درگیری
سانازداودزاده فر


ترجمه:خالدبایزیدی


درگیری ما سر آخرین گلوله بود
نصیب که خواهدشد
هرروزتکراردیروزهاست
آخرین گلوله قبل ازخواب
به زندگی شبیه ترشده
تابوسه ای
بعدازیک ماه
ندیدن هم
ما!
تیرباران خورده های یک نسل ایم
یک روزبی گلوله نخوابیدم
مادرم لالایی اش
صدای کلاشینکف داشت
وقتی کودکی مان
پیرگونه بزرگ می شد.
...........................................
...........................................
شیعریکی:ساناز داودزاده فر
(وه رگیر:خالیدبایه زیدی(دلیر
شه روپیکدادانی ئیمه
له سه ردواین فیشه ک بو
به چاره نوسی کی ئه بی
گشت روژه کان
دوباره ی دوینی کانه
دواین فیشه ک دوای خه وتن
زیاترله ژیان ئه چوو
تاکووماچیک
دوای مانگیک
به دیتنی یه کتر
!ئیمه
له سیداره دراوی یه ک وه چه ین
روژیک بی گوله خه وم لی نه که وتووه
لای لایه ی دایکم
له ده نگی کلاشین کوف ئه چوو
کاتیک منالیمان
پیرسیمابالای ده کرد

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب سانازداودزاده فر در سایت پژواک ایران