«ای دلیر» دکتر فاروق صفی زاده

«ای دلیر»
ای دلیر ای آشنا با جام عشق
ای نهانی درشیرین کام عشق
ای توسرشارازمی اشعارنغز
گامهای سرخ توهمگام عشق
عشق رابشکاف ودرشعربین
نام توآوازه ای درنام عشق
درسکوت پرزرازعطرشب
می روی بانازدرایام عشق
سینه دریا ثمین نام توست
می نشینی برخم آرام عشق
«فارقا»همرازباشعر«دلیر»
خوش خوش آهنگی بزن درگام عشق
تهران-1376
 
دکتر فاروق صفی زاده(مهرکیش آوستا)

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران