كارت نوروزی به زندان اوين
مجید نفیسی

 

آهان! همان را مي خواهم:

يك كارتِ ساده‌ی نوروزی

با حاشيه‌ی زرين و دالگوش،

نقشي از يك گل نرگس،

بوی بيسكويت گرجی

و "خجسته باد بهاران!"


امروز اين را از تبعيد

به اوينِ خونين می فرستم

براي دلبندی دربند

كه در زمان دستگيری

با دوستان به كوه رفته بود

تا آوازهای نوروزی بخواند.


نوروز خواهد آمد

از قله‌ی سپيدِ دماوند

تا تنگنای زندان و تبعيد

و هيچ فتوايی نمی‌تواند

روزِ آمدنش را

به عقب اندازد.

 

مجید نفیسی

۴ مارس ۲۰۰۹

http://iroon.com/irtn/blog/10454/

منبع:پژواک ایران


مجید نفیسی

فهرست مطالب مجید نفیسی  در سایت پژواک ایران 

*كارت نوروزی به زندان اوين  [2017 Mar] 
*انارها [2016 Feb] 
*رفتم گُلَت بچینم  [2013 Jan] 
*بازار ادویه‌ی اصفهان [2012 May] 
*سلمانی [2012 Apr] 
*کوزه‌ی شای: نوروزانه [2012 Mar] 
*باور نمی کنم سرهنگ قذافی  [2011 Dec] 
*اصفهانی حاضرجواب: نگاهی به ریشه های تاریخی نقش رضا ارحام صدر [2011 Dec] 
*به بست نشینان وال استریت [2011 Nov] 
*مرگ گئومات [2011 May] 
*حافظ و طبل خوشباشی [2010 Nov] 
*دیدار خمینی [2010 Nov] 
*امید و نومیدی منصور خاکسار [2010 Apr] 
*فردیت و "سفری در مه" نگاهی به شعر منصور خاکسار [2010 Mar] 
*به منصور خاکسار [2010 Mar] 
*باربد [2010 Mar] 
*در چارشنبه بازار سانتامونیکا [2010 Mar] 
*خودسوزی نیوشا [2009 Nov] 
*به یک روزنامه نگار زندانی [2009 Nov] 
*«خاموشی در زندان» و «شور میاندوآب» [2009 Oct] 
*متهم و حق خاموشی [2009 Sep] 
*نمیتوانم ببخشم [2009 Sep] 
*بهائیان: دادخواهی نه شرم خواهی [2009 Mar] 
*نگاهی به ریشه های تاریخی نقش رضا ارحام صدر  [2009 Jan] 
*كتاب "مقدمه‌ای بر ادبیات فارسی در تبعید" اثر ملیحه تیره‌گل  [2008 Dec] 
*تحمل دیگری، محمد مختاری و مبارزه برای آزادی بیان  [2008 Dec] 
*به یاد محمد مختاری  [2008 Dec]