زیباترین گل / حمه سعیدحسن(شاعرمعاصرکرد)

ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)
 
زیباترین گل
گلی ست که زنی زیبا وشوخ
به سینه ویقه ی خود می زند
زیباترین درخت
درختی است که سایه اش
میعادگاه دیدار
دو دلدار
عاشق وشیدا می شود
زیباترین نان
نانی است که بدست 
دست پینه بسته وشکم گرسنه ی
گدایی می رسد
زیباترین شعر
شعری است
که ریشه نوشکفته امید را می رویاند
درپهن دشت درون مردم ای بی روزنه را
....................................................
....................................................
جوانترین گول
گولیکه ئافره تیکی شوخ
له سنگ وبه روکی ده دا
جوانترین دار
دره ختیکه سیبه ره که ی
ده بیته جیگه ی ژووانی
دوو دلداری شیت وشه یدا
جوانترین نان 
نانیکه ده گاته ده ستی
زبروسکی
برسیی گه دا
جوانترین شیعر
شیعریکه
نه مامی هیوا ده روینی
له کیلگه ی ده روونی خه لکی بی ئومیدا

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران