تاملی در چگونگی رویکرد ترامپ به ایران / آرون دیوید میلر

 

تحلیلگر ارشد و مذاکره کننده و نویسنده آمریکایی با تمرکز بر مسائل خاورمیانه است. میلر هم اکنون مدیر مرکز بین المللی وودرو ویلسون برای اندیشمندان است. او همچنین مشاور ارشد وزارت امور خارجه در دولت های جمهوریخواه و دموکرات بوده است.

منبع:نگاه نو


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران