به اندازه کوپن خود صحبت کنید
پویان انصاری

 

بعضی وقت ها، شاید هم خیلی وقت ها و شاید هم همه وقت ها، لازم نیست در باره روشن شدن موضوعی ساعت ها سخنرانی یا چند صفحه سیـاه کـرد (مگر در مورد کـار های تحقیقـی و ...) تا خواننده و یا شنوده مطلب را متوجه شود !!!

برای مثال، مدال های آقای اصغر فرهادی است.

از این منظر، فکر کنم چند خطی بیشتر برای ادای مطلب نیاز نباشد!

من واقـعـأ کاری ندارم که فیلم ارزش هنری دارد یا نه، چرا که تخصصی در این رابطه ندارم.

اسُکار ایشان به حق بوده یا نه؟ چرا این مدال را به او داده اند؟ آیا مسئله سیاسی بوده است؟ آیا لابی ها در این رابطه نقش داشته اند؟ چرا فُلان کس پیام اش را خواند؟ آیا مـردم ایـران از این بایت خوشحال هستند و یا برعکس؟ ( که در این باره به ویژه آمـار دقیـقی هم در دست نیست ماشا الاه 80 میلیونیم  ولی خدا وکیلی آمار های ما هم جملگی الاه کُلنگی هستند ) و بسیارند سئوال ها و چراها در این باب .

اما از آنجایی که پیـام این کارگردان سینمای جمهوری اسلامی، درحقیقت اعتـراض سیاسی به سیاست های جـدیـد ترامپ رییس جمهور منتخب آمریکا، از جمله نـدادن ویـزا به هفـت کشور که ایران جمهوری اسلامی هم یکی از آنهاست خوب است که طرفدارانش ناراحت و یا عصبی نشوند از اینکه بنده که فقط، فردی سیاسی هستم به ایشان بگویم، آقـا مثل بچـه آدم، بـرو فیلم ات را به ساز، تو به سیاست چه کار داری همین طوری که من به سینما و فیلم سازی کاری ندارم.

اگر قرار است اعتراضی کُنی، اعتراض هنری، چه میدونم، سینمایی بُکن، به تو چه ربطی دارد که پیام سیاسی بدهی، هرچند نیامدنت هم کار سیاسی بود !

اما جالب است که خودت هم می گویی"من سیاسی" نیستم، عجبا !!!

ولی در زمانی که مدال نمایش فیلم های کن به تو ارسال می شود می گویی که:"تو نماینده بخش اکثـریت جامعه ایـرانـی هستی و همان بخش را که بخش مُرفه جامعه ایـران است را در فیلم هایت نماینده گی می کنی"

از این رو بهتر است که شما، تو حرفهِ خود، سرگرم باشی  و این را هم یاد بگیر که، اگـر در فردایی هم ایشا الاه مدال دیگری نصیب ات شد، سخنـرانـی و یا پیـام ات، هنـری و سینمـایـی باشـد نـه سیاسی و ...

اعتراض های سیاسی را بگذار به عُهده هنرمندان مُتهعد، تو را با این حرفها چه کار؟ ...

بـرو نان جوی آلوده بر خون بخور و خوش زی  ... و همی خدمت خود را انجام ده.

این نکته فقط شامل تو، اصغر فرهادی نمی شود، برای مثـال اگـر نویسندهِ ای از زنـدان بـزرگـی بنام ایـران که الحمدالاه به بـرکـت حکومت آسمانی جمهوری اسلامی، شکنجـه، فحشـا، بیکـاری، اعتیاد و ... وفور موجود است، کتابی در باره گُل و بُلبُل بنویسد و از بـد حادثه، مدالی هم نصیب اش بشود و ایشان هم به جای پرداختن به نوشته اش ( گُل و بُلبُل) یکدفعه حالی به حالی بشود و از دندهِ چپ بلند شده و حرف هایی بلغور کند که در حوضه اش نیست.

از این رو وقتی به او برخورد می شود، طرفدارانش می گویند، خانم، آقا، او  فقط یک نویسنده است!

در مورد اصغر فرهادی هم کسی خدای نا کرده از او کـارگـردان مبـارز یا مُتعهـد و یا شکنجه شده حکومت ِ جمهوری اسلامی یاد نمی کند و توقعی هم نیست چراکه ما هم به خوبی شما می دانیم او فقط کارگردانی، بیش نیست ولی شما به جای اعتـراض به ما، بهتـر است به چنین افـرادی به گویید، لطفـأ و خواهشان، در مـورد مسائـل سیاسی آنهم از سرزمینی که حکومت اش، از یک مُشت اراذل و اوباش، پـدو فیـل، و جنـایتکـار تشکیـل شده است، سـرگـرم ِ کـار پُـر رونـق ِ خودتـان باشیـد و مهم تر اینکه، به اندازه کوپن خود صحبت کنید.

                                                                              دوشنبه 6 مارس 2017 / استکهلم

 

       پـویـان انـصـاری

Pouyan49@yahoo.se                                                           

 

                                                                             

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب پویان انصاری  در سایت پژواک ایران 

*کُمـونـیـست هـا و تـوجـیـۀ …!
*من محـکـوم نمی کُنـم ....
*شکـسـتِ خـلـقِ قـهـرمـان در ...!
*«خـاوران» ستـاد انتخاباتی نامزدهای ...
*بـر پـایـی عیـد نـوروز، خـنـجـری است بر قلب ...
*به اندازه کوپن خود صحبت کنید
* سـایـه شـوم سـرمـایـه بر حـقـوق بـشـر ...‏ ‏
*هـر جـا که پـا نهـادیـد جُــز ...
* آتـشفشـانِ سـرکـشِ دهـۀ شـصـت
*وقتی بهـار، پاییـز و زمستـان هم، در سوگِ ...
*سایه اُمیـد، در چشـم ِ غـم زده
*امـان از تسلیت گفتن های ...!
*بـرخیـز، او دارد چـون شمـع، ذره ... !
*وقتـی آب سر بـالا بـرود ساواکی هایِ ...!
*اول ماه مه و رفتـار مُصلـِـحـانـه، راز بقـایِ ...!
* به بهانه هشت مارس روز جهانی زن
*بـوسـه بـر انگشتـانِ آن دستی که، . .
*عجـایـب انـدر عجـایـب...!
*من در ساحلی امن، تـو در ... !
*فریاد آزادیخواهی شاهرخ زمانی در قلم و ... !
*هم چون شقایق، در میانِ دشتِ خـارِ ...
*به امید پیروزی نهایی تیم مردم دربندِمان بر تیم...
*سئوالات مُبهم امتحانیِ... 22 بهمن 57 !
*باز هم اندر خوشرقصی آقای ....
*چـرا فقـط در دو شهـر ...!؟
*کـوبـانـی یعنـی، حمـاسـه...
* دو خلافت ولی، با یک شمشیر خونین
*بـرای ...، اول بـایـد بـا کـدام ... !
*دم ِ شان گرم که زیر شمشیر خونین ِ ...
*گفت، زمـان، زمـانِ ...، گفتم ...!
*محکوم کردن ارتشِ ... بدون محکوم کردن سازمانِ ...!
*راستی شنیده ای که، آسه برو آسه بیا که ....!
*«همه سـر و تـه یـک کـربـاسیـم»
*باز روز کـارگـر بی سر و سامان، فرا رسید!
*اعـدام، در زیـر سـایـه بخششِ ...!
* یـادی از نسل کُشی در روانـدا
*زنـان، هنوز برای آن «حـق ِ انتخـاب» که ... !
*آن هوادار و این هوادار، کی بره این همه راه را ...!
*شـرم بر شما مُدعیـانِ اصلاح طلبی که...
*بـاز زائیـدهِ ایـن منـاسبـاتِ آخـونـدی، زر زد.
*حضور برخی هنرمند، در تـالار قاسم الجبارین (رودکی سابق)!
*به یـاد تمامی کسانی که برای آزادی، جنگیدند
*اسرار کلیدِ آ سد روحانی شـارلاتـان را ... !
*مرگ عشق های قدیمی، همیشه در خاطره ها، ماندنیست.
*من بودم، حاجی نُصرت، آقا کِری و آبجی اشتون!
*اعـدام شـد !
*مُـذاکـرات محـرمـانـه زیـر لحـاف 1- 7 !
*تـابستـانـی بـر سـاحـل خـونیـن ِ یـک نـظـام
*بیـاد نسلی سرکش ِ مبـارز، و تسلیـم نشـدنـی
*امـا شگفتـا از ...!
*وفـای بـه عهـد و پیمـان، بـا ...
*بـاور کنیـد که، کامپیوتر شما خـراب نیست !
* انـدیشـه افشیـن ها را نمی توان کُشت ...
*چه روحانی، چه مصباح یزدی، زن ...
*4 سالِ دیگه "آقا"،سپاه و بسیج راضی ...!؟
*بـا آنهـا، هـرگـز ...
*اوج عقلانیت "آقا" و 8 کاند ... !
*بـاور کنیـد اگـر رژیـم پهلـوی ...
* کدام سوگُلی، به حجله رهبر می رود !؟
*چـرا تـو ... !؟
*ایـن بـار نـامـزد جـدیـد"آقـا" کیست!؟
* ۸ مارس و یـادی از کـارزار زنـان ...!
*چـوب حـراج بـر سـر ِ ...!
*فقـر ِاستـدلال از مسئله ای مُهم ...! پاسخی به ابراهیم جهانگیری!
*بقول شاعر، ایـن کُجـا وآن کُجـا ...
*پاچه و یقه گیری در مجلس، بـازتـابِ دوران ِ
*بـه بهـانـه ِ مسابقه فـوتبـال ِ و جایگاه مُقـام انسـان...!
*اولین جرقه شامورتی بـازی توسط ِ ...!
*نگذاریم آن رقص مرگ ...!
*نامه مُشترک فعالین کارگری و طنز تلخ ِ ... !؟
*فکر کنید که، ایـران تـریبـونـال ... !؟
*بشنو از دغل کاری، چون حکایت می کند!
*وقتی خود ِ"آزادی بیـان" هم، سلاخی می شود!
*«نسیـم ِ آزادی، در راه است»
* سـونـامـی درونی نسلی، در راه است!
* بیاد هنرمندن و نویسندگان سلاخی شده ...
*در شکـار روبـاه ...!
*لایـروبـی طـویـلـه اوژیـاس ...
* طنـز ِ ایـران تـریبـونـال ...!
*مُخـالـف یـا اپُـوزیسیـون، کـدام یـک !؟
*جـدل «خودمونی» به زبـان سـاده ...!
*اثـراتِ
*بـه بهـانـهِ زلـزلـه ... !
* "رفیـق"، لطفـأ سنگ را آنطرف پرتـاب کُـن یـا ...!؟
*حـالا نقـی یا تقـی، چه فـرقـی می کنـد!؟
*بـه بهـانـه اول مـاه مـه!
* امسـال سـالِ آخـر ِ ، کُـل ِ رژیـم بـایـد بـره ...
*آیـا مـالـه کشـی، حـد و مـرزی هم دارد!؟
*صندوقی خون نداها و سهراب‌ها
*بـه بهـانـه جـایـزه اُسکـار...!
*حـاصـل ِ آن اتحـاد، بـود ایـن جـدائـی هـا!؟
*۳۲ سـال هم به عُمـرمـان ... !
*عقب نگهداشتن یک خلق در کنـار بُمب اتـم!
*وقتی از حوزه ِ تئـوری، به پـراتیـک رفتم ...!
*آقای اکبر گنجی، نـه باشما همراهم نـه بـا آنهـا
*جنـگ هم نعمـت است هم ثـروت!
*«بهـار عربی» پیشکش خودتـان، ایرانیـان ...!
*وقتی در علوم «انسانی» 1=1000 می شود!
*افسوس می خورم وقتی که ...!
*اینقـدر اختـلاس را کِـش نـدیـد آخـه ...!
*مُنتظر جـایـزه اُسکـار اسلامی هم باشید!
*تـو خـود حـدیث ِ مُفصـل بخوان از این مُجمـَل!
*وقتـی تو ترافیـک فکری گیـر کُنـی ...!
*"شُـکـر" فقط می توانند با تیـغ شان سانسور کنند و گر نه...!
*یـک لحظه فکر کنید، اگر آنها هم ...!؟
*از رژیـم عبـاسـی، از آنهـا رقـاصـی!
*فـرق ِ عمـل و نتیـجـه عمـل ...!؟
*آنهـا از سرشت ِ دیگـر بـودنـد
*آن مُعلـم ُ و این شـاگـرد!
*فـرق رقـص و لـَـوَنـدی!؟ (قسمت سوم)
*فرق رقص و لَـوَنـدی!؟ (قسمت دوم)
*فـرق رقـص و لـَوَنـدگـی !؟
*جـدل های اپـوزیسیـونـی ...!
*پـاسخـی به لیچـارگویی های ِ ...!
*هـواداران میش و گـُرگ !
*اما آن صـدای «مشکوف» و راز ِ مُعمـای ِ ...!؟
*کـیش یا مـات، کـدامیـن !؟
*ماجرای تبدیل شدن غـوره به انگـور!
*کـدامیـن دلپذیـر تر و زیبـاتـر ...!
*نگـذاریـم 22 خـرداد امسـال ...
*بـالاخـره بـایـد چـکار کـرد!؟
*بازهم از این خبرها می شنویم که ...اعـدام شدند!؟
*رویـاها و واقعیت ها در مورد جنبش کارگری!؟
*واقـعــأ کـه، دلمـون را بـه ... !؟
*عجـب آشفتـه بـازاریسـت ...!
*آی بُتـه بُتـه بُتـه، رژیـم بایـد بیفتـه!
*بـاز هـم طنـاب ِ دار !
*یـک پیـروزی و دو شکـست !
*تفـاوت دو زلـزلـه در بهمـن ماه !
* گُجَستـَـک پیـرمـرد، در سراشیبـی سقـوط !
*باز هم خوش رقصی "شوالیه ها" !؟
*مـداح، قمـه کش و عابـر پیـاده!
*مـحمـودوف و محیـط زیسـت ...!!!
*نشستـگان بـر سفـره خـونیـن 30 سالـه، در گذرگاه ِ ...!
*راستـی، آیـا بـه جُـز ... !
*کبـوتــران زیبـــای رنگــارنــگ را هم سبـز ...!
*خیزش جوانان و کابوس های مادران
*بیزارم از این ... !
*دیگر سکوت جایز نیست!؟
*از هر دری، سخنی
*هزاران نفرین مادران بر ...
*گُمنام
*آخ، چه بد شد، باز هم ...
*ستاره ندا
*برای آنها که جو انتصابات در ایران، یک جورایی گرفته شون! گزارش انتخابات ریاست جمهوری در ایران در تلویزیون سراسری سوئد
*از این چهار سوگُلی، کدامین یک، به حجله رهبر می روند !
*آیا ما را در این سفر همراهی می کنید!؟
*تفاوت دو حیوان ...!
*تماس تلفُنی احمدی نژاد با اوباما!
*دخترک ِ گُل فروش...!
*کارزار زنان 4 ساله شد !
*مبارزات دانشجویان و رقص مرگ دیکتاتور !
*تنها جمهوری اسلامی خط قرمز ندارد، تو هم …
*در وصف «انقلاب» ۲۲ بهمن ۵۷
*توپ فوتبال ِ مسابقه زنان با پسران، سنگسار شد !؟
*جایزه سیمون دوبووار آری! جایزه نقدی نه !!!
*کودکان فلسطینی "عضو افتخاری" سازمان حماس !؟
*بازهم عید آمد، ولی ما هنوز، لُختیم !؟
*مگر از خائنین، انتظار دیگری هم هست؟!
*مراسمی شایسته، برای "مُردگان ِ زنده"
*وزیر راه آیت الکرسی به سوئد می آید!
*آقا، خانم، بچه میخری !؟
*و آنگاه، صفحۀ سفید به صدا در آمد!
*و اما ماجرای جشنواره یکی بود، یکی نبود، تو که ... !؟
*اول ماه مه و جنگ و جدل دوتا ....
*مبارزات زنان، و نقش کارزار زنان