چندکوتاه سروده از:کازیوه خور(شاعره معاصرکرد)

 
ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)
1-
هرکجاکه باشید
پروانه ی بوسه ات
گل لبهایم را
تسخیر می کند
2-
بیا زیرچتردلم
تاکه باران اندوه وغم
خیس ات نکند
3-
پروانه ام!...
سرشارازشیله ام
کی می رسی
4-
بوسه ات الهامی ست
ازهزاران شعر
این همه بوسه را
چگونه بنویسم اش؟!
5-
تاکه عاشق ات نشده بودم
نمی دانستم:
که پروانه چه حالی دارد
6-
سکوتت ازمرگ
بسیارتلخ تراست
ازاین روست...
که ازمردن نمی هراسم
7-
تودردلم جاگرفته ای
نه دردستم
تاکه ازدستت بدهم
8-
شبهایم را
غرق بوسه می کنی
ازاین روست...
که همیشه
خوابهای خیس می بینم
9-
گاه که می بینمت
گرکه همه ی جسمم «لب»شوند
بازهم کم می آورم
برای بوسیدن لبهایت
10-
نازنینم!
کاشکی بوسه ای می بودم
برروی گردن ات
جا می ماندم
................................................
................................................
1-
له هه رکوی بیت
په پوله ی ماچت
ئه گاته سه رگولی لیوم
2-
وه ره ژیرچه تری دلم
بارانی خه م
ته رت نه کات
3-
په پوله که م
پرله شیله م
که ی ئه گه یت...
4-
ماچیکت!
ئیلهامی هه زاران شیعره
ئه م هه موو ماچه م
پینانوسریته وه
5-
تائاشق نه بووم
نه مزانی:
په روانه چ حالیکی هه یه
6-
بیده نگیت
له مه رگ زورتالتره
هه ربویه
له مردن ناترسم
7-
توله دلمای
له دستمانیت
تاکوله ده ستت بده م
8-
شه وه کانم پرماچه که یت
بویه هه میشه
خه وی ته رئه بینم
9-
که ئه تبینم
گه رهه موجه سته م بی به لیو
هیشتاکه مه
بوماچکردنی لیوانت
10-
ئازیزم!
بریا ماچیک بام
به گردنته وه جیمابام

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران