«صدای آمریکا»
علیرضا- م

 

ناله ها در سینه دارم از (ووآ)                                         التجا می برم از او بر خدا

سلطه دارد او بر خبرها در جهان                                     میدهد اخبار نو بردیگران

هم چو گربه در شکار موشها                                          که نمی گیرد در راه خدا

ثبت اخبار و مقالات (ووآ)                                             هست در راستای خط  امریکا

تا نماید خویشتن را معتبر                                              هی خلاصه می گذارد از خبر

می زند اخبار را رنگی دگر                                           تا کند فتنه به پا این حیله گر

تا کنی باور تو این نقل خبر                                            کرده بر پا مکر تفسیر خبر

هم چو رمالان خبر در آستین                                          تا بدوزد بهر دنیا پوستین

آنچه می خواهد کند در این جهان                                     می نماید در افق بر مردمان

تا که جائی میشود قدری شلوغ                                        می رسد (ووآ) با شیپور و بوق

می زند اخبار را چون پنبه زن                                       نقل می کند از هر لاف زن

کاه را برجسته می سازد چنان                                        تا نماید کوه نزد مردمان

نزدشان اخبار چون خرس و علف                                   تا رساند (ووآ) را سوی هدف

نیست خیری در هدفهای (ووآ)                                      غیر ویران کردن کردن دنیای ما

الغرض از فتنه های این (ووآ)                                      میبرم التجا من سوی خدا

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب علیرضا- م در سایت پژواک ایران