوریه فرو میپاشد و داعش طراحی و زاده میگردد. مردم زندگی ازدست میدهندواز ترس مرگ مهاجرت را بر میگزینند کشور های اروپایی پر از مهاجر میشوند مهاجرین مسلمانند داعشیان هم مسلمانند " بنا به تبلیغات راسیسم "اسلام یعنی داعش" ترس و مرگ همپای مهاجرین وارد کشور های اروپایی میشود راسیسم اوچ میگیرد ودر جهت ناسیونالیسم اتحادیه اروپا به فروپاشی نزدیک میشود. 
ناسیونا لیست دوباره بدوران رسیده اروپائی بااآقای ترامپ فالوده میل میکند و فرو ریختن اروپارا چشن میگیرد. 
پوتین در جهت مقاصدخودو از هم پاشیدن اروپا با کمک اسد در سوریه با ستم مهاجر می سازد.
دوست عزیزم دیگر وظیفه ماست که در فرو پاشی این توطئه با مردم آگاه جهان یگانه شویم وگرنه دیر میشود
مرتزا رزوان آپریل 2017ابسالا

 

منبع:پژواک ایران